Begijnendijk-Betekom

  Wekelijkse bijwerking :
 01 juli 2002

 


 • Op de website van de administratie binnenlandse aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap staat heel wat nieuwe informatie mbt overheidsopdrachten, kerntakendebat, ... ten behoeve van de gemeenten en provincies. (01-07-2002)

 • Op donderdag 27 juni 2002 opende het gloednieuwe, stedelijke zwembad "De Blyckaert" de deuren voor het publiek. Het zwembad (een 25-meterbad geschikt voor wedstrijden, een recreatiebad met stroomversnelling, een glijbaan en een kleuterbad. Wie liever de bodem opzoekt kan de duikput van 7,2 meter in. Gewoon genieten kan in de Turkse stoomkabine of in 1 van de 4 whirlpools) van de stad Tienen heeft twee geleden 300 miljoen frank of 7,5 miljoen euro gekost. Heeft de gemeente Begijnendijk-Betekom dit (én de bouw van een polyvalente zaal) er ook voor over ten koste van andere belangrijke investeringen zoals veilige voet- en fietspaden, kwaliteitsvol onderwijs, riolering en afvalwaterzuivering, afvalverwerking,  .... Bovendien komen er nog jaarlijkse exploitatie- en personeelskosten bovenop. De vraag is : wie zal dat betalen ? (01-07-2002)

 • Als wij de persberichten mogen geloven dan zijn er nu 100.000 auto's in België niet verzekerd. De krant Het Nieuwsblad blokletterde op 15 januari 2002 echter " 1 voertuig op 8 of zo'n 600.000 voertuigen in België is niet verzekerd ". Welk getal ook juist mag zijn, dit aantal onverzekerde voertuigen op de openbare weg geeft ons een groot gevoel van onveiligheid. Vijf jaar geleden waren slechts 50.000 voertuigen niet verzekerd. Niet te verwonderen dat de premies voor verzekeringen zo hoog zijn voor diegenen die zich aan de regels houden. Wie gaat dit eindelijk een halt toeroepen en een waterdicht systeem invoeren ? Bovendien geeft men de bestuurders van leasing- en firmawagens en deze met een omniumverzekering het gevoel dat zij de verkeersregels niet moeten naleven. Zij voelen zich op materieel gebied immers voldoende veilig ! (24-06-2002)

 • Dorpskernvernieuwing in Begijnendijk en Betekom !!!  Deze en andere beloften zoals veilige fietspaden Kleinesteenweg, Haltestraat, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...heeft de meerderheid vóór de verkiezingen in 1994 ook gedaan !!! De meerderheid doet er goed aan Begijnendijk en Betekom te ontdekken als zwakke weggebruiker (te voet of vanop de fiets), het vademecum "Fietsvoorzieningen" van de Vlaamse regering en het artikel 'Gemeentelijke maatregelen voor meer fietsveiligheid' van Patrick D' haese, algemeen directeur van de Fietsersbond vzw, in het tijdschrift 'De gemeente' van mei 2002 er op na te lezen en te doen wat van hen verwacht wordt. Vergelijk ook de door de gemeente Begijnendijk-Betekom geplande investeringen (van 30-01-2002) met wat de schepen van openbare werken publiceert in "De Burgerkrant. Nr1 van juni 2002" en u zult zien dat dit een plezant spelleke moet zijn.  Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (18-06-2002)
 • De Vlaamse overheid start een campagne tegen afvalverbranding in de tuin. Volgens het 'Milieu-en natuurrapport Vlaanderen 2001' is de bevolking verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale dioxine-emissie in Vlaanderen. De oorzaak ligt vooral bij de "sluikstokers". Aan de lokale politie is gevraagd extra aandacht te besteden aan deze "sluikstokers". Naast de direct merkbare overlast (o.a. geurhinder en rookontwikkeling) die de nabije omgeving ondervindt, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. Naast dioxines zijn de meeste schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.Dioxines ontstaan bij verbranding van plastic afval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen,...). Ook de verbranding van eerder onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken. PAK's kunnen kankers doen ontstaan in het spijsverteringsstelsel en in de longen. Dat bij overtredingen gevangenisstraffen en geldboetes van 25 tot 2.500 euro (100.000 frank) kunnen opgelegd worden stoort velen nog altijd niet in Begijnendijk-Betekom, de politie treedt toch niet op !!! Hoog tijd voor een modern beleid !!!  Meer informatie (18-06-2002)
 • Bereken uw belastingen : tegen 18 juni ek zou het Ministerie van Financiën een berekeningsprogramma op haar website plaatsen terwijl de belastingsformulieren tegen 28 juni ek binnen moeten zijn. Zie http://www.fiscus.fgov.be/interfisc  . Meer informatie  (17-06-2002)
 • Controle op mazouttanks : de wettelijke controle die door een erkend technicus vóór 01 augustus 2002 dient te gebeuren. (17-06-2002)
 • Wat zit er in onze ondergrond ? (17-06-2002)
 • De Vlaamse regering keurde op 7 juni 2002 een ontwerpdecreet goed dat voor alle bestuursinstanties in Vlaanderen de openbaarheid van bestuur op een eenduidige wijze regelt. De Vlaamse overheid, provincies en gemeenten inclusief de OCMW's dienen hun "burgers" systematisch, correct, tijdig en op een verstaanbare wijze informeren.  Zij stellen hiertoe een communicatieambtenaar aan, die de informatie- en voorlichtingsambtenaren vervangt. In Begijnendijk-Betekom heerst er nog niet eens een openbaarheid van bestuursdocumenten, laat staan een passieve openbaarheid en erger nog een actieve openbaarheid. Het ontwerpdecreet geeft inzagerecht, recht op uitleg en recht op een kopie aan elke inwoner. Het recht op milieu-informatie is nieuw.  Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (10-06-2002)
 • Welke regels gelden er inzake veiligheid van speelterreinen (schommels, schuifaf,...) voor kinderen ? De reglementering van de KB's van  28 maart 2001 inzake veiligheid en uitbating van speelterreinen (B.S. van 9 mei 2001) geldt van zodra één speeltoestel op een publiek toegankelijk terrein aanwezig is (gemeenten, pretparken, tavernes, ...). Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken in de rubriek "bescherming consument >>> veiligheid producten >>> speelterreinen". U vindt er veel gestelde vragen en antwoorden op de veiligheid en de uitbating van speeltoestellen. (10-06-2002)
 • Weekend van de compostmeester op 8-9 juni 2002. Meer info (03-06-2002)
 • Verkeersveiligheid : als wij ministers nog mogen geloven dan komen er vanaf juli 2002 meer en strengere controles op snelheid, alcoholgebruik, vrachtwagens, het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de GSM achter het stuur. Benieuwd of dit ook in Begijnendijk-Betekom het geval zal zijn. Elke automobilist doet er goed aan het verkeersreglement na te leven uit respect voor andere vooral zwakke weggebruikers.
  In de bebouwde kom mag maximaal 50 km per uur gereden worden : hier vindt u de geldende verkeersborden. (03-06-2002)
 • Wist u dat overeenkomstig het klachtendecreet u als burger klachten (zgn. 1e lijnsklachten) kunt indienen bij de Vlaamse overheid mbt de beleidsdomeinen waarvoor die Vlaamse overheid bevoegd is. Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie. 
  De Vlaamse Ombudsdienst ontvangt klachten in 2e lijn. Via de federale ombudsman ( = portaalwebsite met doorverwijzingen) kunnen klachten van de burgers over de dienstverlening van zowel federale, gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overheid geformuleerd worden. Daarnaast is er nog een Europese Ombudsman voor uw klachten ivm dienstverlening door de Europese Unie.  (03-06-2002)
 • Gemeenteraad (30-05-2002)
 • Moeten gevaarlijke zebrapaden weg ? In een Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002 worden de wegbeheerders (gemeenten, provincies, Vlaamse gewest,...) gevraagd maatregelen te nemen om de gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers weg te werken. De weinige zebrapaden die er in Begijnendijk-Betekom zijn geven de zwakke weggebruiker het gevoel zich veilig te kunnen bewegen op de openbare weg. Schijn bedriegt aangezien de huidige meerderheid alleen maar "start- en landingsbanen" en "grote parkeerterreinen" aanlegt voor koning auto. Je moet een echte kangoeroe zijn om tussen de auto's te springen. (27-05-2002)
 • Wist u dat eindelijk in Begijnendijk-Betekom ADSL-aansluitingen (staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line : een technologie die door middel van een splitter je analoge telefoonlijn in tweeën opsplitst: de lage frequenties dienen voor spraak, de hoge voor internet) mogelijk zijn en dat Telenet na jaren deze zomer aanwezig zal zijn. Begijnendijk-Betekom behoorde tot voor kort immers tot de 10% achtergestelde gebieden in Vlaanderen die over deze snelle internetverbinding niet beschikte. (27-05-2002)
 • Indien de overheid, en in eerste instantie de gemeenten, meer klantgericht en minder "burger"gericht (zie de dikke Van Dale) zou functioneren dan zullen de inwoners zich beter begrepen voelen. De moeilijkste opgave voor politici én ambtenaren is luisteren naar wat iedere inwoner (hetgeen meer is dan zijn eigen kiezers) aan klachten / meldingen / adviezen weet te vertellen. Luisteren is meer dan de inwoner aanhoren en daarna zijn goesting doen. Onthou daarbij : "Klanten klagen niet zij zappen of is het klanten klagen omdat zij niet kunnen zappen" (cfr de uitslag van recentelijke verkiezingen in Nederland). De cultuur van klantgericht werken is echter (nog) niet aanwezig bij de overheid. Een klantgerichte organisatie stelt immers alles in het werk om geen enkele klant te verliezen. Bij een kwaliteitsvolle dienstverlening is iedere klant / inwoner belangrijk en niet alleen de eigen kiezer. Een klant / inwoner moet zich wel redelijk gedragen. Als wij de huidige meerderheid in Begijnendijk-Betekom mogen geloven / vertrouwen dan zal zij een klantgerichte dienstverlening verzorgen aangezien zij het volgende schrijft : "Het gemeentebestuur zal zich honderd procent inzetten voor zijn inwoners". Misschien is het woord "zijn" er teveel aan. Hopelijke geldt dit ook voor het OCMW. (27-05-2002)
 • Aquafin moet tegen eind 2002 een gedetailleerd plan (,,Masterplan'') opstellen dat aangeeft hoe de afvalwaterzuiveringsgebieden moeten worden aangepakt. De vraag is of men voor een huis, huizenrij of wijk overgaat tot een ,,collectieve'' of tot een individuele afvalwaterzuivering. De gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor afvalwaterzuivering in kleinere woonkernen (minder dan 2.000 inwoners), kijken aan tegen een kostprijs van zo'n 5 miljard euro (circa 200 miljard oude franken). Dat geld hebben ze niet. Ook de kennis ontbreekt om de afvalwaterzuivering aan te pakken. Daardoor stelt Aquafin een totaaloplossing voor aan de gemeenten. Voor Aquafin kan er geen efficiënte afvalwaterzuivering komen als de gemeenten geen geld vinden om een fijnmazig rioleringsnetwerk uit te bouwen. (27-05-2002)
 • Nieuwe wetgeving regelt controle op kwaliteit van ons drinkwater. Voortaan moet de kwaliteit van het water gemeten worden aan de kraan en niet langer, zoals nu gebeurt, aan het aansluitingspunt op het huishoudelijk leidingnet. De drinkwatermaatschappijen krijgen hiervoor een recht van toegang tot de woning. Zij kunnen ook het huishoudelijk net controleren om de bron van eventuele normoverschrijding vast te stellen. (20-05-2002)
 • Ook de Vlaamse automobilisten vinden, volgens een enquête van de VAB Vlaamse Automobilistenbond, dat de verkeersveiligheid vergroot als in eerste instantie de verkeersinfrastructuur veiliger wordt gemaakt. Dan is men in Begijnendijk-Betekom totaal verkeerd bezig. De huidige meerderheid legt "start- en landingsbanen" en "grote parkeerterreinen" aan voor koning auto. Zie talrijke foto's .  (20-05-2002)
 • De huidige meerderheid kondigt met veel tam-tam het bestaan van de website www.begijnendijk.be aan. Wat krijgt u te zien : helemaal niets !!!! Met onze website daarentegen informeren wij u uitgebreid sedert 1998. Kwestie van openbaarheid van bestuur en informatieverschaffing aan onze inwoners, door anderen "burgers" (zie de dikke Van Dale) genoemd. Hoog tijd voor een modern beleid ! (20-05-2002)
 • Hoe bouw ik op korte tijd een brug : dat ziet u hier . Hoe u echter op korte tijd iets moet afbreken : dat vraagt u best aan het gemeentebestuur van Begijnendijk en Betekom : zij slagen er in om snel twee spookdorpen te maken : afbraak gemeentehuis Betekom, afbraak schoolhuis Betekom, afbraak huis "Bernard" recht tegenover de Kerk te Begijnendijk, afbraak gemeenteloods naast de Contact GB te Begijnendijk, afbraak schoolhuis te Begijnendijk, braakliggend terrein "Brouwerij De Sleutel" recht tegenover de Kerk te Betekom, ... met als resultaat : allemaal  parkeerterreinen voor koning auto en ten koste van de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Hoog tijd voor een modern beleid ! (20-05-2002)
 • De website SVMB, speciaal voor zelfstandigen, is meer dan een bezoek waard. Informatie over sociale bijdragen, kinderbijslagen, pensioen, ... (13-05-202)
 • Komen er dan toch belastingen (of retrebutie) voor alle op het rioolnet aangesloten inwoners ? (13-05-2002)  
 • Het regent nieuwe voorstellen mbt het "gemeentelijk bedrijf" : 1)  burgemeester en schepenen maken niet langer deel uit van de gemeenteraad,  2) het aantal schepenen wordt verminderd,  3) schepenen kunnen worden afgezet door de gemeenteraad,  4) inwoners krijgen recht op vragenuurtje in de elke gemeente, ...(13-05-2002)   
 • De afvalwaterzuiveraar N.V. Aquafin werd gereorganiseerd en bestaat nu uit de drie directies : infrastructuur, operaties en de commerciële directie. Deze laatste directie is nieuw en zou de gemeenten bijstaan bij de bouw van kleinschalige afvalwaterzuivering. Dit kan geen toeval meer zijn : oordeel zelf. (13-05-2002)
 • Is er iets zoals een lokaal veiligheidsbeleid en -plan ? Belangrijk is dat het niet blijft bij plannen maar dat de veiligheid van de inwoners wordt gegarandeerd. (06-05-2002)
 • Nieuws uit de welzijnssector : lokaal sociaal beleid : gemeente en OCMW (02-05-2002)

 • Nieuwe OVAM-acties mbt afvalverbranding door particulieren. Dioxines ontstaan bij verbranding in aanwezigheid van : plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverft hout, gevernist hout, vezelplaten, ...). Hardnekkige stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die oplopen tot 2.500 euro. (02-05-2002)
 • Het is spijtig dat er in Begijnendijk-Betekom nog zoveel "vuurkestokers" zijn waar de gemeente en de hogere overheid niet tegen optreedt. Onze vorige oproepen van 24 december 2000 en 03 september 2001 om op te treden tegen deze "vuurkestokers" heeft wel gehoor gevonden bij de bevoegde minister voor leefmilieu die eerst de bevolking extra wil sensibiliseren om daarna op te treden. In Begijnendijk-Betekom helpt sensibilisatie echter niet, er dient dringend te worden opgetreden tegen sluikstokers, sluikstorters en verantwoordelijken voor het zwerfvuil. Benieuwd wie daar de moed zal voor hebben om dit te beletten ? (29-04-2002)
 • Wijzigingen aan de vrijstelling van bouwvergunning en van advies gemachtigde ambtenaar ruimtelijke ordening. (02-05-2002) 
 • Als het waar is dat de infrastructuur een hoofdrol speelt in de verkeersveiligheid zoals experts beweren, dan is men in Begijnendijk-Betekom totaal verkeerd bezig. De huidige meerderheid bouwt "start- en landingsbanen" voor laagvliegers en "grote parkeerterreinen" voor koning auto. Hoog tijd voor een modern beleid !  Zie talrijke foto's (29-04-2002) 
 • Taaldatabanken.be  Deze website van de VRT of Vlaamse Radio en Televisie is meer dan een bezoek waard (29-04-2002)
 • Wist u dat de gemeente Begijnendijk de domeinnaam www.begijnendijk.be op 22 maart 2001 heeft laten registreren bij de N.V. Anaxis te Hasselt. Wanneer mogen wij de eerste informatie op deze site verwachten ? Hoog tijd voor een modern beleid !  Meer info  (29-04-2002) 
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Gewest, provincies en gemeenten met als motto "Milieu als instap naar een duurzame ontwikkeling". Gemeenten die vanaf 2002 willen meedoen, moeten het convenant ondertekenen vóór 1 juli 2002  (29-04-2002)
 • Het ontwerp van Integraal Waterbeleidsplan 2003-2007 is beschikbaar op de vernieuwde website van het VIWC of Vlaams Integraal Wateroverleg Comité. (29-04-2002)
 • Volgens het ontwerp Milieubeleidsplan 2003-2007 moet eind 2009 alle huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden. De gemeente Begijnendijk-Betekom dient derhalve de nodige investeringen in rioleringen, kollektoren en afvalwaterzuivering uit te voeren / te laten uitvoeren in een periode van 7 jaar. (16-04-2002)
 • Het onderzoeksbureau Andersen komt met betrekking tot het onderwijs tot de volgende conclusie :"Scholen doen amper aan systematische zelfevaluatie en het kwaliteitsvol functioneren van de leerkracht komt helemaal niet aan bod. Er zou een meting van de onderwijskwaliteit moeten komen. Om goed te kunnen werken is het ook noodzakelijk dat de inspectie autonomer kan functioneren." Het volledig rapport Andersen kan u afladen op de website van het departement Onderwijs. Enkele sterke uitspraken uit Kleurrijk Vlaanderen "In 2020 is iedereen ondernemer", "In 2020 zijn er geen fabrieken meer", ... én gezien "Onze hersenen de enige grondstoffen zijn in België" is de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen van kapitaal belang.
  Gezien de directie van de school een voorbeeldfunctie voor de leerkrachten inzake kwaliteit en competentie dient te vervullen heeft de huidige meerderheid een zware en historische vergissing begaan door de politieke benoeming van de nieuwe directeur in de gemeentelijke basisschool te Begijnendijk. (16-04-2002) 
 • "Guldensporenslag in Vlaams buitengebied" is een artikel in de krant De Standaard van 02 april 2002. Het artikel gaat over de afvalwaterzuivering in de landelijke gemeenten zoals Begijnendijk-Betekom waarin de bevoegde minister stelt dat Aquafin een methode moet bepalen om het platteland in zones op te delen dat moet leiden tot een "masterplan" voor het buitengebied. Is de afstand tussen de huizen te groot, dan zullen de eigenaars tot individuele behandeling van hun afvalwater (IBA) moeten overgaan. Een IBA kost ongeveer 5000,- euro of 200.000,- frank. Als het masterplan er is, zal elke eigenaar weten waar hij aan toe is en ... een kaarsje branden om toch op een door de gemeenschap betaalde collectieve installatie te mogen aansluiten. Dan zullen er in Begijnendijk-Betekom héél veel kaarskens branden, vooral bij de huidige meerderheid. 
  Rioolrecht (in Begijnendijk-Betekom spreken wij beter over riool recht) is een nieuw voorstel om aan vers geld (kan per gezin zo'n 500 euro per jaar bedragen) te geraken voor de gemeenten voor de aanleg en onderhoud van riolen. Wat gebeurt er dan met de milieuheffing die de burger betaalt voor de zuivering van het afvalwater ? Van bijkomende belastingen gesproken ! Wij zouden echter geen Vlaming zijn indien wij daar niets zouden op vinden. Vlamingen zijn immers grote plannenmakers en als het op de uitvoering op aan komt zijn wij nog eens grote plantrekkers. Zo willen Sint-Niklaas, Lokeren en Hamme hun rioleringsstelsel in concessie geven aan een Amerikaanse investeringsgroep. Benieuwd welke trucken de meerderheid in Begijnendijk-Betekom uit zijn hoed zal toveren én wat dit voor de inwoners zal kosten. (08-04-2002)
 • Wist u dat Begijnendijk-Betekom in 2001 met 71,5 kg per inwoner opnieuw dé gemeente is met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen die zich gedurende meer dan 10 jaar heeft ingezet voor een beter leefmilieu. Op de website van OVAM kan men alle gegevens met betrekking tot het aantal ton per jaar en het aantal kg per inwoner aan huisafval, KGA, grof huisvuil, papier, ... per gemeente opvragen (08-04-2002)
 • Het VIWC of Vlaams Integraal Wateroverleg Comité heeft een vernieuwde website waarop het tijdschrift WATER vanaf april 2002 tweemaandelijks wordt gepubliceerd. Een nieuwsbrief WATER wordt verstuurd verstuurd aan alle geïnteresseerden. (08-04-2002)
 • Wist u dat overeenkomstig het klachtendecreet u als burger klachten (zgn. 1e lijnsklachten) kunt indienen bij de Vlaamse overheid mbt de beleidsdomeinen waarvoor die Vlaamse overheid bevoegd is. Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie. 
  De Vlaamse Ombudsdienst ontvangt de klachten in 2e lijn. 
  Via de federale ombudsman (= portaalwebsite met doorverwijzingen) kunnen klachten van de burgers over de dienstverlening van zowel federale, gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overheid geformuleerd worden. (02-04-2002)
 • Vanuit de provincie Vlaams-Brabant, IGO Leuven vzw, de intercommunales Interleuven en Haviland wil men de vorming van de leden van de gemeentelijke milieuadviesraden verder stimuleren. Daarom zullen zij jaarlijks een tweetal milieu-onderwerpen grondiger uitwerken en actief promoten naar de gemeenten. Zij kunnen ook een logistieke en/of financiële ondersteuning aan de gemeenten aanbieden. Eerder maakten zij een draaiboek rond 'Rationeel energiegebruik'. Het tweede thema dat in de kijker wordt gesteld, is 'Kleinschalige waterzuivering'. (15-03-2002)
 • "Nog 25 jaar geduld voor zuiver water" staat in een artikel van de krant 'Het Laatste Nieuws' van 07 maart 2002. Verder lees ik in dit artikel :"Vroeger waren de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater van bewoning tot 500 inwonersequivalenten. Alles daarboven behoorde tot de bevoegdheid van Aquafin. De Vlaamse regering heeft dat nu opgetrokken tot woonkernen met het afvalwater van 2.000 inwoners. De gemeenten moeten nu een groter deel van de waterzuivering zelf financieren." Als dit waar is, dan draagt de huidige meerderheid in Begijnendijk-Betekom een verpletterende verantwoordelijkheid. Het gaat hier duidelijk niet over een paar honderd duizend frank. Meer info (11-03-2002)
 • De Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling' als opvolger van de vroegere milieuconvenanten werd op 21 december 2001 door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd voor een periode van 6 jaar. Op de MINA-website vind u de contractuele overeenkomsten (tekst, toelichting, handleiding) voor een periode van 3 jaar (2002-2004) tussen het Vlaamse gewest en de provincies enerzijds en tussen het Vlaamse gewest en de gemeenten anderzijds. Hoog tijd voor een modern beleid ! (28-02-2002)
 • "Vlaamse riolen zijn een ramp", aldus de Minister van Leefmilieu. Dan zijn de riolen van Begijnendijk-Betekom nog een grotere ramp. Wij schatten dat minder dan 60% van onze wegen voorzien zijn van riolen (meestal in slechte staat of slecht aangelegd) en weten dat 0% van het rioolwater / afvalwater wordt gezuiverd. Aanleggen van riolen en het bouwen van een afvalwaterzuivering is blijkbaar voor Begijnendijk-Betekom van weinig belang. Gemeentelijke graafmachines maken van grachtjes grote beken zodat het afvalwater zeer snel bij de buren is. Het beschikbare geld wordt besteed aan het leggen van asfalt op de wegen, desnoods 5 lagen boven mekaar, vooral het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Hoog tijd voor een modern beleid ! (22-02-2002)
 • Het kerntakendebat tussen de gemeenten (vertegenwoordigd door het VVSG), provincies en het Vlaamse gewest is op 12 december 2001 opgestart. Bedoeling is om tegen de zomer 2002 een akkoord te bereiken voor een betere verdeling van de bevoegdheden tussen de gemeenten, provincies en het Vlaamse gewest. (25-02-2002) 
 • Wist u dat het gemeentebestuur er in slaagt om van Begijnendijk en Betekom twee spookdorpen te maken : afbraak gemeentehuis Betekom, afbraak schoolhuis Betekom, afbraak huis "Bernard" recht tegenover de Kerk te Begijnendijk, afbraak gemeenteloods naast de Contact GB te Begijnendijk, afbraak schoolhuis te Begijnendijk, braakliggend terrein "Brouwerij De Sleutel" recht tegenover de Kerk te Betekom, ... ten koste / ten voordele van wat ? 
  De dorpskernen van Betekom en Begijnendijk schrikken de bezoekers en zelfs de eigen inwoners af waardoor handelszaken gemakkelijk "op de fles" gaan : Hoog tijd voor een modern beleid ! (18-02-2002)
 • Op 21 december 2001 keurde de Vlaamse regering de nieuwe milieuconvenant 2002-2004 met de gemeenten goed. Enkel dienen de gemeenten dit zelf nog te onderschrijven. In overleg tussen de VVSG en de Vlaamse administratie wegen en verkeer (Taskforce mobiliteitsconvenant) wordt een project gestart ter ondersteuning van een kwaliteitsvol gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Meer info vindt u op de website van het VVSG. (11-02-2002) 
 • De gemeenten en niet Aquafin hebben het laatste woord in de afbakening van de zones voor kleinschalige en individuele afvalwaterzuivering (zie TRP of Totaal Rioleringsplan) en de uitvoering ervan. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen en te verbeteren van minimum 20 en maximum 2.000 inwonerequivalenten (in plaats van 500 inwonerequivalenten). Deze installaties worden voor 100% betoelaagd (maar wie exploiteert, onderhoud en betaalt deze kosten ? ). De gemeenten zullen ook sneller voor rioolaansluitingen moeten zorgen. Daartoe kan de gewestbijdrage bekomen van 50% van de kosten voor aanleg of verbetering van de openbare riolen. Deze gewestbijdrage kan oplopen tot 75% voor de aanleg van gescheiden stelsels en tot 100% voor de aanleg van afvoersystemen van uitsluitend afvalwater ( 2 DWA of droogweerafvoer). Meer info : zie het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 dat vanaf 1 januari 2002 van toepassing is. (04-02-2002)
 • Eindelijk worden de verkeersplateaus en -drempels in Begijnendijk-Betekom aangepast aan de wettelijk opgelegde technische voorschriften, zoals wij reeds in 1999 hebben gesteld.De voorschriften inzake verkeersdrempels en -plateaus zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998. Bestaande inrichtingen dienen hieraan te beantwoorden op 01 november 2001. Kostprijs 40.000 euro of 1,6 miljoen frank (30-01-2002) 
 • Door de gemeente Begijnendijk-Betekom geplande investeringen. Spijtig genoeg vinden wij hierin zeer weinig investeringen ten behoeve van de zwakke weggebruiker. (30-01-2002) 
 • Krijgen de gemeenten meer vrijheid met betrekking tot het beleid inzake verpakkingsafval en de eisen opgelegd door Fost Plus ? Als wij de bevoegde minister mogen geloven dan komt er zelfs een subsidie voor gemeenten die preventie-initiatieven nemen. (30-01-2002)
 • De gemeente Puurs investeert in de vernieuwing van de dorpskernen (Puurs, Liezele, Breendonk, Kalfort en Ruisbroek). De totale kostprijs bedraagt 15 miljoen euro of 600 miljoen frank. De fusiegemeente Puurs telt 16.000 inwoners en de fusiegemeente Begijnendijk telt  9.000 inwoners. Indien wij het investeringsbedrag zouden extrapoleren naar onze gemeente dan zou dit voor Begijnendijk-Betekom een investering vergen van circa 8,36 miljoen euro of 337 miljoen frank. Waar blijven de plannen voor Begijnendijk-Betekom ? (28-01-2002)

 • Geactualiseerd investeringsprogramma rioleringen en kollektoren in Begijnendijk-Betekom. Informatie van de VMM of Vlaamse Milieumaatschappij te Aalst.(15-01-2002)
 • "1 voertuig op 8 of zo'n 600.000 voertuigen in België is niet verzekerd" bloklettert de krant Het Nieuwsblad op 15 januari 2002. Dit aantal onverzekerde voertuigen op de openbare weg geeft ons nog een groter gevoel van onveiligheid. Vijf jaar geleden waren slechts 50.000 voertuigen niet verzekerd. Wie gaat dit eindelijk een halt toeroepen en een waterdicht systeem invoeren ? 
  Bovendien geeft men de bestuurders van leasing- en firmawagens en deze met een omniumverzekering het gevoel dat zij de verkeersregels niet moeten naleven. Zij voelen zich op materieel gebied immers voldoende veilig ! (15-01-2002)

 • Het referendum ivm verkeersveiligheid dat de gemeente Peer vandaag heeft gehouden is een succes. Meer dan 4.500 inwoners hebben hun stem uitgebracht of 1.500 meer dan het vereiste aantal om geldig te zijn. Een voorbeeld dat navolging verdient. Meer info (13-02-2002)

 • Het milieubeleidsplan 2002-2006, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2001 = hopelijk meer doe, doe, doe,... dan bla, bla, bla,...(14-01-2002)

 • Informatie mbt vrijwilligerswerk (08-01-2002)

 • Wat wij in Begijnendijk-Betekom al héél lang weten, maar niet durven zeggen, hebben de burgemeesters van de gemeenten Hulshout en Herselt wel durven zeggen :"Onze gemeente is te klein om zijn inwoners efficiënt te kunnen dienen". De gemeente Begijnendijk-Betekom als eerste lijnsdienstverlener is met zijn 9000 inwoners niet alleen te klein, zij is ook te zwak om de vereiste dienstverlening aan de burger te verstrekken. Zie : veiligheid, wegen, milieu, cultuur, onderwijs, ruimtelijke ordening, jeugd en sport, welzijn, ...meer info (07-01-2002)
 • Op de vernieuwde website van het VIWC of Vlaams Integraal Wateroverleg Comité treft u de Europese Kaderrichtlijn Water, het Waterbeleidsplan, het tijdschrift WATER, bekkenwerking zoals Nete, Demer, Dijle,...(vernieuwd 03-01-2002)
 • Direkteur Mark Suykens van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) heeft in het tijdschrift "De Gemeente" van november 2001 een interessant artikel "Bestuurlijke vernieuwing: voorwaarden voor succes" gepubliceerd waarin hij stelt "Het depolitiseren van het personeelsbeleid (het uitbannen van elke zweem van vriendjespolitiek) is een belangrijke toetsteen bij het versterken van de geloofwaardigheid van het lokale bestuur bij de bevolking". Blijkbaar lapt het gemeentebestuur Begijnendijk-Betekom deze uitspraak aan zijn laars. De kiezer (zonder dit te beseffen) betaalt toch de rekening en krijgt de dienstverlening, onderwijs,... navenant het kennen en kunnen van de personeelsleden. Meer info (20-12-2001)
 • Op de website STIP van OVAM (Vanaf 1 januari 2002 op het nieuw adres Stationstraat, 110 te Mechelen) treft u informatie over herbruikbare luiers, milieuvriendelijke overheidsaankopen, ... (18-12-2001)
 • Infozone (Politiehervorming: beleid, kwaliteitszorg, veiligheidsplannen, interpolitiezones, federale toelage voor het jaar 2002,...De toelage 2002 voor de interpolitiezone Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo bedraagt 770.722,- frank. Deze interpolitiezone telt 17 rijkswachters + 37 politieagenten = totaal 54 eenheden. Site van de Minister van Binnenlandse Zaken) (dec 2001)
 • De gemeenten en niet Aquafin hebben het laatste woord in de afbakening van de zones voor kleinschalige en individuele afvalwaterzuivering (zie TRP of Totaal Rioleringsplan) en de uitvoering ervan. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen tot 2.000 inwonerequivalenten in plaats van 500 inwonerequivalenten. Deze installaties worden voor 100% betoelaagd (maar wie betaalt de exploitatie- en onderhoudskosten ?). De gemeenten zullen ook sneller voor rioolaansluitingen moeten zorgen. 
  Vanaf 2005 moet het afvalwater van individuele woningen, die niet aangesloten zijn op het openbaar rioleringsnet, worden gezuiverd. De kostprijs voor het verzamelen en zuiveren van huisafvalwater bedraagt vlug :
  - 50.000,- fr per inwoner voor een zuivering van minder dan 100 inwoners;
  - 20.000,- fr per inwoner voor een zuivering van meer dan 500 inwoners;
  - voor individuele zuivering per woning lopen de bouwkosten vlug op tot 450.000,-fr. Meer info (10-12-2001)
 • Certipro is een nieuw keurings- en certificatiedienst voor individuele (IBA's) en kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties (KWZI's) (10-12-2001)
 • Onze felicitaties aan de Milieuadviesraad van Begijnendijk-Betekom voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de natuur in onze gemeente.
  Wij vragen echter dat:
  1. De kosten voor aanleg van riolering, kollektoren, pompstations en afvalwaterzuivering in het advies wordt opgenomen. Enkele jaren geleden hebben wij deze bedragen al eens voorgerekend. Meer info.
  2.Het gemeentebestuur de inwoners beter begeleid bij het sorteren van huishoudelijk afval.
  3.Het sluikstoken strenger wordt aangepakt gezien bij de verbranding van allerlei kunststoffen de voor mens en dier schadelijke dioxines vrijkomen. De hoogste dioxine-emissies worden veroorzaakt door het opstoken van afvalstoffen zoals verpakkingsafval, PVC-flessen, geverfd en gevernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten die verhard zijn of met PVC laag bedekt zijn, papier en karton. De dioxineconcentraties in de rookgassen kunnen in dit geval duizend maal hoger zijn dan de wettelijke normen voor de afvalverbrandingsinstallaties.
  Op basis van wet van 13 mei 1999 (Belgisch Staatsblad 10-06-1999), die door het Koninklijk Besluit van 07 januari 2001 op 02 februari 2001 in werking is getreden, kan de gemeenteraad administratieve sancties nemen zoals geldboetes van 10.000,-fr, schorsing of intrekking toelating of vergunning,... wanneer overtredingen worden vastgesteld op reglementen en verordeningen van de gemeenteraad. De vraag is steeds of de wil aanwezig is om op te treden tegen allerlei misdrijven en in geval van een politieoptreden wie wat seponeert ??? 
  U kan het jaarverslag 2001 en de acties 2002 die de voorzitter voorstelde op 11 december 2001 aan het publiek hier inkijken (in .pdf waarvoor u Acrobat Reader nodig heeft dat u hier gratis kan afladen)  (17-12-2001)
 • Vlaams Parlement (Zeer sterk uitgebreid en vernieuwd, dec 2001)
 • Wonen in Vlaanderen: formulieren voor allerlei premies, regelgeving, woongebieden, ...Nieuwe website van het Ministerie Vlaamse Gemeenschap (10-12-2001)

 • Waar blijft de gemeentelijke meerjarenplanning en de begroting voor het jaar 2002 ? Komen er dan toch nog bijkomende belastingen in 2002 ? (04-12-2001)

 • Op 19 december 2001 wordt de 'Vereniging voor ICT-verantwoordelijken in de lokale besturen' opgericht die luistert naar de naam  V-ICT-OR (Vlaamse ICT organisatie) en zal binnenkort te vinden zijn op http://www.v-ict-or.be . Meer info (04-12-2001)
 • Een nieuwe sport : meer info (02-12-2001)
 • Wist u dat het gemeentebestuur de sportraad voor "schuppen zot" aanziet: wanneer 400.000, frank wordt geschonken aan een voetbalploeg is blijkbaar het advies van de sportraad overbodig. (november 2001)

 • Officiële prijzen stookolie, benzine, diesel,...(28-11-2001)
 • KleurrijkVlaanderen (o.a. met de 21 doelstellingen voor de 21e eeuw,...) (26-11-2001)
 • Ondernemen in Vlaanderen (Aanvraagformulieren bouw- en milieuvergunning, bodemattest, melding afval,...) (Vernieuwd 26-11-2001)
 • Beleidsbrieven van leden Vlaamse Regering (Documenten ingediend ter verantwoording van de begrotingen voor het jaar 2002 ivm de ruimtelijke ordening, leefmilieu, huisvesting, cultuur, werkgelegenheid, wegen, waterwegen, onderwijs, ...) (26-11-2001)
 • Begroting 2002 sportcentrium vzw De Tumkens, goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 november 2001 (15-11-2001)

 • Tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur, goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 november 2001 (15-11-2001)

 • Nieuwe tarieven huisvuil. De eerste verhoging van de belastingen komt eraan : de huisvuilzak kost dan 2,5 euro of 101 frank ipv 60 frank, de GFT-sticker kost dan per ophaalbeurt 2,5 euro of 101 frank, hopelijk worden dan alle sluikstokers en -storters en dus ook de voor sommigen bevoorrechte personen beboet met 800 euro of 32.272 frank,...  Wij waren inderdaad benieuwd naar de evenwichtsoefening tussen meer politie en veiligheid, meer sport inclusief een zwembad, meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en derhalve betere fietspaden, meer welzijn en derhalve vernieuwde en aangename dorpskernen, meer riolering en afvalwaterzuivering, belangstelling voor jeugd en cultuur,  ... om de balans van inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en derhalve geen bijkomende belastingen opleggen aan de inwoners. (15-11-2001)

 • Vragen en antwoorden ivm het Europees Noodnummer 112 Het gratis telefoonnummer 112 is een Europees noodnummer dat u in de 15 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie. Ter herinnering, de 15 Staten van de Unie zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. (07-11-2001)
 • RVP (Rijksdienst voor Pensioenen voor werknemers. U kan uw toekomstig pensioen zelf berekenen) (07-11-2001)
 • Publieke sector Nederland (Uitwisseling ervaringen inzake integrale kwaliteitszorg,...) (06-11-2001)
 • Voor de aan-huis-inzameling en verwerking van restafval, GFT, papier en karton, grof vuil en PMD bedraagt de gemiddelde kostprijs in Vlaanderen ongeveer 114,03 euro (4.600 fr.) per gezin per jaar (06-11-2001)

 • Binnenlandse Aangelegenheden (Site van het Ministerie Vlaamse Gemeenschap met belangrijke info voor gemeenten) (05 november 2001)
 • Bouwpremies voor nieuwbouw, renovatie, ...  vliegen de deur uit !!! (29-10-2001)
 • Wist u dat 55% of 171 Vlaamse gemeenten op 308 een internetsite hebben. Deze van Begijnendijk-Betekom is in ontwerp (22-10-2001)

 • Uit een recent onderzoek naar de verzuchtingen van jongeren blijkt dat goed onderwijs, ruimte voor jongeren en mobiliteit de grootste prioriteiten zijn. Oordeel zelf of dit in Begijnendijk-Betekom voldoende wordt ingevuld. (15-10-2001)

 • Uw nummerplaat auto, moto, ... in 10 minuten !!!!!  Zie website Dienst Inschrijvingen Voertuigen (08-10-2001)

 • Op een persconferentie van het schepencollege van de gemeente Duffel werden de renovatiewerken aan het zwembad toegelicht. De totale kostprijs van deze renovatiewerken bedraagt 90 miljoen frank. Een volledig nieuw 25 meter zwembad zou volgens de schepen van Openbare Werken en de Schepen van Sport 120 miljoen frank kosten. Een 25 meter bad mét recreatie zou 160 miljoen kosten. Begijnendijk-Betekom kan deze cijfers als richtwaarden best gebruiken. Meer info ... (08-10-2001)

 • e-government of elektronische transactie gegevens met burgers / ondernemers / lokale besturen / ... is nog niet voor morgen (05-10-2001)

 • De Europese Unie en de aanslagen op 11 september 2001 in de USA (september 2001)

 • Algemene Volkstelling (10-jaarlijkse en laatste telling) (september 2001)

 • Begijnendijk krijgt nieuwe stationsparking en hoge perrons (20-09-2001)

 • KAJ-Begijnendijk (20-09-2001)
 • Kamertoneel "De Begijn"  Kleinesteenweg, 4 Begijnendijk (20-09-2001)
 • U kan nog tot 24 september 2001 uw advies uitbrengen aan het gemeentebestuur ivm het gemeentelijk milieubeleidsplan 2002-2006 (10-09-2001)

 • Vlaamse Openbedrijvendag op 30 september 2001(10-09-2001)

 • Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moeten alle 196 nieuwe lokale politiekorpsen, voor ons is dat de Interpolitiezone Tremelo-Begijnendijk-Rotselaar, operationeel zijn op 1 januari 2002 (28-08-20001)

 • Breng een bezoek aan de 13e Open Monumentendag op zondag 9 september 2001 (20-08-2001)

 • Vernieuwde portaal Ministerie Vlaamse Gemeenschap . De Vlaamse Overheid heeft haar webstek vernieuwd.  Deze portaal webstek is bereikbaar op het adres http://www.vlaanderen.be. De oude webstek kan u nog steeds bereiken op http://www2.vlaanderen.be . Meer onder infolijn (26-07-2001)
 • Festivalsite (Overzicht van de komende muziekfestivals zoals Rockwerchter)

 • Wegcode (Wegwijs in het Belgisch Verkeersreglement) (02-07-2001)
 • Ontwerp Mobiliteitsplan (juni 2001)

 

  Verkeeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)