Wekelijkse bijwerking :
02 mei 2005

 


 Afdeling Begijnendijk-Betekom

 • Electriciteit : op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister bevoegd voor Energie, heeft de Vlaamse Regering op 29 april 2005 een voorontwerp van besluit goedgekeurd.  Daardoor zal u voor het volledige energieverbruik tijdens het weekend vanaf 1 januari 2006 van het goedkopere nachttarief kunnen genieten. Meer info (02-05-2005)
 • Riolering : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering op 29 april 2005 een wijziging aan het subsidiebesluit inzake gemeentelijke rioleringen en voor de bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 2.000 inwonerequivalenten goedgekeurd. Meer informatie (02-05-2005)
 • Webgids : een gids voor webredacteurs van de Vlaamse overheid die ook voor lokale besturen nuttig kan zijn. (02-05-2005)
 • Websites :  Indigov te Leuven onderzocht in maart 2005 de gemeentelijke websites en bevestigt, volgens de VVSG, de nood aan interbestuurlijke samenwerking op het vlak van e-government. Meer info (02-05-2005)
 • Wegenvignet : Kathleen Van Brempt, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit, liet een verkennende studie uitvoeren mbt de invoering van het wegenvignet. (02-05-2005)
 • Week van de zachte weggebruiker tussen 4 en 15 mei 2005 : milieuvriendelijk naar school. Meer info (02-05-2005)
 • Administratieve vereenvoudiging : de kenniscel Wetsmatiging van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap roept Steden en Gemeenten op projecten in te dienen in verband met administratieve vereenvoudiging. Meer info (25-04-2005)
 • Verbeterprojecten Federale Overheid : sinds 2000 werden er in het kader van de modernisering van de Federale Overheid een twintigtal verbeterprojecten van het type BPR, "Business Process Reengineering", opgestart. De Federale Overheid organiseert een evenement op 12 mei 2005 waarbij de resultaten van de lopende projecten worden toegelicht en een blik op de toekomst wordt geworpen. U vindt er tevens een zeer interessante brochure over de verbeterprojecten.  Meer info (25-04-2005)
 • Klachtendecreet : de Vlaamse Ombudsdienst heeft op 20 april 2005 het jaarverslag 2004 in het Vlaams Parlement gepresenteerd. (25-04-2005)
 • Gemeenteraad : 28 april 2005 . Meer info  (25-04-2005)

 • Milieu : Vlaams minister van Leefmilieu en Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) heeft een subsidieprogramma opgemaakt voor wegen- en rioleringswerken van 2006 tot 2010. Onze inspanningen vanaf 1995 voor het aanleggen van riolering en kollektoren beginnen stilaan vruchten af te werpen. Meer info (18-04-2005)
  Volgende projecten in Begijnendijk kunnen in het eerste kwartaal van 2006 op Vlaams overheidsgeld rekenen :
  • Doorsteek en aanleg riolering onder kruispunten Liersesteenweg met de Haltestraat en de Kerkstraat : 295.000 euro
  • Waterstraat en Liersesteenweg (van Waterstraat tot Nonnenhoefstaat Aarschot) : 1.668.125 euro
 • Ruimtelijke ordening : steden en gemeenten krijgen uitstel tot 1 mei 2007 voor het opmaken van het gemeentelijk structuurplan, het vergunningenregister, het plannenregister en het register van de onbebouwde percelen. Meer info (18-04-2005)
 • Milieuzorg : totaal vernieuwde website ivm interne milieuzorg bij de Vlaamse overheid. Meer info (18-04-2005)
 • Basisonderwijs : "Schooldirectie van de Gemeentelijke Basisschool te Begijnendijk onder vuur", aldus het Nieuwsblad van 13 april 2005. Zie enig agendapunt van de gemeenteraad van 11 april 2005. Meer info (18-04-2005)
 • Administratieve sancties : het K.B. van 5 december 2004 m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties is gepubliceerd in het Staatsblad.van 29 december 2004 en treedt in werking op 01 april 2005. Het besluit omvat de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. De gemeenten kunnen dan sneller en efficiŽnter de strijd tegen de ękleine criminaliteitĽ op hun grondgebied aanbinden. Zij kunnen ook tegen bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare overlast op hun grondgebied optreden. Dit besluit kan u ook hier afladen. De omzendbrief administratieve boetes kan u afladen van de website van de VVSG. De provincie Vlaams-Brabant publiceert een zeer uitgebreide informatiebrochure met model politieverordening. De provincieraad Vlaams-Brabant heeft twee provinciale ambtenaren aangewezen voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve geldboete. Zij staan ter beschikking van de gemeenten die hierom verzoeken.(18-04-2005)
 • Webrichtlijnen Overheid in Nederland : richtlijnen voor de toegankelijkheid en duurzaamheid overheidswebsites. Meer info (11-04-2005)
 • Advies Overheid Nederland : het programmabureau Advies Overheid.nl draagt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met raad en daad bij aan een via internet toegankelijke overheid. Meer info (11-04-2005)
 • Restafval : wist u dat de gemeente Begijnendijk met 75 kg restafval per inwoner en per jaar opnieuw het best scoort in Vlaanderen. Restafval is de som van het gewoon huisvuil, het grof huisvuil, gemeentevuil en het PMD-residu (materiaal dat fout in de PMD-zak zit. Meer info (11-04-2005)
 • Repertorium : een adresboek van 249 bladzijden van de Federale Overheid met namen, adressen, telefoonnummers en webadressen van ambassades, internationale instellingen, federale en gewestelijke overheden. (11-04-2005)
 • De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie publiceerde de lijst van de hypermarkten, supermarkten en superetten in BelgiŽ met hun verkoopsoppervlakte. Meer info (11-04-2005)
 • E-government : totaal vernieuwde website met uitgebreide informatie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (11-04-2005)
 • Administratieve sancties : het K.B. van 5 december 2004 m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties is gepubliceerd in het Staatsblad.van 29 december 2004 en treedt in werking op 01 april 2005. Het besluit omvat de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. De gemeenten kunnen dan sneller en efficiŽnter de strijd tegen de ękleine criminaliteitĽ op hun grondgebied aanbinden. Zij kunnen ook tegen bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare overlast op hun grondgebied optreden. Dit besluit kan u ook hier afladen. De omzendbrief administratieve boetes kan u afladen van de website van de VVSG. Meer info (11-04-2005)
 • Vlaanderendag : de Vlaamse Overheid opent haar deuren voor het publiek tijdens de Vlaanderendag op 24 april 2005. Meer info (11-04-2005)

 • Vereenvoudiging Administratie en Administratieve Vereenvouding : moet het nog gezegd worden "De Burger" kan niet meer volgen. Zowel overregulering als een complexe administratie zijn twee zaken waar "De Burger" zich terecht aan stoort. De kenniscel Wetsmatiging en Kafka proberen iets te veranderen aan Administratieve Vereenvoudiging : zie vorming, publicaties zoals checklist aanmaak formulieren,... maar hoe ver staat het met de Vereenvoudiging Administratie ? Waar moet u terecht voor wat ? Eťn loket ? probeert u maar eens : gemeente Begijnendijk ? => intercommunale Interleuven ? => provincie Vlaams-Brabant ? => Vlaanderen ? => Federaal ? => Europa ? Meer info (04-04-2005) 
 • Integraal waterbeheer : de VMW of Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening verzorgt de huisaansluiting voor drinkwater maar tevens de aansluiting voor het rioolwater. De VMW verleent deze dienst reeds voor 13 gemeenten in de Provincie Vlaams-Brabant. Meer info (28-03-2005) 
 • Informatiebeheer : ADM of Antwerp Digital Mainport heeft een gedragscode opgesteld die vrij te raadplegen is. De voorwaarde om de code te gebruiken is een bronvermelding. Meer info (28-03-2005)
 • Op zondag 24 april 2005 heet de Vlaamse overheid u van harte welkom op de vierde editie van Vlaanderendag. (28-03-2005)
 • Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, op het internet. (28-03-2005)
 • Ruimtelijke Ordening : voor het ontsluiten van luchtfoto's, kadastrale kaarten, vergunningengegevens, milieugegevens,... koos de gemeente Begijnendijk voor de GIS raadpleegomgeving Flexiweb van GIM te Heverlee. Meer info (21-03-2005)
 • Verkeer : U ontvangt elke (week)dag gratis actuele verkeersinformatie per e-mail van het Verkeerscentrum Vlaanderen. Meer info (21-03-2005)
 • EfficiŽntie en Effectiviteit bij de Overheid : op de website van de VVSG vindt u de Inaugurale rede in het kader van de Belgische Francqui Leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen. Antwerpen, 16 februari 2005. Meer info (21-03-2005)
 • Dienstverlening : de gemeente Aalter is de eerste gemeente in Vlaanderen met een ISO 9000 certificaat. De gemeenteraad besliste op 12 mei 1998 om gebruik te maken van de ISO 9000:1994 norm om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te structureren en te waarborgen. Op 3 juli 2000 behaalde het gemeentebestuur het ISO-9002:1994-certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar, mits drie externe gunstige nacontroles om de negen maanden. In het jaar 2000 kwam de nieuwe norm, ISO 9001:2000, in voege welke door de gemeente Aalter op 1 juli 2003 werd behaald. Deze nieuwe norm richt zich hoofdzakelijk naar klanttevredenheid. De burger wordt nog meer als klant gezien en de dienstverlening dient nog meer kwaliteitsvol te zijn. Meer info (21-03-2005)
 • Dienstverlening : de Vlaamse regering keurde het voorontwerp van Gemeentedecreet goed. U kan de memorie van toelichting + het voorontwerp van decreet afladen op de website van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Zie persbericht Vlaamse Regering. (21-03-2005)
 • E-government : de gemeente Bornem kreeg de 'E-gov Award' van staatssecretaris voor Informatisering Peter Van Velthoven. Interactief kan u als inwoner van de gemeente Bornem digitaal verrichtingen doen voor : het huren van materieel door vooral jeugdverenigingen, aankoopsuggesties ter attentie van de bibliotheek, ... enz. Wie al een elektronische identiteitskaart heeft, krijgt via die kaart toegang tot het e-loket. Bornem is op dat vlak haantje-de-voorste in Vlaanderen. Wie de elektronische identiteitskaart nog niet heeft, kan via de website http://www.belgium.be van de federale overheid gratis een zogenaamde 'Fedict-code' aanvragen.. Meer info (14-03-2005)
 • Toerisme : De Fietseling is een jaarlijks terugkerende recreatieve uitstap waaraan de omliggende Steden en Gemeenten deelnemen. Meer info (14-03-2005)
 • E-government : presentaties van het symposium "Dienstverlening via e-government : bestekken op het internet, milieuloket, bouwen en wonen,..." van 14 februari 2005 georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (14-03-2005)
 • Wegen : op 26 maart 2005 start de 2e fase van de werken aan de Antwerpse Ring. De website http://www.antwerken.be  vervangt vanaf 15 maart 2005 de vorige website http://www.werkenantwerpen.be . De site biedt voortaan nog meer actuele informatie over het Masterplan Antwerpen. Blikvangers zijn de werfinfo over de heropstart van de Ringwerken, 3D-beelden van de Lange Wapperbrug, dagelijkse newsflashes en een overzicht van alle Masterplanprojecten in tekst en beeld. (14-03-2005)
 • Wegen : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, heeft op woensdag 2 maart ll. het kwaliteitsmerk 2005 uitgereikt aan tien autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan een nieuw kwaliteitssysteem. Meer informatie. (07-03-2005)
 • Dienstverlening : de VVSG of Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten publiceert een kalender met komende evenementen, vormingsdagen, cursussen,....(07-03-2005)
 • Milieu : Op de website milieuinfo van de Vlaamse Overheid onder milieuloket vindt u de nieuwe deelsite in verband met het integrale milieujaarverslag Vanaf 2005 zullen alle bedrijven en meldingsplichtige particulieren hun informatie- en meldingsplichten met betrekking tot milieu door middel van ťťn formulier (het Integraal Milieujaarverslag IMJV) kunnen uitvoeren, en vanaf 2006 ook via het internet. Hiervoor heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd. Meer info (28-02-2005)
 • FinanciŽn : Definitieve verdeling van de gelden uit het gemeentefonds 2004, zowel het gewone aandeel voor de gemeente, als het aandeel voor het OCMW. Meer info (28-02-2005)
 • Sociale woningen : Vandaag kan u het resultaat zien van de bouw van 8 kansarme woningen langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De totale kostprijs bedraagt 840.000 euro of 33.885.000 oude Belgische franken ( 105.000 euro of 4.200.000 oude Belgische franken per woning) . Hiervoor heeft Marcel Van Dyck, gewezen voorzitter OCMW, reeds in het jaar 2000 het aanvraagdossier voor 60 % subsidie ingediend bij de bevoegde minister. De overige 40% betaalt het OCMW. Voor het aanleggen van de voetpaden voor de "Open Deur" op 06 maart 2005 trommelt het gemeentebestuur de hele ploeg op. Spijtig dat voor het herstellen van kleine putjes in de fietspaden langs de Kleinesteenweg er al meer dan 8 jaar geen werkvolk beschikbaar is. Meer info (28-02-2005)
 • Wegen : De administratie Wegen en Verkeer publiceert de meeste van haar aanbestedingsdocumenten op internet. Meer info (21-02-2005)
 • Milieu : Vernieuwde website MER of MilieuEffectenRapportage met de toepassing van het nieuwe MERdecreet van 18 december 2002. Om het decreet milieurapportage/veiligheidsrapportage volledig operationeel te maken zijn uitvoeringsbesluiten nodig. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 december 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 februari 2005. Meer info (21-02-2005)
 • Milieu : De Provincie Limburg heeft een meldpunt voor overstromingen, slechtwerkende riolen, bodemerosie of ondergelopen beken. Aan de hand van meldingen wil de Provincie de onbevaarbare waterlopen samen met de gemeenten en wateringen duurzaam beheren. Meer info (21-02-2005)

 • Openbaarheid van bestuur : Wat betekent openbaarheid voor mij als burger ? Heb ik toegang tot milieuinformatie ? Ook de gemeenten en provincies zijn onderworpen aan de toepassing van dit decreet. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en de begeleidende omzendbrief van 4 juni 2004 zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2004. Dit decreet treedt in werking op 01 juli 2004.
  Zie websites : ABA (Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) + ABA regelgevingVVSG . Meer info (Vernieuwd 14-02-2005)
 • Verkeersveiligheid : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wil door het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken het aantal slachtoffers van verkeersongevallen drastisch doen dalen. Meer info (07-02-2005)
 • Personeelsbeleid : het rapport en de presentaties van de studiedag "10 jaar krachtlijnen Kelchtermans" kan u afladen van de website van CC Consult. Meer informatie in het februarinummer van het tijdschrift Binnenband. Meer info (07-02-2005)
 • Sport : Op woensdag 2 februari 2005 reikte de provincie in Hofstade de 13e Provinciale Sportprijs van Vlaams-Brabant uit aan Dirk Boon voor zijn gouden medaille op de paralympics in 2004. Alle inwoners van Begijnendijk zijn trots op Dirk voor zijn inzet en karakter waarmee hij dit resultaat boekte. (07-02-2005)
 • Dienstverlening : Presentaties van de Landelijke Kwaliteitsdag van 11 november 2004 georganiseerd door het INK of Instituut Nederlandse Kwaliteit. Meer info (07-02-2005)
 • VeiligheidscoŲrdinator bij bouwwerken kleiner dan 500 m2 (woningen, ...) wordt ofwel de architect, de aannemer,... . Zie Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 (Belgisch Staatsblad van 27 januari 2005) tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van 07 februari 2005). Meer info (30-01-2005)
 • Mobiliteit : Decreet van 13 februari 2004 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 2004) inzake subsidiŽring van mobiliteitsverenigingen en -projecten en bijbehorend besluit van 28 mei 2004 (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2004) treden in werking op 1 januari 2005. Meer info (30-01-2005)
 • Milieu : de adviesraad Begijnendijk heeft het jaarverslag 2004, statuut, ... gepubliceerd (30-01-2005)
 • Ruimtelijke ordening : op de website ruimtelijke ordening kan u lezen welke gevolgen het Arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof heeft op het handhavingsbeleid ? Meer informatie op de website van de VVSG . Meer info (30-01-2005)
 • Milieu : Samenwerkingskomst met gemeenten en provincies. U kan op deze vernieuwde website inschrijven op 'Hoe|SO?'. Het is een tweemaandelijks magazine voor de lokale overheden en actoren van het lokale milieugebeuren. Het magazine is een bron van informatie over wat 'reilt en zeilt' bij onze Vlaamse besturen. Meer informatie op de site van het VVSG (24-01-2005)
 • Ruimtelijke ordening : na meer dan 5 jaar voorbereidend werk heeft de gemeente Begijnendijk een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan klaar dat op 01 maart 2005 om 19 uur in de Gemeentelijke Basisschool te Begijnendijk aan de bevolking wordt toegelicht. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsplan. Belangrijk zijn nadien de zogenaamde RUP's of Ruimtelijke UitvoeringsPlannen die het Gewestplan vervangen. Sinds 1 mei 2000 worden de gewestplannen niet meer gewijzigd. Ze worden op sommige plaatsen vervangen door gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vraag of het perceel in een dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ligt. 
  U kan het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan afladen van de website van de gemeente Begijnendijk. Meer info (17-01-2005)
 • Kabinetten van de federale- en de Vlaamse regering vindt u op de website http://www.4instance.info . Meer info (17-01-2005)
 • Veiligheid : Doe mee aan de kleine enquÍte van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over de ergernissen van fietsers en autobestuurders. Meer info (10-01-2005)
 • Ruimtelijke ordening : De Vlaamse regering heeft op 1 oktober 2004 een gewestelijke stedenbouwkundige verordening ivm de watertoets goedgekeurd. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2005 en bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Meer info (10-01-2005)
 • Veiligheid : het K.B. van 5 december 2004 m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties is gepubliceerd in het Staatsblad.van 29 december 2004 en treedt in werking op 01 april 2005. Het besluit omvat de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren, die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. De gemeenten kunnen dan sneller en efficiŽnter de strijd tegen de ękleine criminaliteitĽ op hun grondgebied aanbinden. Zij kunnen ook tegen bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare overlast op hun grondgebied optreden. Dit besluit kan u ook hier afladen. De omzendbrief administratieve boetes kan u afladen van de website van de VVSG. Meer info (03-01-2005)
 • TSUNAMI : Hartverscheurende beelden bereiken ons dagelijks over de gevolgen van de aardbeving in de omgeving van :
  IndonesiŽ (meer info over IndonesiŽ) + ThaÔland (meer info over ThaÔland) + Sri Lanka  (Sri Lanka.net + meer info over Sri Lanka) + India (meer info over India), ...
  Zie websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Belgische Ambassades in het buitenland.
  Hulpactie Vlaanderen + Vlaamse Infolijn + website Tsunami 12-12 + Artsen Zonder Grenzen + Internationale Rode Kruis
  Meer info over deze natuurramp Zuid-AziŽ + Reuters AlertNet + ReliŽf Web (03-01-2005)
 • Verkeersveiligheid : Vlaams Minister Kris Peeters, bevoegd voor openbare werken, en Vlaams Minister Kathleen Van Brempt, bevoegd voor Mobiliteit, zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er in 2004 in totaal voor ruim vijftig miljoen euro werd toegewezen voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen en de herinrichting van schoolomgevingen. Hoeveel euro's heeft de gemeente Begijnendijk in 2004 geinvesteerd in de aanleg van voet- en fietspaden ? Meer info (27-12-2004)
 • Verkeersveiligheid : De Vlaamse Regering voert het STOP-principe in haar mobiliteitsbeleid, wat staat voor : Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen. Met andere woorden : kom als het even kan te voet, gebruik als dat niet lukt de fiets, neem het openbaar vervoer als de afstand wat groter wordt, en overweeg de auto pas als het openbaar vervoer ook niet gaat. 
  Wij hebben de indruk dat de meerderheid in de gemeente Begijnendijk al jaren het POTS-principe hanteert. Zie foto' s . Meer info (27-12-2004)
 • Verkeersveiligheid : De Kamer heeft op 23 december 2004 afscheid genomen van CD&V-parlementslid Jos Ansoms, die 23 jaar zitting had in het federaal parlement en door vriend en vijand gerespecteerd werd als verkeersspecialist. Jean-Luc Dehaene was meer dan 10 jaar terug minister van Verkeerswezen wanneer samen met Jos Ansoms o.a. de snelheidsbeperking tot vijftig kilometer per uur en de 0,5 promille alcohol werden ingevoerd. Wij wensen Jos alle succes toe met zijn taak als burgemeester van Wuustwezel. Meer info (27-12-2004)
 • Basisonderwijs "Eťn op vijf gezinnen met kinderen in het basisonderwijs kan de schoolrekeningen niet betalen" volgens het tijdschrift Klasse van het departement onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De vraag is : wat is er echt noodzakelijk voor een goed onderwijs van het kind en wie betaalt de rekening ? Meer info (27-12-2004)
 • Leefmilieu : 10 jaar MIRA of Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Dit rapport van de VMM beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen. Meer info (27-12-2004)
 • Informatica : Toeweb : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tracht haar websites toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Meer info (27-12-2004)
 • Informatica : De nieuwe versie Adobe Reader 7.0 voor het bekijken van pdf-bestanden kan u gratis afladen. Meer info (27-12-2004)
 • Informatica : De consumenten en de informatiemaatschappij en Kruispuntbank Ondernemingen (verplichte gebruik van het ondernemingsnummer vanaf 01/01/2005) : informatie van de Federale Overheidsdienst Economie. Meer info (20-12-2004)
 • Milieu : UNIZO of Unie van Zelfstandige Ondernemers waarschuwt voor hogere rioolrechten in sommige gemeenten. Meer info (20-12-2004) 
 • Milieu : "Aansluiting op de riolering verplicht", uit Het Nieuwsblad van 17 december 2004. Meer info (20-12-2004)
 • Milieu : Onze felicitaties aan de Milieuadviesraad van Begijnendijk-Betekom voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de natuur in onze gemeente. Op 14 december ll. werden de acties 2004 en de aanbevelingen 2005 voorgesteld. Het is echter spijtig te moeten vast stellen dat de werkelijke realisaties veel minder rooskleurig zijn dan wat op 14 december ll. werd gepresenteerd. Meer info + bijhorende foto's. (20-12-2004)
 • Jeugd : Nieuwe website jeugdbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (20-12-2004)

 • Dienstverlening : Federale Overheid : de eID of elektronische identiteitskaart zal het formaat van een bankkaart hebben en een microchip bevatten. Vanaf nu tot en met 31 december 2009 zullen alle gemeenten geleidelijk aan de huidige identiteitskaarten van hun burgers vervangen door elektronische identiteitskaarten. De kaart zal vijf jaar geldig zijn. Zie tevens website VVSG . Meer info (13-12-2004)

 • Veiligheid : Vuurwerk voor particulieren. Informatie van de Federale Diensten Economie. Meer info (13-12-2004)

 • Dienstverlening : Op vraag van de staatssecretaris voor informatisering ging de sectorfederatie Agoria op zoek naar het sterkste e-governmentproject van 2004. De gemeente Bornem kreeg op 2 december 2004 een award voor zijn e-loket uitgereikt op het E-gov Congress. Meer info (06-12-2004)

 • Ruimtelijke Ordening : Het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant online. Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse Regering het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed. Het ministeriŽel besluit verscheen in het Belgisch staatsblad van 16 november 2004, hierdoor treedt per 1 december 2004 het structuurplan in werking. Meer info (06-12-2004)

 • Verkeersveiligheid : Mobiel Vlaanderen : totaal vernieuwde website met een info flitspalen, mobiliteitsconvenants, routeplanners, fietsroutenetwerken, mobiliteitsbrief, project ĎGemeentelijke kwaliteitszorg in het gemeentelijk mobiliteitsbeleidí : zie brochure van de administratie Wegen en Verkeer ). Meer info (06-12-2004)
 • Belastingen : Rapport "De Gemeente- en ProvinciefinanciŽn 2004" van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Meer info (29-11-2004)

 • Milieu : Eťn enkele waterfactuur van 01 januari 2005. Op voorstel van Vlaams minister Kris PEETERS besliste de Vlaamse Regering op 26 november het volgende : ďDe Vlaamse Regering heeft in uitvoering van de princiepsbesluiten van 17 september 2004, amendementen op het programmadecreet ingediend die de afvalwaterheffing met betrekking tot het door de drinkwatermaatschappijen geleverde drinkwater, omvormt tot een kostenbijdrage. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2005 de consument een kostenbijdrage zal betalen voor de zuivering van het afvalwater die geÔntegreerd wordt in de prijs per kubieke meter van het drinkwater. De afvalwaterheffing zal voor die groep worden afgeschaft. De regering maakt het in de ontwerptekst ook mogelijk dat gemeenten een eigen vergoeding op basis van de gebruikte kubieke meters water vragen voor de rioleringen. Voor de bedrijven betekent de omvorming dat de, via de drinkwatermaatschappij betaalde vergoeding voor de zuivering, fiscaal aftrekbaar wordt. Voor het Vlaamse Gewest heeft deze hervorming tot gevolg dat de drinkwatermaatschappijen de Aquafinfactuur zullen ten laste nemen, en dat het Vlaamse Gewest enkel een resttoelage betaalt waarmee kan worden vermeden dat de globale factuur voor de consument zal stijgen." Meer info (29-11-2004)
 • Dienstverlening : "Uit een studie van C-Concept blijkt dat de Vlamingen maar matig tevreden zijn over de dienstverlening van Vlaamse steden en gemeenten.", meldt Vlaams minister Geert Bourgeois in een persmededeling en grijpt deze aanleiding aan om zijn beleid inzake de dienstverlening van de Vlaamse overheid te belichten. "Voor elke overheid is het een continue en uitdagende opdracht een efficiŽnte en klantvriendelijke dienstverlening te waarborgen.", aldus minister Bourgeois. Meer info (29-11-2004)
 • Dienstverlening : Informatiebrochure van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden : wat doet deze administratie voor de lokale besturen ? waar kan ik terecht met klachten over de werking van lokale besturen ? ... . Meer info (29-11-2004)
 • Dienstverlening : Public Quality : 3e conferentie "Kwaliteit van de Overheidsdiensten in BelgiŽ" op 17 en 18 oktober 2005 in de Paleizen van de Heizel te Brussel. Inschrijvingsformulieren voor gemeenten, OCMW's en provincies vindt u op de website van het Ministerie van de Vlaamse GemeenschapMeer info (22-11-2004)
 • Verkeersveiligheid : "De kruispunten van de Liersesteenweg met de Kerkstraat en de Haltestraat worden heringericht met een afslagstrook en fietspaden. Er gebeuren ook aanpassingswerken tot aan de Puttestraat. De gemeente voorziet in nieuwe riolering.", siteert Het Nieuwsblad op 19 november 2004. Wij verwachten dat dit begin 2005 dan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Voor een veiliger verkeer langs het volledig traject van de Liersesteenweg dringen wij reeds jaren aan bij de meerderheid (mede in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan en het Mobiliteitsplan van de gemeente Begijnendijk) en zijn dan ook verheugd dat eindelijk werk wordt gemaakt van deze onveilige kruispunten. Wij volgen de zaak voor u op. Meer info (22-11-2004)
 • Milieu : Gids van de schone auto (Federale Diensten Milieu. Auto's met belastingsvoordeel,...)  (22-11-2004)
 • Milieu : "Gemeenten moeten verordening hemelwaterputten aanpassen" aldus de Vereniging van Steden en Gemeenten of VVSG .
  Regenwaterput verplicht bij nieuwe gebouwen
  . De Vlaamse Regering keurde op 01 oktober 2004 het besluit "houdende vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater" definitief goed. Dit besluit treedt in werking op 01 februari 2005 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 08 november 2004. Conform artikel 12 dienen de provinciale en gemeentelijke verordeningen vůůr 01 augustus 2005 aangepast te worden aan voornoemd besluit van de Vlaamse Regering.
  De volledige tekst van het besluit uit het Belgisch Staatsblad kan u ook hier afladen.
  Zie ook website ruimtelijke ordening ( => wetgeving => uitvoeringsbesluiten => planning) + bouwen en wonen. (04-10-2004, bijgewerkt op 15-11-2004)
 • Dienstverlening : Beleidsnota's 2004-2009 Vlaamse regering, waaronder de beleidsnota "Binnenlands Bestuur"Meer info (08-11-2004)
 • Informatica : De Federale portaalsite beschikt vanaf nu ook over een RSS waarmee u nieuwsberichten kan raadplegen. Meer info (08-11-2004)
 • Veiligheid : alle inwoners van de gemeente Begijnendijk verwachten een krachtdadig politieoptreden tegen de golf van inbraken in personenwagens. Meer info  (01-11-2004)
 • Welzijn : Informatie over de verwarmingstoelage bij aankoop van stookolie en propaangas. De eigenlijke aanvraag dient u in bij het OCMW of Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn. Meer info (01-11-2004)

 • Wegen : Overladen vrachtwagens brengen niet alleen schade aan gewest- en autosnelwegen, ook onze gemeentewegen worden daardoor beschadigd. De Vlaamse Wegeninspectie probeert hieraan iets te doen. Meer info (01-11-2004)
 • Milieu : Het milieubeleidsplan 2004-2008 van de provincie Vlaams-Brabant is definitief vastgesteld. Meer info
  De beleidsnota 2003-2007 voor een streekgericht bibliotheekbeleid in de provincie Vlaams-Brabant is tevens beschikbaar. Meer info (01-11-2004)
 • Belastingen : De huidige meerderheid laat liever, vůůr de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, een prestigeproject uitvoeren zoals de bouw van een polyvalente zaal (geraamd op 600.000,- euro of zo'n slordige 24.000.000,- oude Belgische franken) dan te zorgen voor de veiligheid van zijn inwoners door het aanleggen van onder andere veilige voet- en fietspaden. Daarmee is de spaarpot "Het Investeringsfonds" van  557.332, euro of zo'n 22.482.717,- oude Belgische franken meteen opgesoupeerd. 
  Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  + VVSGMeer info (01-11-2004)
 • Belastingen : Wist u dat de gemeente Begijnendijk momenteel nog voor 557.332, euro of zo'n 22.482.717,- oude Belgische franken ter beschikking heeft van een nog niet gebruikte spaarpot "Het Investeringsfonds". Niet toevallig is het gemeentebestuur in 2004 plots wakker geworden (zie groen gemarkeerde teksten) en werd dit jaar voor :
  - dakrenovatie gemeenteschool De Bruynlaan : 59.327, - euro opgenomen op 29/06/2004
  - verbeteringswerken verschillende wegen : 310.587, - euro opgenomen op 30/07/2004
  Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  + VVSGMeer info (25-10-2004)

 • Belastingen : Raming Gemeentefonds 2005-2009 bedoeld voor de opmaak van de begroting en meerjarenplanning. Het Gemeentefonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten ťn de OCMW's. De gemeenten beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend : hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + VVSG. Meer info (25-10-2004)

 • Milieu : afvalwaterzuivering. Is het niet zo dat een gemeentebestuur autonoom (zelfstandig) wil / kan beslissen omtrent de aanleg van de riolering en de afvalwaterzuivering ??? Wie is verantwoordelijk voor een jarenlang gebrek aan investeringen in afvalwaterzuivering en riolering, gekoppeld aan de aanleg van voet- en fietspaden, verbetering van de wegen, dorpskernvernieuwing, ... ???  Wie zal hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen ??? Komt er eindelijk dan 2 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen toch schot in de zaak (verslag dd. 12 oktober 2004 van de milieuadviesraad Begijnendijk) ??? Wij hebben hiervoor in elk geval meer dan 10 jaar aangedrongen bij het gemeentebestuur (lees onder andere onderstaande groen gemarkeerde nieuwsberichten). Meer info (18-10-2004)
 • Cultuur : Zoek je materiaal voor de organisatie van een evenement, fuif, toneelstuk, optreden, quiz, tentoonstelling of kamp ? De Uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant stelt gratis allerlei materiaal ter beschikking van het jeugdwerk, het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen, de sportverenigingen, de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdiensten en het Vlaams-Brabants onderwijs. Meer info (18-10-2004)

 • Onderwijs : Vlaamse Wetenschapsweek : tweejaarlijkse gebeurtenis van 20 tot 31 oktober 2004. Meer info (18-10-2004)
 • Dienstverlening : Public Quality : CAF-site federaal Ministerie Ambtenarenzaken. "Diversiteit in de Overheidsdiensten" op 26 oktober 2004 te Brussel. Meer info (11-10-2004)
 • Welzijn : In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2004 verscheen het decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) wat betreft het administratief toezicht. In hetzelfde Staatsblad verscheen de omzendbrief van 14 juli 2004 die toelichting verstrekt. Het decreet is in werking getreden op 7 augustus 2004. Meer informatie vindt u in de uitgave "Binnenband" oktober 2004 bladzijde 9 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet + omzendbrief kan u ook hier afladen . Meer info (11-10-2004)

 • Informatica : Er is een momenteel een wildgroei aan websites over Begijnendijk en Betekom :
 • Ruimtelijke ordening en milieu : Regenwaterput verplicht bij nieuwe gebouwen. De Vlaamse Regering keurde op 01 oktober 2004 het besluit "houdende vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater" definitief goed. Zie website ruimtelijke ordening ( => wetgeving => uitvoeringsbesluiten => planning) + bouwen en wonen. Meer info (04-10-2004)
 • Milieu : Oktober : maand van de energiebesparing. "De gemeente is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat en moet bijgevolg het voorbeeld geven". Meer info (04-10-2004)
 • Milieu : terugnameplicht voor houten ramen en deuren. Vlaanderen voert vanaf 1 januari 2005 de aanvaardingsplicht in voor vloerbedekking en voor houtafval. Bij afbraak of vernieuwing mogen eigenaars hun houten ramen en deuren teruggeven aan de schrijnwerkers die nieuwe ramen of deuren leveren. Meer info (04-10-2004)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpťlaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoŲrdinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)