Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Toerismebeleidsplan

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Goed nieuwsbrief
Mensen uit Donkgemeenten
Berlare: politiek
Berlare: cultuur
Berlare: sociaal
Berlare: toerisme
Berlare: jeugd
Berlare: milieu
Berlare: onderwijs
Berlare: sport

 

Omhoog
Reacties toerismebeleid

Lees ook

15-2-04:
Bezoekerscentrum als uitvalsbasis voor regio Schelde-Dender

Geen algemeen Donkmeerplan - Bezoekerscentrum

Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 februari 2004 wordt een plan voorgelegd met als titel: 'Toeristische beleidsvisie m.b.t. het bezoekerscentrum Berlare'. Het plan werd gratis opgesteld door de provinciale vzw Ename Expertisecentrum (dat een beroep deed op bureau 'Monument in ontwikkeling'). Het geeft aan hoe men de inrichting ziet van wat tot nu het Boerenkrijgmuseum werd genoemd, en  hoe de uitbouw ervan past in de toeristische beleidsvisie van de Vlaamse Regering en de provincie, en in de streekvisie voor regio Dendermonde. Het dossier diende tevens om subsidies aan te vragen bij de hogere instanties. De gemeenteraad dient de aanvraag goed te keuren en krijgt de bevestiging dat verder niets zal gebeuren tot de subsidietoelagen zijn toegezegd.

Het dossier stelt dat Berlare 'door het Donkmeer en de succesvolle evenementen op en rond het meer in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een belangrijk toeristisch-recreatief centrum'. De Boerenkrijg wordt als tweede reden genoemd voor de bovenregionale bekendheid van de streek. Dit uitgangspunt, samen met de recente toeristische trends (meer belangstelling voor cultuurtoerisme, het groeiende individualisme, en de nadruk op meer actief beleven), zijn de aanleiding om het museum uit te bouwen tot een toeristisch bezoekerscentrum dat moet bijdragen tot de ontsluiting van regio Schelde-Dender.

Geen Donkmeer-beleidsplan

Het voorstel stelt dat er lokaal (Berlare) of regionaal (Schelde- en Denderstreek) nog geen uitgeschreven strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie bestaat, maar dat het voorstel voor een bezoekerscentrum past in de doelstellingen zowel van minister Landuyt, in de Vlaamse regering bevoegd voor werkgelegenheid en toerisme, van de provincie en van het streekcharter voor regio Dendermonde. Uit deze moet dan ook worden afgeleid dat - hoewel zo aangekondigd - het niet echt een algemeen beleidsplan voor het hele Donkmeergebied wil zijn. Het zal vermoedelijk wel een bepalende rol krijgen als op gemeentelijk vlak aan zo een plan wordt geschreven.

De Vlaamse beleidsnota vraagt naar vernieuwing, innovatie en netwerkvorming. Volgens het voorstel is het bezoekerscentrum vernieuwend omdat het de inhoud van het vroegere museum in Overmere naar een nieuwe locatie brengt. Het innoverende wordt omschreven als het samenbrengen van de inhoud van het centrum met een bredere verkenning van de omgeving, en door het aanvullende karakter van het centrum met het al bestaande, vooral recreatieve, aanbod aan het Donkmeer. Voor het netwerk wijst men naar de cultuurhistorische sites in Velzeke, waar de prehistorie en Romeinse tijd wordt belicht, en in Ename, met nadruk op de middeleeuwen. Dit centrum, met een overzicht van de nieuwste tijden, zou een derde luik vormen.

Aan de provinciale beleidsverklaring voor 2001-2006 komt het tegemoet omdat wordt gestreefd naar het uitbouwen van een cultuurtoeristische attractie die kan bijdragen tot de ontsluiting van een hele regio, in dit geval de Schelde-Denderstreek. Het dossier meldt dat ook in het Ruimtelijk Structuurplan voor Oost-Vlaanderen het Donkmeer een prioritaire plaats krijgt voor de uitbouw van duurzame recreatie en toerisme.

In het streekcharter voor Regio Dendermonde, tenslotte, staat dat de bestaande recreatie-infrastructuur moet verbeterd en dat het recreatief aanbod verder moet uitgebouwd. Het ingebruiknemen van een bestaand gebouw en het verbinden van thema's met de wijde omgeving passen daar volgens het plan volledig in, zeker als het centrum aanleiding zou geven tot andere initiatieven elders in de regio. In dit verband stelt het voorstel dat het centrum een belangrijk onderdeel kan worden in een nog uit te bouwen fietsknooppuntennetwerk langs 'de relicten die de metamorfose van het cultuurlandschap tussen Schelde en Dender tot op vandaag illustreren en kleur geven'.

Toeristisch bezoekerscentrum De Boerenkrijg

Burgemeester Van Sande zei tijdens de algemene vergadering van VVV Donkmeer (13-2-04) dat wordt afgestapt van de omschrijving 'museum' 'omdat het gebouw niet beantwoordt aan de normen van het museumdecreet'. Het bezoekerscentrum krijgt een bredere functie. Het wil een aanvulling geven aan de 'vooral sportrecreatieve infrastructuur rond Donkmeer en Nieuwdonk' en met een cultuurhistorisch verhaal een 'centrale uitvalsbasis worden voor een veelzijdige streekexploitatie'.

Inhoud

In een infobalie komt informatie over de inhoud van het centrum zelf en over de verschillende routes die vanuit het centrum de regio ontsluiten. Voor brede informatie over het toeristisch aanbod in de regio wordt verwezen naar het toeristisch infokantoor Schelde- en Denderstreek in het voormalige zwembad. Het voorstel voorziet een erfgoedwinkel om toeristen in contact te brengen met streekspecialiteiten uit Schelde- en Denderstreek.

De inhoud van het centrum wordt opgebouwd rond een aantal thema's. 'Vlaanderen in de ban van de verlichting' brengt een overzicht van 17de en 18de eeuwse filosofen. 'Vlaanderen in de 18de eeuw' toont hoe het Ancien Régime regeerde en hoe de samenleving er in al haar aspecten uitzag, met de eerste tekenen die op verandering duiden. 'Vlaanderen op het einde van de 18de en begin 19de eeuw' wordt een overzicht van de revoluties (Amerikaanse en Franse, maar ook de Brabantse Omwenteling, de Boerenkrijg en andere). 'Vlaanderen in de 19de eeuw' geeft aan hoe de maatschappij nu echt veranderde, de invloed van de industrialisatie en van de nieuwe instellingen, met ook aandacht voor de politieke stromingen die in België heersten. Dit alles wordt voorgesteld op een wijze die zowel oudere als jongere bezoekers  moet aanspreken en zo veel mogelijk actief betrekt. Omdat de inhoud deels zal bestaan uit wat historisch erfgoed mag worden genoemd, voorziet het voorstel onder meer in de gepaste temperatuurvoorwaarden. 

Het opvallende schuine dak zou volgens het voorstel dienst doen als picknickruimte. Bewaking is eveneens voorzien, ook al omdat er naast de historische voorwerpen sprake is van heel wat computermateriaal. Om het centrum later een knooppuntplaats in het fietsnetwerk te geven, voorziet het voorstel een fietsservicepunt waar kleine herstellingen kunnen gebeuren. Momenteel is dit punt voorzien in het provinciaal infobureau in het vroegere zwembad.

Nog dit: de raming voor het bezoekerscentrum bedraagt €1.513.228,42. De Vlaamse Regering zou volgens het huidige subsidiereglement via Toerisme Vlaanderen €676.165 kunnen bijdragen, de provincie €282.506. Burgemeester Van Sande zei tijdens genoemde VVV-bijeenkomst dat hij voor het Berlaarse aandeel van €524.457 nog naar andere sponsors zoekt.

Lees ook:

bulletToerisme in Berlare (en de links die onderaan die blz worden aangegeven)
bulletGemeenteraadszitting 16-2-04 waarin het dossier voor het bezoekerscentrum werd voorgelegd
bullet Boerenkrijgmuseum: een rondleiding in het gebouw aan het Donkmeer en de eerste plannen voor inhoud.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.