Hot news, my opinion


Vier maanden Afghanistan een getuigenis.
Op zondag 17 november 2013 was de kapel van de vliegbasis van Kleine Brogel weer goed gevuld. Ter gelegenheid van "Koningsdag" had er de jaarlijkse misviering plaats gevolgd door het Te Deum. Padre Eric Pétré moest ook dit jaar weer zijn homilie wat inkorten. Hij verleende graag het woord aan een militair van de eenheid die met haar getuigenis over haar verblijf van vier maanden in Afghanistan alle aanwezigen wist te boeien. Met haar spontaan relaas plaatste zij op een beklijvende manier het te weinig geprezen werk in de kijker van onze mannen en vrouwen in Afghanistan.
Lees meer...


Vrede...
Op zondag 25 november 2012 had in de stemmige kapel van de vliegbasis van Kleine Brogel een misviering plaats, die werd afgerond met het Te Deum. Padre Eric Pétré wist de aanwezigen weerom te boeien tijdens zijn sappige homilie. Maar ook Kolonel Desair, de korpsoverste van de 10de Wing, richtte het woord tot de kapelgangers van achter de "preekstoel". Aan de hand van een ingetogen reisverslag plaatste hij op een stemmige manier het te weinig geprezen werk in de kijker van onze mannen en vrouwen in Afghanistan.
Lees meer...


Militaire musea op zijn Belgisch.
Het transformatieplan van Defensie dat in het najaar van 2009 wordt bekend gemaakt kent in het najaar een vervolg in de vorm van het plan De Crem. De uitgebreide lijst van te sluiten kwartieren heeft ook gevolgen voor de militaire musea. De reserves van het Koninklijk Legermuseum moeten namelijk ook verhuizen. Het Legermuseum zelf krijgt ook eindelijk een opknapbeurt. Na de jaarwisseling wordt echter duidelijk dat het plan De Crem niet overal in goede aarde valt. Ten zuiden van de taalgrens wordt derhalve beslist enkele kazernes open te houden. Bastenaken hoort bij de gelukkigen. Zo kan de waardevolle "cave of Mc Auliffe" gered worden. Maar de beslissing om Bastenaken tot groeipool te bombarderen van de militaire musea en haar reserves, met een personeelsbezetting van 100 militairen, lijkt een ondoordachte beslissing met verregaande gevolgen, ook op financieel vlak.
Lees meer...

Repliek op legerverminking door politiek.
Pieter De Crem laat op 12 oktober 2009 in zijn kaarten kijken. Als minister van Defensie wil ook hij door het leven gaan als de persoon die een nieuw afslankingsplan van de Belgische Krijgsmacht moet realiseren. Het is een onafwendbare ingreep geworden want sedert het Stuurplan van Defensie 2000-2015 boven de doopvont werd gehouden hebben de heren parlementariërs zich weer eens van hun slechtste zijde laten bewonderen door de gedane beloftes stelselmatig met de voeten te treden. De verminking van het leger is dan ook in belangrijke mate te wijten aan te totale desinteresse van het Belgisch politiek bestel voor alles wat met Defensie te maken heeft. De Krijgsmacht moet de zoveelste uppercut incasseren met verregaande gevolgen voor de mannen en vrouwen die nog steeds het beste van zichzelf geven om in steeds moeilijker wordende omstandigheden, en met deprimerende sociale neveneffecten, de kwaliteit en geloofwaardigheid van hun component zo goed mogelijk in stand te houden.
Lees meer...  

Luisterrijke bevelsoverdracht.
Tijdens een erg gesmaakte bevelsoverdracht op de vliegbasis van Kleine Brogel op 2 april 2009 geeft generaal August Van Daele als chef van Defensie de fakkel door aan luitenant-generaal Charles-Henri Delcour. Het verloop van de plechtigheid, de toespraken van zowel de uittredende CHOD als van de heer minister van Defensie Pieter De Crem maar ook enkele verrassingen tijdens de receptie verdienen wat extra commentaar.
Lees meer...

F-16 uitstekend tijdens Guardian Falcon.
Vanaf begin september 2008 tot begin januari 2009 worden 4 Belgische F-16's met een detachement van nagenoeg 100 mannen en vrouwen ontplooid naar Kandahar in Zuid-Afghanistan, om in het kader van de ISAF-operaties rust en vrede te helpen opbouwen in de regio. Operation Guardian Falcon I verloopt geheel volgens plan. De media brengen nauwelijks verslag uit over de gebeurtenissen. Iedereen kwijt zich met volle overgave van de uiterst moeilijke opdracht en draagt zijn steentje bij tot een waar succesverhaal. Een verslag over het verloop van de operatie als blijk van waardering en bewondering voor het gepresteerde werk is dan ook zeker op zijn plaats.
Lees meer... 

Belgische defensie toch anders in 2008.
Jaaroverzichten worden door de media met diverse accenten gepubliceerd met als doel het brede publiek even te herinneren aan dramatische maar ook opbeurende gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Uit ervaring leren we echter dat een bepaalde categorie van personen in België nauwelijks aan bod komt tijdens deze jaaroverzichten. We hebben het hier over de Belgische militair, die steeds in toenemende mate in het buitenland wordt ingezet. De nieuwe minister van defensie, Pieter De Crem, heeft tijdens het eerste jaar van zijn ambtstermijn toch wel een nieuwe wind doen waaien. De Belgische militair zal geen lid worden van een super-NGO, zoals zijn voorganger André Flahaut wenste, maar een persoon die zich met ernst voor zijn militaire opdracht zal inzetten. België kan op die wijze terug zijn positie opeisen van de kleine maar betrouwbare partner binnen de NAVO en binnen Europa. Het is zeker geen rozengeur en maneschijn binnen defensie, maar we zijn op het goede pad en dit in weerwil van alle perikelen. De modale Belgische politieker zou gerust het geweer even van schouder mogen veranderen, om defensie beter te ondersteunen. Hopelijk kunnen de media zich hierbij aansluiten en echt wat meer waardering opbrengen voor de Belgische militair, want hij of zij verdient het.
Lees meer...
 
Belgische F-16's opnieuw in Afghanistan.
Pieter De Crem houdt blijkbaar van de slogan geen woorden maar daden. De krijgsmacht opnieuw het militair gelaat geven dat het verdient, is werkelijkheid geworden door het sturen van 4 F-16's naar het oorlogsgebied van Afghanistan. De oppositie en zeker de SP.A voelen zich in hun kruis gepakt want welke snoodaard waagt zich immers aan de ombuiging van de politiek, die tijdens de vorige legislatuur goed op weg was om defensie ineen te knutselen tot een veredelde niet-gouvernementele organisatie. Het geweeklaag van de partijfatalist van dienst brengt slechts weinig aarde aan de dijk. Markant is wel dat André Flahaut een waar "éénmans schaduwkabinet" in leven houdt als lid van een regeringspartij. Maar niet getreurd, de kordate houding van de minister van landsverdediging doorstaat alle stormen en dit in een tijdperk van steeds krapper wordende budgettaire middelen. De mannen en vrouwen van Guardian Falcon zullen in Kandahar het vertrouwen van hun minister zeker niet beschamen. Good luck to you all.   
Lees meer...

Defensie onder Leterme I.
Defensie is voor Leterme I zeker geen prioriteit. De roerganger en partijgenoot Pieter De Crem wil nochtans een spraakmakende kentering teweeg brengen en het leger eindelijk zijn kerntaken terugbezorgen. Al diegenen die het leger en zijn mannen en vrouwen een warm hart toedragen kunnen alleen maar toejuichen dat hij daadwerkelijk de kwalijke ontwikkelingen van de voorbije legislatuur wil ombuigen. Het wordt voor hem ongetwijfeld een titanenwerk want de lat van zijn beleidslijn ligt wel erg hoog en zeker op het gebied van personeel, operaties en wederuitrusting met de wetenschap dat hij als minister meer militair wil worden met minder middelen. 
Lees meer...

Belgische Defensie in 2007.
We zouden bijna kunnen zeggen, gewoontegetrouw komt Defensie tijdens de jaaroverzichten nauwelijks aan bod. Toch mogen we gewagen van een verhoogde interesse in vergelijking met de voorgaande jaren. Is dit misschien de eerste zachte bries die door de nieuwe Defensie gaat waaien, nu het departement tegen het jaareinde in andere handen is overgegaan. Een van de grootste werkgevers van het land zou gerust wat meer in de kijker mogen staan, en zeker de mannen en vrouwen die meer dan ooit in alle uithoeken van onze wereldbol het beste van zichzelf geven, en nu meestal enkel tijdens niet al te aangename voorvallen en incidenten in beeld worden gebracht.
Lees meer...


België onder aanval.
Dit is geen titel uit een geschiedenisboek of een krantenkop uit 1940 maar de verontrustende werkelijkheid, ten minste indien men even overloopt wat de socialistische partij en meer bepaald de Vlaamse afdeling in het schild voert. Zij willen namelijk het leger opnieuw halveren tot 20.000, zetten daarbij evenveel jobs op de tocht en dit vooraleer de zoveelste herstructurering tegen 2015 tot een goed einde kan worden gebracht. Deze zoveelste kaakslag aan het adres van de Belgische militair gaat quasi ongemerkt voorbij want noch in de media noch tijdens de aan de gang zijnde verkiezingscampagne wordt er een zinnig woord gerept over deze snode plannen.  De Belgische kiezer zou toch moeten beseffen wat de kwalijke gevolgen kunnen zijn indien hij zijn stem uitbrengt voor de socialisten, namelijk de messen helpen scherpen die Defensie de finale doodsteek moeten toebrengen, met alle nefaste gevolgen van dien.
Lees meer... 

Chaos in Zaventem slechts het topje van de ijsberg.
Op 23 februari 2007 is een valse telefonische bommelding bij de federale politie het begin van een niet vaak geziene chaos op Zaventem. De ontruiming van het luchthavengebouw is een oefening in improvisatie. Totaal gebrek aan informatie naar de gestrande en te evacueren passagiers, tegenstrijdige onderrichtingen, het is alsof er geen evacuatieplan bestaat. De klachtenstroom is aanzienlijk en laat de gouverneur niet onberoerd. De noodplannen zouden wel bestaan maar zijn aan een grondige opfrissing toe. Ze zouden bovendien sinds mensenheugenis niet meer zijn geëvalueerd. Het is in feite het topje van de ijsberg want ook in andere domeinen schiet de overheid schromelijk tekort in de aanpak van rampen en ernstige incidenten. Er moet dringend werk worden gemaakt in België van een actief crisisbeleid, die naam waardig.
Lees meer...

Belgische defensie in 2006.
De jaaroverzichten van 2006 blinken weer eens uit door een totale desinteresse voor wat er zich binnen de Belgische defensie het voorbije jaar heeft afgespeeld. Nochtans zou elke landgenoot rond de jaarwisseling ook mogen herinnerd worden aan het feit dat vele mannen en vrouwen maandenlang soms op vele duizenden kilometers van huis hun steentje bijdragen om te helpen de wereldvrede in goede banen te leiden.
Lees meer...

Air Remembrance Day 20 oktober 2006.
Op 20 oktober 2006 had in het Jubelpark te Brussel een plechtigheid plaats ter gelegenheid van de Air Remembrance Day, dag waarop de Belgische militairen gevallen in bevolen luchtdienst worden herdacht. De ceremonie verliep in een gemoedelijke bijna familiale sfeer maar was toch een waardig eerbetoon voor al diegenen wiens namen in de het zwarte marmeren monument staan gegrift. Een erg pakkende bloemenhulde sloot de plechtigheid af.
Lees meer... 

Farnborough 2006 verbloemt crisis luchtvaart.
Van 17 juli tot 23 juli 2006 had de tweejaarlijkse luchtvaartbeurs plaats in Farnborough. Gewoontegetrouw werden de activiteiten, de producten en de vooruitzichten van de luchtvaart met de nodige superlatieven in de bloemetjes gezet. De werkelijkheid is nochtans enigszins anders. De luchtvaart kampt nog steeds met ernstige problemen. In de Europese luchtvaart zet de problematiek rond de Airbus 380 een ware domper op eerder geuit uitbundig optimisme. Wellicht zijn de nodige lessen getrokken en kan het management het paradepaard van de Europese luchtvaartindustrie terug degelijk op de rails plaatsen. Ook van militaire zijde zijn de vooruitzichten weinig rooskleurig.
Lees meer...


In scheervlucht over defensie in 2005.
Defensie stond het voorbije jaar af en toe in het nieuws. Meestal ging het hierbij over een negatieve berichtgeving. In de jaaroverzichten moet men trouwens een enorm vergrootglas hanteren om enig spoor van waardering voor onze militaire mannen en vrouwen terug te vinden. En toch gaven en geven ze het beste van zichzelf op alle continenten en worden er uitermate geapprecieerd door de plaatselijke bevolkingen en door de buitenlandse militaire collega's. In eigen land laten ze zich evenmin onbetuigd en roeien met de riemen die ze hebben. Enkele summiere lofbetuigingen doorspekt met een snuifje randinformatie is dan ook het strikte minimum dat bij een jaarwisseling gepast lijkt.
Lees meer... 

De SP.A scherpt messen voor doodsteek defensie.
In een niet aflatende ijver om defensie te bagatelliseren heeft de sp.a nieuwe initiatieven aangekondigd. Het leger zou nogmaals moeten worden afgeslankt tot een personeelsbestand van 20.000 en zou voor een belangrijk deel samensmelten met ontwikkelingssamenwerking. De 15.000 militairen die zouden moeten verdwijnen zouden op ministeries en in gemeenten wel werk vinden. Een nieuwe partijvoorzitter mag natuurlijk nieuwe ideeën verkondigen maar deze platvloerse intentie is een ware kaakslag voor alle militairen, die van de ene hervorming in de andere tuimelen en die België op de wereldkaart zullen zetten als het walhalla van de profiteurs.
Lees meer...   

Brustem en Goetsenhoven als bouwvallig militair erfgoed.
Sedert het scholencomplex van Brustem, Goetsenhoven en Bevingen in 1996 verlaten werd, is er over de verdere bestemming van deze kwartieren veel gepraat. Het resultaat na al die jaren is een spoor van verval waar de vernielzucht van vandalen onherstelbare schade toebrengt. Tevens wijzen talrijke sporen op activiteiten die het daglicht schuwen.
Lees meer...