Proces-Verbaal afbakening enclavegrenzen 1995


31 OKTOBER 1995. - Overeenkomst tot vaststelling van de grenzen tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Maastricht op 8 augustus 1843. Proces-verbaal van afbakening van de grenzen van de enclaves van Baarle-Hertog in de gemeente Baarle-Nassau en van de enclaves van Baarle-Nassau in de gemeente Baarle-Hertog, getekend te Baarle op 31 oktober 1995.

Bron : BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 26-06-1996
Inwerkingtreding : 06-07-1996
Dossiernummer : 1995-10-31/33

Tekst Proces verbaal


Artikel M. (Deze overeenkomst werd om technische redenen onderverdeeld in de volgende fictieve artikelen : art. M1-M7).
  Art. M1. 1. Retroacta. a) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het Verdrag van 19 april 1839 tussen BelgiŽ en Nederland, dient de afbakening van de Rijksgrens van de in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog liggende enclaves te geschieden door een gemengde commissie van koninklijke commissarissen, aangewezen door de beide betrokken landen.
  b) De overeenkomst tot vaststelling van de Rijksgrens tussen BelgiŽ en Nederland, op 8 augustus 1843 te Maastricht gesloten, en het bijbehorende beschrijvend proces-verbaal hebben deze grens niet afgepaald of beschreven vanaf het punt waar de Rijksgrens de gemeenten Poppel (BelgiŽ) en Alphen (Nederland) scheidt tot aan het punt waar de Rijksgrens de gemeenten Meerle (BelgiŽ) en Chaam (Nederland) scheidt. Verwijzend in artikel 14, paragraaf 5, van de overeenkomst van 8 augustus 1843 naar de bepalingen van artikel 14 van het verdrag van 5 november 1842, gesloten te 's-Gravenhage, werd de status-quo behouden, zowel wat betreft de dorpen Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (BelgiŽ) als ten aanzien van de wegen die er doorheen lopen.
  c) Op 26 april 1974 werd door commissarissen, daartoe aangesteld bij Koninklijk Besluit van 17 september 1971 voor BelgiŽ en bij Koninklijk Besluit van 22 december 1972 voor Nederland, procesverbaal vastgesteld en ondertekend van afbakening van de Rijksgrens tussen de Koninkrijken Nederland en BelgiŽ tussen de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeenten Poppel, Weelde, Baarle-Hertog, Turnhout, Baarle-Hertog, Merksplas, Baarle-Hertog, Wortel, Minderhout, Baarle-Hertog, Minderhout, en Meerle, met uitzondering van alle enclaves van de gemeente Baarle-Hertog gelegen binnen de gemeentelijke begrenzing van Baarle-Nassau.
  Art. M2. 2. Samenstelling Koninklijke Grenscommissie. Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, nr. 94.003711 zijn van Nederlandse zijde tot commissaris benoemd :
  - Mr. H.G.J.M. Beckers, plaatsvervangend hoofddirecteur van het Kadaster te Apeldoorn; (1)
  - Drs. P.P.M.M. Hendriks, burgemeester van Baarle-Nassau; (2)
  - W.C.M. van den Thillart, directeur van het Kadaster te Breda; (3)
  - Ir. M.A. van Weel, directeur Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer van de Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.
  Bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994 zijn van Belgische zijde tot commissaris aangewezen :
  - L. Baetens, arrondissementscommissaris van Antwerpen;
  - J. De Caluwť, inspecteur bij de Directie voor Grote Opmetingen en Algemene Plans van het Kadaster te Antwerpen;
  - A. Cornelissen, burgemeester van Baarle-Hertog;
  - J. Van der Herten, arrondissementscommissaris van Turnhout;
  - L. Peeters, hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Technische Dienst van Antwerpen.
  De Koninklijke Besluiten zijn als bijlage Nr. 1 (pagina 43) en bijlage Nr. 2 (pagina 45) gevoegd bij het proces-verbaal.
  Art. M3. Uitgangspunten bij de grensafbakening.
  De in de vergadering van 12 mei 1995 aanwezige commissarissen zijn het volgende overeengekomen :
  a) Na lezing van de aanhef van het Belgische en Nederlandse koninklijk besluit, begrijpen de leden hun opdracht als volgt : afbakening van de Belgische en Nederlandse enclaves, gelegen binnen de gemeentelijke begrenzing van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, inzoverre de afbakening niet reeds geschiedde in het procesverbaal van afbakening van de rijksgrens van 26 april 1974, met name voor de delen van Baarle-Hertog die aansluiten bij het grondgebied van BelgiŽ.
  b) De commissarissen W.C.M. van den Thillart en J. De Caluwť zullen de technische werkzaamheden voltooien. Hierbij nemen zij als uitgangspunt het onderzoek en de opmetingen op grond waarvan het Belgische en het Nederlandse kadaster onlangs overeenstemming hebben bereikt over de ligging en de omtrek van de enclaves.
  Voor het onderzoek hebben als basis gediend :
  1į Artikel 90 van het beschrijvend proces-verbaal behorende bij de overeenkomst van 8 augustus 1843;
  2į De plans behorende bij sectie II, bladen 113 tot 116, gevoegd bij de overeenkomst van 8 augustus 1843;
  3į De oorspronkelijke kadastrale plans, schaal 1:2500, van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, waarbij de ligging der enclaves is af te leiden uit de onderscheiden kleurschakeringen;
  4į De oorspronkelijke aanwijzende tafel der percelen en oppervlakten van Baarle-Nassau;
  5į De oorspronkelijke aanwijzende tafel der percelen en oppervlakten van Baarle-Hertog.
  c) In afwijking van het reglement voor het plaatsen der grenspalen, zoals gevoegd bij de overeenkomst van 8 augustus 1843, zullen er geen grenspalen geplaatst worden.
  Aangezien de grenzen van de enclaves ondubbelzinnig worden vastgelegd in het nationale coŲrdinatenstelsel van zowel BelgiŽ als Nederland, de bijgevoegde kaarten in deze stelsels worden vervaardigd en er aan het vervaardigen en plaatsen van gietijzeren of natuurstenen grenspalen volgens het reglement zeer hoge kosten zijn verbonden, wordt besloten van het plaatsen van deze grenspalen af te zien.
  Gelet op de aanwezige bebouwingen ter plaatse van vele enclave-grenzen zou plaatsing van grenspalen in die gevallen zelfs niet mogelijk zijn.
  d) Daar het onmogelijk is het verloop van de grenzen van de enclaves te omschrijven aan de hand van topografische en/of geografische elementen, wordt ieder knikpunt in de grenzen van een nummer voorzien.
  Per enclave wordt de begrenzing omschreven door het vermelden van de nummers van de opeenvolgende knikpunten in die begrenzing.
  Bij elk genummerd knikpunt behoort een uniek stel coŲrdinaten.
  Tevens wordt van iedere enclave de oppervlakte en de omtrek opgegeven.
  e) De enclaves en de genummerde knikpunten in hun begrenzing worden afgebeeld op minuutschetsen van het Belgische kadaster (schaal 1:500 of 1:1000) en op originele kadastrale plans van het Nederlandse kadaster (schaal 1:1000 of 1:2500) welke gewaarmerkt worden door de commissarissen W.C.M. van den Thillart en J. De Caluwť.
  Van de originele kaarten berusten bij de beide kadasters afdrukken op maatvaste film.
  Afdrukken van de Belgische minuutschetsen worden aan de gemeente Baarle-Hertog en van de originele Nederlandse kaarten aan de gemeente Baarle-Nassau verstrekt.
  f) Verkleiningen van de minuutschetsen van het Belgische kadaster en van de originele kadastrale plans van het Nederlandse kadaster maken deel uit van dit proces-verbaal.
  g) De afbeelding op de onder e) bedoelde kaarten van de enclaves met de knikpunten in hun begrenzing is zuiver illustratief; uitsluitend de coŲrdinaten van de knikpunten zijn plaatsbepalend.
  h) De 80 roeden betwist gebied gelegen in "De Withagen", in het Nederlandse kadaster thans bekend als het gehele perceel Baarle-Nassau A 3789 ter grootte van 26 a 32 ca, vallen onder de soevereiniteit van het Koninkrijk BelgiŽ en worden in het proces-verbaal verder beschreven als enclave H22.
  Art. M4. 4. Beschrijving van de enclaves.
  Art. 1M4. A. Algemeen. De 22 enclaves van Baarle-Hertog in de gemeente Baarle-Nassau worden aangeduid met H1, H2, H3, enz. tot en met H22.
  De 8 enclaves van Baarle-Nassau in de gemeente Baarle-Hertog worden aangeduid met N1, N2, N3, enz. tot en met N8.
  De enclaves N1, N2, N3, N4, N5 en N6 zijn gelegen binnen de enclave H1.
  De enclave N7 ligt binnen de enclave H8.
  De enclave N8 ligt ten zuiden van de Nederlandse rijksgrens.
  De ligging van de enclaves is afgebeeld op een overzichtskaart welke deel uitmaakt van het proces-verbaal (bijlage Nr. 3/pagina 47).
  De omtrekspunten van de enclaves zijn bepaald in de nationale coŲrdinatenstelsels van BelgiŽ (Lambert 1950) en Nederland (Rijksdriehoeksnet).
  Voor de coŲrdinaten van de omtrekspunten wordt verwezen naar de coŲrdinatenlijst welke deel uitmaakt van het proces-verbaal (pagina's 16 t/m 38).
  Afbeeldingen van de enclaves zijn tevens opgenomen in de vorm van verkleiningen van de minuutschetsen van het Belgische kadaster en de originele kadastrale plans van het Nederlandse kadaster.
  De verkleiningen maken deel uit van het proces-verbaal (bijlage Nr. 4/pagina's 49 t/m 69 en bijlage Nr. 5/pagina's 71 t/m 110).
  Art. 2M4. B. De enclaves van Baarle-Hertog.

ENCLAVE H1.

  Plaatselijke benaming : Aen het Klooster Straetje - Hoofdbraek Loveren - De Boschcovensche Akkers - De Loversche Akkers - De Tommelsche Akkers - De Tommel - De Gierle Straat - De Reth - De Rethsche Akkers - Het Dorp - De Kapel Akkers - De Kastelein
  Oppervlakte : 153 ha 64 a 48 ca
  Omtrek : 12,911 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1551 - 1550 - 1549 1548 - 1547 - 1546 - 1545 - 1544 - 1543 - 1542 - 1541 - 1540 - 1539 - 3022 - 3023 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 30282 - 30283 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3049 - 1600 - 16011602 - 1603 - 1604- 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609- 1610 - 1611- 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1638 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628- 1629 - 1630 - 1631 - 1632- 16 - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 4001 - 4002 - 4003 - 4004 - 4005 - 4006 - 4007 - 4008 - 4009 - 4010 - 4011 - 4012 - 4013 - 4014 - 4015 - 4016 4017 - 4018 - 4019 - 4020 - 4021 - 4022 - 4023 - 4024 - 4025 - 4026 - 4027 - 4028 - 4029 - 4030 - 4031 - 4032 - 4033 - 4034 - 4035 - 4036 - 4037 4038 - 4039 - 4040 - 1220 - 1229 - 1230 - 1217 - 4085 - 4084 - 98114 - 98113 - 98112 - 4083 - 4082 - 4081 - 4080 - 4079 - 4078 - 4077 - 4076 - 4075 4074 - 4073 - 4072 - 4071 - 4070 - 4069 - 4068 - 4067 - 4066 - 4065 - 4064 - 4063 - 4062 - 4061 - 4060 - 5100 - 5101 - 5102 - 5103 - 98120 - 5104 5105 - 5106 - 5107 - 5108 - 5109 - 5124 - 5125 - 5126 - 5127 - 5128 - 5129 - 5130 - 5149 - 5150 - 5151 - 5152 - 6101 - 6102 - 6103 - 6104 - 5204 5203 - 5202 - 5201 - 5200 - 5199 - 6400 - 6401 - 6402 - 6403 - 6404 - 6405 - 6406 - 6407 - 6408 - 6409 - 6410 6411 - 6412 - 6413 - 6414 - 6415 - 6416 - 6417 - 6424 - 6425 - 6426 - 6427 - 6428 - 6429 - 6430 - 6431 - 6432 - 6433 - 6434 - 6435 - 6436 - 6437 - 6438 - 6439 - 6440 - 6441 - 6442 - 6443 6444 - 6445 - 6446 - 6447 - 6448 - 6449 - 6450 - 6451 - 6452 - 6453 - 6454 - 6455 - 6456 - 6457 - 6458 - 6459 - 6460 - 6461 - 6462 - 6463 - 6464 6465 - 6466 - 6467 - 6468 - 6469 - 6470 - 6471 - 6472 - 6473 - 6474 - 6475 - 6476 - 6477 - 6478 - 6479 - 6480 - 6481 - 6142 - 6141 - 6140 - 6139 6138 - 6137 - 6136 - 6135 - 6134 - 6133 - 6132 - 6131 - 6130- 6129 - 6128 - 6127 - 6126 - 6125 - 6124 - 6123 - 6122 - 6121 - 6120- 6119 - 6118 - 5196 - 3075 - 3074 - 3073 - 3072 - 3071 - 3070 - 3069 - 3068 - 3067 - 3066 - 3065 - 3014 - 3013 - 3012 - 3011 - 3010 - 3009 - 3008 - 3007 - 3006 - 3005 3004 - 3003 - 3002 - 3001 - 1538 - 1537 - 1536 - 1581 1580 - 1579 - 1578 - 1577 - 1576 - 1575 - 1574- 1573 - 1504 - 1572 - 1520 - 1571- 1570 - 1569 1568 - 1567 - 1566 - 1565 - 1564 - I563 - 1562 - 1561 - 1560 - 1559 - 1558 - 1557- 1556 - 1555 - 1554 - 1553 - 1552 - 1551
  De enclaves van Baarle-Hertog.
  Vervolg van pagina 7
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 51-53-54-55-56-57-58-61-62-65 en bijlage
  Nį5/pagina 72-73-74-75-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-96-97-100-101-102-103- 104-105-106

ENCLAVE H2.

  Plaatselijke benaming : De Rethsche Akkers
  Oppervlakte : 2 ha 41 a 16 ca
  Omtrek : 0,655 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5109 - 5110 - 5111 - 5112 - 98117 - 5113 - 5114 - 5115 - 5116 - 5117 - 5118 - 5119 - 5120 - 5121 - 5122 5123 - 5109
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 57 en bijlage Nr. 5/pagina 84

ENCLAVE H3.

  Plaatselijke benaming : De Rethsche Akkers
  Oppervlakte : 34 a 28 ca
  Omtrek : 0,295 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5145 - 5146 - 5147 - 5148 - 5145
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 57 en bijlage Nr. 5/pagina 84

ENCLAVE H4.

  Plaatselijke benaming : De Rethsche Akkers
  Oppervlakte : 1 ha 47 a 60 ca
  Omtrek : 0,727 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5132 - 5133 - 5134 - 5135 - 5136 - 5137 - 5138 - 5139 - 5140 - 5141 - 5142 - 5143 - 5144 - 5205 - 5132
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 57 en bijlage Nr. 5/pagina 84

ENCLAVE H5.

  Plaatselijke benaming : De Kapel Akkers
  Oppervlakte : 92 a 45 ca
  Omtrek : 0,535 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6418 - 6419 - 6420 - 6421 - 6422 - 6423 - 6418
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 58 en bijlage Nr. 5/pagina 87

ENCLAVE H6.

  Plaatselijke benaming : Hoofdbraek
  Oppervlakte : 1 ha 74 a 61 ca
  Omtrek : 0,565 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1518 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1518
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 53 en bijlage Nr. 5/pagina 97

ENCLAVE H7.

  Plaatselijke benaming : De Loversche Akkers
  Oppervlakte : 24 a 69 ca
  Omtrek : 0,214 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1077 - 1076 - 1075 - 1008
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 53 en bijlage Nr. 5/pagina 76

ENCLAVE H8.

  Plaatselijke benaming : Boschcoven - De Kastelein - De Oordelsche Straat
  Oppervlakte : 41 ha 87 a 81 ca
  Omtrek : 5,187 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 - 6500 - 6501 - 6502 - 6503 - 6504 - 6505 - 6506 - 6507 6508 - 6509 - 6510 - 6511 - 6512 - 6513 - 6514 - 6515 - 6516 - 1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1430- 1431 - 1424- 1425 - 1420 - 1421 - 1432 - 1433 - 1434 - 1411 - 1412- 1413 - 1414- 1415 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - 6597 - 6596 - 6595 - 6594 - 6593 - 6592 - 6613 6612 - 6611 - 6610 - 6609 - 6608 - 6607 - 6606 - 6605 - 6604 - 6603 - 6602 - 6601 - 6600 - 6599 - 6598 - 6591 - 6590 - 6589 - 6588 - 6587 - 6586 6585 - 6584 - 6583 - 6582 - 6581 - 6580 - 6579 - 6578 - 6577 - 6576 - 6575 - 6574 - 6573 - 6572 - 6571 - 6570 - 6569 - 6568 - 6567 - 6566 - 6565 6564 - 6563 - 6562 - 6561 - 6560 - 6559 - 6558 - 6557 - 6556 - 6555 - 6554 - 6553 - 6552 - 6551 - 6550 - 6549 - 6548 - 6547 - 6546 - 6545 - 6544 6543 - 6542 - 1442
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina's 50-51-52-58-59-60 en bijlage
  Nr. 5/pagina's 90-91-94-98-99

ENCLAVE H9.

  Plaatselijke benaming : De Kapel Akkers
  Oppervlakte : 40 a 05 ca
  Omtrek : 0,263 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1401 - 1402 - 1405 1403 - 1404 - 1401
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 58 en bijlage Nr. 5/pagina 90

ENCLAVE H10.

  Plaatselijke benaming : De Oordelsche Straat
  Oppervlakte : 65 a 00 ca
  Omtrek : 0,402 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6521 - 6522 - 6523 - 6524 - 6525 - 6526 - 6527 - 6521
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 59 en bijlage Nr. 5/pagina 98

ENCLAVE H11.

  Plaatselijke benaming : De Oordelsche Straat
  Oppervlakte : 93 a 00 ca
  Omtrek : 0,423 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6528 - 6529 - 6530 - 6531 - 6532 - 6533 - 6534 - 6535 - 6536 - 6537 - 6538 - 6539 - 6540 - 6541 - 6528
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 59 en bijlage Nr. 5/pagina 98

ENCLAVE H12.

  Plaatselijke benaming : Boschcoven
  Oppervlakte : 28 a 22 ca
  Omtrek : 0,250 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6517 - 6518 - 6519 - 6520 - 6517
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 50 en bijlage Nr. 5/pagina 95

ENCLAVE H13.

  Plaatselijke benaming : Boschcoven
  Oppervlakte : 1 ha 53 a 46 ca
  Omtrek : 0,507 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6309 - 6310 - 63052 - 63062 - 63072 - 63082 - 6309
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 52 en bijlage Nr. 5/pagina 92

ENCLAVE H14.

  Plaatselijke benaming : Boschcoven
  Oppervlakte : 71 a 93 ca
  Omtrek : 0,352 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6301 - 6302 - 6303 - 6304 - 6301
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 52 en bijlage Nr. 5/pagina 92

ENCLAVE H15.

  Plaatselijke benaming : Boschcoven
  Oppervlakte : 1 ha 72 a 11 ca
  Omtrek : 0,570 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6325 - 6326 - 63113 - 63123 - 63132 - 63143 - 63153 - 6316 - 6317 - 6318 - 6319 - 63202 - 63212 - 63222 63232 - 63242 - 6325
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 52 en bijlage Nr. 5/pagina 93

ENCLAVE H16.

  Plaatselijke benaming : Keizershoek - Oordelsche Straat
  Oppervlakte : 4 ha 42 a 52 ca
  Omtrek : 1,362 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6614 - 6615 - 6616 - 6617 - 6618 - 6619 - 6620 - 6621 - 6622 - 6623 - 6624 - 6625 - 6626 - 6627 - 6628 6629 - 6630 - 6631 - 6632 - 6633 - 6634 - 6635 - 6636 - 6637 - 6638 - 6639 - 6640 - 6641 - 6642 - 6643 - 6644 - 6645 - 6646 - 6647 - 6648 - 6649 6650 - 6651 - 6652 - 6653 - 6614
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 60 en bijlage Nr. 5/pagina 99

ENCLAVE H17.

  Plaatselijke benaming : Moleriet Heide
  Oppervlakte : 14 ha 92 a 48 ca
  Omtrek 2,503 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6766 - 6767 - 6768 - 6769 - 6770 - 6771 - 6772 - 6773 - 6774 - 6775 - 6776 - 6777 - 6778 - 6779 - 6780 6781 - 6782 - 6783 - 6784 - 6785 - 6786 - 6787 - 6788 - 6789 - 6790 - 6791 - 6792 - 6793 - 6794 - 6795 - 6796 - 6797 - 6798 - 6799 - 6800 - 6801 6802 - 6803 - 6804 - 6805 - 6806 - 6807 - 6808 - 6809 - 6810 - 6811 - 6812 - 6813 - 6814 - 6815 - 6816 - 6817 - 6818 - 6819 - 6820 - 6821 - 6822 6823 - 6824 - 6825 - 6826 - 6827 - 6828 - 6829 - 6830 - 6831 - 6832 - 6833 - 6834 - 6835 - 6836 - 6837 - 6838 - 6839 - 6840 - 6841 - 6842 - 6843 6844 - 6845 - 6846 - 6847 - 6848 - 6849 - 6850 - 6851 - 6852 - 6853 - 6854 - 6855 - 6856 - 6857 - 6858 - 6859 - 6766
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 67 en bijlage Nr. 5/pagina 110

ENCLAVE H18.

  Plaatselijke benaming : De Manke Gooren
  Oppervlakte : 2 ha 92 a 47 ca
  Omtrek : 0,875 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6860 - 6861 - 6862 - 6863 - 6864 - 6865 - 6866 - 6867 - 6868 - 6869 - 6870 - 6871 - 6872 - 6873 - 6874 6875 - 6876 - 6877 - 6860
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 66 en bijlage Nr. 5/pagina 107

ENCLAVE H19.

  Plaatselijke benaming : De Peruiters
  Oppervlakte : 68 a 51 ca
  Omtrek : 0,368 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6714 - 6715 - 6716 - 6717 - 6718 - 6719 - 6720 - 6721 - 6722 - 6723 - 6724 - 6725 - 6726 - 6727 - 6728 6729 - 6730 - 6731 - 6714
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 64 en bijlage Nr. 5/pagina 108

ENCLAVE H20.

  Plaatselijke benaming : Wurstenbosch - Vossenberg
  Oppervlakte : 1 ha 16 a 81 ca
  Omtrek : 0,462 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6700 - 6701 - 6702 - 6703 - 6704 - 6705 - 6706 - 6707 - 6708 - 6709 - 6710 - 6711 - 6712 - 6713 - 6700
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 63 en bijlage Nr. 5/pagina 108

ENCLAVE H21.

  Plaatselijke benaming : Baelbrugsche Beemden
  Oppervlakte : 1 ha 18 a 45 ca
  Omtrek : 0,536 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6878 - 6879 - 6880 - 6881 - 6882 - 6883 - 6884 - 6885 - 6886 - 6887 - 6888 - 6889 - 6890 - 6891 - 6892 6893 - 6894 - 6895 - 6896 - 6897 - 6898 - 6899 - 6900 - 6901 - 6902 - 6903 - 6904 - 6905 - 6906 - 6907 - 6908 - 6878
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 69 en bijlage Nr. 5/pagina 109

ENCLAVE H22.

  Plaatselijke benaming : De Wit Hagen
  Oppervlakte : 26 a 32 ca
  Omtrek : 0,209 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 7101 - 7102 - 7103 - 7104 - 7105 - 7106 - 7101
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 49 en bijlage Nr. 5/pagina 71

  Art. 3M4. C. De enclaves van Baarle-Nassau.


ENCLAVE N1.

  Plaatselijke benaming : De Loversche Akkers - De Tommelsche Akkers
  Oppervlakte : 5 ha 36 a 67 ca
  Omtrek : 1,356 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3047 - 30463 - 30462 - 3046 - 3045 - 30442 - 3044 3043 - 3042 3041 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3015
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 54 en bijlage Nr. 5/pagina's 74-75-7778-79

ENCLAVE N2.

  Plaatselijke benaming : De Tommelsche Akkers
  Oppervlakte : 1 ha 37 a 51 ca
  Omtrek : 0,472 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5197 - 5198 - 6105 - 6106 - 6107 - 6108 - 6109 - 6110 - 6111 - 6112 - 6113 - 6114 - 6115 - 6116 - 6117 5197
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 56 en bijlage Nr. 5/pagina 86

ENCLAVE N3.

  Plaatselijke benaming : De Tommelsche Akkers
  Oppervlakte : 28 a 63 ca
  Omtrek : 0,218 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5185 - 5186 - 5187 - 5188 - 5189 - 5206 - 5191 - 5192 - 5193 - 5194 - 5185
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 56 en bijlage Nr. 5/pagina 83

ENCLAVE N4.

  Plaatselijke benaming : De Rethsche Akkers
  Oppervlakte : 1 ha 23 a 24 ca
  Omtrek : 0,464 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5153 - 5154 - 98048 - 5155 - 5156 - 5157 - 5158 - 5153
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 56 en bijlage Nr. 5/pagina 81

ENCLAVE N5.

  Plaatselijke benaming : De Rethsche Akkers
  Oppervlakte : 1 ha 92 a 12 ca
  Omtrek : 0,796 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 5159 - 5160 - 5161 - 5162 - 5163 - 5164 - 5165 - 5166 - 5167 - 5168 - 5169 - 5170 - 5171 - 5172 - 5173 5174 - 5175 - 5176 - 5177 - 5178 - 5179 - 5180 - 5181 - 5182 - 5183 - 5184 - 5159
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 56 en bijlage Nr. 5/pagina 82

ENCLAVE N6.

  Plaatselijke benaming : Gierle Straat
  Oppervlakte : 1 ha 45 a 27 ca
  Omtrek : 0,509 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 4042 - 4043 - 4044 - 4045 - 4046 - 4047 - 4048 - 4049 - 4050 - 4051 - 4052 - 4053 - 4054 - 4055 - 4056 4057 - 4058 - 4059 - 4086 - 4042
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 61 en bijlage Nr. 5/pagina 100


  

ENCLAVE N7.

  Plaatselijke benaming : De Kastelein
  Oppervlakte : 58 a 12 ca
  Omtrek : 0,407 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 1455 - 1456 - 1457 - 1458 - 1455
  Plans : bijlage Nr. 4/pagina 58 en bijlage Nr. 5/pagina 9l

ENCLAVE N8.

  Plaatselijke benaming : Vossenberg
  Oppervlakte : 2 ha 85 a 28 ca
  Omtrek : 0,814 km
  De omtrek wordt begrensd door de punten : 6732 - 6733 - 6734 - 6735 - 6736 - 6737 - 6738 - 6739 - 6740 - 6741 - 6742 - 6743 - 6744 - 6745 - 6746 6747 - 6748 - 6749 - 6750 - 6751 - 6752 - 6753 - 6754 - 6755 - 6756 - 6757 - 6758 - 6759 - 6760 - 6761 - 6762 - 6763 - 6764 - 6765 - 6732
  Plans : bijlage Nį4/pagina 68 en bijlage Nį5/pagina 108

  Art. M5. 5. CoŲrdinatenlijst betreffende de omtrekspunten van de enclaves. (Tabel niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 26-06-1996, p. 17571-17592).
  Art. M6. 6. Besluiten Koninklijke Grenscommissie. De leden van de Koninklijke Grenscommissie hebben kennisgenomen van de opmetingen, welke verricht zijn door de heer K. Snoeckx van het Belgische kadaster te Turnhout in overleg en samen met de heer J.M. Lobť van het Nederlandse kadaster te Breda, en van de resultaten van de opmetingen, zoals die verwerkt zijn in de coŲrdinatenlijst en op de kaarten welke deel uitmaken van het proces-verbaal.
  Zij hebben zich de nodige toelichtingen laten geven waarna zij hebben besloten dat zij namens het Koninkrijk BelgiŽ en namens het Koninkrijk der Nederlanden overeenstemming hebben bereikt over de ligging en de omtrek van de enclaves op elkaars grondgebied.
  Ter bekrachtiging van het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de leden van de Koninklijke Grenscommissie op heden, dinsdag 31 oktober 1995, samengekomen in het Kultureel Centrum van Baarle om het procesverbaal van afbakening van de grenzen van de enclaves van Baarle-Hertog in de gemeente Baarle-Nassau en van de enclaves van Baarle-Nassau in de gemeente Baarle-Hertog in twintigvoud te ondertekenen, waarmede de Koninklijke Grenscommissie aan haar opdracht heeft voldaan.
  De aanwezige leden van de Koninklijke Grenscommissie.

  Voor het Koninkrijk       Voor het Koninkrijk
  BelgiŽ :                  der Nederlanden:
  L. Baetens,               Mr. H.G.J.M. Beckers,
  J. De Caluwe,             Drs. J.P.M.M. Hendrickx,
  A. Cornelissen,           W.C.M. van den Thillart,
  J. Van der Herten,        Ir. M.A. van Weel.
  Ir. L. Peeters.

  Art. M7. 7. Bijlagen. De verkleiningen van de Belgische minuutschetsen en van de Nederlandse kadastrale plans zijn opgenomen in deel II van het procesverbaal.

  BIJLAGEN.
  Art. N1. Bijlage Nr. 1. - Koninklijk Besluit Nederland.
  Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Besluit van 26 mei 1994 Nr. 94.003711 houdende benoeming van de commissarissen voor de afbakening van de rijksgrens tussen Baarle-Nassau en de binnen deze gemeente gelegen enclaves van de Belgische gemeente Baarle-Hertog.
  Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 17 mei 1994, nr. DEU-121/94, Directie Europa, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;
  Gelet op artikel 6 van het verdrag van l9 april 1839 tussen Nederland en BelgiŽ;
  Hebben goedgevonden en verstaan :
  Te benoemen tot commissarissen voor de afbakening van de nog niet vastgestelde rijksgrens tussen de gemeente Baarle-Nassau en de binnen de gemeente Baarle-Nassau gelegen enclaves van de gemeente Baarle-Hertog :
  - Mr. H.G.J.M. Beckers, plaatsvervangend hoofddirecteur van het kadaster Apeldoorn;
  - W.C.M. van den Thillart, directeur van het kadaster te Breda;
  - Ir. M.A. van Weel, directeur Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer te 's-Hertogenbosch;
  - drs. P.P.M.M. Hendriks, burgemeester van Baarle-Nassau.
  Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn ieder voor zover het hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant.
  Art. N2. Bijlage Nr. 2. - Koninklijk Besluit BelgiŽ.
  16 DECEMBER 1994. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening tussen de Nederlandse gemeente van Baarle-Nassau en de enclaven van de Belgische gemeente Baarle-Hertog, gelegen op het grondgebied van Baarle-Nassau.
  (Voor de tekst, zie 1994-12-16/58).
  Art. N3. Bijlage Nr. 3. Overzichtkaart enclaves.
  NB : De kaarten waarvan sprake in deel II van het Proces-verbaal kunnen geraadpleegd worden op de gemeentehuizen van genoemde gemeenten, op het kadasterkantoor te Antwerpen en te Brussel, op het bureau van de Arrondissementscommissaris van Turnhout, op het bureau van het provinciebestuur te Antwerpen, op het Rijksarchief te Brussel en op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sectie : Grenzen en Afbakeningen, te Brussel.

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006