Procesverbaal van de grenzen van 1841


Inleiding door Ed Ragas

Nederlandse en Belgische percelen.

In 1843 kon de Nederlands-Belgische grenscommissie hier geen duidelijke grenslijn bepalen. Voor het gebied tussen grenspaal 214 [op het snijpunt van de Rijksgrens met de grenzen van de gemeente Alphen (NL) en de gemeente Poppel (B)] en grenspaal 215 [op het snijpunt van de Rijksgrens met de grenzen van de gemeente Chaam (NL) en de gemeente Meerle (B)] werd daarom gebruik gemaakt van het proces-verbaal van 22 maart 1841 dat door de beide Baarles was vastgesteld en waarin precies is vastgelegd welk perceel bij welk land hoort. Hieronder een korte geschiedenis en het proces-verbaal.

Officieel werd er dus geen Rijksgrens vastgesteld tussen de palen 214 en 215. Er werd slechts opgetekend tot welk land elk perceel behoorde. Dit proces-verbaal (van 22 maart 1841) werd aan het Tractaat van Maastricht toegevoegd als bijlage.

Pas op 26 april 1974 werd de buitengrens van de gemeente Baarle-Nassau met de omliggende Belgische gemeenten officieel vastgesteld door de Belgisch-Nederlandse grenscommissie. ‘Het gat in de Grens’ werd daarmee gedicht. Ter herinnering aan deze unieke gebeurtenis werd op 4 april 1976 een replica grenspaal bij de Remigiuskerk aan de Singel onthuld.

De enclavegrenzen werden officieel op 31 oktober 1995 vastgesteld door de Belgisch-Nederlandse grenscommissie. Daarmee is het werk van de grenscommissie, dat in 1843 begon met het Tractaat van Maastricht afgerond, 152 jaar na dato!

Een stukje geschiedenis

Baarle-Hertog (748 ha) is Belgisch en bestaat uit het dorp Zondereigen in België en 22 enclaves in Nederlands gebied binnen de grenzen van de gemeente Baarle-Nassau.

Baarle-Nassau (7638 ha) is Nederlands en bestaat uit de kern Baarle-Nassau met 7 exclaves in het centrum (dwz enclaves binnen Belgische enclaves), 1 enclave in Zondereigen, de dorpjes Castelré en Ulicoten.

De naam Baarle wordt in 992 voor het eerst vermeld. In de 12e eeuw werd dit gebied beheerd door Godfried van Schoten, Heer van Breda. Dirk VII, Graaf van Holland, betwistte het recht van Hertog Hendrik I van Brabant op het land ten zuiden van Breda.

In 1198 stond Godfried van Schoten bij een wederzijds verdrag dit gebied af aan Hertog Hendrik I van Brabant, die het hem als leengoed direct weer teruggaf. Daarmee erkende Godfried het recht van de Hertog op dit gebied en voorkwam hij een oorlog met Graaf Dirk VII van Holland. Als dank kreeg Godfried uitgestrekte bossen, heidevelden en vennen bij zijn leengoed, waardoor Baarle onder Breda ontstond. De Hertog hield zelf alle bewoonde cijnsgoederen van Baarle: Baarle van de Hertog, later Baarle-Hertog. De rest van Baarle werd Baarle onder Breda.

In 1404 verwierf Engelbrecht I van Nassau de heerlijkheid Breda door zijn huwelijk met de enige erfgename Johanna van Polanen, waardoor Baarle onder Breda voortaan Baarle onder Nassau (genoemd naar de Heer van Breda) werd. Bij de vrede van Münster in 1648 werd Baarle-Nassau als deel van de Baronie van Breda bij de Noordelijke Nederlanden gevoegd. Baarle-Hertog kwam als deel van de Baronie van Turnhout bij de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden. Ook bij de afscheiding van België bleef Baarle-Hertog bij het zuiden horen en werd aldus Belgisch.

Grenspaal in Baarle

In 1843 werd in het Tractaat van Maastricht de grens tussen Nederland en België definitief vastgesteld. Toen bleek dat tussen de grenspalen 214 en 215 over een lengte van ongeveer 50 km geen duidelijke grenslijn te trekken was. In plaats daarvan werd ter plaatse een proces-verbaal opgesteld in opdracht van de Grenscommissie waarbij van de 5732 percelen grond de afzonderlijke nationaliteit werd vastgesteld. Daarbij bleek één gebiedje - midden in het veld onder Ulicoten - noch aan België noch aan Nederland te kunnen worden toebedeeld. In 1995 werd dit stukje alsnog toebedeeld aan België als 22e enclave van Baarle-Hertog. De enclavegrenzen werden toen ook officieel tot staatsgrens verheven.

Op 26 april 1974 is door Nederland en België op het stadhuis van Turnhout een proces-verbaal tot definitieve grensvaststelling tussen de palen 214 en 215 gesloten.

Op 4 april 1976 werd in Baarle een kopie van een grenspaal geplaatst als herinnering aan de ondertekening van het proces-verbaal van 1974. Het staat precies tussen grenspaal 214 en grenspaal 215 in. Op de voorkant staat 214 en 215, op de achterkant het 'anno 1198', op de zijkanten de Nederlandse- en Belgische leeuw.
Het proces-verbaal van 22 maart 1841PROCES-VERBAAL VAN ERKENNING DER JUISTE GRENZEN TUSSCHEN DE GEMEENTEN BAARLE-NASSAU, PROVINCIE NOORD-BRABAND EN BAARLE-HERTOG, PROVINCIE ANTWERPEN.

In het jaar achttien honderd zes en dertig den negen en twintigsten dag der maand November.

Wij ondergeteekenden ADRIAAN NORBERT VAN GILS, burgemeester en ADRIAAN VAN BAAL, schepen der gemeente Baarle-Nassau, ten eenre, en REMIGIUS VAN LIER, burgemeester en JAN BAPTIST VAN DIJCK, schepen der gemeente Baarle-Hertog, ter andere zijde, geassisteerd door CORNELIS GöLLNER, secretaris der gemeente BAARLE-NASSAU en JACOBUS JOSEPHUS LIEBRECHTS, secretaris der gemeente Baarle-Hertog.

Ten gevolge wederzijdsche bekomen last van hoogere autoriteiten, ten einde de juiste grenzen tusschen de bovengemelde gemeenten van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te bepalen, om alzoo tot eene geregelde verhouding der grondbelasting voor de beide opgemelde gemeenten te kunnen komen, gaan wij over tot eene, zooveel mogelijk juiste herkenning van de van ouds bestaan hebbende grensscheiding tusschen de geënclaveerde perceelen in opgemelde gemeenten onder de navolgende van wederzijde overeengekomen en goedgevonden bepalingen als volgt:

1en.

Zal tot leiddraad van het werk worden gebruik gemaakt van de oorspronkelijke kadastrale legger en aanwijzende tableau (gedateerd 21 October 1832) alsmede van de daarbij behoorende kadastrale plans van de gemeente Baarle-Nassau, ter Secretarie van die gemeente berustende, in welke stukken de beiden in den hoofde dezes vermelde gemeenten, voor het grootste gedeelte zijn opgenomen.

2en.

Van de aanwijzende tafels en daarbij behoorende kadastrale plans van de gehuchten Castelré en Zondereigen, waarin het overige gedeelte der beiden opgemelde gemeenten volkomen is vervat en ter effectueering van dit werk, door de Hoofd-Administratie van het Kadaster in de Provincie Noord-Braband, tot dat einde is verstrekt.

3en.

Zullen geraadpleegd worden de leggers der grondeigendommen van bovengemelde beiden gemeenten van den jare 1699 en 1700.
4en.

Zullen van de eigenaren der geënclaveerde gronden, zooveel mogelijk bewijzen van eigendom gevorderd worden, ten einde zoowel het wezentlijke territoir als de ware grootte van ieder perceel te kennen.

5en.

Zullen bij alle operatiën op het terrein de oudste en ter goeder naam staande ingezetenen der beiden bovengemelde gemeenten en wel voornamelijk de oudste tiendpachters worden geroepen, als zijnde door wederzijdsche partijen erkend, deze het beste met het territoir bekend te zijn.

6en.

Zullen partijen bij het ontmoeten van zoodanige perceelen, voor welker grenslijnen alle opspooring vruchteloos blijft en derhalven een verschil van meening te weeg brengt, dezelven naar beste wete en in der minne, doch altijd zoo veel mogelijk in het bijzijn en de goedkeuring van den eigenaar vereffenen.


Aldus wordt begonnen met:

Sectie A,
genaamd de Reuth en Strumpten.


De perceelen van en met nummer 1 tot en met no. 301 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.
Door het bestuur der gemeente Baarle-Hertog wordt beweerd, dat in de perceelen no. 302 en 303 - 80 roeden plaatselijke maat, behoorende aan de gemeente Baarle-Hertog, begrepen is en waarvan aan hunne zijde altijd de lasten zijn betaald; deze voordragt tot nog toe niet volkomen bewezen zijnde, zoo worden deze perceelen bij het sluiten van dit proces-verbaal, tot nadere justificatie voor onafgedaan gehouden. De perceelen van en met no. 304 tot en met no. 797 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 798 en 799 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 800 tot en met no. 844 zijnde het einde der Sectie A, behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie B,
genaamd Ulicoten.


De perceelen van en met nummer 1 tot en met no. 615 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 616, 617 en 618 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 619 groot 0.48.90, behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.18.00 behoort aan de gemeente Baarle-Hertog 0.30.90.

De perceelen van en met nummer 620 tot en met no. 667, zijnde het einde der Sectie B behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie C,
genaamd Baarle-Nassau.


De perceelen nummer 1, 1a en 2 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 3 groot 0.17.50 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.11.60.
" aan de gemeente Baarle-Hertog 0.05.70.

Van het perceel no. 4 groot 0.23.60 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.12.40.
" aan de gemeente Baarle-Hertog 0.11.40.
totaal .   ..    0.41.10. /  0.41.10

Het perceel no. 5 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 6 groot 0.12.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.09.50
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.02.60 erf.

De perceelen van en met nummer 7 tot en met no. 14 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 15 tot en met no. 25 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 26 groot 0.74.70 behoort
aan de gemeente Baarle -Nassau 0.37.35.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.37.35.

Het perceel no. 27 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 28, groot 1.71.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.71.90.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.00.00.

Het perceel no. 29 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 30, 31 en 32 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 33 en 34 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het huis staande op het perceel no. 35 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog, doch van de erf van het perceel no. 35 en van het perceel no. 36 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.70. en aan de gemeente Baarle-Hertog 0.05.90.

De perceelen van en met no. 37 tot en met no. 40 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 41, groot 4.08.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 3.14.10
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.94.10

De perceelen van en met no. 42 tot en met no. 46 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog en de perceelen no. 47, 48 en 49 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 50, 51 en 52 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 53 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 54 tot en met no. 67 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 68 groot 0.22.70 behoort aan de gemeente

Baarle-Nassau 0.08.00, staande hierop de schuur, aan de gemeente Baarle-Hertog 0.14.70 staande hierop huis en schop.

De perceelen van en met no. 69 tot en met no. 81 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 82 groot 0.09.10
behoort aan de gemeente Baarle-Nassau, een gedeelte der schuur en erf groot 0.01.30.
gemeente Baarle-Hertog, huis, schop restant schuur en erf 0.07.80.

Het perceel no. 83 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 84 groot 2.73.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.22.60,
gemeente Baarle-Hertog 2.50.40.
Betrekkelijk de enclaves van de perceelen no. 82 en 84, bestaat een onderhandsch koopcontract van den 9n Mei 1812, behoorlijk geregistreerd te Breda den 30n Junij daaraanvolgende.

De perceelen van en met no. 85 tot en met 89 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 90 en 91 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 92 tot en met no. 97 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 98 groot 0.75.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.57.00.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.18.50.

De perceelen no. 99 en 100 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 101 en 102 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 103 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 104 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 105 tot en met no. 109 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 110, 111 en 112 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 113 tot en met no. 118 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 119 en 120 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 120a behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 121 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 122 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 123 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 124 en 125 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 126 groot 0.99.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.56.50.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.00.

Het perceel no. 127 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 128 tot en met no. 142 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 143 groot 2.81.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.37.30.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.44.00.

De perceelen van en met no. 144 tot en met no. 149 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 150 tot en met no. 157 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 158 groot 1.14.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.80.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.00.

Van het perceel no. 159 groot 0.79.80 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.52.30,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.27.50.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling gepasseerd voor Schout en Schepenen der gemeente Baarle-Hertog van den 3n Julij 1767

Het perceel no. 160 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 161 en 161a behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 162 tot en met no. 175 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 176 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 177, 178 en 179 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 180 groot 0.73.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.36.65,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.36.65.

De perceelen no. 181 en 182 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 183 groot 8.03.40 behoort
aan de gemeente Baarie-Nassau 6.42.40.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.61.00.

Van het perceel no. 184 oorspronkelijk groot 1.37.30 doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.46.60 behoort aan:
de gemeente Baarle-Nassau 0.59.90.
de gemeente Baarle-Hertog 0.86.70.

Van het perceel no. 185 groot 0.69.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.25.10.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.90.

Van het perceel no. 186 groot 1.07.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.73.60.
aan de gemeente Baarle~Hertog 0.34.00.

De perceelen van en met no. 187 tot en met no. 195 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 196 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 197 tot en met no. 206 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 207 en 208 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 209 groot 0.30.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.15.00.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.1.5.00.

De perceelen van no. 210 tot en met no. 275 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 276 groot 1.68.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.58.20.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.09.90.

De perceelen no. 277 en 278 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 279 groot 0.06.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.01.70.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.04.60.

Van het perceel no. 280 groot 0.15.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.14.00 staande hierop huis, schuur en brouwerij.
Gemeente Baarle-Hertog 0.01.70 erf.

De perceelen van en met no. 281 tot en met no. 296 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 297 tot en met no. 301 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 302 tot en met no. 331 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 332 tot en met no. 335 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 336 tot en met 341 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 342 tot en met 346 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 347, 348 en 349 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 350 tot en met no. 356 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 357 groot 2.21.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.58.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.63.70.

Van het perceel no. 358 groot 1.47.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.42.40,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.05.20.

De perceelen van en met no. 359 tot en met no. 366 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 367 tot en met no. 379 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 380 tot en met 394 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 395 groot 2.61.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.16.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 2.45.20.

Van het perceel no. 396 groot 1.54.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.88.70,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.66.20.

De perceelen van en met no. 397 tot en met no. 415 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 416 groot 2.55.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.50.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 2.05.00.

Tot het perceel no. 417 groot 0.62.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.59.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.03.00.

De perceelen van en met no. 418 tot en met no. 442 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 443, 444, 445 en 446 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 447 oorspronkelijk groot 1.61.60 doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.55.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.57.50,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.98.20.

De perceelen no. 448 en 449 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 450 en 451 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 452 groot 2.02.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.49.80,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.52.90.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van publiek verkoop gehouden door den ontvanger der domeinen te Breda d.d. 27 Februari 1817.

Het perceel no. 453 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 454 groot 1.94.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.03.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.91.30.

Van het perceel no. 455 groot 2.59.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.76.40,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.83.00.

De perceelen no. 456, 457 en 458 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 459 groot 1.45.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.72.55,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.72.55.

De perceelen van en met no. 460 tot en met no. 466 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 467 groot 0.27.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.09.50,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.17.70.

De perceelen no. 468, 469, 470 en 471 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 472 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 473 tot en met no. 566 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 567 groot 5.41.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 3.51.60,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.89.80.

De perceelen no. 568 en 569 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 570 groot 2.14.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.60.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.54.50.

De perceelen no. 571, 572, 573 en 574 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 575, 576, 577, 578 en 579 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 580 groot 3.57.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.78.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 2.79.00.

De perceelen van en met no. 581 tot en met 657 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 658, 658a en 659 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen 660 en 661 zijnde het einde der sectie C behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie D,
genaamd Klein Bedaf.


De perceelen van en met no. 1 tot en met no. 20 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 21 groot 1.78.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.43.40,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.35.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor J. P. VAN GILSE, Maire der gemeente Baarle-Hertog den 2n Maart 1787.

Het perceel no. 22 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 23 groot 1.10.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.80.90,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.30.00.
De enclaves in dit perceel, zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-Nassau den 3n Augustus 1807.

De perceelen van en met no. 24 tot en met no. 31 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 32 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 33, 34 en 35 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 36 groot 1.36.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.01.80,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.90.

De perceelen no. 37, 38, 39, 40 en 41 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 42 en 43 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 44, 45, 46, 47 en 48 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 49 oorspronkelijk groot 1.02.80, doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.07.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.63.59,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.80.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-Nassau den 12n November 1806, alsmede in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris J. B. Mermans te Turnhout den 3n November 1806.

De perceelen no. 50 en 51 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 52, 53 en 54 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 55, 56 en 57 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 58, 59 en 60 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 61 groot 1.50.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.31.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.19.10.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid, in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 29n Maart 1816.

De perceelen van en met no. 62 tot en met no. 78 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 79 groot 0.83.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.48.50,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.70.

De perceelen van en met no. 80 tot en met no. 86 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 87 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 88 groot 1.35.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.18.20,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.17.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 10 October 1816.

De perceelen van en met no. 89 tot en met no. 401 zijnde het einde der Sectie D behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie E,
genaamd den Heikant.


De perceelen no. 1, 2, 3, 4 en 5 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 6, 7, 8 en 9 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 10, 11, 12 en 13 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 14 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 15 groot 1.00.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.80.40,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.20.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 4n Januari 1821.

Het perceel no. 16 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 17, 18 en 19 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 20 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 21 groot 2.54.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 2.32.80,
aan de gemeente Baarie-Hertog 0.21.60.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling, gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-Nassau den 4n Maart 1803.

De perceelen van en met no. 22 tot en met no. 210 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 211 en 212 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 213 tot en met no. 439 zijnde het einde der Sectie E, behooren aan de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie F,
genaamd De Reth.


De perceelen van en met no. 1 tot en met no. 9 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 10 groot 2.42.12 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.38.02,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.04.10.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor ADRIAAN VAN HOOYDONK en Schepenen van Baarle-Hertog den 23n April 1796.

De perceelen van en met no. 11 tot en met no. 20 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 21 oorspronkelijk groot 1.48.30, doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.60.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.99.70,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.61.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 10n Augustus 1818.

De perceelen no. 22 en 23 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 24 tot en met no. 93 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 94 groot 2.46.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.20.30,
aan de gemeente Baarle-Hertog 2.26.00.

De perceelen no. 95, 96 en 97 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 98, groot 5.51.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.70,
aan de gemeente Baarle-Hertog 5.42.90.

Van het perceel no. 99 groot 1.27.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.67.20,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.59.80.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-Nassau den 11n Augustus 1805.

De perceelen van en met no. 100 tot en met no. 105 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 106 groot 1.01.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.93.30.

De perceelen van en met no. 107 tot en met no. 118 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 119 groot 1.98.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.24.60,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.73.40.

Van het perceel no. 120 groot 1.53.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.01.90,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.52.00.

De perceelen no. 121, 122, 123 en 124 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 125 groot 0.95.50 behoort
aan de gemeente Baarle.Nassau 0.91.10,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.04.40.

De perceelen van en met no. 126 tot en met no. 134 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 135 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 136, 137, 138 en 139 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 140 groot 1.11.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Naseau 0.55.50,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.55.50.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling, gepasseerd voor den notaris G. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 26 Januari 1830.

De perceelen van en met no. 141 tot en met no. 251 zijnde het einde der Sectie F behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie G,
genaamd de Tommel.


De perceelen van en met no. 1 tot en met no. 17 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 18 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 19 tot en met no. 67 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 68 tot en met no. 73 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 74 groot 2.10.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.22.40,
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.88.10.

De perceelen no. 75, 76, 77 en 78 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 79 en 80 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau, blijkens koopakte gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau, d.d. 26 Augustus 1831 en 7 April 1834.

Van het perceel no. 81 groot 2.95.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.85.70,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.09.40.

De perceelen no. 82, 83, 84 en 85 behooren tot de gemeente Baarie-Hertog.

Van het perceel no. 86 groot 5.35.80 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.89.10,
aan de gemeente Baarle-Hertog 4.46.70.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Stadhouder en Schepen van Baarle-Hertog d.d. 29 juli 1793.

Het perceel no. 87 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel no. 88 groot 0,18.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.04.00. Waarop staat de schuur.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.14.40. Waarop staat huis en schop.

De perceelen no. 89, 90 en 91 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 92 tot en met no. 107 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 108 tot en met no. 139 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 140 groot 1.59.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.57.00,
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.02.60.

De perceelen van en met no. 141 tot en met no. 150 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 151 tot en met no. 201, zijnde het einde der Sectie G behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie H,
genaamd de Eikelenbosch.


De perceelen van en met no. 1 tot en met no. 50 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 51 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 52 tot en met no. 68 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 69 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 70 tot en met no. 447 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau, zijnde van de perceelen no. 97 en 98, begrepen in de zooeven genoemde Serie, ten bewijze dat dezelve tot de gemeente Baarle-Nassau behooren, een vestbrief vertoond, gepasseerd voor den Heer officier en schepenen in Baarle-Nassau op den 26 Mei 1781.

Het perceel no. 448 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 449 tot en met no. 509 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 510, 511, 512 en 513 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel no. 514, groot 0.08.86 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.01.40, waarop staat de schuur.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.07.46 id. huis en erf.

Het perceel no. 514a behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 515 tot en met no. 544 zijnde het einde der Sectie H, behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie A-2,
genaamd Castelré.


De perceelen van en met no. 1 tot en met no. 731 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 732 tot en met no. 747 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 748 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 749 tot en met no. 756 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 757 tot en met no. 763 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 764, 765, 766 en 767 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 768 tot en met no. 904, zijnde het einde der sectie A Castelré, behooren aan de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie A-3,
genaamd Zondereygen.


Het perceel no. 1 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 2 en 3 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 4 en 5 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 6 tot en met no. 61 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 62 tot en met no. 67 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 68 tot en met no. 77 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 78 tot en met no. 90 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 91 en 92 behooren tot gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 93 tot en met no. 111 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 112 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 113 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 114 tot en met no. 126 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 127 en 128 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 129, 130 en 131 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 132 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 133 tot en met no. 215bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 216 tot en met no. 224 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 225 tot en met no. 593 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 594, 595, 596 en 597 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel no. 598 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 599 en 600 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 601 en 602 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 603 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 604 tot en met no. 631bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 632, 633, 634 en 635 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 636, 637, 638 en 639 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 640, 641, 642 en 643 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 644 tot en met no. 665 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 666, 667 en 668 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 669 tot en met no. 675 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 676, 677, 678 en 679 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 680, 681 en 681bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 682 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 683 tot en met no. 739 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 740 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 741 tot en met no. 749 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 750 tot en met no. 771 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 772 tot en met 792 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 793 tot en met no. 815 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met no. 816 tot en met no. 820 zijnde het einde der Sectie A Zondereijgen behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Ten slotte zijn partijen, in den aanhef van dit proces-verbaal vermeld, overeengekomen het navolgende ter opheldering hierbij te voegen en wijders te bepalen.
Dat door de maat, welke in dit proces-verbaal voorkomt wordt verstaan Nederlandsche bunders, roeden en ellen, met uitzondering van de plaatsen, waar zulks anders mogt zijn uitgedrukt.
Dat, ten einde de scheidingen en splitsingen der perceelen te kennen de gronden der gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog op de daartoe betrekkelijke kadastrale plans door twee verschillende couleuren zullen worden onderscheiden.
Dat de misstellingen, welke later mogten worden ontdekt in dit proces-verbaal te zijn ingeslopen, wederzijds zullen kunnen worden verbeeterd, onder gehoudenheid nogthans, dat de partij, welke eene verbetering verlangt of vordert, Zijne eisch met duidelijke en wettige bewijzen vergezelt.
Aldus het tegenwoordig proces-verbaal onder goedkeuring der partijen in den hoofde vermeld, in duplo opgemaakt, ten einde bij de archieven der wederzijdsche gemeenten te worden gedeponeerd, en gesloten ten Raadhuize der gemeente Baarle-Nassau op heden den twee en twintigsten Maart, Een duizend acht honderd een en veertig.

Het Gemeente-Bestuur          Het Gemeente-Bestuur 
van Baarle-Hertog van Baarle-Nassau

(geteekend) R. VAN LIER. (geteekend) A. N. VAN GILS.

(id.) T. B. VAN DIJCK. (id.) A. VAN BAAL.

(id.) J. T. LIEBRECHTS. (id.) GöLLNER, Secr.Accordeert met het origineel

De Secretaris der gemeente Baarle-Nassau
(geteekend) GöLLNER.

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006