Procesverbaal van de grenzen van 1974


PROCESVERBAAL VAN AFBAKENING VAN DE RIJKSGRENS TUSSEN DE KONINKRIJKEN NEDERLAND EN BELGIË TUSSEN NEDERLANDSE GEMEENTE BAARLE-NASSAU EN DE BELGISCHE GEMEENTEN POPPEL, WEELDE, BAARLE-HERTOG, TURNHOUT, BAARLE-HERTOG, MERKSPLAS, BAARLE-HERTOG, WORTEL, MINDERHOUT, BAARLE-HERTOG, MINDERHOUT, EN MEERLE, MET UITZONDERING VAN ALLE ENCLAVES VAN DE GEMEENTE BAARLE-HERTOG GELEGEN BINNEN DE GEMEENTELIJKE BEGRENZING VAN BAARLE-NASSAU.Bij Koninklijk Besluit van 17 September 1971 tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening van de in de aanhef genoemde Rijksgrens zijn aangewezen in de hoedanigheid van Commissarissen:
H.J. Wynants, Arrondissementscommissaris van Turnhout
P. De Roeck, Hoofdingenieur Directeur van de Provinciale Technische Dienst van Antwerpen.
A. Boone, Burgemeester van Turnhout
C. Druyts, Burgemeester van Merksplas
J. Segers, Burgemeester van Weelde
A. Glennison, Burgemeester van Meerle
J. Ruts, Burgemeester van Poppel
J. Loots, Burgemeester van Baarle-Hertog
J. Desmedt, Burgemeester van Minderhout
A. Pemen, Burgemeester van Wortel
F. Simon, Provinciaal Hoofd van de Dienst van grote opmetingen, van het Kadaster te Antwerpen.

De Belgische Commissarissen J. Ruts en J. Loots zijn resp. op 19 april 1972 en 27 maart 1974 overleden. Zij zijn niet vervangen.


Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1972 nr. 45 zijn benoemd tot Nederlandse Commissarissen voor de afbakening van de in de aanhef genoemde Rijksgrens:
Ir. P. A. Boerstra, Hoofdingenieur bij de Provinciale Waterstaat van noordBrabant
Ir. W. A. Claessen, Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te Amsterdam
F. M. A. de Grauw, Oud-Burgemeester Baarle-Nassau
A. H. P. Hogenbosch, Burgemeester Baarle-Nassau
L. Snijder, Hoofd van het Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster te Breda

Op 6 december 1972 overleed de Commissaris F. M. A. de Grauw. Hij is niet vervangen.De in de vergaderingen van 13 april 1970, 31 augustus 1970, 1 december 1971, 2 Oktober 1972 en 4 februari 1974 aanwezige Commissarissen hebben het volgende besloten:
1) dat de Commissarissen Simon en Snijder de nodige technische werkzaamheden zullen verrichten.
2) dat er in afwijking van het Reglement van 8 augustus 1843 geen grenspalen zullen worden geplaatst Aangezien de grens in coördinaten van het Belgische en/of Nederlandse systeem is vastgelegd, de bijgevoegde kaarten 1 : 2500 of 1 : 1250 in deze Systemen zijn vervaardigd, en er aan het vervaardigen en plaatsen van de granieten grenspalen volgens de geldende bepalingen zeer hoge kosten zijn verbonden is besloten van het plaatsen van deze grenspalen af te zien. In de dichte nabijheid van de grens zijn betonnen palen geplaatst met het merkteken "M"; welke palen in coördinaten zijn vastgelegd en waaraan de grens is vastgemeten. De coördinaten zijn op de bijgevoegde kaarten 1 : 2500 of 1 : 1250 vermeld.
3) dat de aanhef in het Belgisch Koninklijk Besluit als volgt wordt gelezen.
Waar gesproken is van „gemeenten" wordt gelezen „gemeente" en waar de enclaves worden omschreven als gelegen zijnde op het grondgebied van Baarle-Nassau wordt gelezen dat deze gelegen zijn binnen de gemeentelijke begrenzing van Baarle-Nassau.
4) dat in geval van twijfel een weg begrensd door Belgische percelen Belgisch is, een weg begrensd door Nederlandse percelen Nederlands is en een weg begrensd aan de ene kant door een Nederlands perceel en aan de andere kant door een Belgisch perceel halt Nederlands en half Belgisch is; half Nederlands voor het gedeelte grenzende aan de Nederlandse percelen.
5) dat de onzichtbare grenzen in het terrein worden uitgezet en daar waar tussen de Nederlandse en Belgische gegevens geen tegenstrijdigheden bestaan worden aangehouden.
6) dat voor de geconstateerde tegenstrijdigheden door de Commissarissen een beslissing wordt genomen en dat deze beslissing op de kaarten 1 : 2500 of 1 : 1250 wordt verwerkt.
7) dat bij de waterlopen die zijn genormaliseerd of op natuurlijke wijze zijn veranderd de terreinsituatie wordt aangehouden en op de kaarten 1 : 2500 of 1 : 1250 wordt verwerkt.
8) dat aan de hand van de metingen een kaart 1 : 500/1000 met de nodige meetcijfers zal worden vervaardigd van de gehele grens. Deze kaart zal door ieder land voor een gedeelte worden vervaardigd en berusten in de Kadaster-archieven van het land dat de kaart heeft vervaardigd. Voor het andere deel krijgt ieder land kopieën van het andere land op maatvast materiaal. Deze kaarten zullen o.a. worden voorzien van de nummers van de kadastrale percelen en gewaarmerkt door de Commissarissen Simon en Snijder.
9) dat van de onder 8 genoemde kaart langs mechanische weg verkleiningen 1 : 2500 of 1 : 1250 zullen worden gemaakt Deze zullen dienen voor de parcellaire plannen van het Kadaster genoemd in de overeenkomst van 8 augustus 1843 zoals gepubliceerd in Staatsblad nr. 12 van het Koninkrijk der Nederlanden en in het Staatsblad van het Koninkrijk België.
10) dat voor de volgens de overeenkomst van 8 augustus 1843 genoemde overzichtskaart 1 : 10000 de Belgische kaart 1 : 10000 zal worden genomen.
11) dat de onder 9 en 10 genoemde kaarten bij dit proces-verbaal worden gevoegd, en daar een geheel mee vormen.
12) dat in de grensbeschrijving tussen haakjes de Belgische benaming en nummeringen van wegen en waterlopen worden aangeduid.
13) dat de grensbeschrijving wordt opgemaakt van grenspaal 214 af in de richting van grenspaal 215.
14) dat de grensbeschrijving als volgt luidt:

A:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Poppel begint waar de Rijksgrens tus­sen de gemeenten Alphen en Riel en Poppel eindigt zijnde het midden van de beek genaamd „De Ley" (Leyloop nr.1.1.) ter hoogte van grenspaal 214 en loopt dan in ongeveer zuidelijke en zuidwestelijke richting door het midden van genoemde beek tot waar de beek afzwaait in ongeveer zuidoostelijke richting. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Poppel.

B:
De Rijksgrens tussen gemeenten Baarle-Nassau en Weelde begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Poppel eindigt zijnde het midden van een sloot en loopt door het midden van deze sloot in ongeveer zuidwestelijke richting, kruist daarbij de baan van Nijhoven naar Groot Bedaf en gaat verder door het midden van een slootje langs de noordwestzijde van een pad, dan door het midden van een greppeltje en kruist daarbij de baan van Riel naar Weelde, dan over een rugje, door het midden van een greppeltje daarbij de weg van de Veldbraak naar de Weeldestraat kruisend daarna door het midden van slootjes en greppeltjes daarbij kruisend de baan van Nijhoven naar Weelde en de baan van Weelde naar Baarle-Nassau (Koningstraat).
De grens volgt daarna de noordwestkant van een landweg, zijnde een bosrand dan door het midden van een greppeltje daarbij de baan van Reth naar Weelde kruisend, tussen een bouwland in Nederland en een weiland in België door, daarna door het midden van een slootje, een greppeltje tot aan een schouwloop.
Nu volgt de grens het midden van een slootje tot aan het midden van een slootje dat in zuidelijke richting afbuigt en wordt daarna gevormd door een rechte lijn vanuit het midden van laatst genoemd slootje tot het midden van een slootje ter hoogte van de veestal in België. Vervolgens wordt het midden van laatst genoemd slootje gevolgd en daarna gaat de grens over de aanwezige rioolputten naar het midden van een bermsloot gelegen ten zuidoosten van een verharde weg in Nederland.
Het midden van deze sloot wordt gevolgd tot de Turnhoutseweg (Bredaseweg). Daarna kruist de grens deze weg en gaat verder door het midden van de bermsloot aan de zuidoostzijde van de Grensweg in Nederland tot aan het spoorwegemplacement. Dit emplacement wordt gekruist en de grens zet zich voort door het midden van een sloot tot aan een waterloop die ongeveer zuidnoord in België ligt. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Weelde.

C:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Weelde eindigt. Op dit punt gaat de grens langs de oostzijde van een waterloop genaamd de Noordermark in ongeveer noordelijke richting tot de waterloop westwaarts buigt. Dan volgt de grens het midden van een slootje in noordelijke richting en buigt daarna naar het westen tot aan de noordkant van genoemde waterloop en blijft deze noordkant volgen tot aan een onzichtbaar gedeelte van de grens. Deze op het terrein onzichtbare grens die met piketten is aangegeven wordt in zuidelijke richting gevolgd tot het midden van een sloot. Dit midden wordt gevolgd in ongeveer zuidoostelijke richting tot aan het midden van een sloot die oost west ligt. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

D:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Turnhout begint waar de Rijksgrens tus­sen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eindigt. De grens wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer westelijke richting tot een greppeltje en een rugje dat ook in westelijke richting wordt gevolgd.
De grens loopt vervolgens tussen 2 rasters door, wordt onzichtbaar en is daar ter plaatse aangegeven door een piket en een spoorbiels en loopt in ongeveer noordwestelijke richting tot het midden van een rastertje. Dit midden van het rastertje wordt gevolgd, daarna loopt de grens door het midden van een voortje en een slootje tot een sloot die ongeveer noordoost ligt. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Turnhout.

E:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Turnhout eindigt. De grens wordt dan gevormd door het midden van een slootje in oostelijke en later noordoostelijke en oostelijke richting, zijnde de noordzijde van een landweg in Nederland.
Op het eind van deze sloot wordt de grens onzichtbaar en loopt in oostelijke, noordelijke en noordwestelijke richting tot aan de noordkant van de waterloop de Noordermark in België. De onzichtbare grens is met piketten aangegeven.
Verder wordt deze noordkant gevolgd tot waar de waterloop in zuidelijke richting afbuigt Hierna volgt de grens in westelijke richting het midden van een slootje en wordt vervolgens onzichtbaar en loopt in zuidwestelijke en daarna noordelijke richting tot in het midden van een slootje.
Deze grens is hier en daar met een steen en een ijzer aangegeven. Dit midden wordt gevolgd in ongeveer westelijke richting, zijnde de zuidkant van een zandwegje in Nederland, tot aan een sloot die noordoost ligt. Het midden van deze sloot is verder de grens in noordelijke richting en buigt later af in westelijke richting tot aan het midden van een weg met klinkers en betonverharding genaamd de baan van Zondereigen naar het kamp. De grens volgt het midden van deze weg in ongeveer noordelijke en later in noordwestelijke richting en kruist daarna de baan van Zondereigen naar Weelde (Gelsestraat). Vervolgens loopt de grens verder in ongeveer noordelijke richting door het midden van een slootje tot het midden van een sloot en buigt daar om in ongeveer noordwestelijke richting en gaat door het midden van laatstgenoemde sloot tot aan een grepje. Vervolgens door het midden van dit grepje in ongeveer zuidwestelijke richting over een afstand van bij benadering 60 m en buigt vervolgens af in ongeveer noordelijke richting waar de grens door piketten is aangeduid tot het midden van een sloot waar de grens in ongeveer noordwestelijke richting verder loopt, tot het midden van een zandwegje. De grens volgt het midden van dit zandwegje eerst in westelijke en later in zuidwestelijke richting tot het midden van het Beersegatstraatje tot waar een raster wordt bereikt en de grens langs dit raster verder loopt in ongeveer noordelijke richting tot het midden van een waterloop genaamd het Marksken (Markske 4.15). Vervolgens door het midden van deze waterloop in ongeveer noordwestelijke richting tot een sloot. De grens buigt om door het midden van deze sloot in ongeveer zuidelijke richting tot het midden van het Beersegatstraatje en volgt het midden van het Beersegatstraatje in ongeveer westelijke richting tot het midden van een straatweg genaamd weg van Zondereigen naar Baarle-Nassau. De grens loopt verder over het midden van deze weg in ongeveer noordelijke richting tot het midden van de waterloop het Marksken (Markske 4.15) en volgt deze in ongeveer oostelijke richting tot een sloot.
Vervolgens door het midden van deze sloot in ongeveer noordelijke en later westelijke rich­ting tot een ijzeren buis.
Daarna in ongeveer zuidwestelijke richting tot een piket aan bovengenoemde straatweg. Hier gaat de grens naar het midden van deze straatweg in ongeveer westelijke richting en volgt daarna het midden in ongeveer noordelijke richting tot een onzichtbare grens tussen een huis en een schuur die met ijzeren buizen is gemarkeerd, volgt deze onzichtbare grens tot een plastic buis aan de kant van een pad. Vervolgens langs de zuidoostkant van dit pad in ongeveer zuidwestelijke richting tot aan het midden van een slootje, door dit midden eerst in zuidoostelijke, later zuidwestelijke en zuidelijke en daarna zuidoostelijke richting tot het midden van de waterloop het Marksken (Markske 4.15), door het midden van deze waterloop in ongeveer oostelijke richting tot aan het midden van een slootje; Vervolgens door het midden van dit slootje in ongeveer zuidelijke, westelijke en later noordelijke richting tot het midden van eerder genoemde waterloop, daarna door het midden van deze waterloop in ongeveer westelijke en noordwestelijke richting tot aan de noordkant van een onverharde weg genaamd het Ginhovenschestraatje. Langs deze kant in ongeveer zuidwestelijke richting tot het midden van een slootje. Vervolgens door het midden van dit slootje in ongeveer noordwestelijke, westelijke en noordelijke richting tot het midden van de waterloop het Marksken (Markske 4.15) door dit midden van deze waterloop in ongeveer westelijke richting tot het midden van een sloot.
De grens volgt het midden van deze sloot in ongeveer zuidelijke, westelijke en noordelijke richting tot het midden van bovengenoemde waterloop, loopt vervolgens door het midden van deze waterloop in ongeveer westelijke richting tot aan het midden van een sloot, gaat hierdoor in zuidelijke richting tot aan een piket en loopt vervolgens over enige piketten in ongeveer zuidwestelijke richting tot in het midden van een slootje en kruist daarbij de baan van Ulicoten naar Zondereigen.
Volgt het midden van dit slootje in ongeveer westelijke, zuidelijke, westelijke, noordelijke, westelijke, zuidwestelijke, westelijke, zuidelijke, westelijke en zuidwestelijke richting tot het midden van een waterloop genaamd de Noordermark (nr. 4.15.2), loopt vervolgens door het midden van deze waterloop in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het midden van een sloot en volgt het midden van deze sloot tot aan een piket in het midden van een sloot. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

F:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Merksplas begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eindigt.
Ze wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer noordwestelijke, westelijke en noordelijke richting tot het midden van een sloot. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Merksplas.

G:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Merksplas eindigt. Ze wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer noordelijke richting tot het midden van een waterloop genaamd het Merkske (Mark 4.15). Vervolgens loopt de grens door het midden van deze waterloop in ongeveer westelijke richting tot aan een greppel. Hier buigt de grens in ongeveer zuidwestelijke richting en volgt het midden van deze greppel eerst in zuidwestelijke later noordwestelijke richting tot het midden van een slootje genaamd de Staakheuvelseloop en loopt vervolgens door het midden van dit slootje tot aan het midden van een slootje. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

H:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Wortel begint waar de Rijksgrens tus­sen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eindigt. Ze wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer noordwestelijke richting tot aan een steen daarbij de oude baan van Baarle-Nassau naar Hoogstraten kruisend. Daarna gaat de grens in ongeveer westelijke richting, ongeveer evenwijdig aan genoemde baan, en wordt gevormd door een ongeveer rechte lijn door het midden van enige greppeltjes en slootjes over een paal genaamd „afgevild paard" naar een punt op 1.80 m ten zuiden van een stenen paal.
Daarna volgt de grens een door piketten aangegeven lijn in ongeveer westelijke richting tot aan de noordoostkant van een greppel en kruist daarbij de baan van Hoogstraten naar Baarle-Nassau.
Daarna gaat de grens langs deze greppel langs de baan van Wortel naar Meerle (Kastelré) in ongeveer noordwestelijke richting tot aan een duiker. Vervolgens door het midden van deze duiker gelegen in de baan van Wortel naar Meerle (Kastelré) daarna door het midden van een waterloop genaamd Hollandsche Loop (nr. 4.17) in ongeveer noordwestelijke en zuidwestelijke richting tot aan het midden van een duiker gelegen in het rijpad naar de Beemden, door het midden van deze duiker tot aan het midden van genoemde waterloop. Vervolgens door het midden van deze waterloop in ongeveer zuidwestelijke, westelijke en noordwestelijke richting tot het midden van een riviertje genaamd de Mark (nr. 4). Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Wortel.

I:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Wortel eindigt en wordt gevormd door het midden van een riviertje de Mark (nr.4) in ongeveer noordelijke richting, kruist daarbij de 'Schooreindsestraat' tot aan het midden van het riviertje Het Merkske (Mercx nr. 4.15). Vervolgens door het midden van het Merkske (Mercx 4.15) in ongeveer oostelijke en zuid­oostelijke richting tot aan het snijpunt met een door piketten aangegeven lijn. Vervolgens loopt de grens langs deze lijn in ongeveer noordoostelijke richting tot aan het midden van een sloot en kruist hierbij de Kaaistraat en loopt vervolgens door het midden van deze sloot in ongeveer oostelijke richting, loopt daarna langs de noordkant van een bos in ongeveer oostelijke richting, langs de noordkant van een walletje tot aan een piket, dat geplaatst is aan de westzijde van de baan van Wortel naar Meerle. Daarna langs een lijn die met piketten is aangegeven in ongeveer oostelijke, noordelijke, en zuidelijke richting tot aan de zuidkant van het rijpad naar Halbraak. Vervolgens langs deze zuidkant in oostelijke richting tot aan het midden van een sloot. Vervolgens door dit midden in ongeveer zuidelijke richting tot het midden van een riviertje Het Merkske (Mercx 4.15).
Daarna door het midden van het Merkske (Mercx) in ongeveer oostelijke richting tot aan het midden van een sloot; door het midden van deze sloot in ongeveer noordoostelijke, oostelijke en zuidelijke richting tot het midden van het Merkske (Mercx). Vervolgens door het midden van het Merkske (Mercx) in ongeveer zuidoostelijke richting tot het midden van een sloot daarbij de Heistraat (bij de Schoorsebrug) kruisend. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout.

J:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout eindigt. De grens wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer zuidwestelijke, zuidoostelijke, zuidwestelijke richting, tot aan het midden tussen 2 rasters, langs dit midden in ongeveer zuidoostelijke richting tot aan een piket. Vervolgens langs een lijn aangegeven met piketten in ongeveer noordoostelijke, zuidoostelijke en zuidwestelijke richting tot aan het midden van een greppel. Door het midden van deze greppel in ongeveer zuidoostelijke richting tot het midden van een sloot; door het midden van deze sloot in ongeveer noordoostelijke richting tot het midden van het riviertje het Merkske (Mark nr. 4.15) door dit midden in ongeveer noordwestelijke richting tot aan het midden van een sloot, door het midden van deze sloot in ongeveer noordoostelijke, westelijke en zuidwestelijke richting tot het midden van de rivier het Merkske (Mark nr. 4.15). Vervolgens door het midden van het Merkske (Mark) in ongeveer westelijke richting tot het midden van een sloot. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

K:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eindigt en wordt gevormd door het midden van een sloot in ongeveer noordelijke richting daarbij de Haldijk kruisend tot waar deze sloot in oostelijke richting afbuigt. Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout.

L:
De Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Meerle begint waar de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Minderhout eindigt en wordt gevormd door een sloot in ongeveer oostelijke en noordelijke richting tot aan de noordkant van het Veldenstraatje en kruist daarbij de baan van de Strumpt naar de Reuth. Vervolgens loopt de grens langs de westkant van het Boogaardstraatje in ongeveer noordoostelijke richting tot het midden van een sloot.
Vervolgens loopt de grens door het midden van deze sloot in ongeveer noordwestelijke, noordoostelijke, noordelijke en noordoostelijke richting en kruist hierbij de waterloop genaamd Reutscheloop (Meerleseloop, nr. 4.06) tot aan het snijpunt van de Heikantsestraat en de Boschstraat.
Vervolgens langs de westzijde van de Boschstraat in ongeveer noordoostelijke richting tot aan een sloot.
Vervolgens loopt de grens door het midden van deze sloot in ongeveer noordoostelijke richting tot aan de waterloop genaamd Bollekensloop (nr. 4.06.04). Daarna door het midden van deze waterloop in ongeveer zuidoostelijke, oostelijke en noordoostelijke richting tot waar de waterloop in oostelijke richting afbuigt en waar zich een greppel bevindt. Daarna loopt de grens door het midden van deze greppel in ongeveer noordwestelijke en westelijke richting tot aan het midden van een pad genaamd het rijpad naar de Bollekens. Daarna door het midden van dit pad in ongeveer noordelijke richting tot aan de baan van Meerle naar Baarle-Nassau (Ulicotenseweg). Vervolgens kruist de grens deze baan en loopt in ongeveer noordelijke richting langs de westkant van een weg genaamd de baan van de Maaikant naar de Lijnbeek door het midden van een sloot tot aan een piket. Vanaf dat piket in ongeveer noordelijke richting door het midden van een sloot tot aan het midden van een andere sloot. Door het verlengde van het midden van deze sloot in ongeveer westelijke richting tot aan het midden van een greppel. Vervolgens loopt de grens door het midden van deze greppel tot een stenen paal. Vanaf deze stenen paal loopt de grens in noordelijke richting door het midden van een greppel, tot aan het midden van een waterloop genaamd Oude Loop ter hoogte waarvan zich grenspaal 215 bevindt daarbij de Maaikantschestraat kruisend.
Hier eindigt de Rijksgrens tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Meerle en begint de Rijksgrens tussen de gemeenten Chaam en Meerle.Dit proces-verbaal is opgemaakt in 25-voud, waarvan 15 exemplaren zijn bestemd voor België en 10 voor Nederland.
De Belgische processen-verbaal berusten op de gemeentehuizen der genoemde gemeenten, op het Kadaster Kantoor te Antwerpen, op het bureau van de Arrondissementscommissaris van Turnhout, op het bureau van het provinciebestuur te Antwerpen en op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel.

De Nederlandse processen-verbaal berusten op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, op het bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster te Breda, op het Provinciehuis van noordBrabant te 's-Hertogenbosch, op de Centrale Directie van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te Apeldoorn en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de aanwezige commissarissen in de vergade­ring van 26 april 1974 die hiermee hun taak hebben volbracht.

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006