Leenverheffing van het hof La Motte te Gelmen in 1780 .

1. de winninghe, huys, mesthoff met den thoren, vijver en pachten door omme ende den boomgaert daer achter gelegen zijnde deel van het heergeweer Luijckx leen, verregen A° 1589 als voorengesyt is, groot bevonden twee bunder, zes roeden, achttien cort .
Regenaten die Sautstraat voor de winninghe ter jre het block hiernaer n°2 ter ijre, Henrick Steenen met sijnen boomgaert ter iijre den vloetgracht en daar over de Straete leijdende van Gelmen naar Hellesfort ter iiijre seijden .

2. eenen block land genaemt den wenhoff droot sijnde derthien roeden vijffthien cort, oock deel van het voorseijden Luijckx leen .
Regenoten die Sautstraat ter jre, Joncker de Herckenrode met het Stuck sub n° 29 ter ijre, het selve Stuck en henrick Steenen ter iijre, ende den boomgaert hierboven n° 1 ter iijre .

3. den Boomgaert met den hoff genaemt den Swaenhoff en den vijver daer achter en om sijnde recht over de voorseijden winninge, is oock deel der voorseijden heergeweer Luijckx leen, ende is groot twee bunder vier roeden en thien cort .
Regenoten die Sautstraat voor de Winninge ter jre, den vloetgracht ter ijre,die gemeijnte Stege ende die weduwe Wouter Perilleux ter iijre, het stuck sub n°4 met den voorseijden Joncker de Herckenrode sub n°5 ter iiijre seijden .

Noot :

Het Swaenenhoff hoorde eertijds toe aan Jan Eben ( Eyben ) . Jan Eyben was ook eigenaar van een afspanning daar kortbij en hij gaf deze afspanning de naam “ de Swaen “ , zoals ze nu nog gekend is . Ook liet hij het wapenschild Eyben bedekken met een klein schildje met daarop een zwaan .

4. is toebehorende aan de Representanten Juffr. Dans van Luijck, sie onder de pacht- landen folio 14 .

5.  een stuck landt groot bevonden een bunder twee roeden achthien cort moet zijn een bunder drij roeden veerthien cort, waer onder negen roeden cheijnsen in den hoff Hoenshoven, twee stuijvers sondag nae Remigii, en seven roeden gecocht door de Edele Vrouwe Antoinette de Velpen, douariere de Herckenrode, van Aert Omalia welcke cheijnsen uit Grevenshof 2 stuijvers sondag nae Remigii, ende acht denieren .
Regenoten nae die Sautstraat het stuck sub n°4 ter jre,den boomgaerd hier boven n°3, die weduwe Perilleux oock met eenen boomgaerd ter ijre, het stuck n° 6 hiervolgende ter iijre en …. Ter iiijre seyden .

6. een stuck landt groot ses roeden, is toebehoorende die representanten Diederick Castermans, sie onder die pachtlanden folio 14 .

7. een stuck groot negen roeden is toebehoorende die kercke van Gelmen, sie onder de pachtlanden folio 14 .

8. een stuck groot een bunder negenthien roeden hoort toe aan het Capittel van St. Dionijs tot Luijck, siet onder die pachtlanden folio 14 .

9. een stuck land groot sesthien roeden toebehoorende het beneficie van St. Remaclus in de kercke van St. Dionijs tot Luijck, siet onder die pachtlanden folio 14 .

10. een stuck groot een bunder vijfthien roeden toebehorende het beneficie voorseijden, siet onder die pachtlanden folio 14 .

11. een stuck land gelegen int Stasvelt ( genaemd de drijenegenthien roeden oft den Commenberg met het stuck hiernae volgende N°13 , groot een bunder seventhien roeden en vijf cort, waer onder negenthien roeden naest de gemeijnte is deel van het heergeweer Luijckx leen .
Regenoten Relicta Dierick Timmermans ter jre, het stuck land N°14 hier nae genaemt, Rta Engel Janssens en het beneficie van St. Remaclus N° 10 voornoemt ten ijre, het selve beneficiemet hetselven stuck en Jan Dorsevorst ter iijre, de perdswijde N° 12 hiervolgende en het voorseijde beneficie van St Remaclus met N° 13 ter iiijre seijden .

12. een weijde genaemt die droogeweijde oft perdsweijde met een deel van het bemptier aghter den boselen is groot een bunder twelf roeden seven cort ende is van ouds in die winninge gewest en koomt voortseijden van die Joncker van Rijckel . Regenoten den Bosch N° 21 en het voorseijden beneficie van St. Remaclus N° 13 ter jre en de N° 13 voorseijden ter ijre .

13. een stuck land negenthien roeden groot toebehoorende St. Remaclus welcke met N° 11 hiervoor genaemt woort den Commenberg oft de drije negenthien roeden siet folio 14 onder de pachtlanden .

14. een stuck land int Stasvelt gelegen groot twee bunder thien roeden veerthien cort koomt uijt die mangelin van voorseijden tegen Joncker Rijckel en is van ouds in't pachthoft waer onder leijt ses roeden en half cheijns roerig in den hoff van Hamel tot Ghelinden een groote meijte op Stephani .
Regenoten Relicta Wouter Perilleux met N°15, Arnoldus Bartholeijns Scholtus van Mettecoven en Jan eggen ter jre, Jan eggen en de Rta engel janssens ter ijre, Rta Dierick Timmermans ter iijre ende het stuck N)17 niernaenoemt, N° 18 onder de pachtlanden, Michaël Motmans en de pastorije van Gelmen ter iijre seijden .

15. acht roeden toebehoorende die relicta Perilleux Siet folio 14 onder de pachtlanden .

16. Ses roeden lands in't selve velt toebehoorende de heer van der Meeren van Tongeren . Siet onder de pachtlanden folio 14

17. in't selve velt een stuck landt groot acht roeden en ses cort welck vercregen heeft vrouwe Antoinette van Velpen, douariere van Joncker Jan van Herckenrode .
Regenoten het stuck N°14 voorseiden ter jre d'Abdije van Milen met n° 18 ter ijre, de Armen van Brusthem ter ijre en …

18. veerthien roeden aent voorseiden stuck gelegen toebehoorende d'Abdije van Milen, siet onder de pachtlanden N°14 .

19. Seven roeden en half toebehoorende den Armen oft Gasthuijs van Brusthem , siet folio 14 .

20. ses en dertig roeden waer onder wel een half bunder weij wasch toebehoorende 't beneficie van St Remaclus , siet onder folio 14 .

21. eenen Bosch onder GrootGelmen comende ten deele van ouds van die Joncker van Rijckel, en ten deele gecocht 9 roeden door Joncker Jan van Herckenrode van Jan Moens, welcke negen roeden cheijnsen negen stuijvers in Marschalckhoff tot Cleijn Gelmen, is groot twee bunder vijff roeden sesthien cort.
Rgenoten het beneficie van St Remaclus met N°20, de pastorij van Gelmen,Rta dierick Timmermans ter jre, het voorseijden beneficie met 19 roeden N° 13, de perdsweijde N° 12 en den langenbampd N° 22 ter iijre en den voorseijden langenbempt ter iiijre seijden .

22. eenen bampt genaemd den langenbampt gelegen onder GrootGelmen groot twee bunder veerthien roeden derthien cort, is deel van het heergeweer Luijckx leen vercregen als voorseijds gesegt is A° 1589 .
Regenoten het volgende stuck N° 23, de bochbempden en de voorseijden bosch ter lre, A.Vaten der ijre, de molebeeck ter iijre, joannes Drossart ter iiijre seijden .

23. een stuck land in't cttecovenvelt groot een bunder dewelck van outs is geweest in de winninge voorseijden en komt van de Joncker van Rijckel .
Regenoten den langenbampd N° 22 ter jre, Arnoldus Bartholeijns Scholtus van Mettecoven met een boomgaerd ter ijre, Henric Steenen ter iijre, de boschbempden ter iiijre seijden .

24. een stuck land gelegen int selve velt groot twee bunder seventhien roeden seventhien cort waeronder vijfthien roeden gecocht door Joncker Jan van Herckenrode ter.. van Raatshoven van Richart van der Heyden welcke vijffthien roeden .. zijn tot Borchloon in 't vijgenhof den 6 mai 1589 .
Regenoten Rte engel janssens met een boomgaert ter jre, de Rta Willem Prince met eenen boomgaert ter ijre, Rta Engel Janssens Bartet Hendrix op de weg leijdende van Engelmanshoven nae … 't begeijntien Trimpeners en de pastorij van Gelmen ter iijre,Rta Engel Janssen ter iiijre .

25. een stuck land in't selve velt groot en bunder negenthien roeden vijfthien en een half cort welcke cheijnsen in de hoft van Heer waer onder 32 roeden gecocht A° 1643 den 4 februarij door Joncker Jan van Herckenrode tegen den Graaf van Heer, welcke belast zijn met 24 stuijvers .. cheijns op St Lambrechtdag in den hoff voorseijden .
Regenoten de weg leijdende van Mettecoven naar Engelmanshoven toe jre, Elisabeth Warnots ter ijre het voorseijden beneficie van St Remaclus met N° 27 en … Motmans met N° 26 ter iijre, Arnold Bartholeijns Scholtus van Mettecoven met eenen boomgaert ter iijre seijden .

26. een bunder sesthien roeden toebehoorende aan Motmans gelegen in't selve velt siet onder de pachtgronden .

27. in't selve velt een bunder negenthien roeden toebehoorende het beneficie van St Remaclus voorseijden siet folio

28. een stuck lant gelegen in 't Stasvelt groot ses bunder vier roeden vijf cort, oude erve waaronder acht roeden cheijnsen in Sprolantshoff, item seven roeden gecoght door Joncker Jan van Herckenrode van heer Jan van Jesseren, en seven gecoght door den selven van Michael Wilbaerts A° 1641 den 1 junij welcke die cheijnsen in den hoff van Rijckel .
Regenoten het stuck getekent met een sterre * toebehoorende … , hendrick Steenen en timmermans ter jre, Arnold Bartholeijns, Henric Steenen, Elisabeth timmermans en Arnold Bartholeijns, Rta Dierick timmermans Arnold Bartholeijns scholtus van Mettecoven ter ijre, Arnold Bartholeijns, Rta Wouter perilleux met acht roeden N° 15, henric Steenen en Lambert teewis ter iijre, het voorseijden beneficie van St Remaclus, N° 27 frans deplat Rta Christiaan louis Locx, den heer van der Meeren van Tongeren met N° 34 en Marcelis Bartholeijns ter iiijre seijden
*achtthien roeden tegen de Sautstraet toebehoorende die representanten Jouffr. Dans sie folio pachtlanden .

29. een stuck landt genaemd die twelf bunder groot elf bunder vijff roeden, waeronder dat zijn vijff bunder tegen den wenhoff leen en maakten deel van het heergeweer luijckx leen vercregen door voorseijden heer ende nog een half bunder vercregen bij coope door deSeer edele Vrouwe Antoinette de Velpen Douariere de Herckenrode tegen heer Jan van der Hoeff van vrijheer ( cheijns in't hof van Heer ), item nogh daer onder anderhalf bunder loensleen vercregen door Joncker Jan van Herckenrode van Jan de Prats den 2 , item nog daer onder acht roeden vercregen door joncker Jan Baptist van Herckenrode A° 1677 den 14 april en den 12 may 1678 van Jacob Swiers, acht roeden cheijnsen in den hoff van Heer.
Regenoten d'Abdije van Milen N° 34, de pastorije van gelmen N° 33, de pastorije van Rijckel N° 32, de pastorije van gelmen met N° 31 ter jre, den weg leijdende van Gelmen nae Cleijn Gelmen genaemt dioe luijckerstraet, die Rta Lambrecht Robijns , de Schoongulde van St Truijen met N° 30, Michael motmans ijre, Rta Lambert Robijns, de voorseijden schoongulde met N° 30, Hendric Steenen met sijnen boomgaert ende den wenhoff N° 2 ter iijre en die Sautstraete ter iijre seyden .

30. veerthien roeden ackerland gelegen aan't voorscreven stuck toebehoorende de Schoongulde St Truijen, siet folio onder de pachtlanden

31. twee roeden en half die pastorije van Gelmen

32. vijf roeden de pastorije van Rijckel

33. vijfthien roeden die pastorije van Gelmen

34. een bunder een roede aan d'Abdije van Milen .

35. een stuc klant in't Cuttecovenvelt groot een bunder toebehoorende d'heer van der Meeren tot Tongeren sei onder pachtlanden folio 14.

36. vijf roeden daer aan gelegenook van de selven heer .

37. een stuck land in't selve velt groot acht roeden ses en half cort gecght door Joncker Jan van Herckenrode A° 1649 van der graven de Riviere d'Arschot van Heer, welck stuck moet cheijns in den hoff van Rijckel tot Gelmen op St Remigii .
Regenoten Marcelis Bartholeijns en d'heer van der Meeren met N° 35 ter jre, denselven met N° 36 ter ijre, Leonard Pruijsmans en de Errw. Heer Joannes Bartholeijns ter iijre, de voorseijden heer van der Meeren met N° 35 ter iiijre .

38. aen't voorseijden stuck vijff roeden lands toebehoorende d'heer van der meeren tot Tongeren, sie folio 14 pachtlanden .