Francois-Charles de Velbruck .

30 april 1784 , bij het begin van de namiddag tijdens het thee of koffiedrinken in het z'n kasteel te Heks, zet de Velbruck z'n tas neer en sterft . Getroffen door een beroerte blaast hij z'n laatste adem uit in de armen van z'n liefhebbende zoon Charles-François Graillet , die hij verwekt had bij z'n maitresse madame Grailet .

Deze man werd geboren op 11 juni 1719, dichtbij Dusseldorf als zoon van Maximilien-Henri, graaf van Velbruck en van Marie-Anne de Wachtendonck de Germenseil .

Sinds 1735 was de jonge graaf de Velbruck reeds begiftigd met een kannunnikprebende aan de kathedraal Sint-Lambert te Luik . Deze kreeg hij na de weigering van z'n broer Adam die voor hem ervan genoot . Nauwelijks zestien jaar had deze prebende niets met een religieuze roeping te maken , maar louter om geld te krijgen . Hij studeerde dus verder rechten in Douai en Reims . Bij het heengaan van prinsbisschop Georges-Louis de Berghes in 1743 , werd onze student terug geroepen naar Luik naar de verplichtingen van z'n kannunnikschap om de stemmen voor een nieuwe prins-bisschop . Z'n schoonbroers, de graven de Horion, rekenden op z'n stem om de kandidaat van Frankrijk , Jean-Théodore de Bavière te kiezen en dit lukte . Z'n gebaar werd ten zeerste geapprecieerd door de prinsbisschop . Ook de Horions waren tevreden hielpen hem lid worden van de Conseil Privé . In 1746, op 26 jarige leeftijd, werd Velbruck minister van de Luikse staat en kwam zo dichter bij de top .

Velbruck deed z'n intrede aan het hof in een libertijnse stijl , vol decadentie . Georges-Louis de Berghes was er ondanks z'n strengheid niet in geslaagd hierin verandering te brengen . De clerici en kannunniken bezochten liever de salons dan de kerken en gaven zich over aan wijn en vrouwen . Deze kritieken op de zeden van de 18 e eeuwse geestelijken kan men nog terugvinden in populaire liedjes die de luikenaren zongen in de vurige stede . Een tijdsgenoot van Velbruck, ridder de Heeswyck formuleerde het zo : l'attachment aux femmes fut toujours la passion dominante du clergé de Liège , mais Dieu pardonnera à ses ministres d'avoir aimé son plus bel ouvrage . Qui pèche par amour est digne de pardon . « 

De luikse professor Paul Harsin die ons de eigenlijke Velbruck leert kennen als een man met veel kwaliteiten en vooral gemakkelijk in de omgang en verzoeningsgezind . Spijtig genoeg zegt diezelfde professor dat zijn deugden geleid worden door de liefde voor het geld en vooral de vrouwen . Bij z'n succes bij de vrouwen die het meest bekend zijn , citeert hij gravin Sedlnitksi waarvan de invloed , als maitresse van Jean-Theodore de Bavière , zo groot scheen dat de broers de Horion jaloers waren . Deze gravin was dan wel de echtgenote de groot-jonker van het hof , en toch verkreeg ze het dat de jonge Velbruck kannunnik a latere werd , haar persoonlijk begeleider op haar buitenlandse reizen . Ondanks haar bemoeienissen bij het begin van z'n carriere waren het toch z'n persoonlijke verdiensten die hem dichter bij de troon brachten .

Een andere verhouding duurde jaren en was goed bekend . De enige drijfveer was hier echte liefde voor Marie-Christine Bouget . Voor haar liep hij veel risico's die hij zelfs na een tijdje gewoon vond en hij vond het zelfs niet meer de moeite om z'n verhouding met haar te camoufleren . In een boek gepubliceerd in 1786 is er sprake dat de Velbruck meer dan z'n collegas van de vrouwen houdt , maar dat dit te wijten is aan het feit dat hij dit ook toont aan iedereen . Sommigen vonden dit beter en vonden dat hij z'n beroep niet zo bevuilde als die andere geniepige geestelijken .

Gedoopt de 31 e oktober 1734 in de kerk Sint-Feuillen te Aken , Marie-Christine Bouget was de dochter van Henri-François Bouget, financieel raadgever bij l'Electeur van Keulen en van Adrienne Calls, waarvan de vader een hoge graad had in het keizerlijke leger . Deze familie was van luikse oorsprong en vestigde zich in Duitsland . Clement was net als z'n vader financieel raadgever . Charles was kannunnik van Saint-Martin te Luik, z'n broer Damien, kannunnuik van Saint-Denis en Ferdinand officier in keizerlijk leger . Stinnete had 3 zussen : Marie-Agnes huwt de graaf des Champs de Rutane, kapitein der dragonders , Marie-Anne huwt de graaf de Nugent en Thérèse , een jaar ouder als Stinette , huwt Charles-Henry Knowles die dertig jaar ouder was als haar .Op deze plechtigheid trad de Velbruck op als getuige . Wat getuigt van de al jarenlange vriendschap tussen de familie Bouget en de Velbruck .

Marie-Christine Bouget werd op een schilderij gezet door Paul-Joseph Delcloche en dat een concert voorstelt in het kasteel van Seraing rond 1755 . Ze figureert op korte afstand van de Velbruck . Ook vermoed men dat een ander portret van een vrouw verkleed als jagerin met geweer en een hond strelend, Stinnete voorstelt en dit schilderij heeft lange tijd gehangen in de vertrekken van de Velbruck in het prinsbisschoppelijk paleis .

Nadat de Velbruck z'n ambt van prins-bisschop opneemt huwt Stinnete op 30 november 1758 te Aken de weduwnaar Nicolas-Mathieu Graillet, jurisch raadgever bij de souvereine justitie van de schepenen van Luik en op dat moment zeker geen belangrijke rol speelde tussen de hoogwaardigheidsbekleders te Luik .

Nicolas-Mathieu Graillet ( 1719-1796) , een nogal saai individu was wel interessant als het er op aankwam om titels en fortuin te verwerven . De Velbruck heeft er dan ook voor gezorgd dat hij als groot-baljuw van de kathedraal en ex-burgemeester van Luik het graafschap Agimont en de heerlijkheden Oupeye,Vivegnies en Petit-Aaz kon verwerven . De oude geestelijke Gilles Bailly van Oupeye verhaalt over de wijvenzot de Velbruck die niets anders zocht dan fraude . De wolf van het dorp .

De eerste vrouw de Graillet, Marie-Catherine-Pauline de Chestret, komt te sterven in 1758 en zes maanden later trouwt hij Stinette, die 15 jaar jonger is dan hem . Uit briefwisseling blijkt dat hij schrijft aan z'n ex-schoonbroer de Chestret om nog goede contacten verder te mogen onderhouden . Maar hij huwt wel een vrouw die 15 jaar jonger is binnen 6 maand na haar dood en na 14 jaar gehuwd geweest te zijn zonder kinderen , was er toch geen haast bij .

Zijn eerste natuurlijk kind was Charles-François-Antoine-Marie Graillet werd gedoopt te Luik op 2 juli 1762 in de kerk Saint-Adelbert . Als peter en meter fungeerden niet van de minste nl. graaf François-Christophe-Antoine de Hohenzollern Sigmaringen en de gravin Josèphe de Verita . Dit alles voor het kind van een simpele luikse advocaat . Charles de Graillet ontving in het prinsbisschoppelijk paleis de opvoeding van een prins . Dit was de wil van de Velbruck . In het Salon l'Emulation te Luik , opgericht door de Velbruck , exposeerde hij als 18-jarige het portret van de Velbruck .

Z'n fysieke opleiding kreeg hij van wapenmeester Nicolas Demeuse , lijfwacht van de Velbruck . Charles zal later beschouwd worden als een van de betere cavalerie-officieren van het republikeinse leger . Luitenant-kolonel Charles Graillet stierf aan het hoofd van z'n escadron tijdens een aanval in de slag van Liptingen in maart 1799 . Later zal Nicolas Demeuse een boek aan z'n briljante leerling opdragen nl Nouveau Traité de l'Art des Armes .

De 21 ste mei 1773 , meer dan een jaar na z'n verkiezing tot prinsbisschop , zet Stinette Grailet een tweede zoon op de wereld . Om z'n minachting te tonen aan al diegene die z'n levenswandel veroordelen , kiest hij om publiekelijk peter te worden van het kind en geeft hem de naam Francois-Charles . De meter die het kind boven het doopvont houdt is de nicht van Velbruck .

11 jaar na de oudste zoon wordt de tweede zoon geboren , maar over hem vinden we niet zo een grote bibliografie als over de oudste . Korte tijd na z'n geboorte sterft Stinette in november 1775 . Deze gebeurtenis zal de twee kinderen zeker geen goed gedaan hebben en om dit te verzachten zorgt de Velbruck dat de rijkdom van hun wettelijke vader Nicolas-Mathieu de Graillet nog toeneemt , zodat z'n twee zonen het later goed zouden hebben . Met dit doel voor ogen blijft de oudste zoon ook celibatair om de materiële belangen van de jongste te garanderen . De oudste zoon weigert ook dienst te nemen in het Pruisisch leger , daar dit tegen z'n principes van gelijkheid en vrijheid ingaat . Zelf zegt hij dat hij de achting van z'n volk hoger inschat dan het nastreven van fortuin .

Bij het overlijden van de Velbruck in 1784 , studeerde de jongste te Mayence . Op aanraden van de Velbruck kreeg hij een kannunikschap aan Saint-Lambert bij pauselijk besluit . De jongen was pas 11 jaar .

In 1795 huwt François-Charles een afstammelinge van een oude familie in het markiezaat Franchimont, Anne-Catherine-Claudine Boniver . In deze gevaarlijke tijden leven ze in de clandestiniteit . Hun huwelijk en hun eerste zoon, geboren te Luik op 15 februari 1795 wordt pas later met behulp van luitenant-kolonel Charles geregulariseerd . Ze krijgen nog twee zonen , waarvan de jongste na twee dagen overlijdt . De vader en z'n twee zonen laat zich vooe de slag van Waterloo inschrijven in de leger van de Nederlanden tegen Napoléon .

Op 6 september 1824 overlijdt Claudine Boniver te Luik . Ondertussen laat hij z'n adellijke titels en de kleine de vallen . Op 11 december 1844 , 64 jaar oud , huwt hij Christina Rietfort te Haarlem . Z'n tweede vrouw is slechts 46 jaar .

De Velbruck heeft wel veel gedaan voor de armen te Luik ( brooduitdelingen ) en om kansarme jongeren te laten studeren , krijgt hij het soms met Rome aan de stok wanneer hij geestelijken ( die toch niets opbrengen en veel kosten ) uit hun residenties te jagen om er scholen van te maken . Maar hij was nog meer genereus als het ging om vergoedingen voor natuurlijke kinderen . Z'n twwe zonen zijn nooit niet opgenomen in z'n testament maar kregen royale vergoedingen . De oudste kreeg op de vooravand van de dood van Velbruck nog 24.000 livres .Ook een jongedame kreeg dergelijke vergoeding , wat doet vermoeden dat dit ook een kind van hem kan geweest zijn . Drie acten voor notaris A.Aertz , vermelden een heer Jean-Louis de Malomon, lid van de staf van de Velbruck , die een som van 24.000 livres geeft aan Juffrouw Anne-Louise-Catherine de Saintes om haar opvoedingskosten te dekken tot ze meerderjarig is .

De nu volgende tekeningen en fotos zouden nog overtuigender moeten zijn .