Begijnendijk-Betekom

Deze webpagina is vervangen door twee nieuwe pagina's :
http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo/nieuws_milieu.html 
http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo/linken_milieu.html

Milieu, Natuur en Energie                   Bijgewerkt : 03 februari 2003

 

Klik op de foto

Nieuwsberichten ivm milieu en natuur :


Openbare riolering en afvalwater :

In 1995 heeft de CVP-Begijnendijk-Betekom een aantal wegen bewandeld die moeten leiden naar een bijdrage van het Vlaamse Gewest in de aanleg van riolen in de gemeente.

tn_tkelchte_jpg.jpg (1644 bytes) Eind van datzelfde jaar bevestigde de heer Theo Kelchtermans, Vlaams Minister voor Leefmilieu en Tewerkstelling, dat hij hiervoor de nodige besluiten zou nemen.Op 30 maart 1996 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen voor de subsidiëring van gemeentelijke riolering.

In 1997 werd de subsidiëring van kleinschalige gemeentelijke waterzuiveringsprojecten met een capaciteit tussen 20 en 500 inwoners ingevoerd. 
De gemeenten en niet Aquafin hebben het laatste woord in de afbakening van de zones voor kleinschalige en individuele afvalwaterzuivering (zie TRP of Totaal Rioleringsplan) en de uitvoering ervan. De gemeenten krijgen vanaf eind 2001 de mogelijkheid om kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen tot 2.000 inwonerequivalenten in plaats van 500 inwonerequivalenten. Deze installaties worden voor 100% betoelaagd (maar wie betaalt de exploitatie- en onderhoudskosten ?)


In 1997 is op aanraden van de CVP-Begijnendijk-Betekom door het gemeentebestuur een eerste rollend meerjarenprogramma wegen- en rioleringswerken bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. Het is aan de hand van dit programma dat de volgende werken door Minister Theo Kelchtermans zijn opgenomen in het investeringsprogramma 1998-2005 van de N.V. Aquafin voor de zuivering en verzameling van rioolwater :
- in 1998 : nihil
- in 1999 : nihil
- in 2000 : nihil

GEPLANDE WERKEN GERAAMDE KOSTEN EFFECTIEF UITGEVOERD 
of IN UITVOERING
2001 :
- collector Betekom
- verbindingsriolering Aarschotsesteenweg

33.487.885, fr
49.509.655, fr
 
2002 : verbindingsriolering Plankenbrug-Sleutelbaan-Langestraat  54.373.830, fr 54.373830,- fr (sept 2002)
2003 :
- collector Begijnendijk-Booischot
- collector Werchter fase 3

51.795.315, fr
45.013.818, fr
 
2004 : 
- verbindingsriolering Dorpstraat, Betekomsesteenweg (verschoven naar 2005) 
- verbindingsriolering Mechelbaan-Dorpstraat (verschoven naar 2005)
- verbindingsriolering Werchtersesteenweg-Pastorijstraat-Gelrodestr.

21.015.794, fr
36.748.101, fr
29.100.435, fr
 

Geactualiseerd investeringsprogramma rioleringen en kollektoren in Begijnendijk-Betekom. Informatie van de VMM of Vlaamse Milieumaatschappij te Aalst.(15-01-2002)

De juiste bedragen van de subsidies aan de gemeente Begijnendijk geven wij u ten gepaste tijde. 
Elk jaar dient de gemeente opnieuw, telkens vóór 10 mei, een nieuw rollend meerjarenprogramma van gemeentelijke riolerings- en wegenwerken goed te keuren. U kan deze gegevensbekijken op de website van de N.V. Aquafin  (Overzicht van de werken). Op de website van de VMM kan u meer gedetailleerde gegevens bekomen door de bevraging van de databank WATER, de bekkens van de Grote Nete, Beneden-Dijle en Beneden-Demer.

Vanaf 2005 moeten de woningen die niet aangesloten zijn op het openbaar rioleringsnet hun afvalwater zelf zuiveren. De kostprijs voor het verzamelen en zuiveren van huisafvalwater bedraagt vlug :
- 50.000,- fr per inwoner voor een zuivering van minder dan 100 inwoners;
- 20.000,- fr per inwoner voor een zuivering van meer dan 500 inwoners;
- voor individuele zuivering per woning lopen de bouwkosten vlug op tot 450.000,-fr;

De aanleg van een individuele zuivering (per woning) wordt aantrekkelijk gemaakt door onder strikte voorwaarden een korting te verlenen op de afvalwaterheffing. De korting evolueerde van 50% naar een volledige vrijstelling van de afvalwaterheffing. Daarenboven betaalt de Vlaamse Overheid maximum 40.000,-fr per woning.
Voor de bouw van een regenwaterput verleend het Vlaamse Gewest een subsidie van 15.000,-fr.


Op 23 februari 1999 keurde de Vlaamse Regering een besluit (B.S. 30.04.99) goed waarbij gemeenten die een gescheiden rioolstelsel, grachten herwaarderen en wacht- en / of infiltratiebekkens aanleggen een  subsidiepercentage van 75% krijgen in plaats van 50%.

In 1997 is op aanraden van de CVP-Begijnendijk-Betekom door het gemeentebestuur een eerste rollend meerjarenprogramma wegen- en rioleringswerken bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. Het is aan de hand van dit programma dat de volgende werken zijn opgenomen in het investeringsprogramma gemeentelijke riolen 2001-2005 :
- in 1998 : nihil
- in 1999 : nihil
- in 2000 : nihil

GEPLANDE WERKEN GERAAMDE KOSTEN EFFECTIEF UITGEVOERD
of IN UITVOERING
2001 :
- riolering Tremelosesteenweg-Tolhuisstraat (verschoven naar 2003)

52.810.087, fr
 
2003 :
- riolering Haltestraat

  6.904.000, fr
 
2004 :
- riolering Processieweg
- aansluiting campings "De Rogaerden" en andere
op de openbare riolering van de Betekomsesteenweg +
aanleg gescheiden rioleringsstelsel
- riolering Betekomsesteenweg (tussen Rogaerden-Moorsemstraat)

10.752.000, fr
  2.222.000, fr


21.504.000, fr

 

Om in aanmerking te komen voor de Gewestbijdrage van gemeentelijke riolering moet de gemeente een geïntegreerd waterbeleid (afkoppeling hemelwater) voeren. Concreet moet zij :

- een gemeentelijke bouwverordening opstellen waarbij voor nieuwbouw en vernieuwbouw de installatie van een regenwaterput van minimum 3 m³ met hergebruik of de installatie van een infiltratievoorziening verplicht is;
- een gemeentelijk subsidiereglement invoeren voor de installatie van een regenwaterput en / of infiltratiebed, conform de code van goede praktijk en
- een gemeentelijke verordening invoeren inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater, waarbij de afvoer van regenwater naar een gemengd stelsel slechts wordt toegelaten bij de afwezigheid van een gracht, een oppervlaktewater, een regenwaterafvoerleiding of infiltratievoorziening.

Via omzendbrief van 23 maart 1999 (B.S. 28.4.99) is de code van goede praktijk voor de herwaardering van de grachtenstelsels  en een code voor regenwaterputten en infiltratievoorzieningen
uitgewerkt ten behoeve van de gemeenten.


Afval

De openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil dat alle GFT wordt gecomposteerd en dat niets meer wordt verbrand. Daartoe zal zij begin 2000 een plan voorleggen aan de Vlaamse Regering. Voordien liet het Veldwetboek en de milieuwetgeving (VLAREM) de verbranding van tuinafval toe op voorwaarde dat er ten minste 100 meter afstand is tussen het vuur en "huizen, bossen, boomgaarden, ...

OVERZICHT TARIEVEN HUISVUIL Begijnendijk-Betekom

Onder leiding van Vlaams Volksvertegenwoordiger Hugo Marsoul heeft een arrondissementele werkgroep leefmilieu in 1998 een aantal aanbevelingen neergeschreven.

Compostmeesters zijn er ook in uw gemeente die u graag helpen bij de verwerking van uw keuken, tuin en andere composterbare afval.

Wist u dat Begijnendijk-Betekom reeds in 1997 de gemeente met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen was en nu nog is. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen die zich gedurende meer dan 10 jaar als Schepen van Leefmilieu heeft ingezet voor een beter leefmilieu.
Op de website van OVAM kan men alle gegevens met betrekking tot het aantal ton per jaar en het aantal kg per inwoner aan huisafval, KGA, grof huisvuil, papier, ... per gemeente opvragen. Ook de vergunde inrichtingen staan nu op internet.
In de onderstaande overzichtstabel, opgesteld voor Begijnendijk-Betekom, valt op dat de opgehaalde GFT in 1997 met 7 kg / inwoner verminderde ten opzichte van 1996 terwijl het huisvuil met 10 kg / inwoner toenam.


Waterlopen en grachten

Wie bij zijn woning een regenwaterput of infiltratiebekken plaatst, krijgt naast de gemeentelijke premie een subsidie van de Vlaamse Overheid die tot 15.000,-fr kan oplopen. Deze maatregel draagt bij tot het beperken van wateroverlast in grachten en waterlopen.


Bodem en grondwater

Lekkende mazouttanks vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater, en bijgevolg ons eigen drinkwater in Vlaanderen !!! .
Volgens een eerste onderzoek in 1998 door PREMAZ tel. 02 / 734.67.10 (Preventie Mazout, een organisatie opgericht door de OVAM, VMM, de petroleum- en verzekeringssector) lekken 2 procent van de stookolietanks. De gemeente Bierbeek was in 1999 pilootgemeente om een systeem op te zetten om vervuiling door stookolietanks te voorkomen.
Tussen de Vlaamse Regering en de Belgische Petroleum Federatie werd een milieubeleidsovereenkomst "gasolietanks voor de verwarming van gebouwen" afgesloten waarbij de saneringskosten (die vlug tot 400.000,- fr kunnen oplopen) van lekkende stookolietanks door een Fonds worden terug betaald.

De Vlarem II-reglementering legt bestaande, niet vergunningsplichtige stookolietanks gebruikt voor de eindopslag van stookolie voor verwarming van gebouwen een eerste onderzoek op dat moet uitgevoerd worden vóór een welbepaalde datum.

Dit onderzoek dient te gebeuren door een vakdeskundige, meestal ook uw vertrouwde controleur van uw centrale verwarming. Tanks die na controle op lekdetectie zijn goedgekeurd krijgen een "groene dop"

Meer informatie vindt u : 
- op de website van Belgische Petroleum Federatie
- op de website van informazout
- op de website van MINA onder wettelijke bepalingen
- op de infolijn van de Vlaamse Gemeenschap
- op de website van MINA onder toelichting bij de milieubeleidsovereenkomst


Geluid


Drinkwater

Nieuwe wetgeving regelt controle op kwaliteit van ons drinkwater. Voortaan moet de kwaliteit van het water gemeten worden aan de kraan en niet langer, zoals nu gebeurt, aan het aansluitingspunt op het huishoudelijk leidingnet. De drinkwatermaatschappijen krijgen hiervoor een recht van toegang tot de woning. Zij kunnen ook het huishoudelijk net controleren om de bron van eventuele normoverschrijding vast te stellen. (20-05-2002)


Energie

Oktoberactie Energiesparen (Site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)


Algemeen

Sedert 1997 worden de Vlaams-Brabantse gemeenten inzake leefmilieu ondersteund door de milieudiensten van de provincie Vlaams-Brabant, vzw IGO Leuven (Intergemeentelijk Opbouwwerk) en de Intercommunales Haviland en Interleuven. Voornoemde organisaties werken met dit doel samen.


LINKEN

Adviesbureaus, milieuonderzoek,...

Nederland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Andere Internationale Organisaties, initiatieven, ...

Software mbt milieu

Allerlei