kop2kopie
koponder2
beeldkopie

Palmzondag

“HOSANNA – INGREDIENTE DOMINO”

(GT 143) (GM 286)

 

Introitus

Intredezang

 

 

Ingrediente Domino in sanctam civitatem, Hebraeorum pueri resurrectionem vita pronuntiantes, *Cum ramis palmarum: “Hosanna, clamabant, in excelsus”.
V. Cumque audisset populus, quod Jesus veniret Jerosolymam, exierunt obviam ei.
*Cum ramis palmarum: “Hosanna, clamabant, in excelsis”

Toen de Heer de heilige stad binnentrok, kondigden de kinderen der Hebreeën de verrijzenis van het leven aan. *Zij riepen uit, met palmtakken in de hand: Hosanna in den hoge.
V. Toen het volk hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, trokken zij hem tegemoet. *Zij riepen uit ….

 

 

Graduale

Tussenzang

 

 

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.
V. Propter quod et Deus exaltavit illum, dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan het kruis.
V. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend, die boven alle namen is.

 

 

Offertorium

Offerandezang

 

 

Improperium exspectavit cor meum, et miseriam: et sustinui qui simul contristaretur, et non fuit : consolantem me quaesivi, et non inveni : et dederunt in escam meam fel et in siti mea potaverunt me aceto.

Mijn hart verwachtte hoon en ellende; en ik wachtte op iemand die medelijden zou hebben, maar er was er geen; ik zocht iemand om mij te troosten, maar ik vond hem niet.  Zij gaven mij gal tot spijs en lesten mijn dorst met azijn.

 

 

Communio

Communiezang

 

 

Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum; fiat voluntas tua.

Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiedde.

WITTE DONDERDAG
“Nos Autem”
(GT 162 – GM 296)

Introïtus

Introïtus

 

 

Nos autem gloriari oportet, in cruce Domini nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita, et ressurrectio nostra: per quem salvati, et liberati sumus.
Ps. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

Wij roemen in het Kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn.
Ps. God zij ons genadig en zegene ons, Hij moge zijn aanschijn over ons laten lichteen en zich over ons ontfermen.

 

 

Antifoon

Antifoon

 

 

Dominus Jesus, postquam cenavit cum discipulis suis, lavit pedes eorum, et ait illis: Scitis quid fecerim vobis, ego Dominus et Magister? Exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciatis.

Nadat de Heer Jezus met zijn leerlingen het Avondmaal had gebruikt, heeft Hij hun de voeten gewassen en hun gezegd: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb, Ik, uw Heer en Leraar? Een voorbeeld heb Ik u gegeven, opdat ook gij zo moogt doen.

 

 

Offertorium

Offertorium

 

 

Ubi caritas est amor, Deus ibi est.
V. Congregavit nos in unum Christi amor.

V. Exsultemus et in ipso iucundemur.
V. Timeamus et amerus deum vivum.

V. Et ex corde diligamus nos sincere.

Ubi caritas est amor, Deus ibi est.
V. Simul ergo cum in unum congregamur:
V. Ne nos mente dividamur, caveamus.
V. Cessent iurgia maligna, cessent lites.
V. Et in medio nostril sit Christus Deus.

Ubi caritas est amor, Deus ibi est.
V. Simul quoque cum beatis videamus
V. Glorianter vultum tuum, Christe deus:
V. Gaudium, quod est immensum, atque probum,
V. Saecula per infinita saeculorum.

Waar echte liefde heerst, daar is God.
V. Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
V.Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
V. Laat ons oprecht beminnen de god die leeft.
V. En van harte goed zijn met elkaar

Waar echte liefde heerst, daar is God.
V. Laat ons dus, nu we hier te samen zijn,
V. zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.
V. Geen wrok meer, geen onenigheid,
V. moge Christus in ons midden zijn.

Waar echte liefde heerst, daar is God.
V. Met uw heiligen die bij U zijn
V. O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid.
V. Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
V. en duren tot in de eeuwigheid.

 

 

Communio

Communie

 

 

Hoc corpus, quod pro vobis tradetur: hic calix novi testamenti est in meo sanguine, dicit Dominus: hoc facite, quotiescumque sumitis, in meam commemorationem.

Dit zegt de Heer: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn Bloed. Elke keer dat gij deze gaven nuttigt, doet dit tot gedachtenis van Mij.