Persmededeling van Doel 2020:
Antwerpse Haven manipuleert al jarenlang cijfers over containercapaciteit
,  18/06/2014

 

Chinees veto maakt verdere havenuitbreiding in Antwerpse Haven overbodig.

Antwerps Havenbedrijf gebruikt al jaren valse cijfers waardoor containercapaciteit systematisch wordt onderschat.

 

Een veto van de Chinese Regering heeft een streep getrokken door het plan om de rederijen Maersk, MSC en CMA CMG te verenigen tot het zogenaamde P3-netwerk. Daardoor komen de volgende jaren minder grote schepen naar Antwerpen en wordt er een pak minder containeroverslag verwacht dan men had verhoopt.

Het afspringen van de samenwerking tussen de rederijen maakt dat MSC na zijn verhuis naar het Deurganckdok over onbeperkte ruimte beschikt om verder te groeien. Bovendien komt er door de verhuis aan de zuidzijde van het Delwaidedok twee kilometer extra terminalcapaciteit vrij. Die terminals liggen achter de Berendrechtsluis - nog altijd de grootste sluis ter wereld! – en blijven daarmee toegankelijk voor de grootste containerschepen.

Daarmee blijft géén enkel argument meer over om een nog verdere havenuitbreiding te bepleiten. 

Intussen bewijst onderzoek uitgevoerd door de studiecel van Doel 2020 dat de cijfers die de Haven gebruikt mbt. de containercapaciteit in de haven volstrekt onbetrouwbaar zijn. Dat het net deze cijfers zijn die jarenlang gebruikt zijn om de havenuitbreiding en de bouw van het Saeftinghedok te rechtvaardigen doet vermoeden dat het Gemeentelijk Havenbedrijf zijn cijfers systematisch en bewust vervalst heeft. Dat kan Doel 2020 aantonen met de cijfers van het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf zélf.

 

DE CIJFERS VAN HET HAVENBEDRIJF DOORGELICHT

 

1) Capaciteit van het Deurganckdok, systematisch (en bewust) onderschat

 

De Economische Ontwikkelingsstudie (EOS, 2005) is de enige economische studie uitgevoerd met betrekking tot de Antwerpse havenuitbreiding. Die studie komt tot de conclusie dat er in de toekomst nood zal zijn aan extra containerbehandelingscapaciteit (maar niet aan bedrijfsterreinen). De EOS-studie is de onderbouwing voor het Saeftinghedok, gebruikt door zowel het Antwerps Havenbedrijf als de Vlaamse regering om de havenuitbreiding te rechtvaardigen en verdedigen. Zo recent nog door minister Philippe Muyters: "De ontwikkelingszone Saeftinghe ligt voor de hand. ... De economische noodzaak is in het verleden, maar ook recent nog, gemotiveerd door de Economische Ontwikkelingsstudie, ook wel de EOS genoemd. Die studie heeft ook rekening gehouden met een crisissituatie. De studie is recent nog geoptimaliseerd en geactualiseerd, en dat heeft niet tot fundamenteel andere conclusies geleid." (Philippe Muyters, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 17 april 2013)

Cruciaal in die studie is de geraamde capaciteit van de containerterminals. Samen met de geschatte groeiprognoses inzake containertransport bepalen de containercapaciteitscijfers wanneer er een tekort zal optreden aan capaciteit. Deze cijfers werden reeds bijgesteld in 2008 en 2011. In een herziening van de EOS-studie werd de terminalcapaciteit verhoogd omdat de productiviteit van de containerterminals is gegroeid en omwille van de gevolgen van de economische crisis op de verwachte groei (ref. ‘EOS Actualisatie 2011’). Desondanks kwam de herziening tot dezelfde conclusie, nl. dat een Saeftinghedok nodig blijft.

In het licht van de verhuis van MSC en de toelichting die hierover eerder werd gegeven door het Antwerps Havenbedrijf is die stelling – puur op basis van de officiële cijfers - onverdedigbaar geworden.

Goederenbehandelaars PSA en Antwerp Gateway begroten de capaciteit van hun terminals aan het Deurganckdok zelf op een totaal van 10,3 miljoen TEU (ref. EOS Actualisatie 2011, pag. 6).

Het Antwerps Havenbedrijf gaat uit van een totale beschikbare capaciteit van slechts 6,4 miljoen TEU voor het Deurganckdok (EOS Actualisatie, 2011, pag. 8). Het Havenbedrijf beweert dat het cijfer van de goederenbehandelaars moet worden verminderd met 35% voor de binnenvaart. Bovendien gaat het havenbedrijf uit van een 80%-verzadigingsgrens. Containerterminals kunnen zogezegd maximaal maar draaien op 80% van de totale capaciteit. Vanaf dat punt treedt er congestie op.

Volgens de EOS-studie heeft de PSA-zijde van het Deurganckdok een totale capaciteit van 4 miljoen TEU (EOS Actualisatie 2011, pag. 7). Rekening houdend met de 80%-verzadigingsgrens komt dat neer op een congestievrije maximale capaciteit van 3,2 miljoen TEU. Maar toen de beslissing tot verhuis van MSC werd bekend gemaakt, stuurde het Antwerps Havenbedrijf een bericht de wereld in dat MSC aan “aan de westzijde van het Deurganckdok zal kunnen beschikken over een capaciteit van meer dan 7 miljoen TEU”. Dat is ongeveer dubbel zoveel als de capaciteit beschreven in de EOS-studie!

Als we de vergelijking maken met de huidige MSC-terminal aan het Delwaidedok komen we tot nog vreemdere conclusies. MSC heeft volgens de EOS-studie aan het Delwaidedok een capaciteit van 4,8 miljoen TEU (EOS Actualisatie 2011, pag. 7). Dat is méér dan de 4 miljoen TEU van de PSA-terminal aan het Deurganckdok waar MSC nu naar verhuist wegens ... gebrek aan capaciteit om te groeien! De PSA-terminal aan het Deurganckdok – die in kaailengte even lang is en 20% groter in oppervlakte – zou dus minder capaciteit hebben dan de MSC-terminal aan het Delwaidedok.

Deze cijfers illustreren hoe men jarenlang de publieke opinie voor het lapje heeft gehouden. De capaciteit van het Deurganckdok lijkt systematisch onderschat, en wie weet voor welke terminals gelijkaardige onderschattingen zijn gemaakt. Vergeleken met de actuele cijfers van de terminaloperatoren lijken ook de cijfers van de Noordzeeterminal en Europaterminal aan de zeer lage kant.

Dat juist deze (onderschatte) cijfers de enige concrete basis zijn om een grootschalige havenuitbreiding en de komst van een mega-Saeftinghedok te onderbouwen is zonder meer hallucinant.

  

2) Werkgelegenheid, systematisch overschat

 

Hoe slordig het Antwerps Havenbedrijf omgaat met cijfers werd nog eens bevestigd met de persmededeling van 12 mei over de verhuis van MSC. Daarin beweerde het havenbedrijf dat MSC in totaal rechtstreeks 10.602 werknemers tewerkstelt. Bovendien zou de verhuis kunnen zorgen voor 760 extra banen.

In de volgende persmededeling van 3 juni werd dat cijfer bijgesteld naar 1.060 rechtstreekse werknemers. Een nulletje teveel zeg maar. In het licht van dat aantal lijkt een extra werkgelegenheid van 760 werknemers een grove overschatting.

Het doet sterk denken aan de cijfers die eerder werden gehanteerd bij de aanleg van het Deurganckdok. In de periode 1998-2004 varieerden de prognoses omtrent tewerkstelling van 1.500 tot 7.929 (op de kop!) gecreëerde arbeidsplaatsen. Dit laatste cijfer was wat men in 1998 vooropstelde voor 2015. Anno 2014 werken er goed 600 werknemers aan het Deurganckdok. Of herinnert u zich nog de studie over de Saeftinghedok. Daarbij had men het over 30.000 jobs die het dok zou opleveren! Maar na de persvoorstelling werd over de studie met geen woord meer gerept.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2014]