PERSMEDEDELING

van de Vlaamse Regering,  28 april 2012

 

Vlaamse Regering klaar met voorontwerp GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen'

 

Grote stap vooruit in ruimtelijke ordening Antwerpse zeehaven De Vlaamse Regering heeft met de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen een beslissing genomen waardoor de Antwerpse haven verder kan groeien. Zo kan de haven ook in de toekomst de motor blijven van de werkgelegenheid en welvaart in Vlaanderen, waar zowat 150.000 mensen direct of indirect hun brood verdienen dankzij de haven van Antwerpen. De Vlaamse Regering ziet er op toe dat de groei samengaat met maximaal respect voor de woonkwaliteit, de landbouw en de natuur in het gebied.

 

HET IS NOG EEN ONTWERP

Vooraf dit: het GRUP in kwestie is nog een ontwerpplan. In juni en juli komt er een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan opmerkingen of bezwaren uiten. Het plan komt op de website van ruimtelijke ordening en kan straks worden ingekeken in de gemeentehuizen van Stabroek, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht, en ook op het stadhuis van Antwerpen.

Verder worden er infomarkten georganiseerd, met deskundigen die vragen zullen beantwoorden. De Vlaamse Overheid maakt ook brochures op maat van de doelgroepen.

 

WAT HOUDT HET PLAN IN?

In september 2009, na jarenlang onderzoek en overleg, presenteerde de Vlaamse Regering een scenario voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven.

Dat draaiboek gaat over economie en infrastructuur (sluizen, dokken, wegen, spoorwegen, bedrijventerreinen ) maar ook over bewoning, landbouw, milieu, natuur en erfgoed. Elk van die thema s hangt samen met ruimte en die wordt nu afgebakend in een GRUP. Daardoor kunnen bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften worden gewijzigd, wordt het helder welke bestemming elk gebied (haven, wonen, landbouw, natuur, ) heeft en ontstaat er rechtszekerheid voor de betrokkenen.

Met betrekking tot de Rechterscheldeoever kiest de Vlaamse Regering voor inbreiding en verdichting. Er wordt voorzien in grotere bufferzones tussen de haven en het omliggende gebied en ruimte voor natuurontwikkeling in de Opstalvallei.

Op de Linkerscheldeoever zijn er uitbreidingsmogelijkheden. De Vlaamse Regering reserveert ruim 1000 hectare voor een ontwikkelingszone in het noordelijke havengebied, de Saeftinghezone. Daar kan naast het Deurganckdok nog een tweede getijdendok aangelegd worden. In het voorontwerp van het GRUP wordt ook de verlenging van het Verrebroekdok bevestigd en de aanleg van een tweede zeesluis aan het Deurganckdok.

Om de omliggende dorpen leefbaar te houden, kunnen er nieuwe bufferzones komen en kunnen de bufferzones die er nu al zijn bij Verrebroek, Kieldrecht en Kallo worden uitgebreid. Vanaf Putten West, in noordelijke richting, wordt de dijk doorgetrokken tot aan de kerncentrale. De herbestemming van de geplande buffer voor Zwijndrecht, Melsele en Beveren zal deel uitmaken van het GRUP voor de E34.

 

EEN STERK BEGELEIDINGSPLAN OM DE IMPACT OP TE VANGEN

Het is onvermijdelijk dat de havenontwikkeling in de Saeftinghezone impact heeft op woningen, landbouw en natuur. Qua bewoning gaat het - afgezien van Doel-centrum, waarover eerder al een beslissing werd genomen - om huizen in de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. De meeste mensen daar willen er blijven wonen, maar om diverse redenen kan dat niet.

De woonsituatie behouden zou strijdig zijn met het validatiedecreet, waarin een specifieke compensatie voor het Deurganckdok decretaal vastgelegd is. Verder kan de veiligheid van de bewoners niet worden gegarandeerd. Omdat de twee gehuchten straks in een overstromingsgebied liggen, zouden de bewoners in een enorme kuip leven. Ook zouden er hoge investeringskosten zijn, voor de aanleg en het onderhoud van dijken, voor waterhuishouding (afwatering, waterzuivering, tegengaan verzilting), bereikbaarheid en nutsinfrastructuur. Daarbij zouden de kosten komen om elders te voldoen aan de natuurontwikkelingseisen die Europa stelt. Om al deze redenen heeft de Vlaamse Regering beslist om de bewoning in Ouden Doel en Rapenburg in de loop van 5 tot 7 jaar te laten uitdoven.

De Vlaamse Regering grijpt in om nadelige gevolgen voor bewoners, eigenaars, en landbouwers tot een minimum te beperken en om de natuur te herstellen en op te waarderen. Gelijktijdig met het GRUP keurt de Vlaamse Regering namelijk een sociaal begeleidingsplan goed. Daarin zitten maatregelen voor landbouwers (zowel eigenaars als pachters), bewoners, zelfstandigen en ondernemingen.

Voor landbouwers is dat bijvoorbeeld de mogelijkheid om elders evenwaardige gronden te kopen via een  grondenbank , een vergoeding voor omschakeling van teelt of bedrijfsverplaatsing en begeleiding door de  bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten .

Voor bewoners gaat het bijvoorbeeld om een premie voor herinrichtingskosten, snelle toegang tot sociale huisvesting of op maat gesneden begeleiding door de bemiddelaar.

Bovendien zal de Vlaamse Regering, in samenwerking met de gemeente Beveren, beslissingen nemen en budgetten beschikbaar maken om mogelijkheden voor herhuisvesting te cre ren in Prosperdorp. Dat biedt de bewoners van Ouden Doel en Rapenburg een kans om hun woon- en leefkwaliteit voort te zetten.

 

NATUURONTWIKKELING

Grote delen van het Antwerpse havengebied behoren tot Europees beschermde natuurwaarden. Verdere havenontwikkeling is enkel mogelijk als de impact op natuur gemilderd en gecompenseerd wordt. Europa kijkt daar streng op toe.

Daarom beslist de Vlaamse Regering vandaag ook over maatregelen om natuurwaarden te herstellen en te cre ren.

Door de natuurgebieden te concentreren in aaneengesloten gehelen, wordt de natuur robuuster en is er minder oppervlakte nodig dan wanneer de natuur versnipperd is. Op de Rechterscheldeoever komt er een natuurkern in het Opstalvalleigebied (Stabroek). Op de Linkerscheldeoever wordt er onder meer een belangrijk areaal slikken en schorren gecre erd tussen de Saeftinghezone en de Nederlandse grens, aansluitend op het Verdronken Land van Saeftinghe. Daardoor helpt die natuur ook mee in de beveiliging tegen hoog water. Ook de natuurcompensaties die in uitvoering van het Deurganckdok aangelegd zijn, worden ingepast en verder geoptimaliseerd.

 

ACTIEPLAN

Een aantal toekomstige ontwikkelingen staat niet in dit plan. Daarvoor is eerst verder onderzoek nodig. Sommige zaken kunnen ook gerealiseerd worden zonder ruimtelijk uitvoeringsplan, bv. milieumaatregelen of landbouwbeleid.

Ze zijn opgenomen in een actieplan. De Vlaamse Regering heeft een procesmanager aangesteld. De procesmanager moet zorgen voor de uitvoering van dit actieplan  n voor inspraak van de betrokkenen daarbij.

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2012]