PERSMEDEDELINGEN

van Doel 2020,  09 en 10 maart 2010


10/03/2010 Na acties voor behoud boerenerfgoed - Met sloop bedreigde boerderij in Kieldrecht wordt beschermd als monument! 

Voor een van de twee met sloop bedreigde boerderijen in Kieldrecht, op Oud Arenberg 73, wordt door minister Bourgeois de beschermingsprocedure opgestart. De andere hofstede, op nummer 71, werd gisteren namiddag zodanig toegetakeld dat ze niet meer gered kan worden. Zij wordt volledig afgebroken. 

Dat antwoordde Geert Bourgeois vandaag op een actuele vraag van Filip Watteeuw (Groen!) in het Vlaams Parlement. De beslissing van Bourgeois volgt op de actie van Doel 2020  gisteren tegen de voorgenomen sloop van beide hoeves. Aan de actie waarbij de hoeves een tijdlang geblokkeerd werden voor de sloper werd door de politie een einde gemaakt. Maar het zorgde wel opnieuw voor een golf van protest in de Erfgoedwereld. Ook vorig jaar, in januari 2009, was de voorgenomen sloop al eens opgeschort. Toen werden de hoeves dagenlang bezet door jonge actievoerders van Doel 2020. Het waren de twee oudste hoeves uit de ganse streek, echte merktekens in het landschap. Een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) maakte bovendien duidelijk dat het om hoeves ging met grote erfgoedwaarde. De reden dat ze moesten verdwijnen was dat ze… aan de rand lagen van een natuurcompensatiegebied. Dat belette niet dat men dinsdagmorgen toch met de sloop van start wou gaan. 

Doel 2020  is bijzonder tevreden met de beslissing van Geert Bourgeois maar betreurt anderzijds de manier waarop gisteren te werk gegaan is op de site van Oud Arenberg nummer 71.  Terwijl het behoud van de site (woonhuis én schuur) tot gisterenavond nog in overweging werd genomen door de verschillende betrokken kabinetten werden er in de vooravond op de site van Oud Arenberg 71 door de sloper onherstelbare vernielingen aangericht aan het huis en de grote schuur. Van een ‘normale’ afbraak was duidelijk géén sprake. Wél met de bedoeling van een onomkeerbare situatie te scheppen. De hoeve ligt erbij alsof ze getroffen is door een bombardement. In opdracht van wie of waarom is volstrekt onduidelijk. Maar daarmee werd een oplossing voor de hoeve die een prachtig en uniek ensemble vormde volledig uitgesloten. Het is niet de eerste keer dat men in de polders rond Doel gebruik maakt van dit soort taktiek. Maar het is van een grofheid die moeilijk te bevatten is. 

Voor Doel 2020 is de bescherming van Hof ter Walle een duidelijke erkenning van een actie tot behoud die wordt gevoerd  sedert 2004(!)  Naar wij hopen mag dit een aanzet zijn voor de manier waarop in de toekomst wordt omgegaan met het steeds schaarser wordende  boerenerfgoed in Vlaanderen. Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dan ook dat er finaal een einde wordt gemaakt aan de kunstmatige en valse tegenstelling tussen natuur en cultuur; cultuur en haven. En er werk wordt gemaakt van een geïntegreerd erfgoedbeleid voor de ganse polder.

 09/03/2010 Actie tegen sloop historische hoeves in Kieldrecht - Onduidelijkheid over lot van hoeves blijft

Gisterenavond, maandag 8 maart 2010, werden in Kieldrecht, totaal onverwacht,  voorbereidende werkzaamheden gestart om de sloop van de historische hoeves, Oud Arenberg 71 en 73, toch door te zetten. Deze morgen maakten een twintigtal actievoerders verdere werkzaamheden onmogelijk. De afsluitingen van het sloopbedrijf werden opgeruimd. Een tractor van sloopbedrijf Smet werd op straat geblokkeerd en de toegang tot de hoeves werd versperd door de actievoerders.

De politie liet aanvankelijk begaan. Toen die rond 9u een einde probeerde te maken aan de actie sloten een tiental actievoerders zich op in hun voertuigen die het erf van de boerderij blokkeerden. Een twintigtal agenten maakten rond 10u uiteindelijk een einde aan de actie.

Ondertussen werd de ganse dag druk overleg gepleegd met de verschillende betrokken overheden.

Maritieme Toegang garandeerde ondertussen aan een van onze woordvoerders dat noch aan het huis, noch aan de schuur van Hof ter Walle verder geraakt wordt. Over het lot van nr. 71 vond in de loop van de namiddag interministerieel overleg plaats. Maar ondertussen werd er op de site wel al afgebroken. De uitkomst van dat overleg is ons bovendien onbekend.

Wel werden de werken van de sloopfirma door de milieudienst van Beveren een tijdlang stilgelegd omdat er (zoveelste keer op rij) asbesthoudende platen werden stukgeslagen.

De manier waarop men dit dossier aanpakt en  deze sloop zijn beslag krijgt is ronduit onbegrijpelijk.

Nog maar pas heeft de Vlaamse Regering de Conventie van Faro goedgekeurd ( nl. op 11 december 2009. De Conventie heet officieel ‘de Kaderconventie over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving’ en is in Faro goedgekeurd door de Raad van Europa op  27 oktober 2005). De Conventie van Faro stipuleert dat erfgoed een mensenrecht is. Het belang van deze conventie ligt in het feit dat een beperkte visie op erfgoed definitief verlaten wordt. Erfgoed is meer dan wat resten uit vervlogen tijden. Erfgoed is essentieel voor ons welzijn. De ondertekenaars van de Conventie van Faro nemen zich voor om alle erfgoedaspecten van de culturele omgeving te gebruiken om processen van economische, politieke, sociale en culturele ontwikkeling en planning van het gebruik van land te verbeteren, om over te gaan tot inschattingsonderzoek voor de impact op cultureel erfgoed en tot het adopteren van verzachtende strategieën waar noodzakelijk (art. 8a). De ondertekenaars van de Conventie nemen zich voor rekening te houden met het specifieke karakter en de belangen van cultureel erfgoed bij het uittekenen van economische beleid (art. 10b). 

Nog geen drie maand na de ondertekening van deze conventie worden gewoon zonder reden waardevolle historische hoeves uit de 18de eeuw en begin van de 19de eeuw tegen de vlakte gegooid. Het illustreert de verbrande-aarde-politiek in de historische Wase polders, een gebied van meer dan 100 km2. En dat terwijl er concrete alternatieven bestaan.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2010]