Vlaamse overheid breekt nu ook al historische hoeves af in Kieldrecht!

 

11/02/2009

Kris Peeters geeft foutieve informatie aan Vlaamse parlementsleden

Doel 2020 wil gesprek met kabinet


In antwoord op een schriftelijke vraag van Dirk De Cock over de met sloop bedreigde historische hoeves in Kieldrecht geeft minister-president Kris Peeters fundamenteel verkeerde informatie. De minister verdedigt de keuze voor afbraak van de historische hoeves omwille van de ligging van de hoeves in een natuurgebied. Maar dat klopt niet. 

De boerderijen die in der minne werden verworven liggen in het ene geval (Oud Arenberg 71) niet midden in maar vlak bij een druk bereden weg aan de rand(!) van het natuurgebied Putten-West. In de andere gevallen liggen betrokken boerderijen (dus ook het zéér waardevolle Hof ter Walle op Oud Arenberg 73) zelfs volledig buiten het natuurgebied Putten-West. Putten-West werd indertijd zodanig uitgetekend dat alle hoeves buiten het gebied vallen …én bewoning zou mogelijk blijven voor wie niet in der minne wilde verkopen. De voorgenomen afbraak heeft dus in tegenstelling met wat de minister beweert niets te zien met de realisatie van het natuurgebied. 

Volgens Kris Peeters bevestigen recente monitoringgegevens van 2008 dat er in de buurt van de hoeves minder nesten van weidevogels zitten dan in de rest van het natuurgebied… Heeft de minister het al ooit meegemaakt dat er méér weidevogels zitten op een boerenerf of aan de rand van een weg dan midden in een weiland? Dit zijn ronduit belachelijke argumenten. Dat men daarbij (bewust) voorbij gaat aan de ecologische waarde van het oude boerenerf omdat o.m. zwaluwen niet passen in ‘het plan’ van de minister is méér dan veelzeggend. 

Uit de rest van het antwoord blijkt vooral een groot gebrek aan cultuurhistorisch inzicht. Van het eeuwenoude Hof ter Walle wil de minister-president namelijk het “hoofdgebouw” laten staan maar de andere even oude bijgebouwen (waaronder de oudste schuur uit de regio) wil hij wél laten afbreken…. 

Waarom voor de realisatie van een tijdelijk(!) natuurgebied een definitieve afbraak van eeuwenoude gebouwen nodig is die buiten dat natuurgebied liggen heeft de minister in zijn antwoord niet verteld. 

Voor Doel 2020 betreft het hier géén details. Vanuit de Erfgoedgemeenschap Doel en vanuit de academische wereld kreeg de minister de voorbije weken correcte én volledige informatie doorgespeeld. Waarom gaat hij daar dan op géén enkel moment op in? Waarom geeft hij aan een Vlaams parlementslid foutieve informatie? 

Doel 2020 vraagt aan minister-president Kris Peeters dat hij de dossiers over Doel en de polders ernstig neemt. Historisch erfgoed is té belangrijk om er zich van af te maken met nattevingerwerk. Mensen zijn dat evenzeer. Dat kan Kris Peeters niet blijven negeren. Om die reden wil Doel 2020 dan ook een dringend onderhoud met het kabinet van de minister-president.

23/01/2009 

Pleidooi voor behoud hoeves in Vlaams parlement


In het Vlaams parlement hebben de oppositiepartijen deze week hun verontwaardiging geuit over de mogelijke afbraak van historische hoeves in Kieldrecht. Jos Stassen (Groen!) vroeg aan minister-president Kris Peeters of hij de verkiezingen wil ingaan als de minister van de bulldozers. "Zo'n beeld ophangen, is onaanvaardbaar", reageerde Peeters.

De voorbije dagen was er heel wat te doen over de afbraak van historische hoeves in Kieldrecht. Actievoerders werden verdreven, afbraakwerken werden opgestart, maar uiteindelijk zijn ze na een ultiem overleg tussen de bevoegde administraties en vertegenwoordigers uit de erfgoedgemeenschap voor minstens drie maanden opgeschort. Professoren krijgen de komende weken de gelegenheid om een rapport over de waarde van de hoeves op te maken.

Volgens Stassen houdt het geen steek om voor de afbraak te verwijzen naar de natuurcompensaties in het gebied. "Ik was in 2001 samen met een aantal collega's de initiatiefnemer van een resolutie in verband met de natuurcompensaties, maar nooit was het de bedoeling om huizen af te breken, behalve op de Doelpolder Noord". Frans Wymeersch (Vlaams Belang!) merkt op dat de geviseerde schuren en hoeves ook broedplaatsen zijn van zeldzame vogelsoorten. Hij vraagt zich bovendien af waarom de Vlaamse administratie geen rekening gehouden heeft met het negatief advies van de gemeente Beveren.

Ook voor SLP kan het niet door de beugel dat waardevolle hoeves zomaar afgebroken worden. "Er is geen enkele contradictie tussen het behoud van die gebouwen en het vernatten van het gebied errond. Met een heel klein beetje creativiteit kunnen we die gebouwen een herbestemming geven", meent Dirk De Cock. N-VA gaat bij monde van Helga Stevens nog een stap verder. "Het lijkt onredelijk dat de Vlaamse regering gewoon verder doet in Doel en in de gelieerde dossiers, terwjil de komst van het Saeftinghedok allesbehalve zeker s".

CD&V-parlementslid Jos De Meyer looft de minister-president omdat hij alsnog een overleg georganiseerd heeft met de administratie en erfgoedexperts. Hij raadt Kris Peeters ook aan de gemeente Beveren actief bij het dossier te betrekken. "Niet alleen specialisten en fundamentalisten zijn bezorgd om deze oude hoeves. Ook de gewone mensen in de streek begrijpen niet zo goed waarom die gebouwen nu plots moeten verdwijnen".

Peeters beklemtoonde dat de plannen voor de afbraak van de hoeves het gevolg zijn van breed overleg dat in juni 2006 heeft plaatsgevonden. "Er werd een evenwichtige beoordeling gemaakt. Niet ik, maar ambtenaren hebben dat gedaan". Uiteindelijk werden elf sloopvergunningen uitgereikt. Volgens Peeters zou men hem nu evengoed het verwijt kunnen maken dat hij als verantwoordelijke minister de werkzaamheden plots gedurende drie maanden opschort.

Tegelijk aanvaardt de minister-president niet dat het beeld wordt opgehangen dat hij met plezier de bulldozer laat uitrukken. "Maar als de vergunningen verkregen zijn, heeft de betrokken minister de taak om het beleid uit te voeren". Peeters belooft wel dat hij zal handelen naar de inhoud van het rapport van de professoren.


20/01/2009 Persmededelng Doel 2020


Sloop historische hoeves in Kieldrecht wordt stopgezet.


Deze morgen vond in Brussel een spoedoverleg plaats over de geplande sloop van de historische hoeves in Kieldrecht. Dat overleg kwam er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters na een week van acties. Aan de vergadering werd deelgenomen door de Vlaamse Landmaatschappij en de dienst Maritieme Toegang, de Erfgoedgemeenschap Doel en prof Soens van de universiteit Antwerpen. 

Afgesproken werd dat de sloop wordt gestaakt. De volgende drie maand zal er onderzoek worden gedaan naar de historische relevantie van de hoeves in Oud Arenberg 71 en 73. Wat er daarna zal gebeuren is nog onduidelijk. 

Voor Doel 2020 hebben de vele reacties van deze week aangetoond dat men in Vlaanderen zijn buik vol heeft van de blinde afbraakwoede die Doel en de omliggende polders nu al enkele jaren teistert. Dat wordt niet alleen bevestigt door de bijzonder scherpe reacties uit de academische wereld en de erfgoedwereld maar evengoed door het feit dat een internetpetitie voor het behoud van de hoeves op enkele dagen tijd méér dan 1000 handtekeningen verzamelde. Met de zinloze afbraak van eeuwenoude hoeves die perfect passen in het omliggende landschap is ook voor de man in de straat duidelijk een grens overschreden.

Doel 2020 reageert voorzichtig optimistisch. Het feit dat minister-president Peeters uiteindelijk heeft ingestemd met dialoog in plaats van
bulldozergeweld wordt door de bewonersvereniging gezien als een positief signaal. Naar wij hopen is dat een beginpunt, geen eindpunt.

18 januari 2009 Persmededelng Doel 2020

Ruime belangstelling voor historische hoeves in Kieldrecht tijdens voorbije weekeinde

Dinsdag a.s. nu toch gesprek over voorgenomen sloop


Dinsdag a.s. vindt in Brussel een overleg plaats tussen afgevaardigden van de Vlaamse Landmaatschappij en Maritieme Toegang enerzijds en vertegenwoordigers van de Erfgoedgemeenschap Doel en leden uit de academische wereld anderzijds. Dat overleg komt er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters. Maar het is onduidelijk in hoeverre het kabinet wil ingaan op de argumenten uit de erfgoedwereld. Doel 2020 hoopt vooralsnog dat een vergelijk mogelijk is. Want ondanks de aangerichte schade van deze week zijn beide historische hoeves nog te redden. Het dak van de schuur van Hof ter Walle is weliswaar ontmanteld (de eternietplaten werden naar beneden gehaald) maar verder is de 17de eeuwse schuur nog intact. 

Doel 2020 kreeg het voorbije weekeinde ook steun uit onverwachte hoek.
Professionele rietdekkers uit de Noorderkempen hebben voorgesteld om - nu de eternietbedekking is verwijderd - de polderschuur opnieuw haar originele dakbedekking in riet te bezorgen. Daarmee zou de 17de eeuwse schuur haar oude glorie volledig kunnen herwinnen.

Afgelopen weekeinde kregen de bedreigde hoeves ruime belangstelling van sympathisanten en nieuwsgierigen overal uit Vlaanderen. Actievoerders hingen in de nok van de schuur ook een spandoek met daarop: “stop zinloze afbraak”. Iedereen gaat er van uit dat de afbraakwerken de volgende dagen stilliggen. En dat alvast tot na de gesprekken van komende dinsdag. 

Ondertussen blijft de voorgenomen sloop reacties uitlokken. En de internetpetitie die opgestart werd vanuit de erfgoedwereld haalde op enkele dagen tijd al méér dan 900 handtekeningen bij elkaar.

 

16 januari 2009 Persmededelng Doel 2020

Minister-president Kris Peeters geeft administratie opdracht tot organisatiegesprek over historisch hoeves

Strijd voor behoud hoeves gaat onverminderd door

In het kader van de geplande sloop van de hoeves in Kieldrecht kregen betrokken administraties vanuit het kabinet van minister-president Kris Peeters vandaag opdracht een gesprek te organiseren met de Erfgoedgemeenschap Doel en verschillende specialisten uit de erfgoedwereld.

Doel 2020 werd ondertussen ook in kennis gesteld van het antwoord dat Kris Peeters in deze zaak gaf aan een Vlaams CD&V parlementslid. En wij citeren letterlijk: “De natuurdoelstellingen die in het gebied moeten gehaald worden zijn niet die van een polderlandschap maar wel van een natte vegetatie die kansen moet bieden aan vogels uit een getijdengebied. Om verstoring te vermijden moet de menselijke activiteit in dat gebied dan ook minimaal zijn en zonevreemde constructies passen bijgevolg niet in dit toekomstig natuurgebied.” Peeters wees er tegenover dit parlementslid ook op dat de schuren nooit beschermd zijn en dat de afgelopen jaren hiervoor ook niemand een initiatief zou hebben genomen. Daarmee gaat de minister toch wel erg kort door de bocht.

Op het nationale hoeveweekeinde van het Davidsfonds nu een jaar geleden stonden de hoeves juist omwille van hun bijzonder waarde in de kijker. En er is het negatief advies voor de sloop van de gemeente Beveren juist omwille van erfgoedredenen. In het soort van ‘newspeak’ van Peeters worden eeuwenoude gebouwen dus “zonevreemde constructies” omdat ze aan de rand liggen van een (tijdelijk!!!) natuurgebied. De minister blijkt trouwens niet goed te weten waarover het gaat want Hof ter Walle ligt buiten het tijdelijk natuurgebied.

Bovendien blijft het woonhuis staan, net als een recente hangar vlak bij het natuurgebied. Alleen de eeuwenoude schuur (waar géén menselijke activiteit plaatsvindt) moet weg…

De argumenten die de minister-president aanhaalt zijn duidelijk niet correct. Het zou bovendien van fair play getuigen mocht de minister-president in plaats van gemeenplaatsen te gebruiken ingaan op de argumenten die hem werden bezorgd door bouwhistorici en professoren van verschillende universiteiten. Ter zijner attentie werd over de betrokken hoeves een urgentiedossier opgemaakt. Maar blijkbaar is het te veel gevraagd om op die argumenten te antwoorden.

Momenteel zijn beide hoeves nog grotendeels intact. Ook de schuur van Hof ter Walle staat nog altijd recht. Vandaag werd ze ontdaan van de (eterniet) dakbedekking waardoor het unieke gebinte helemaal zichtbaar is geworden. De unieke schuur is nog te redden maar de tijd dringt. Ondertussen blijft de steun groeien. Op nog geen 2 dagen tijd ondertekenden al meer dan 700 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. ww.ipetitions.com/petition/kieldrecht 

Het is nu aan Kris Peeters of hij kiest voor gesprek of het geweld van de bulldozers. Het is al te gemakkelijk de verantwoordelijkheid hierin af te schuiven op lagere administraties die geen enkel initiatief durven nemen. Praten wil ook zeggen dat de minister-president zijn gesprekspartners – nu toch niet de minste – au serieux neemt. En bereid is te luisteren naar de argumenten van professoren en erfgoedwerkers. In afwachting daarvan dient de sloop onmiddellijk op te houden. Praten met het mes op de keel leidt nooit tot oplossingen.

 

15 januari 2009 Persmededeling Doel 2020

Peeters wil toch gesprek met erfgoedsector over afbraak hoeves

Vanavond is de 'Erfgoedgemeenschap Doel' door kabinetschef Raf Suys in kennis gesteld van het feit dat minister Kris Peeters opdracht heeft gegeven aan de departementen Maritieme Toegang en de Vlaamse Landmaatschappij om een vergadering te organiseren met de erfgoedactoren die opkomen voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht. Momenteel zijn ons geen verdere
gegevens bekend.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat zo een gesprek enkel zin heeft als het brutale geweld waarmee dit historisch erfgoed nu wordt aangepakt
onmiddellijk stopt. De schuur van Hof ter Walle kan nog gered worden maar dan moet de afbraak ook ophouden. Als Peeters het meent met zijn gesprek legt hij de werken dus stil. Alleen dan is een zinvol gesprek mogelijk.


15 januari 2009 Persmededeling Doel 2020

Opnieuw afbraak onder politiebescherming

Kris Peeters weigert gesprek met erfgoedwereld en academische wereld

Nadat gisteren de afbraakwerken aan de historische hoeves in Kieldrecht waren opgeschort was er enige hoop op een goed afloop. Die hoop werd nog versterkt toen de kabinetten van Peeters en Crevits lieten verstaan dat ze openstonden voor dialoog. Tevens verzekerde de burgemeester van Beveren aan ondergetekende dat hij zijn politie niet (meer) zou lenen om de sloper te ondersteunen. Hij garandeerde bovendien dat er op de site niets zou gebeuren vooraleer mij te contacteren. 

Die beloften bleken niets meer dan praatjes. Deze morgen werden de bezetters door agenten van de burgemeester uit het gebinte van de schuur geplukt en vervolgens afgevoerd naar het cellencomplex van het politiekantoor in Beveren. Kort nadien werd een bijgebouw platgereden en is men begonnen met de ontmanteling van het dak van de schuur. Die werken gingen gans de dag door onder politiebescherming. 

Ondertussen tekenden op 24 uur tijd 500 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. Ook in de erfgoedwereld en in de academische wereld klinken steeds luidere stemmen. Vandaag werd ook in het Vlaams Parlement - over de partijgrenzen heen - gepleit voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht. 

Voor Doel 2020 is het stuitend te moeten vaststellen hoe de minister-president elk gesprek blijft weigeren. Ook in een zo duidelijk
dossier als dit. Ook met mensen die in dit dossier met kennis van zaken spreken. Wat Kris Peeters daarmee hoopt te winnen is een compleet raadsel. Maar daarmee weet Vlaanderen wel hoe de minister-president denkt over erfgoed en. over mensen die begaan zijn met hun omgeving.15 januari 2009 Persmededeling Vlaams Belang

Historische hoeve “Hof ter Walle” wordt toch afgebroken

Gemeente Beveren plooit voor Kris Bulldozer

Wat wil het gemeentebestuur bereiken met haar medewerking aan de afbraak van de historische hoeves in Kieldrecht?

De verklaringen van de burgermeester van Beveren dat er eerst zou overlegd worden met de Vlaamse overheid waren blijkbaar een afleidingsbericht. Of moest de Beverse burgervader onmiddellijk plooien voor het zogenaamde “besliste beleid” van Kris Bulldozer?

Deze voormiddag heeft de politie de verdedigers van de historische hoeve “Hof ter Walle” opgepakt en is de aannemer begonnen met de afbraak. Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur haar medewerking aan deze afbraak verleent. Wat stelt haar zogenaamde negatieve advies van 2 jaar geleden nog voor? Gezien zowel het gemeentebestuur van Beveren als de Vlaamse regering geleid worden door de CD&V zou men toch resultaat mogen verwachten indien men werkelijk moeite had gedaan om de hoeves te behouden! Maar zowel Beveren als de Vlaamse regering hebben geen oog voor de historische hoeves.

Wat stelt het erfgoedbeleid van de gemeente Beveren voor als de belangstelling van Beveren voor het erfgoed in de poldergemeenten volledig geconcentreerd wordt op Fort Liefkenshoek en het gemeentebestuur blind is voor de teloorgang van eeuwenoud erfgoed in Doel, Prosperpolder en Kieldrecht.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren meewerkt aan het zinloze afbraakbeleid van de Vlaamse overheid. In een andere gemeente had dit niet waar geweest! De medewerking is des te opmerkelijker omdat er vanuit erfgoedkringen hoopgevende reacties kwamen om deze gebouwen te bewaren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur in alle haast haar medewerking verleent om een mogelijk behoud te snel af te zijn.

Op de eerstvolgende gemeenteraad zal het Vlaams Belang hierover interpelleren. De Europese regelgeving belet het behoud van historische gebouwen aan de rand van tijdelijke natuurcompensatiegebieden niet. Mits gezond verstand en visie waren er voldoende mogelijkheden om deze historische hoeves te behouden. Maar het “zogenaamde besliste beleid” primeert blijkbaar op het gezonde verstand en visie! Schande!


14 januari 2009 Persmededeling Doel 2020

Bezetting van historische hoeves hervat - Sloop voorlopig uitgesteld


Na de brutale vernielingen van gisteren in het Hof ter Walle hebben leden en medestanders van Doel 2020 deze morgen opnieuw actie gevoerd aan de twee historische hoeves in Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. Toen de aannemer toch een poging ondernam om met bulldozers op het erf te komen werd hem de toegang versperd door actievoerders. De politie kwam opnieuw tussenbeide maar er werd niemand aangehouden. De actievoerders van Doel 2020 kregen bovendien de bevestiging dat de sloopwerken voorlopig worden opgeschort. 

Intussen heeft de actiegroep de hoeves weer bezet. En dat blijft zo voor de volgende dagen. Na de gebeurtenissen van gisteren willen de actievoerders ten allen prijze voorkomen dat de hoeves verder vernield worden. 

Ondertussen krijgt de actie voor het behoud van de historische hoeves ruime weerklank in de Erfgoedwereld. Daar is een actie opgestart tegen de zinloze afbraak en voor het behoud van het unieke boerenerfgoed. Volgens de erfgoedactoren zijn de bedreigde boerderijen en schuren beeldbepalend in het omliggende landschap en zou hun afbraak een onherstelbaar litteken veroorzaken in het landschap. Volgens bouwhistorici die de voorbije dagen een dossier opstelden over de casus is in de aanloop naar de afbraak onvoldoende onderzoek uitgevoerd, met name naar de waarde van het onroerend erfgoed. Het vakgebied betreurt dat het pas onlangs op de hoogte werd gesteld en verzoekt nu dringend om nader onderzoek. De actie kreeg intussen de steun van verschillende universiteitsprofessoren en ging vanavond ook van start met een petitie. Die is te vinden op onderstaand adres:

"STEM TEGEN AFBRAAK OUDE HOEVES KIELDRECHT" : http://www.ipetitions.com/petition/kieldrecht?e

er werd ook een urgentiedossier opgesteld door de bouwhistorici Toon Cappuyns en Steven Van den Borne. De tekst is te vinden op:
http://www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2009/2009-01-12 - Urgentiedossier voor uitstel tot sloping hoeves Kieldrecht.pdf

Prof Dr. Dries Tys, specialist archeologische landschappen en docent aan de Vrije Universiteit Brussel verklaart dat de boerderijen integraal en holistisch deel uitmaken van een organisch erfgoedlandschap. Hij is pas onlangs op de hoogte gesteld van het dossier en acht verder onderzoek naar de sites noodzakelijk.

Prof. Dr. Tim Soens, docent aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in de geschiedenis van landschap en landbouw in de Vlaamse kust-en Scheldepolders, verklaart dat het aantal intacte boerderijsites die nog getuigen van de grootschalige commerciële polderlandbouw tussen de 17e en vroege 20ste eeuw in het Vlaamse deel van de polderstreek erg beperkt is. Eveneens pas onlangs op de hoogte gesteld van dit dossier, acht hij verder onderzoek naar de bouwhistorische, landschapshistorische en archeologische waarde van deze sites voorafgaand aan sloping of materiële verstoring absoluut noodzakelijk.

Ir.-Arch. Drs. Christophe Van Gerrewey, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw Universiteit Gent: Het plan tot sloop van deze gebouwen is een onberedeneerd gevolg van een al te strikt doorgevoerde regel. Een natuurlandschap bestaat slechts bij gratie van de gebouwen waaruit en waartegen het zichtbaar is. Ook de eventuele organisatie van dit gebied als natuurreservaat, kan niet zonder architectuur - en niets leent zich daartoe, in een dergelijke context, beter dan een moderne verbouwing van bestaande historische architectuur.

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven betreurt dat beide gebouwen blijkbaar snel snel worden afgebroken, zonder de nodige tijd te reserveren voor het grondig bestuderen , opmeten en in kaart brengen van beide sites… Misschien is het aangewezen om in de nabije toekomst met een aantal partners rond de tafel te gaan zitten om te bekijken hoe we het waardevolle onroerende agrarisch erfgoed in de (Doelse) polders kunnen bestuderen en in kaart brengen, zeker wanneer dit met afbraak wordt bedreigd. CAG/ICAG wil hier zeker mee over nadenken.

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed was niet op de hoogte gesteld van het dossier. Het instituut drukte zijn bekommernis uit over het
verdwijnen van dit deel van ons bouwkundig erfgoed maar wees erop dat het geen bevoegdheid heeft inzake de sloop van patrimonium.

Personen verbonden aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Vlaanderen worden op dit moment gemobiliseerd en hebben reeds hun interesse voor en bekommernis om de zaak uitgedrukt.14 januari 2009 HLN

Betogers kunnen sloop historische hoeve Kieldrecht uitstellen

Leden en medestanders van Doel 2020 hebben vanmorgen opnieuw actie gevoerd aan twee historische hoeves in Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. Er was even een conflict met de aannemer omdat actievoerders de weg versperden voor enkele bulldozers. De politie kwam ter plaatse en kon de gemoederen snel bedaren. De aannemer mocht zijn materiaal verplaatsen nadat aan het actiecomité de belofte werd gemaakt niet verder te gaan met de sloopwerken aan het Hof ter Walle.

Burgemeester Marc Van de Vijver had intussen ook gevraagd om uitstel want hij wil eerst een duidelijk standpunt van de hogere overheid. "De gemeente is geen vragende partij om de hoeves te slopen maar we hebben evenmin het initiatief genomen om de beslissing terug te draaien", aldus Van de Vijver. "Het is de Vlaamse overheid die in deze zaak zijn verantwoordelijkheid moet nemen en eerst een duidelijk standpunt moet communiceren."

In het Vlaams parlement zullen vandaag ook vragen worden gesteld over het dossier. 

Gisteren circuleerden ook al berichten dat de verantwoordelijke overheid uitstel van sloop overweegt. Er zijn echter verschillende administraties betrokken bij het dossier zoals de afdeling Maritieme Toegang, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. 


13 januari 2009 Persmededeling Doel 2020  

 Vandalisering historische schuur onder bescherming

 van politie Beveren - Acties gaan morgen door


Deze middag bezetten leden en medestanders van Doel 2020 de twee historische hoeves te Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. In de late namiddag kregen wij bericht van mensen uit de erfgoedsector dat hun was bevestigd dat de verantwoordelijke overheid toch uitstel van sloop overwoog. Om die reden werd de bezetting tegen de avond tot een minimum teruggebracht.

Korte tijd later echter werd de bezetting van Oud Arenberg nr. 73 overrompeld door drie combi’s met agenten. Ondanks het feit dat de bezetters toestemming hadden van de bewoner werd de schuur én het erf (dat nog steeds bewoond is) manu militari ontruimd. Onder politiebescherming werd vervolgens een weg vrijgemaakt voor een bulldozer die de poorten van de 17de eeuwse schuur ramde en een deel van de beplanking achteraan aan flarden reed. Als toetje werd het meubilair van de bewoner dat de bezetters van de schuur mochten gebruiken buiten opgesteld waarna het door de bulldozer werd platgereden… En dat alles… onder toezicht van politiecommissaris Van de Velde van Beveren. Die man bleek totaal ongevoelig voor het feit dat er nog volop onderhandeld werd over de toekomst van de schuur.

Deze actie had niets te zien met normale sloopactiviteiten maar was een stompzinnige wraakactie op mensen die niets anders doen dan opkomen voor het historisch erfgoed van hun streek. Afbreker Smet was trouwens nog geen half uur in de weer of hij kreeg inderdaad bevel van zijn opdrachtgever om zijn stompzinnige activiteiten te stoppen. 

Naar we vernamen wil men de sloop toch nog “herbekijken” en zou de betrokken administratie morgenvroeg met de sloper aan tafel gaan zitten. 

Het is duidelijk dat wij na de gebeurtenissen van vandaag niet het minste vertrouwen hebben in deze toezegging.

Morgenvroeg om 10u voeren wij opnieuw actie op het erf van Oud Arenberg nr. 73. Soetkin Collier, zelf afkomstig uit de Oude Arenberg zal dan de pers te woord staan.12 januari 2009 GVA 

"Saeftinghedok is onzin, stop met afbraakpolitiek rond Doel"


“Nadat in de dorpskern van Doel met groot machtsvertoon huizenreeksen werden gesloopt en de Vlaamse regering er alles aan doet om voor 1 september 2009 heel het dorp leeg te maken, zijn nu ook boerderijen op 10 kilometer van Doel aan de beurt”, weet Vlaams parlementslid Jos Stassen (Groen!).
Vorige week presenteerde minister-president en minister van Landbouw en Havens Peeters zijn kijk op de landbouw en voedingsindustrie in Vlaanderen in het boek ‘De boer op’. Enkele dagen later worden in opdracht van de Vlaamse regering historische boerderijen gesloopt in het kader van verdere uitbreidingen van de Waaslandhaven.
"Nochtans tonen economische gegevens aan dat het Saeftinghedok onzin is", zegt Stassen. "We hebben geen nood aan een tweede dok in de Waaslandhaven. We hebben nood aan performante containerterminals waarbij de opslagcapaciteit ten volle wordt benut."
"Minister-president Peeters wil zorgen voor voldongen feiten. Als het dorp Doel en alle bebouwing in de ruime omgeving is verdwenen, zijn de hindernissen voor een economisch, ecologisch en maatschappelijk onzinnig Saeftinghedok al op voorhand gedeeltelijk weggewerkt,” zo beschrijft Jos Stassen het plan van minister-president Peeters. "Groen! verzet zich tegen deze afbraakpolitiek van de Vlaamse regering 


12 januari 2009 Persmededeling Doel 2020  

Doel 2020 bezet vanaf morgenmiddag (dinsdag) 

bedreigde historische hoeves in Kieldrecht


Vorige week startten slopers in opdracht van de Vlaamse Regering met de sloop van verschillende boerderijen in Kieldrecht. De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren. 

Morgen start men met de sloop van twee historische boerderijen. Daaronder het eeuwenoude Hof ter Walle, de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt… De andere historisch belangrijke boerderij gaat volledig tegen de vlakte.

Om de afbraak te voorkomen zal Doel 2020 vanaf morgen beide boerderijen bezetten. Ondertussen doen wij een beroep op de verschillende verantwoordelijken en de vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, provincieraad en het Vlaams Parlement om deze zinloze afbraak te voorkomen. Doel 2020 herinnert er aan dat zelfs het gemeentebestuur van Beveren inzake de sloop van beide boerderijen negatief adviseerde. De bewonersvereniging verwacht dan ook van het gemeentebestuur dat het alles in het werk stelt om dit waardevol erfgoed veilig te stellen.9 januari 2009 Persmededeling Doel 2020  

Vlaamse overheid breekt nu ook al boerderijen af in Kieldrecht!

Doel 2020 vraagt historische hoeves te sparen


In het kader van de Antwerpse Havenuitbreidingsplannen is in opdracht van de Vlaamse Regering nu ook begonnen met de sloop van boerderijen in Kieldrecht. Daar werd deze morgen met groot geweld een historische schuur platgelegd. Mogelijk al morgen start men in dezelfde straat met de sloop van de twee oudste boerderijen uit de regio. 

De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren. Vandaag ging reeds een 19de eeuwse schuur tegen de vlakte. Hetzelfde lot staat het eeuwenoude Hof ter Walle te wachten en een andere historische hoeve. Het Hof ter Walle is de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt… Wat de meerwaarde is van de afbraak voor het betreffende natuurgebied is een raadsel. De historische hoeven staan er al eeuwenlang en vormen juist een habitat voor verschillende zeldzame vogels.
Vorig jaar maakten ze mee deel uit van het door het Davidsfonds georganiseerde hoeveweekeinde. Bovendien worden ze vermeld in verschillende naslagwerken. In het boek ‘Landelijk leven in Vlaanderen staan ze zelfs in de lijst van meest markante boerderijen in Vlaanderen…. En die boerderijen wil de Vlaamse Regering nu laten slopen. Daarmee lijkt de Vlaamse Regering tot ver buiten Doel een politiek van verschroeide aarde te voeren. 

Doel 2020 vindt het bijzonder cynisch dat uitgerekend op een moment dat Kris Peeters ‘de boer op trekt’ hij de oudste boerderijen uit de Wase polders laat slopen zonder dat dit voor iets nodig is. Kris Peeters - en met hem de CD&V - mogen zich dan in woorden bekommerd tonen om de landbouw, het Vlaamse platteland, het Vlaamse erfgoed, in de feiten valt daar in de Wase polders niets van te merken. Het enige wat de partij hier teweegbrengt is woede bij
de bewoners. 

Doel 2020 dringt er bij minister-president Kris Peeters op aan dat deze politiek van verschroeide aarde definitief stopt. Doel 2020 vraagt aan CD&V, de partij van Kris Peeters dat de sloop van de historische hoeven in Kieldrecht NIET doorgaat. In het andere geval laat men ons geen andere keuze dan de volgende maanden duidelijk te maken waar Peeters en zijn partij écht voor staan als het gaat om het Vlaamse platteland, de landbouw of Vlaams erfgoed. 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]