De vereniging die je hoop geeft om naar buiten te kunnen, opnieuw mensen uit je buurt te ontmoeten en ons bewust maakt van de waarde van ontmoeting, sociaal contact in de buurt en bruisende buurten.  


Kwb Vorst Meerlaar is meer dan activiteiten alleen.

Als kwb-lid ben je aangesloten bij een vereniging die werk maakt van een warme en solidaire buurt.

We zijn vrienden onder elkaar.

Word lid KWB Vorst Meerlaar

Voorgeschiedenis en ontstaan (oorlogsjaren)


Lang geleden voordat er nog maar sprake was van de oprichting van een K.W.B. kenden we in Klein-Vorst reeds een aktief sociaal leven waar zeker de geestelijkheid van toen mee voor gezorgd heeft.  Onze onderpastoors Frans Van De Walle, Leo Cornelis en Frans Boeckx waren allemaal sociaal geëngageerde mensen. Hierover uitweiden zou ons echter te ver leiden.  Laten we 1938 van start gaan, toen E.H. Jan Van De Reijt onderpastoor was te Klein-Vorst.


1938

Meer en meer voortekenen manifesteerden zich voor een nakend wereldconflict.  De internationale toestand vertroebelde en de oorlog dreigde.  Alle weerbare mannen tot 35 jaar werden opgeroepen om hun eenheid te gaan vervoegen ergens te velde.  In september klaarde de hemel even op en onze jongens mochten terug naar huis.  Toch bleef de politieke hemel bewolkt.  De werkloosheid nam zienderogen toe, vooral in de bouwsector “katastrofaal”.


1939

Het jaar in zeer onzekere omstandigheden en op 10 mei 1940 brak de oorlog uit.  Ons landje

Werd dooreengeschud en in een onbeschrijfelijke chaos herschapen.  Na 18 verschrikkelijke dagen kwam op 29 mei de overgave van een moedig Belgisch leger en het geweld viel stil in ons landje.  Langzaam van de schrik bekomen, herstelde de toestand zich en het gewone leven ging verder, maar………. met een Duitse bezetter die al onze vrijheden aan banden legde. Ook het verenigingsleven werd verboden zodat er geen ACV werking meer mogelijk was.  Ondanks alle verbod zaten de pioniers niet stil.  Op 14 juli 1940 kwam het ACV bestuur klandestien samen in het lokaal bij Alfons Peys met de volgende aanwezigen: E.H. Proost Jan Van De Reijt, propaganist Lode Peeters, Gerard Ghoos, Jef Stuyck, Mandus Smolders, Henri Dierckx, Jef Beckers, Tist De Boel en Louis Macquoi.  Hier werd gesuggereerd dat een nieuwe naam voor een nieuwe vereniging op komst was.  Deze naam zou voorlopig ‘maatschappelijk dienstbetoon’ zijn. De K.W.B. was in wording.  Op 29 december 1940 werd besloten om de kas van het ACV in beheer te laten aan de nieuwe vereniging.  De naam zou veranderen in ‘Katholieke Werklieden Bond’; met een lidmaatschapsbijdrage van 1 frank per maand.


1941

Op 2 februari 1941 had weer een vergadering plaats met als aanwezigen: E.H. Proost Jan Van De Reijt, Lode Peeters, Gerard Ghoos, Louis Macquoi, Emiel Van Springel en Jef Stuyck.  Hier werd de K.W.B. officieel in het leven geroepen.  In de loop van 1941 lieten één voor één de vroegere bestuursleden van het ACV het afweten en kwamen er enkele bereidwillige nieuwelingen bij, nl. René Lodts, Jef Peys, Karel Geukens, en een paar maanden later Vic Thys.  Met deze vernieuwde groep nam de K.W.B. een echte start.  Enkele activiteiten kwamen zelfs op het programma, studiekringen, recollecties, pausviering, Kerstviering en huisvlijt.  Deze laatste twee activiteiten  werden samen met de K.A.J. georganiseerd.  Proost Jan Van De Reijt was in deze eerste levensmaanden de bezieler, voorzitter, verslaggever, huisbezoeker en organisator.  Op een gegeven ogenblik kreeg hij zelfs de Gestapo op bezoek bij hem in de pastorie, met de nodige dreigementen.  Op 26 oktober 1941 werd een dagelijks bestuur verkozen.  Jef Stuyck werd voorzitter, Louis Macquoi schatbewaarder en Emiel Van Springel secretaris.  Zo kreeg de K.W.B. een hoofd op een romp die steeds maar groeide en zwaarder werd.  Vermelden we nog dat ook een onderwijzer, met de name Albert Verheyen, die de arbeidersstand niet té gering schatte, zich liet inschrijven als lid en zijn diensten aanbood voor toneel, studiekringen en andere manifestaties.


1942

Op 8 maart 1942 kwam er een wisseling in het dagelijks bestuur en Karel Geukens werd als secretaris aangesteld  Op 8 november 1942 werden op de vergadering nieuwe initiatieven voorgesteld.  St. Barbaraviering, actie jonggehuwden, ouderavond en een St. Niklaasfeest voor de kinderen.  St. Niklaas heeft, langs de K.W.B. om, in 1942 voor het eerst zijn ronde gedaan en is dan ook een geschiedenis apart.  Er Kwam een meer regelmatige werking, maar zeer voorzichtig om uit de handen van de Gestapo te blijven, die als getreiterde wespen de omgeving onveilig maakten.


1943

Op 10 oktober 1943 was er sprake om een nieuwe dienst in de schoot van de K.W.B. op te richten nl. een spaardienst voor de werkman, maar ja, spaar maar als je honger hebt.  Deze dienst was reeds in de K.A.J. van start gegaan.


1944

Op 19 maart 1944 werd onze spaardienst “BAC” opgestart met als kassier Vic Thys.  Op 6 september 1944 werd onze streek bevrijd door de Engelsen.  Het gewone leven kon weer een aanvang nemen. Met wat wikken en wegen werd besloten om het ACV herop te starten, zonder een breuk met de K.W.B. te veroorzaken.  Ze zouden broederlijk naast mekaar leven, ieder op zijn eigen terrein.

 

Niettegenstaande onder bewogen omstandigheden tot het leven geroepen, heeft de K.W.B Vorst Meerlaar. al 80 jaar lang als vereniging de tijd getrotseerd en vertoont nog geen enkel grijze spier, laat staan er oud uit te zien. :-)Weetje: gestart met 8 wijkmeesters in 1941, met daarna na enkele stijgingen en dalingen

in 1991 met 75 wijkmeesters te zijn.

In 2021 zijn er bij KWB Vorst Meerlaaar 27 wijkmeesters actief.


Bron: Karel Geukens (boekje KWB Vorst Meerlaar 50 jaar).