Infopagina van uw gemeente


In deze berichten van de gemeente vindt u :

Toelage voor infiltratie van regenwater
Toelage voor zonne-boilers
Nieuwe procedure voor reispaspoorten
FinanciŽle steun voor de aanleg van een poel
Asielzoekers in onze gemeente
Sociaal Huis OCMW
Straatlampentelefoon
Subsidie voor de aanplanting van bomen en hagen
Reglement voor het kappen van bomen in Opwijk
Thuiscomposteren van afval
Gebruik van GFT huisvuilzakken
Controle van de stookolietank
Snoeihout op het containerpark
Natuur in het Kravaalbos
Verbranden van afval
 

Panten van een haag, houtkant, bomenrij, hoogstam fruitbomen in het voorjaar?
Subsidie van uw gemeente

Wie een haag, houtkant of bomenrij wil aanplanten, doet er goed aan vooraf zijn/haar licht eens op te steken bij de cel leefmilieu. Uw gemeente geeft immers een subsidie voor de aanplanting van dergelijke beplanting met streekeigen soorten

De subsidie voor haagplanten bedraagt 15 frank per stuk. De aanplanting moet dan wel gebeuren met streekeigen planten (lijst te bekomen bij de Cel Leefmilieu van de gemeente) ofwel palend aan een openbare weg of voetweg, ofwel palend aan percelen die op het gewestplan zijn ingekleurd als agrarische zone, ofwel palend aan percelen die gebruikt worden voor landbouwdoeleinden (akker of weiland).

Een subsidie van 200 frank per boom wordt ook toegekend bij de aanplanting van minstens 5 nieuwe hoogstamfruitbomen. Deze regeling geldt ook bij de vervanging van een kapotte of versleten hoogstam fruitboom door minimum één nieuwe hoogstam fruitboom.

Voor andere bomen wordt de ubsidie uitsluitend verleend wanneer het gaat om een lijnvormige beplanting en in dezelfde zodens die gelden voor aanplanting van hagen of houtkanten.

Een lijst van variëteiten van hoogstam fruitbomen (appelaar, perelaar, pruimelaar, kerselaar en perzik) is gratis te bekomen bij de cel leefmilieu op het gemeentehuis

OPGELET :
Wie een haag, houtkant of bomenrij aanplant op perceelsranden langs het openbaar domein of in landbouwzone, bosgebied, natuurgebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, is VERPLICHT hiervoor streekeigen beplanting te gebruiken - cfr. bouwverordening over de beplantingen - behoudens toegestane afwijking door de gemeente.

In dezelfde zones is het gedeeltelijk of volledig verwijderen van hagen en houtkanten slechts toegelaten NA goedkeuring door het schepencollege.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de cel leefmilieu in het gemeentehuis.

TOP 

Thuiscompsteren van GFT-afval

De lente is een ideaal tijdstip om een compostvat (900 frank + beluchtinsstok + infopakket) aan te schaffen bij uw gemeentebestuur. Maar ook in andere perioden vanhet jaar is dit interessant.

De éénmalige aankoopprijs van een compostvat weegt niet op tegen de terugkerende kost voor de aankoop van GFT-zakken! Zeker voor wie beschikt over een kleine tuin loont het de moeite om het GFT-afval thuis te composteren.

Composteren is eenvoudig, praktisch , een oplossing voor het afvalprobleem, goedkoop en men verkrijgt ook een prima bodemverbeteringsproduct (compost).

Vraag meer informatie bij de Cel leefmilieu in het gemeentehuis of op www.compostmeersters.tk.

TOP 

Gebuik van de GFT-zak

De gemeentelijke diensten stellen vast dat er nog altijd bewoners zijn die GFT-afval voor ophaling aanbieden in de niet meer geldige groene kunststofzak of zelfs in een gewone plastiekzak voor (voeder)meel.

Het is nu al een tijdje dat voor de GFT-ophaling uitsluitend de biodegradeerbare GFT-zakken (30 liter of 60 liter) mogen gebuikt worden! GFT-afval dat voor ophaling wordt aangeboden in foutieve zakken, wordt niet meegenomen.

De bio-degradeerbare GFT-zakken zijn te koop bij heel wat middenstandszaken in Opwijk en kosten 300 frank (20 stuks van 30 liter) of 500 frank (20 stuks van 60 liter).

De GFT-zak is uitsluitend geschikt voor groente-, fruit- en tuinafval.

Wat mag er zeker niet in de GFT-zak? Aarde, asse, roet, KGA, gewoon huisvuil, PMD, visgraten, beentjes van vlees of gevogelte, glas, grof vuil, kattebakvulling, ...

Geen warme GFT-resten onmiddellijk in de zak gooien, wel eerst wat laten afkoelen.

Plaats de zak op een goed geventileerde plaats, maar wel op bijvoorbeeld een omgekeerd bakje.

TOP 

Controle van de stookolietank

In "'t Opwijks Leven" en op de informatieavonden van de gemeente kon je alles vernemen over de verplichte controle van stookolietanks. 
Enkele aandachtspunten :

De verplichte overvulbeveiliging (fluitje of elektronische sonde) diende tegen ten laatste 1 augustus 2000 geplaatst zijn.  Dit zowel voor ondergrondse als voor bovengrondse stookolietanks. De plaatsing van de overvulbeveiliging kan zelf uitgevoerd worden (als men wat handig is), door uw chauffagetechnicus of door een erkende technieker.

Voor de controle van uw stookolietank dient u contact op te nemen met een erkent technicus of uw mazoutleverancier.. Door een toelating tot uitstel van de Vlaamse regering dient het verplicht algemeen onderzoek door een erkende technicus van een ondergrondse stookolietank nu te gebeuren tegen uiterlijk 1 augustus 2002; voor een bovengrondse tank is dit 1 augustus 2003..

Meer informatie bij de Cel leefmilieu op het gemeentehuis of bij Informazout : tel. 078 15 21 50.(www.informazout.be)

Wie zijn stookolietank nog moet laten keuren op vloeistofdichtheid conform de milieuwetgeving, kan in Opwijk bij de volgende personen terecht :

TOP  Aanvoer van snoeihout op het containerpark

Wie snoeihout aanvoert op het containerpark is verplicht dit aan te leveren in bundels, verpakt met natuurtouw
Het is verboden snoeihout aan te leveren in plastiek zakken
Haagscheersel of groenafval wordt niet aanvaard!
Wie snoeihout, groenafval of haagscheersel aflevert in zakken wordt onherroepelijk teruggestuurd!
Hou nu al rekening met het feit dat tijdens de maanden juni, juli en augustus geen snoeihout mag afgeleverd worden op het containerpark.

TOP 

Respect voor de natuur in Kravaalbos

Wie zich in het Kravaalbos begeeft moet de rust van de dieren in het bos respecteren en alle milieuregels in acht nemen!
Afval hoort zeker niet thuis in een bos. Ook in Kravaalbos staat op een aantal plaatsen een vuilnisbak - gooi het afval hiering. Vind je niet direct een afvalbak, neem het afval dan mee naar huis en gooi het daarr in de vuilnisbak.
Dit is nog altijd beter dan het afval zomaar in het bos achter te laten, waar het immers jaren later nog steeds is terug te vinden en niet alleen zorgt voor een 'vuil bos', maar tevens 'gif' is voor de bosdieren.
Wie door het bos wandelt respecteert altijd de rust in het bos. Immer dieren worden vlug opgeschrikt!
Wie de stilte behoudt in het bos, geniet ook meer van fauna en flora in het bos.
Respecteer deze regels bij elk bezoek aan het kravaalbos

TOP 

Verbranden van afval : reglementering

In Opwijk is het verbranden van afval uitsluitend op volgende manier toegelaten :

Wie beschikt over een kachel, moet ervoor zorgen dat de schouw minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen.

TOP 

Sociale Dienst van het OCMW is nu "Sociaal Huis"

De afdeling Sociale Zaken van het OCMW, of beter gekend als de Sociale Dienst van het OCMW, is reeds vanaf 20 maart 2000 gehuisvest in de lokalen van de oude pastorij van de parochie Nijverseel.

De sociale dienst wordt nu een "sociaal huis". Met het gebruik van deze benaming speelt het OCMW-Opwijk in op en plan van de Vlaamse regering om de bestaande OCMW's uit te bouwen tot sociale huizen. De doelstelling van de Vlaamse regering voor het sociaal huis wordt beschreven in volgende functies :

Binnen de OCMW sector groeide er een bereidheid om mee te werken aan de uitbouw van het Sociaal Huis. Momenteel zijn er nog geen besluiten genomen of richtlijnen vastgelegd door de Vlaamse overheid voor een verdere uitwerking van dit concept.

Met de benaming Sociaal Huis mee te geven aan de huisvesting van de afdeling Sociale Zaken wenst de Raad de werking van de sociale dienst verder uit te bouwen tot een toegankelijk aanspreekpunt voor de burger.

TOP 

De straatlampentelefoon

Een defecte straatverlichting maakt de buurt een stuk onveiliger voor de bewoners, voorbijgangers en verkeer. Daarom is het belangrijk dat een kapotte lamp zo snel mogelijk wordt gemeld en hersteld.

Meld het ons, dan is de lamp zo snel mogelijk, maar zeker binnen de 15 dagen hersteld, anders wordt deze pas hersteld bij een volgende onderhoudsbeurt en dit kan langer duren.

Er is nu een veralgemeend en gratis telefoonnummer : 0800 635 35

U kan deze informatie ook doorgeven via e-mail : straatlampen@electrabel.be.

TOP 

Asielzoekers in onze gemeente

Onze SIF-projectploeg bracht wat verbetering aan het huis gelegen Stationsstraat 1, zodat er op 18 december 2000 gestart kon worden met een opvanginitiatief voor vluchtelingen.

Het huis werd ingericht om zeven kandidaat politiek vluchtelingen opvang te bieden, dit in de ontvankelijkheidsfase van hun procedure (onderzoek naar gegrondheid van hun aanvraag).

Het OCMW staat in voor de materiŽle opvang en begeleiding van deze mensen. Deze begeleiding moet het ook mogelijk maken de integratie van deze mensen, ongeacht hun nationaliteit, zo vlot mogelijk te laten verlopen in de buurt.

Deze manier van werken wordt reeds een jaar gepropageerd door de federale overheid. De opvang houdt geen financiŽle tussenkomst in, maar enkel materiŽle hulp.

Indien u omtrent dit asielhuis meer info wenst kan u terecht op het Sociaal Huis : Marina Boriau (tel. 052-36 95 16) of Vicky De Paepe (tel. 052-36 95 16).

TOP 

Kappen van bomen in Opwijk : reglementering

Voor wie de intentie heeft van bomen (ťťn, meerdere, of een bos) te kappen is het in het kluwen van wetgeving niet altijd duidelijk wat hij/zij hiervoor moet doen.

Daarom een overzicht :

Voor het kappen van bomen in een bos (met bos wordt niet alleen bedoeld de aanduiding van bosgebied volgens het gewestplan, maar ook bos of een verzameling van bomen gelegen in een ander gebied van het gewestplan waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken - cfr. het Bosdecreet), is een vergunning vereist van de afdeling Bos en Groen, AMINAL, Waaistraat 1 te 3000 Leuven.

Aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden bij deze dienst of bij de Cel Leefmilieu of de dienst Stedenbouw op het gemeentehuis te Opwijk.

Bij elke toegelaten kapping in het bos zal de boswachter 3 jaar na de datum van de kapmachtiging het terrein controleren om na te gaan of de herbebossing werd uitgevoerd.

Altijd moet hiervoor een meldingsformulier ingediend worden bij de afdeling Bos en Groen in Leuven, ten laatste 24 uur na het aanvangen van de kapping. Gratis formulieren zijn te bekomen bij de afdeling Bos en Groen of bij het gemeentebestuur, Cel Leefmilieu. Voor elk privť-bos van minstens 5 ha, gelegen in ťťn blok, is de eigenaar verplicht een bosbeheersplan op te stellen dat moet goedgekeurd worden door de woudmeester.

Wie over een goegekeurd bosbeheersplan beschikt, moet niet telkens voor elke kapping een aparte machtiging aanvragen.

Wie een bos aanplant van minstens 50 are kan hiervoor subsidies bekomen van de overheid. Informatie : afdeling Bos en Groen, Waaistraat 1 te Leuven (tel 016-21.12.32) Voor het kappen van ťťn of meerdere bomen die niet gelegen zijn in bosverband is de gemeentelijke bouwverordening op de beplantingen van 9 september 1996 van toepassing.

Indien de te kappen boom een stamomtrek (gemeten op een hoogte van 1,30 m) heeft van minstens 80 cm, is een gemeentelijke kapmachtiging vereist. Formulieren zijn gratis te bekomen bij de Cel Leefmilieu op het gemeentehuis.

Afhankelijk van de ligging van de te kappen bomen op het gewestplan, kan daarenboven ook het decreet m.b.t. het natuurbehoud van toepassing zijn.

Heb je twijfels of wens je meer informatie, neem contact op met de Cel Leefmilieu, Marktstraat 55 te Opwijk, tel. 052-36.51.31.

TOP 

Internationale reispaspoorten : nieuwe procedure

Sinds 15 maart 2001 werd de aanvraagprodecure voor een internationaal paspoort gewijzigd.

Iedere aanvrager dient zich nu persoonlijk aan te melden voor de aanvraag van zijn paspoort.

Er zijn echter slechts 2 identieke recente pasfoto's nodig in de plaats van 4. Ze moeten een egale lichte achtergrondkleur hebben en de afbeelding moet voldoende groot zijn. KopieŽn en gescande foto's worden niet geaccepteerd.

Het zal in de toekomst ook niet meer mogelijk zijn om een reispaspoort te laten verlengen. De geldigheidsduur is vanaf nu 1 jaar of 5 jaar, of 2 jaar voor een kind onder de 12.

Wie nog in het bezit is van een reispaspoort dat werd afgegeven met een geldigheidsduur van 1 jaar, kan dit echter nog laten verlengen voor zover de datum van afgifte na 15 maart 1997 ligt.

De wachttijd om een nieuwe reispas te verkrijgen blijft 4 weken. Voor dringende gevallen bestaat een spoedprocedure van 1 week tegen betaling van extra spoedkosten.

Doe tijdig uw aanvraag !

Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij de Dienst Burgerzaken
Gemeentelijk Administratief Centrum I,
Marktstraat 55,
1745 Opwijk
Tel. 052-36.51.42.

TOP


 

Gemeentelijke toelage voor zonne-boilers

Wie een zonneboiler in de woning plaatst kan sinds begin 2003 rekenen op een gemeentelijke toelage van 250 euro.
Aanvraagformulieren en het subsidiereglement kunnen gratis worden bekomen bij de Cel Leefmilieu in het Gemeentelijk Administratief Centrum I, Marktstraat 55.

TOP


 

Gemeentelijke toelage voor de infiltratie van regenwater

Bewoners die na maximale buffering en (her)gebruik van regenwater een infiltratiesysteem in de bodem voorzien, kunnen sinds begin 2003 voor dit systeem een gemeentelijke toelage krijgen van 205 euro.
Aanvraagformulieren en het subsidiereglement kunnen gratis worden bekomen bij de Cel Leefmilieu in het Gemeentelijk Administratief Centrum I, Marktstraat 55.

TOP


[Website.Opwijk.Home]