Mededeling

Gezien de huidige stand van zaken "Covid" heeft het bestuur beslist om de kampioenendag op 26 december niet te laten doorgaan. In het voorjaar zal er beslist worden wat wij nog kunnen organiseren.

De omslagen met de teruggave van portgeld en bonnen zullen uitgereikt worden bij de eerste inkorving volgend seizoen.

De teruggave van het portgeld bedraagt meer dan € 1600, initieel was ook voorzien om voor de rest (€ 1600) bonnen te verdelen waarmede de liefhebber deze kon gebruiken bij de zaalverkoop van de duivenbonnen.

Door het annuleren van de kampioenendag zal er dus géén zaalverkoop zijn, het bestuur heeft daarom beslist om dit te vervangen door drankbonnen die u samen met het portgeld in de omslag zal ontvangen.

De bonnenverkoop zal plaatsvinden via 'Bonnenverkoop.be' van 16 tot 23 december.

Liefhebbers die nog een bon willen schenken, kunnen dit tot uiterlijk
13 december.

 

Soissons 19 juni Stadsprijskamp Oude ( Jacques Ignace ) en Jaarse ( Conard JP )

Soissons 07 augustus Stadsprijskamp Jonge ( Creten Lambert )

 

Actueel PE Vlaams-Brabant

Bericht aan de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant – Mutaties
Wij vragen aan de duivenliefhebbers om in geval van mutaties steeds het formulier dat hiervoor bestemd is volledig in te vullen alvorens de eigendomsbewijzen aan te bieden.
Link naar het document : word

 

 

Paramyxovirose

Om al in regel te zijn mag u de inentingslijsten via digitale weg doorsturen naar : unielanden@gmail.com.

Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26/02/2021, het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR) is aangepast. Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden. U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn. In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder dringend.

 

Elektronisch constateren

Door de huidige COVID-19 pandemie zal de procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande het elektronisch constateren niet toegepast worden.

De KBDB heeft dan ook beslist om, wat het speelseizoen 2021 betreft, terug te vallen op de u gekende situatie voor speelseizoen 2020, met name :

- De “Standaard 2020” blijft van toepassing voor het speelseizoen 2021.
- De masters, gehomologeerd voor 2020 en goedgekeurd volgens de standaard 2020, worden voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd” beschouwd.
- Het gebruik van de controlechipringen op de (inter)nationale wedvluchten 2021, zoals in 2020
- Het verzenden van deze controlechipringen zal, zoals in 2020, gebeuren door de KBDB
- Opschorting van het verplicht gebruik van de controlechipringen op alle andere wedvluchten (snelheid, kleine halve-fond, grote halve-fond (geen nationale vluchten)) en opschorting van het inkorven van portduiven in aparte manden

 

Goedgekeurde vluchtkalender 2021

Klik hier

Voor seizoen 2021

Snelheid

Hoofdvlucht :
SECTOR 3 VDS (Vanderstukken)
= V.S.O.B. + Samenspel Diest - Schaffen

Dubbeling :
Verenigd Snelheidsspel Oost-Brabant (V.S.O.B.)

Halve fond

Hoofdvlucht:
N.H.V. Nieuw Hafo Verbond (Sector 2 & 3)  

Dubbelingen :
N.H.V. 7 Verbond
N.H.V. Sector 3
OBRAFO HAFO
OBRAFO HAFO - OOST

Opgelet dit seizoen worden op alle wedstrijden géén portduiven toegelaten.

Mail K.B.D.B.

Beste allen,

Ingevolge de veelvuldigheid aan e-mail- en telefoonverkeer, werd de beslissing genomen dat iedere PE/SPE de administratieve kaart (1976), gepubliceerd op onze website, dient te gebruiken voor wat de betreft de vluchtprogramma’s 2021. Deze beslissing werd genomen teneinde uniformiteit te bekomen en iedereen op een gelijke, identieke en eerlijke manier te behandelen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter, Pascal Bodengien.

Om de kaart te bekijken, wat dat voor ons zal veranderen in verhouding tegenover de vroegere kaart, kan u hier nagaan.

Nieuwe kaart

Vroegere kaart


 

KBDB: Mutatie

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

Klik hier voor het Mutatie-Formulier

Verdere informatie

De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.
De documenten worden via de post overgemaakt aan de Centralisatie van de Vlaamse Afdelingen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle.
Het totaal bedrag van de mutaties dient verhoogd met de portkosten voor het terugsturen van de eigendomsbewijzen.
Bedragen lager dan 5 € worden onmiddellijk gestort op rekening BE79 4338 2420 0133.
Bedragen hoger dan 5 € dienen te worden betaald na ontvangst van de KBDB factuur en met vermelding van de gestructureerde mededeling. 

 

Handleiding digitale poelbrief kan u hier opvragen HANDLEIDING

 

 

 

Opzoeken Belgische duiven 2019 Nieuw

Opzoeken Nederlandse duiven 2019

 

 

Referentiekaart deelgemeenten Vlaams-Brabant

Snelheidsberekening (Klik hier)

Met deze tool kan u de snelheid en afstand berekenen van u duiven !!!

Beste duivenliefhebber,

Zoals u weet, is er sinds mei een nieuwe wetgeving in werking getreden voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Onze maatschappij gebruikt jullie gegevens alleen maar voor eigen gebruik en zal deze niet voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Het bestuur Unie Landen

 

Welkom

Klik op een van de knoppen in het linker gedeelte om verder te gaan.

Ligging

 

nieuw-bewegende-animatie-0012

good hits