Bezwaarschrift

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond de tweede gewestplanwijziging diende Doel 2020 bij de gouverneur van de provincie onderstaand bezwaarschrift in.

Op een persconferentie in Brussel met de Bond Beter Leefmilieu en het Vlaams Agrarisch Centrum deelden Ferdinand De Bondt en Maurice Vergauwen van Doel 2020 mee dat de acties voor het behoud van Doel en de polder doorgaan. Voor begin maart plannen de actiegroepen een manifestatie die aansluit bij de krachtlijnen van het bezwaarschrift.

Mijnheer de gouverneur,

 1. In de herziening van het gewestplan voorziet men een verdere inname van landbouwgronden ten noorden van het Doeldok en ten westen van het dorp Doel (zeehavengebied type 2): de zogenaamde Mida-zone 2. Gezien de aan gang zijnde leefbaarheidsstudie voor Doel is deze omvorming van zeehavengebied met tijdelijk landbouwgebruik tot zeehavengebied type 2 onaanvaardbaar omdat het opnieuw het voortbestaan van het dorp Doel hypothekeert. Deze wijziging staat haaks op de situatie die door de nieuwe Vlaamse regering gecreŽerd wordt.

 2. Op het ontwerp van gewestplanherziening word rond de kerncentrale een zone met veiligheidsoverdruk van 1500 m ingetekend, wat inhoudt dat "IndustriŽle activiteiten zijn toegelaten zolang het geen risicovolle industrieŽn betreft"... in feite impliceert dit dat het gebied in kwestie NIET GESCHIKT IS VOOR INDUSTRIE. Gans deze zone met: veiligheidsoverdruk zou dus als landbouw en woongebied moeten ingekleurd worden.

 3. Het is bovendien algemeen bekend dat de internationale norm voor een veiligheidszone rond een kerncentrale niet 1500m, maar 1800m bedraagt (Rasmussen-rapport). Het is moeilijk aan te nemen dat de provinciale of Vlaamse overheid dit gegeven wit negeren.

 4. Prosperpolder en Doelpolder-Noord worden met dit nieuwe plan agrarisch gebied met polderkarakter, dat houdt in dat men hier natuur wil MAKEN, kreken en natte weilanden wil aanleggen om ganzen te laten overwinteren als compensatie voor natuur die elders vernietigd wordt. Dat is onaanvaardbaar omdat hiermee de bestaande landbouw aan banden wordt gelegd en op termijn de doodsteek krijgt. Het lijkt bovendien niet erg logisch om natuurgebied dat door de havenuitbreiding wordt vernietigd te compenseren met de inname van landbouwgrond.

 5. Het zou veel logischer zijn mocht men deze compensaties realiseren in het gedeclasseerde, maar nog altijd bestaande, natuurgebied De Putten dat men voor de havenuitbreiding NIET nodig heeft. Het gebied is niet alleen bijzonder waardevol als broedplaats voor tal van beschermde vogels en als overwinteringsgebied voor duizenden ganzen. Het is met zijn historisch grasland en grote waterpartijen UNIEK (!) in het ganse gebied. Hier moet men geen agrarisch gebied met polderkarakter meer maken. Het IS er gewoon! Historische bebouwing incluis. Bescherming zou hier zeker op zijn plaats zijn.

 6. Door dit gebied te bewaren kan ook de landbouwactiviteit behouden blijven in Prosperpolder en Doelpolder-noord.

 7. Wat momenteel wordt omschreven als zeehavengebied met tijdelijk landbouwgebruik beantwoordt geenszins aan de werkelijke ruimtebehoefte van de haven van Antwerpen. Dat blijkt uit de ontwikkeling en het ruimtegebruik de afgelopen 30 jaar op Linkeroever. Honderden ha industriegronden liggen er nog steeds ONGEBRUIKT bij. Vruchtbare poldergronden opnieuw voorbestemmen voor industrialisering staat haaks op het vooropgestelde principe (zie Strategisch Plan) van zuinig ruimtegebruik. En is geen teken van goed bestuur.

 8. Dat het hier om een onrealistische voorstelling gaat blijkt ook uit een studie In opdracht van de Europese Commissie en uitgevoerd door Ocean Shipping Consultants dat voorspelt dat in de havenrange Le Havre-Hamburg op gebied van containertrafieken een overcapaciteit groeit van 20 tot 40%!

 9. Daarom dat ook, nu de demping van het Doeldok een optie is, het gebied dat als Mida 1 bekend staat, en zich ten zuiden van de Engelsesteenweg en ten westen van de Oostlangeweg bevindt, in herziening zou moeten gesteld worden. Opspuitingen in dit landbouwgebied zijn een aanfluiting van goed bestuur.

 10. Tevens voorziet men dat in dit zeehavengebied met tijdelijk landbouwgebruik anticiperend op de havenuitbreiding de aanleg van (delen van) volumebuffers van 100m. Die moeten eveneens als compensatie voor nog te vernietigen natuurgebied dienen. Daarmee wordt totaal onnodig honderden ha polderlandschap volledig geÔsoleerd uit het Wase landschap en uitgeleverd aan de Antwerpse haven. Bovendien wordt hierdoor ook Doel geÔsoleerd, wat net het omgekeerd is van wat men op het oog heeft.

 11. Buffers horen thuis dŠŠr waar de actuele grens ligt van het havengebied en NIET waar die grens ooit wel eens zou kunnen komen. Dat is opnieuw de dingen op hun kop zetten! Bovendien is er aan de huidige grens met het havengebied effectief nood aan buffers. Dit zowel om Doel voldoende af te schermen als om waardevol natuurgebied voldoende kansen te laten. Die buffers kunnen samenvallen met de (verdwijnende) Verkortingsdijk en de noord en westzijde van het Doeldok. Zowel het natuurgebied de Putten als het nog bestaande dijkenpatroon bieden hier ruimschoots mogelijkheden om INTEGREREND te werk te gaan en natuurontwikkeling alle kansen te bieden ZONDER dat men daarvoor bijkomend landbouw moet opofferen en ZONDER dat de gestelde havenontwikkeling in het gedrang komt!

 12. Het plan voor een multimodale logistieke zone in Verrebroek blijft niet beperkt tot het huidige zeehavengebied, maar neemt zowat alles in tussen Verrebroek en de Expressweg, ook weeral ten koste van landbouwgebied. En dat terwijl dit volledig te verwezenlijken is binnen de grenzen van het huidige havengebied.

 13. Het van algemeen belang verklaren van de werken aan het Deurganckdok kan bezwaarlijk als ernstig beschouwd worden. Vooreerst zijn er terzake de uitspraken van de Europese Commissie die havenexpansie als NIET van algemeen belang beschouwen. Bovendien blijkt ook uit de feiten dat gemeenschapsgelden hier gebruikt worden om private bedrijven faciliteiten te verlenen zonder dat deze een noodzakelijke meerwaarde voor de gemeenschap meebrengen. De aanleg van het Deurganckdok zal vooral trafiekverschuivingen, gťťn nieuwe trafiek met zich meebrengen. Bovendien is met nieuwe methodes in containerbehandeling een verviervoudiging op dezelfde werkvloer mogelijk. Hierdoor kan men nog jaren verder met de bestaande capaciteit.

Om die redenen vinden wij het voorliggende nieuwe ontwerp van gewestplan andermaal een doorslag van de Antwerpse grootheidswaanzin, niet beantwoordend aan de noden van de al zwaar geteisterde polderdorpen en, inzake Doel, compleet voorbarig en te verwerpen.

Namens het bestuur en de leden van Doel 2020,

Jan Creve, Oud Arenberg 111, 9130 Kieldrecht.

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]