Brief van Doel 2020 aan de Vlaamse parlementsleden
 

 

Brief aan alle Vlaamse parlementsleden

Betreft: Grootste havenuitbreiding voor Antwerpse Haven in 40 jaar gaat van start zonder enige tussenkomst van het Vlaams Parlement

Opnieuw bijna 400 huizen met afbraak bedreigd voor een dok dat er misschien nooit komt…

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Kort voor Nieuwjaar drongen de heren Bruyninckx en Van Peel er namens het Antwerps Havenbestuur bij de leden van de Vlaamse Regering op aan dat er spoed zou gezet worden achter de procedure GRUP Afbakening Antwerpse Haven.  Die plotse haast valt moeilijk te begrijpen. Economisch is er geen enkel argument dat die overhaasting rechtvaardigt. De omvang, de ingrijpendheid van dit  GRUP is van die aard dat vooral grote omzichtigheid lijkt aangewezen. Als bewonersorganisatie en actiecomité dat opkomt voor de belangen van de mensen in de polderdorpen maken wij ons dan ook grote zorgen. Zorgen om de manier waarop men dit ganse GRUP in snelheid én ver weg van het Vlaams Parlement wil doordrukken.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit als Vlaams parlementslid ook uw zorg is.

Met dank voor uw aandacht en bekommernis,

Doel 2020

 

Procedure GRUP Afbakening Haven van Antwerpen in stilte gestart

Op 28 oktober 2011 is op initiatief van Vlaamse Regering de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven in alle stilte van start gegaan. De plannen die voorliggen gaan verder dan ooit. Tien jaar geleden was er sprake van de verdwijning van het dorp Doel. Nu voorziet de Vlaamse Regering op de Linkeroever van de Schelde een uitbreiding met méér dan 1500 ha! Een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring...

Daarvoor moeten in totaal bijna 400(!) huizen en landbouwbedrijven verdwijnen en zullen enkele honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen. Het gaat om de afbraak van het dorp Doel (230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg.

Alle bewoning en de sporen daarvan worden uitgewist. Van het bouwkundig erfgoed blijft in het ganse gebied NIETS over. Noch in Doel, noch in de omliggende polders.

Op de plannen: Toch een Saeftinghedok

In de plannen wordt voorzien in de aanleg van een Saeftinghedok met gigantische afmetingen. Het containerdok zou 4150 meter lang en 600 meter breed worden! Daartegen is het al immense Deurganckdok vlak naast Doel een klein broertje: Het Deurganckdok heeft een lengte van 2600 meter en een breedte van 450 meter.

Van de 1540 ha in te nemen gronden wordt bijna de helft ingevuld met kunstmatige natuur. “Onmiddellijk” in te richten. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok.

Méér dan plannen alleen

Het gaat niet over louter “plannen”. Voorafgaand aan het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven – meer bepaald op 12 juli 2011 - werden 4 onteigeningsplannen goedgekeurd. Samen goed voor méér dan 1000 innames. De onteigeningen kunnen starten onmiddellijk de definitieve goedkeuring van het nieuwe GRUP. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok.

Geen economische nood

De huidige plannen zijn nog altijd gebaseerd op prognoses van intussen méér dan10(!) jaar geleden zonder dat ze ooit werden bijgesteld. Intussen lijken ze volledig voorbij te gaan aan de huidige economische realiteit.

In 1998 besliste de Vlaamse Regering dat Doel moest verdwijnen omdat het in de weg lag voor de aanleg van het Saeftinghedok.

Anno 2012 is er nog amper iemand die gelooft in de aanleg van zo een megadok. Volgens de krant De Tijd draait het Deurganckdok, vlak naast Doel – 7 jaar na zijn ingebruikname – nog altijd maar op 12% van zijn capaciteit. In het Vlaams regeerakkoord spreekt men trouwens sedert 2009 veelbetekenend van een Saeftinghezone ipv een Saeftinghedok… Maar als men niet goed weet wat men juist gaat doen met die havenuitbreiding is het dan niet aangewezen om eens na te gaan of al die onteigeningen en investeringen ook wel ZIN hebben?

In een toelichting voor de Antwerpse gemeenteraad op 14 september 2011 gaf haventopman Eddy Bruyninckx toe dat de containertrafiek in Antwerpen voor dit jaar een stuk lager uitvalt dan de groeicijfers op de algemene markt. Bruyninckx wees ook op de overcapaciteit voor containerbehandeling in de range Le Havre-Hamburg en het feit dat de containerrederijen op "een langdurig dalende conjunctuur afstevenen die langer zou kunnen duren dan de neergang in 2009."  Het probleem van de overcapaciteit werd bevestigd door de Franse databank Alphaliner. Het aantal containerschepen dat aan de kant werd gelegd  bedraagt momenteel 129 eenheden. Ze zijn samen goed voor 270.000 teu, wat overeenkomt met 1,8% van de totale capaciteit. Eind augustus bedroeg de verhouding nog 1,4%. Volgens Alphaliner zal dat begin 2012 klimmen tot 3% van de totale capaciteit.

De overcapaciteit laat zich niet alleen gevoelen bij de containerschepen maar ook bij de behandeling aan de wal. Nog steeds volgens Bruyninckx zal de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte (2013) ook consequenties hebben voor de Antwerpse Haven. En toch probeert dezelfde haventopman de Vlaamse Regering onder druk te zetten om snel-snel een beslissing te nemen rond het GRUP Afbakening Antwerpse Haven.

Een onbekend kostenplaatje

Dat men deze plannen uitgerekend nu – in volle economische crisis – wil doordrukken lijkt ronduit absurd. Volgens minister-president Kris Peeters (dixit op 2 januari 2012) zal Vlaanderen in 2012 “de buikriem moeten aanhalen”. En zal het “pijn doen”. Dat valt moeilijk te rijmen met honderden onteigeningen, de aanleg van 750 ha kunstmatige natuur en een havenuitbreiding waar niemand op zit te wachten. Want over wat  de uitvoering van dit GRUP gaat kosten heeft men zelfs nog geen idee!

In het Vlaams Regeerakkoord van 2009 werd tussen de Vlaamse meerderheidspartijen overeengekomen dat er met betrekking tot een mogelijke havenuitbreiding een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zou gemaakt worden. Op basis daarvan zou beslist worden of het Saeftinghedok al dan niet zal worden aangelegd. Dat lijkt een rationele en verantwoorde maatregel. Alleen is die Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse nergens te bespeuren…

Géén maatschappelijk draagvlak

Over deze verregaande GRUP-plannen werd op geen enkel moment een maatschappelijk debat gevoerd. Integendeel. De start van de procedure’ rond de meest ingrijpende havenuitbreiding in de geschiedenis van de Vlaamse deelstaat vond plaats zonder dat er één woord over werd gezegd in het Vlaams Parlement.

Volgens de gemeente Beveren (zie verslag van plenaire vergadering, bladzijde 17) is de beslissing om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te laten verdwijnen, genomen in een bijlage van de plan-MER die nooit openlijk werd gepresenteerd. De gemeente Beveren geeft hierin dus te kennen dat zij niet op de hoogte was van de beslissing tot het laten verdwijnen van twee gehuchten, en dat deze beslissing - ondemocratisch - is gebeurd via bijlagen op administratief vlak.  Dit is een democratie als Vlaanderen onwaardig. Zulke verregaande beslissingen die worden verborgen in een niet-publieke bijlage van een milieu-effectenrapport. Terwijl een plan-MER geenszins bedoeld is voor het nemen van zulke beslissingen…

Voor de megalomane GRUP-plannen zoals ze op tafel liggen bestaat géén maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen. Economisch is er voor dit soort van grootschalige plannen géén enkele nood. Voor dit soort van financiële avonturen is er – als we goed luisteren naar de minister-president - in Vlaanderen anno 2012 géén enkele ruimte.

Onze vraag aan de Vlaamse Parlementsleden

Wij zijn van mening dat het Vlaams Parlement, dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers bij zulk ingrijpende beslissingen als met het GRUP Afbakening Antwerpse Haven een rol van betekenis moeten (kunnen) spelen.

Wij vragen aan de Vlaamse parlementsleden dat zij er op toezien dat de Vlaamse Regering in overeenstemming met haar eigen regeerakkoord een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse uitvoert over het GRUP alvorens dit GRUP goed te keuren.

Wij vragen dat er een einde komt aan de verdoken besluitvorming van de Vlaamse Regering en er een maatschappelijk en politiek debat komt over de wenselijkheid en de haalbaarheid van dit gigantisch plan dat een ganse streek dreigt te vernietigen.

Wij vragen tot slot aan de Vlaamse Regering dat zij de realiteit, de werkelijkheid, als uitgangspunt neemt. En géén plannen goedkeurt die enkel tot doel hebben een complete streek (1500 ha groot!) te verwoesten.

In bijlage vindt u een luchtfoto van de huidige Haven van Antwerpen op de Linkeroever met zicht op de bestaande infrastructuur. Het groene, paarse en blauwe gekleurde gedeelte beslaat het poldergebied (akkerland – weiland – boerderijen - woonkernen) dat men wil laten verdwijnen voor respectievelijk kunstmatige natuur, industrie en het Saeftinghedok.

Alle documenten en plannen met betrekking tot het voorgaande vindt u op de webstek http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00200/00202_00001/index.html. Verdere info op de webstek www.doel2020.org

U kan ons ook steeds persoonlijk contacteren via info@doel2020.org

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]