PERSMEDEDELING

van Gemeente Beveren,  8 juni 2006

 

Gemeente Beveren vraagt inzetting procedure voor uitzetting nieuwe krakers in Doel

HISTORIEK

Maart 2006 werd een concreet actieplan vooropgesteld dat kadert binnen de diverse beslissingen die werden genomen ten aanzien van Doel door de Vlaamse Regering en in het bijzonder de beslissing van 28.04.2001 over het tijdelijk woonrecht, waarin het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW) belast werd met de realisatie ervan. Deze partners stelden vooraf expliciet dat dit actieplan zich situeert binnen de grenzen gesteld door de Vlaamse Regering en zich dus inpast in het TIJDELIJK Bewoningsrecht.


De Maatschappij voor het Grond - en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft via aankopen in der minne het overgrote deel van de woningen in Doel verworven en is dus eigenaar van deze woningen. De Maatschappij draagt het beheer van de woningen, die voldoen aan de wooncode en waarvoor afstand van het recht van retrocessie werd gedaan, over aan het ICW.

De evoluties in de deelgemeente Doel gedurende de voorbije maanden zijn bekend:
* toevloed asielzoekers en illegalen
* toenemend onveiligheidsgevoel bij huidige bewoners
* kraken van woningen en panden
* illegaal aftappen van water en elektriciteit
* oplopende spanningen tussen de diverse bewonersgroepen
* woningen worden bewoond die helemaal niet voldoen aan de wooncode
* problematiek afval
* diefstallen en opzettelijk vernielen van eigendommen
* sommigen meenden het recht in eigen handen te moeten nemen
* een aantal krotwoningen betekent een gevaar voor de omgeving

Het is bekend dat de burgemeester de lokale politie opdracht gaf een quasi permanent toezicht te organiseren in Doel om aldus een einde te maken aan het ontstane gevoel van wetteloosheid. Hierdoor was in een eerste fase de orde en rust in Doel terug hersteld.

ACTIEPLAN DOEL

Het actieplan wilde op de diverse domeinen aanvaardbare en pragmatische oplossingen aanbieden die dan ook - via de diverse middelen waarover de betrokken actoren beschikken - effectief zullen worden afgedwongen:

  • De veiligheidheid van de bebouwde omgeving: afbraak en renovatie

  • Het recht van retrosessie

  • De lijst met kandidaat bewoners werd afgepunt.

  • Afvalproblematiek en netheid openbaar domein

  • Opbouwwerk Doel

  • Sociale problematiek

  • Toezicht op woningen

  • De krakers

Vraag van gemeente tot inzetten procedure uitzetting nieuwe krakers en toekenning korting op maandelijkse vergoedingen

Conform het actieplan, waarin duidelijk wordt gesteld dat het kraken van woningen niet meer zal gedoogd worden, heeft de gemeente gevraagd dat de procedure voor gedwongen verlating van de woning door de Maatschappij zou worden ingezet. In een eerste fase wenst de gemeente vooral te vermijden dat nog woningen worden gekraakt, m.a.w. dat er geen instroom meer is van "nieuwe" krakers.

Ondertussen kregen alle krakers van de woningen categorie 1 en 2 - uitsluitend éénmalig - de kans zich in te schrijven in en te conformeren aan het Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning. Dit impliceerde dat zij het voorziene contract moesten ondertekenen en bereid moesten zijn de voorwaarden (borg, betalen vergoeding) na te leven. Na ondertekening zal de gemeente Beveren hen inschrijven in de bevolkingsregisters. Zij zijn dan reguliere inwoners binnen het kader van het Tijdelijk Bewoningsrecht en kunnen nu o.m. op legale wijze zich in orde stellen met de nutsmaatschappijen.
De woningen in categorie 3 worden allemaal herkeurd in functie van de wooncode door bevoegde ambtenaren van het Vlaams Gewest. Voor de woningen in categorie 4 worden de slopingsbevelen voorbereid.

De reacties van de krakers zijn ondertussen binnengekomen bij de Maatschappij. Er werd kritiek geuit op de hoogte van de maandelijkse vergoedingen die werden gevraagd.
Gezien de nefaste evoluties die zich in Doel hebben voorgedaan sinds 2001 (sluiting van winkels en horeca, sluiting van de basisschool, leegstand, verkrotting, kraken van woningen, …) hebben de Maatschappij en het ICW, op vraag van het gemeentebestuur, nu beslist een korting van 30 % toe te kennen op de verschuldigde maandelijkse vergoedingen die eerder per woning werden bepaald.
Anderzijds is het nu ook wel héél duidelijk dat wie deze aangepaste vergoeding niet betaalt uit de woning zal worden gezet.

Meer informatie:

Marc Van de Vijver, Burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, tel. 03 750 15 11

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]