PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  11 november 2004

 

"Antwerpen dreigt grootste slachtoffer te worden van overstromingen"

Doel 2020 maakt in Vlaams Parlement proces van proSes-studie over Scheldeverdieping

Gisteren moesten in het Vlaams Parlement de hoorzittingen afgesloten worden rond de studie van ProSes Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de actualisatie van het Sigmaplan. Doel 2020, nochtans één van de belangrijkste stakeholders in het debat was daarbij niet uitgenodigd en organiseerde zélf een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De officiële hoorzitting die ’s morgens plaatsvond bleek al snel een maat voor niets. De vertegenwoordiger van de Antwerpse Haven die samen met Zeebrugge over een uur spreektijd beschikte nam zelf bijna twee uur voor zich. Alsof het belang van een Scheldeverdieping nog moest aangetoond worden… Resultaat was wel dat er geen ruimte meer was voor kritische bedenkingen en de sprekers van de gemeente Beveren en de Polders onverrichterzake weer naar huis moesten…

Op de door Doel 2020 georganiseerde hoorzitting werd tegenover leden van de Verenigde Commissies Openbare Werken en Leefmilieu van de ProSes-studie brandhout gemaakt.

Vooral de aanleg van overstromingsgebieden is voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Daarvan zou om en bij de 1000 ha ingericht worden rond Doel. Dat zowel omwille van natuurcompensaties als om veiligheidsredenen. Volgens de ProSes-studie wordt er echter door de verdieping (tot 13,1m) geen schade toegebracht aan de natuurlijkheid van de rivier (van Vlissingen-Breskens tot Gent). Daaruit volgt logischerwijze: er is i.v.m. met deze Scheldeverdieping géén enkele reden om "compensaties" uit te voeren van welke aard ook, want geen schade.

Het argument dat deze overstromingsgebieden voor méér veiligheid zorgen in het Scheldebekken werd door Doel 2020, aan de hand van officiële cijfers en stukken, ontkracht. Daarbij zijn vooral de cijfers van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout vernietigend. Zo wordt in een rapport van 2000 gesteld dat de invloed van 442 ha. overstromingsgebied in de Prosperpolder, ter hoogte van Lillo (beschermd door Deltadijken) 9 centimeter bedraagt en te Oosterweel (einde Deltadijken) zegge en schrijven 0 (nul) centimeter. Dat rapport wordt trouwens bevestigd door simulatieoefeningen die eerder werden uitgevoerd i.sm. de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Maar ProSes maakt van deze gegevens géén gebruik.

In alle studies die sinds 1995 werden uitgevoerd rond het thema "actualisatie van het Sigmaplan" wordt erkend dat een stormvloedkering de hoogste graad van bescherming biedt. Dat spreekt ook de studie van ProSes niet tegen. Ir. Meyvis verklaarde zelfs tijdens de ProSes-inspraakvergadering te Beveren op 23 september 2004 ten overstaan van een gehoor van tweehonderd mensen dat de stormstuw de enige ‘zekere’ veiligheid biedt tegen stormvloeden vanuit de Noordzee. Toch wordt deze optie niet weerhouden.

Johan Demoen, voormalig directeur-generaal bij de Administratie Waterwegen en Zeewezen stelde dat in dit dossier de waarheid stelselmatig verdoezeld wordt. Hij was ongemeen scherp voor het onstellend gebrek aan cijfermateriaal in de studie. En maakte duidelijk dat Antwerpen zonder Stormvloedkering een bijzonder hoge tol dreigt te betalen. Daarvoor verwees hij naar de uitgangspunten van het Sigmaplan dat in een bescherming voorzag tot 9.05 TAW. Dat is nu – met de verwachte stijging van de zeespiegel!) "geactualiseerd" en bijgesteld tot 8.65 TAW… Volgens Demoen loopt Antwerpen-stad zonder Stormvloedkering acuut gevaar. Omdat de kruin van de Scheldemuur slechts 8.35 TAW bedraagt… 

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,
Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]