PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  3 februari 2004


Vlaams Parlement gaat nieuw voorstel van decreet
in toepassing van nooddecreet stemmen
Vlaamse regering bedot Vlaams Parlement

Op woensdag 4 februari stemt het Vlaams Parlement over een nieuw voorstel van decreet om in toepassing van het nooddecreet van 14 december 2001 opnieuw 4 stedenbouwkundige vergunningen goed te keuren. Die werden eerder op 9 januari ll. door de Vlaamse regering verleend maar moeten nog goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement.

Bij dit voorstel van decreet heeft men het andermaal over "bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden". Een omschrijving die duidelijk NIET opgaat voor een van de voorgestelde bouwvergunningen. Bovendien probeert men op basis van een discussietekst nog voor de verkiezingen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan door te drukken waarmee de volgende coalitie wordt gebonden. Daarmee nemen de vier indieners van het decreet een loopje met de wetgeving en bedotten ze het Vlaams parlement.

Een beperkt gebruik van het nooddecreet?

Het verslag van de "Verenigde Commissies voor Ruimtelijke Ordening en Openbare werken" is terzake verhelderend. Zo leest men op blz. 4 bij de inleiding van de Minister Van Mechelen, "dat dit de laatste trein van stedenbouwkundige vergunningen is die wordt afgeleverd in het kader van het nooddecreet van 14 december 2001". Maar 2 blz. en drie kwartier verder (de commissie is niet langer bij elkaar geweest om deze belangrijke kwestie te behandelen!) verklaart dezelfde minister: "Er zijn nog zes bouwaanvragen op komst die aan het parlement ter bekrachtiging worden voorgelegd". Waarna hij ze uitvoerig opsomt...

Dwingende redenen van groot algemeen belang?

De eerste van deze vier bekrachtigingen gaat over : "Aanleg van de bundelsporen en omloopsporen van de bundel Liefkenshoektunnel in de Waaslandhaven te Kallo als deelproject voor de oostelijke ontsluiting van het Deurganckdok". Met deze wijze van optreden kan men ook de stedenbouwkundige vergunning voor eender wat doorduwen in toepassing van het nooddecreet van 14 december 2001. Temeer omdat de hier genoemde werken reeds lang voor het "uitbreken" van het nooddecreet werden geprogrammeerd (o.m. in het tienjarenplan van investeringen van de NMBS!).

Een RUP gebaseerd op een geschorste gewestplanwijziging

Daarnaast is er ook nog een beslissing van de Vlaamse regering als bijlage 1 afgedrukt (Stuk 2026 - (2003-2004) - Nr 2.) Die beslissing keurt het 'Voorstel voor de inhoud van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) fase 1 voor de Waaslandhaven en omgeving" goed. Dat RUP is compleet gebaseerd op het door de Raad Van State geschorste(!) gewestplan van 2001 i.p.v. op het opnieuw fungerende gewestplan van 1978. Begrijpe wie kan. Maar volgens Minister van Mechelen zal "De voorlopige vaststelling van het RUP-eerste fase ten laatste in april 2004 aan de Vlaamse regering voorgelegd worden... Wat wil zeggen, op een moment dat elke controle van het parlement is weggevallen! Het is duidelijk dat men op deze manier opnieuw een onomkeerbare situatie wil creŽren en de volgende regering wil binden.

Doel 2020 wil er dienaangaande Groen! aan herinneren dat zij in gelijkaardige omstandigheden, vlak voor de verkiezingen van 1999, heftig hebben gereageerd tegen deze manier van handelen. Terwijl het voorstel van decreet nu mede door hen wordt ingediend.

Het Vlaams parlement laat zich in de luren leggen

Op uitzondering van twee parlementsleden is in de commissie NIEMAND tussengekomen. Al de andere parlementsleden hebben in blind vertrouwen de conformiteit van deze regeringsbeslissingen met het 'nooddecreet' goedgekeurd! Men kan zich bijgevolg afvragen of de parlementsleden weten wat in dit ontwerp van decreet eigenlijk staat.

Blijkbaar zijn de verschillende fracties ook vergeten wat zij eerder in het parlement hebben verklaard. Toen heette het dat het nooddecreet en de daarmee samenhangende bekrachtiging van de bouwvergunningen een absolute uitzondering waren waar nauw op moest toegezien worden en onder geen beding misbruik van mocht gemaakt worden. Dat blijkt intussen compleet vergeten.

Voor Doel 2020 is het alleszins duidelijk dat het ontwerp van decreet in zijn huidige vorm een aanfluiting is van democratische besluitvorming. En dat, wil het Vlaams Parlement geloofwaardig blijven, het decreet in zijn huidige vorm moet verworpen worden.

Namens Doel 2020,

Ere-Senator Ferdinand De Bondt 03/777.57.77.
Jan Creve, 03/773.28.33.

 


 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]