PERSMEDEDELING

Milieuvergunning voor het Deurganckdok in Beveren
25 april 2002

4de Directie
Dienst 41

Communicatie

 

referte Info-M-02.101b

 

betreft Milieuvergunning voor het Deurganckdok in Beveren

OP VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE GEORGES DE LANGHE,

BEVOEGD VOOR MILIEU, DEELT DE BESTENDIGE DEPUTATIE HET VOLGENDE MEE :

De Oost-Vlaamse bestendige deputatie verleende vandaag, 25 april 2002, de milieuvergunning voor de aanleg en de exploitatie van het Deurganckdok in Beveren aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Zeeschelde en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

De milieuvergunning verleend aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Zeeschelde heeft betrekking op het uitgraven en het bergen van de infrastructuurspecie voor de aanleg van

het Deurganckdok en is geldig voor een termijn van 10 jaar.

De aanleg van het Deurganckdok omvat de bouw van ca. 5.200 lopende meter diepe kaaimuur in het gebied omgeven door Doel, het Doeldok, het Waaslandkanaal, de industriŽle vestigingen langs de R2

tussen de Beverentunnel en de Liefkenshoektunnel en de Schelde.

De aanleg en in het gebruik nemen van het dok zal in verschillende fasen gebeuren, vandaar dat de milieuvergunning aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Zeeschelde werd verleend voor een termijn van 10 jaar.

De milieuvergunning verleend aan het Gemeentelijk Havenbedrijf, Antwerpen heeft betrekking op de exploitatie van het Deurganckdok zelf, en is geldig voor een termijn van 20 jaar.

De vraag van het Havenbedrijf betrof de milieuvergunningsplichtige activiteiten in het kader van de aanleg van het Deurganckdok en de latere exploitatie van de zeehandelshaven en de haven

met haveninstallaties voor binnenschepen die rond het Deurganckdok zullen ingericht worden. Het Deurganckdok is een getijden dok dat voorzien zal worden van aan- en afmeergelegenheden van schepen, en zal onmiddellijk verbonden zijn met de Schelde waardoor de schepen geen sluizen zullen

moeten passeren om hun ligplaats te bereiken.

Bij het verlenen van de milieuvergunningen heeft de bestendige deputatie zich gebogen over lijvige aanvraagdossiers, omvattende o.m. een conform verklaard milieueffectenrapport "Linkerscheldeoever Deurganckdok", een rapport over het hydraulisch-morfologisch onderzoek van het Deurganckdok in de Antwerpse Haven, de bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek en de uitgebrachte adviezen tijdens de procedure.

In het milieueffectenrapport worden verscheiden alternatieven besproken en afgewogen om tot een meest milieuvriendelijk alternatief te komen, en dat met als doelstelling te voldoen aan de

Vlaamse Regelgeving en de Europese Richtlijnen. Het weerhouden milieuvriendelijk alternatief omvat o.m. de aanleg van een leefbaarheidsbuffer, een westelijke ontsluiting om het Doeldok, het opstellen van een grondbalans waarbij zo weinig mogelijk poldergrond wordt opgenomen, de compensatie van alle aanwezige relevante habitatsoorten, een bosbehoudsbijdrage ter compensatie van het ontbossen van de

bergingszones en de aanplanting van populierenrijen op de buitenste persdijken ter verzachting van de horizon.

Het project van het Deurganckdok situeert zich in een Vogelrichtlijngebied. Daarom werd - zoals vereist door de Europese Regelgeving - ook aandacht besteed aan de natuurcompensaties om de vogelpopulatie in stand te houden. Hierbij heeft de bestendige deputatie zich gebaseerd op het advies van de AMINAL, Afdeling Natuur.

Op basis van al deze elementen en de unaniem uitgebrachte gunstige adviezen heeft de bestendige deputatie beslist het Deurganckdok-project te vergunnen.

De afgeleverde milieuvergunningen zijn evenwel geen carte-blanche.

In de opgelegde sectorale milieuvoorwaarden is o.m. voor het grondzet de opmaak van een werkplan verplicht, werkplan dat dient goedgekeurd door de AMINAL, Afdeling Milieu-inspectie.

Daarnaast zijn in de afgeleverde milieuvergunningen heel wat bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd m.b.t. de bescherming van de bodem, het grond- en oppervlaktewater, de beperking van de geluidshinder, de realisatie van een leefbaarheidsbuffer, de afvoer van afvalstoffen en veiligheidsvoorschriften bij de exploitatie van de haven.

 

Inlichtingen :

Gedeputeerde Georges De Langhe

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

tel. 09-267 82 44

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Dienst 82 - MilieuhygiŽne

Gouvernementstraat 24-28, 9000 Gent

contactpersoon : Raf Barzeele

tel. 09-267 84 35

fax : 09-267 84 26

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]