PERSMEDEDELING
van de Begeleidingsgroep Tijdelijk Bewoningsrecht,  juli 2001

 

TIJDELIJK BEWONINGSRECHT DOEL

Situering

In het kader van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 27 april 2001 werd op 8 mei 2001 in Doel de begeleidingsgroep 'Tijdelijk Bewoningsrecht Doel" geÔnstalleerd.

De Vlaamse regering besliste op 27 april 2001 dat in de woonkern Doel een tijdelijk bewoningsrecht wordt toegestaan en dat de woonkwaliteit moet behouden worden. Aan de bewoners zal een zakelijk recht van bewoning worden toegekend dat kadert binnen het tijdelijk bewoningsrecht. In de overeenkomsten met de bewoners, die wensen gebruik te maken van het tijdelijk bewoningsrecht, moeten duidelijke clausules worden opgenomen om te vermijden dat vanaf 2007 deze bewoners niet wensen te vertrekken. De Begeleidingsgroep Tijdelijk Bewoningsrecht dient in overleg met de bevoegde minister de criteria en modaliteiten van het ganse beheer van de woningen in de dorpskern van Doel te bepalen.

Modaliteiten en criteria tijdelijk bewoningsrecht Doel

Na onderzoek van de diverse mogelijkheden (Juridisch, administratief, financieel,...) en grondige afweging van de voor- en nadelen van diverse opties kwam de Begeleidingsgroep tot volgend algemeen kader betreffende de invulling en realisatie van het tijdelijk bewoningsrecht.

Wie komt in aanmerking ?

Elkeen kan zich kandidaat stellen.
Voorwaarden :
- ondertekenen contract zakelijk recht van bewoning in kader van tijdelijk bewoningsrecht en dus instemmen met alle clausules opgenomen in dit contact;
- hoofdverblijfplaats nemen in Doel;
- vastgestelde maandelijkse vergoeding correct betalen.

Krijgen sommige kandidaten prioriteit ?

Er wordt effectief met prioritaire criteria gewerkt.

Uiteraard geldt algemeen en als absolute prioriteit dat de oorspronkelijke Doelenaars, die in aanmerking komen voor het Sociaal Begeleidingsplan, na het jaar gratis woonrecht dat hen wordt toegekend, verder in hun eigen woningen kunnen blijven wonen conform de modaliteiten die algemeen gelden voor de invulling van het Tijdelijk bewoningsrecht. 
Via de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied zullen deze Doelse inwoners al de vraag ontvangen of zij onder de bepaalde modaliteiten gebruik wensen te maken van het Tijdelijk Bewoningsrecht.

Verder gelden volgende prioriteiten:

1. De inwoners van Doel die vallen onder het Sociaal Begeleidingsplan Doel en die om redenen van openbaar nut toch hun eigen woning moeten verlaten.

2. De inwoners van Doel die vallen onder het Sociaal Begeleidingsplan Doel en die intern binnen Doel wensen te verhuizen, mits hiervoor objectieve redenen kunnen worden gegeven (bv. gezinsuitbreiding. huidige woning voldoet niet aan Vlaamse Wooncode, ... )
In eerste instantie wordt er naar gestreefd deze Doelse inwoners in het huis dat zij nu bewonen te laten blijven wonen.

3. De inwoners van Doel, die actueel in Doel wonen, maar niet vallen onder het Sociaal Begeleidingsplan Doel (zijn dus na 20.01.1998 naar Doel komen wonen) en die intern binnen Doel wensen te verhuizen, mits hiervoor objectieve redenen kunnen worden gegeven.

4. De kandidaten "nieuw" inwoners (die dus actueel niet In Doel wonen) en die werken in het Linkerscheldeoevergebied en/of familiale banden hebben met de oorspronkelijke inwoners uit Doel.

Tegen welke vergoeding ?

Zowel de Vlaamse regering als het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren heeft van in het begin duidelijk gesteld dat in het kader van het tijdelijk bewoningsrecht er naar moet gestreefd worden dat een billijke en marktconforme vergoeding dient te worden betaald Hiervoor zijn, buiten juridische en financiŽle redenen, ook voldoende andere argumenten: 
sociale leefbaarheid (geen marginalisering), rechtvaardigheid naar Doelse inwoners die reeds hun dorp hebben verlaten, ... 
Zoals gebruikelijk en trouwens wettelijk verplicht heeft het Tweede Comitť tot Aankoop van het Ministerie van FinanciŽn (dat tevens alle onderhandelingen voert inzake aankoop van de woningen in Doel en dus beschikt over een uitstekende kennis) op een objectieve wijze de vergoedingen vastgesteld; deze verschillen natuurlijk per type woning.

Er is door de Werkgroep wťl beslist dat op die objectief vastgestelde vergoedingsprijs twee soorten "kortingen" algemeen (dus voor al de woningen) worden toegestaan:

- een korting van 10% omwille van de specifieke Doelse situatie;
- een forfaitaire korting van 2.000 fr/maand omwille van het overnemen van het eigenaarsonderhoud door de bewoners zelf.


Hoe verloopt de procedure ?

- Wie zich kandidaat wenst te stellen richt een schrijven naar:
Intercommunale Vereniging van het Land van Waas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas


- Elke kandidaatstelling krijgt een volgnummer.

- Wie zich kandidaat stelt ontvangt een formulier dat moet worden ingevuld. In dit formulier wordt o.m. gepeild naar het type woning dat men wenst, de reden, het al dan niet voldoen aan de prioritaire criteria, ... Wordt dit formulier niet binnen de 2 maanden ingevuld terugbezorgd, dan wordt de kandidaatstelling geschrapt.

- Op basis van de via het formulier verkregen info, de reeds vermelde prioriteiten... kortom op basis van alle beschikbare gegevens en criteria geschiedt de toewijzing van een woning door de Begeleidingsgroep. Betrokkene wordt hiervan ingelicht, de nodige afspraken worden gemaakt. Het is de bedoeling dat alle kandidaten uiterlijk binnen de 3 maanden na hun kandidaatstelling een definitief antwoord krijgen.

Omwille van de verplichte vernieuwing van de bestuursorganen van alle intercommunales in de voorbije maanden was het niet mogelijk de formele beslissingen, zoals gevraagd door de Vlaamse regering, te laten nemen door de respectievelijke bestuursorganen van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas en de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied.

Om echter het tijdelijk bewoningsrecht reeds concreet vorm te kunnen geven was de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas wel bereid zich reeds technisch te belasten met de materiŽle taken.

Welke woningen komen in aanmerking?

Alle leegstaande panden die in aanmerking komen voor bewoning worden onderzocht door Arohm, afdeling Huisvesting en getoetst aan de Vlaamse Wooncode

Globaal worden de woningen dan ingedeeld in volgende soorten:
- woningen die dadelijk te betrekken zijn;
- woningen die enkel mits voorafgaande kleine renovatiewerken bewoonbaar zijn;
- woningen die uitsluitend mits grote renovatiewerken bewoonbaar zijn;
- woningen die moeten gesloopt, of indien dit onmogelijk is, moeten beveiligd worden.

Gezien het kader van het tijdelijk bewoningsrecht is het duidelijk dat enerzijds kleine renovatiewerken zeker zullen uitgevoerd worden, anderzijds dat krotwoningen effectief zullen gesloopt wordcn (of beveiligd).

Wat de woningen betreft die grote renovatiewerken behoeven, moet een evenwicht worden nagestreefd tussen wat nog te verantwoorden is qua investering en wat niet. Dit zal woning per woning moeten onderzocht worden.

Het spreekt voor zich dat uitsluitend werken zullen worden uitgevoerd aan woningen waar vraag naar is.

Doelse inwoners die vallen onder het Sociaal Begeleidingsplan en zich hebben ingeschreven voor de herhuisvestigingsprojecten

Wat specifiek de oorspronkelijke Doelse inwoners betreft die vallen onder het Sociaal Begeleidingsplan: globaal zijn voor hen de reeds hierboven vermelde regelingen van toepassing.

Zoals werd gevraagd door de dorpsraad van Doel zal een specifieke regeling worden uitgewerkt voor hen die zich hebben ingeschreven voor de herhuisvestigingsprojecten, maar die - door het feit dat deze projecten niet op de beloofde datum klaar zouden zijn - gedwongen worden in Doel te blijven. Uiteraard moet het hier gaan over Doelse inwoners die effectief in de herhuisvestigingsprojecten stappen. Dit kan pas definitief worden vastgesteld als zij een contract terzake ondertekenen. Op dat moment zal voor deze inwoners een bedrag worden voorzien en dit als een soort vergoeding/compensatie voor het feit dat de overheid (om allerlei redenen) haar beloftes inzake timing en realisatie van de herhuisvestigingsprojecten niet is kunnen nakomen. De modaliteiten en het bedrag moeten nog bepaald worden. De dorpsraad en de betrokken Doelse inwoners zullen hiervan in kennis, worden gesteld.

Besluit

De Begeleidingsgroep Tijdelijk Bewoningsrecht heeft de modaliteiten en criteria inzake de invulling van het tijdelijk bewoningsrecht nu ingevuld conform de opdrachten en beslissingen van de Vlaamse Regering en zet zijn werkzaamheden onverminderd verder. De bedoeling van deze persnota is echter om duidelijk aan te geven tot welke besluitvorming de werkgroep is gekomen ťn - in alle openheid - aan te geven hoe en op welke wijze de modaliteiten en criteria concreet werden ingevuld.

Voor verdere informatie en duiding kan u terecht bij

Jan Noppe Secretaris van de Begeleidingsgroep Tijdelijk Bewoningsrecht Stationsstraat 2 9120 Beveren tel. 03.750.15.11.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]