Dorpsopbouwwerker Doel
persconferentie d.d. 01/03/2001

 

Een initiatief van de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen heeft op 18 december de beslissing genomen een dorpsopbouwwerker te subsidiëren.

Het is een specifiek initiatief van de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen die kadert binnen de beslissing van de Vlaamse Regering van 19/5/2000 omtrent Doel.

De aanstelling van een dorpsopbouwwerker kadert in de woon- en leefbaarheidsgaranties die de Vlaamse Regering op 19 mei 2000 goedkeurde. Deze aanstelling is gericht op de ondersteuning van de bewoners van Doel die zo lang mogelijk willen gebruik maken van het tijdelijk bewoningsrecht, tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor het tweede getijdendok.

Daarmee wenste zij te anticiperen op de voorwaarden voor leefbaarheid zoals omschreven in de leefbaarheidsstudie en de geest van de beslissing van de Vlaamse Regering zoals die ook tot uiting is gekomen in de uitleg die Minister- President en de Vice- President gaven in de discussie in het Vlaams Parlement:

- De beslissing van de Vlaamse Regering laat er geen twijfel over bestaan dat zij inspanningen wil doen om het leven in Doel zo kwaliteitsvol als mogelijk te houden, minstens tot 2007.
Zo wil zij de woonkwaliteit en de woonzekerheid bestendigen, en de nodige initiatieven nemen om instandhoudings- en renovatiewerken aan de dorpskern Doel mogelijk te maken via stedenbouwkundige voorschriften.

- In de leefbaarheidsstudie wordt de klemtoon gelegd op het in stand houden van de leefbaarheid door het installeren van een (dorps)opbouwwerker.
Zijn haar/taak situeert op volgende terreinen:

overlegpersoon tussen inwoners en de gemeente, de haven, de werf, de exploitatiebedrijven, etc.

verantwoordelijke voor het opstellen en begeleiden van een prioriteiten – stappenplan. In functie waarvan specifieke werkgroepen kunnen worden georganiseerd om bepaalde leefbaarheidsproblemen te bespreken en oplossingen te suggereren. Vervolgens projecten coördineren en organiseren.

Aan Riso Oost-Vlaanderen werd een subsidie verleend van 2 mio voor de inzet van een ‘dorpsopbouwwerker’ te Doel, via een niet-gereglementeerde toelage. De opdracht is voorlopig tijdelijk (1 december 2000 tot 30 november 2001), maar de mogelijkheid tot verlenging (via reguliere middelen) is voorzien, bij positieve evaluatie.

Opdrachthouder

Riso Oost-Vlaanderen is een erkend instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (één van de welzijnssectoren ressorterend onder de bevoegdheid van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Riso Oost- Vlaanderen is een pluralistische organisatie, opgericht in 1985, en met maatschappelijke zetel te Gent. Het werkingsterrein van de organisatie omvat de ganse provincie Oost- Vlaanderen, exclusief de Stad Gent.

De werking van Riso Oost- Vlaanderen is gericht op het leveren van een specifieke bijdrage in de bestrijding van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting enerzijds en het verhogen van de leefbaarheid in kansarme buurten en dorpen anderzijds.

Dit gebeurt via de uitwerking van diverse programma’s rond een aantal maatschappelijke thema’s of kwesties: werken, wonen, welzijn, onderwijs/cultuur, leefbaarheid kansarme buurten, leefbaarheid kleine kernen/dorpen. Programma’s vertalen zich in projecten op het terrein, waar rond concrete situaties wordt gewerkt.

De specifieke bijdrage van het maatschappelijk opbouwwerk zit hem vooral in de rechtstreekse en onafhankelijke ondersteuning van doelgroepen (kerntaak) bij de aanpak van maatschappelijke problemen waarmee ze worden geconfronteerd:

- problemen worden samen met de doelgroepen geformuleerd en gedefinieerd;

- samen met de doelgroepen worden voorstellen ontwikkeld en uitgewerkt die zij zelf als belangrijk ervaren bij de oplossing van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd;

- met deze voorstellen wordt in overleg gegaan met diverse oplossingsactoren teneinde oplossingen uit te werken die meer aansluiten op noden en behoeften en meer gedragen worden door de betrokken doelgroepen zelf (bottum- up benadering).

Het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen (afgekort Riso Oost-Vlaanderen) heeft de opdracht, uitgaande van de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, aanvaard om een ‘dorpsopbouwwerker’ in te zetten in Doel.

De motivatie hiertoe was vooral:
- de aansluiting van de opdracht met de kernopdrachten (bewonersondersteuning) en de inhoudelijke werking (leefbaarheid) van de organisatie
- de know-how binnen de organisatie op het terrein van bewonersondersteuning, op het terrein van ontwikkeling van leefbaarheidsprojecten;
- en niet in het minst : de vraagstelling vanuit de doelgroep zelf.

Uiteraard zijn wij vragende partij m.b.t. de een aantal randvoorwaarden i.v.m. het behoud van de leefbaarheid:
- de doelgroep (huidige inwoners, en inz. de blijvers/ potentieel nieuwe bewoners) moet zo maximaal mogelijk kunnen betrokken worden bij de invulling van de minimale ‘leefbaarheidheidsgaranties’;
- er wordt bij voorkeur gewerkt met een leefbaarheidsplan, dat gedragen wordt door de belanghebbende partijen en waar ook voldoende middelen tegenover staan;
- de invulling van het ‘woonrecht’ : zal mogelijks erg bepalend zijn voor het behoud van de leefbaarheid. Ook dit moet dus mee ingevuld worden vanuit de doelgroepen zelf.

Tenslotte wensen wij beroep te doen op zoveel mogelijk instanties en mensen die mee de opdracht willen helpen invullen en vorm geven. Daartoe zal o.m. een werk- of stuurgroep worden opgericht.

Een naam en een gezicht

De opdracht aan Riso Oost- Vlaanderen werd betekend op 18 december.

Voor de invulling van deze nieuwe functie bij Riso Oost- Vlaanderen diende men beroep te doen op een bijkomende aanwerving, en dit volgens de gebruikelijke aanwervingsprocedure binnen Riso Oost- Vlaanderen (aankondiging in diverse kranten, instellen van een selectiecommissie, selectiegesprekken met de kandidaten die voldeden aan het basisprofiel, bijkomende proeven via VDAB- testen).

Dit nam toch nog heel wat tijd in beslag. Uiteindelijk kon op 19 februari j.l. overgegaan worden tot aanwerving van de dorpsopbouwwerker, dit op basis van een unaniem voorstel van de selectiecommissie.

Het werd dhr. Wim Van Acker, woonachtig in Temse, 32 jaar, van opleiding licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Zijn vroegere beroepservaring situeert zich in de culturele sector.

Takenpakket dorpsopbouwwerker

De dorpsopbouwwerker werd aangesteld met volgende hoofdopdrachten:

- fungeren als overlegpersoon tussen de inwoners (inz. de blijvers en nieuwkomers) en de oplossingactoren m.b.t. ervaren knelpunten of problemen inzake leefbaarheid

- uitwerken van specifieke initiatieven of projecten gericht op de verbetering of instandhouding van de leefbaarheid

dit alles :

- met en vanuit het overleg met de bewoners van Doel die zo lang mogelijk willen gebruik maken van hun bewoningsrecht

In functie van de instandhouding van de leefbaarheid van Doel zal de dorpsopbouwwerker volgende taken opnemen:

- in samenspraak met de bewoners, en mede met andere actoren de huidige leefbaarheidsproblemen inventariseren en aanpakken (mbt leegstand, integratie, sociale cohesie, …)

- verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een stappenplan, samen met de bewoners, naar oplossingen toe

- organiseren van specifieke werkgroepen om bepaalde leefbaarheidsproblemen te bespreken en aan te pakken

- projecten en initiatieven uitwerken, organiseren en coördineren i.f.v. instandhouding van de leefbaarheid

- het samenleven in Doel ondersteunen en versterken via netwerking

- overlegpersoon tussen inwoners, de gemeente, de haven, de werf, de exploitatiebedrijven en andere betrokken actoren i.f.v. het uitwerken van oplossingen van de ervaren leefbaarheidsproblemen en -knelpunten

- overleg organiseren binnen de lokale leefgemeenschap (tussen blijvers, vertrekkers, nieuwkomers).

In functie van de uitvoering van deze opdracht en de specifieke taken is het wenselijk dat een lokaal overlegplatform worden uitgebouwd bestaande uit inwoners van Doel (inz. blijvers), aangevuld met oplossingsbetrokkenen en ondersteunende organisaties, naast mogelijke projectgroepen i.f.v. concrete initiatieven.

Specifieke aandachtspunten ivm rol/ positie van de dorpsopbouwwerker

- werkt enerzijds binnen het globaal kader van het Regionaal Instituut voor Samenlevingopbouw in Oost- Vlaanderen (o.m. de onafhankelijke ondersteuning van doelgroepen) en anderzijds binnen het specifieke kader van de opdracht die Riso Oost- Vlaanderen heeft aanvaard om in Doel de leefbaarheid zo lang mogelijk in stand te houden

- zal worden omkaderd door een specifiek daartoe opgerichte stuurgroep en/of werkgroepen die mee de opdracht van Riso Oost- Vlaanderen zal/zullen helpen realiseren op het terrein. Deze omkadering is tevens referentiekader voor de dorpsopbouwwerker voor de uitvoering van de functie.

- zal in maximale zin overleg plegen en samenwerken met instanties, diensten en personen die zich kunnen aansluiten bij de projectdoelstellingen en hiertoe een bijdrage willen leveren.

- er dient een duidelijke afbakening te zijn van rol/ taken t.o.v. de sociaal begeleider, rol van diverse actiegroepen, e.a.

- onthoudt zich van partijpolitieke stellingname in dit dossier

Stappen en te verwachten resultaten op korte termijn

Stap 1
- samenstelling stuurgroep/werkgroep leefbaarheid (waarin uiteraard ook de doelgroep/blijvers zelf worden betrokken)

Stap 2
- komen tot een inventaris van de huidige en mogelijke toekomstige leefbaarheidsproblemen
- komen tot een definiëring van leefbaarheid en de randvoorwaarden die nodig en noodzakelijk zijn i.f.v. instandhouding leefbaarheid

Stap 3
- opmaken van een leefbaarheidsplan
- zorgen voor de nodige randvoorwaarden/ middelen om het plan te kunnen uitvoeren

Stap 4
- uitwerken van diverse projecten ifv instandhouding en/of verbetering van de leefbaarheid, zoals voorzien in het leefbaarheidsplan

 

Tenslotte

Voor de opdrachthouder is het van belang dat de inzet van de dorpsopbouwwerker ook positief wordt onthaald bij de betreffende doelgroep en voor hen ook een daadwerkelijke meerwaarde oplevert. Dit zal na 1 jaar grondig geëvalueerd worden i.f.v. al of niet verlenging van de opdracht.

 

Riso Oost-Vlaanderen vzw
Stan De Neve, coördinator
Wim Van Acker, dorpsopbouwwerker Doel

Contactadressen:

Riso Oost- Vlaanderen : Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent. Tel. 09/265.84.70. E-mail: riso.ovl@ping.be

Steunpunt Maatschappelijk Opbouwwerk Waasland; Casinostraat 10, bus 3, 9100 Sint-Niklaas. E-mail: mow@skynet.be

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]