PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, dec. 2000

 

Doel 2020 neemt het op voor vrijwillige vertrekkers.

Actiegroep verwijt de overheid bewoners tegen elkaar uit te spelen.

Doel 2020 neemt het niet dat de overheid stelselmatig haar verantwoordelijkheid blijft ontvluchten inzake het dossier Doel. Zo blijven niet alleen de beloften steken tegenover diegenen die in het dorp willen blijven wonen maar ook tegenover diegenen die elders een bestaan willen opbouwen.

Toen op 20 januari 1998 de Vlaamse Regering besliste om Doel op te ruimen werd terzelfdertijd aangekondigd dat de Doelenaars daar "met een nooit eerder vertoond plan" ruim voor zouden vergoed worden. Onteigeningscommissarissen streken neer in het dorp en eigenaars werden aangemaand hun goed zo snel als mogelijk én vrijwillig aan te overheid te verkopen. Er zou dan geen "nadelige" gerechtelijke onteigening nodig zijn.

De dubieuze beslissing van 19 mei 2000 waarbij Doel tot 2007 "garanties" krijgt veranderde daar niets aan. Men blijft tot op de dag van vandaag mensen onder druk zetten om hun goed "vrijwillig" te verkopen of om hun huurhuis "vrijwillig" te verlaten. Alleen komt men zijn beloften niet na! De enige man die tot hiertoe daadwerkelijk beter werd van deze " vrijwillige" verkopen en onteigeningen is de sociaal bemiddelaar die voor zijn "bemiddeling" 4,6 miljoen per jaar krijgt... Mensen die voor zichzelf uitgemaakt hebben het dorp te willen verlaten en (al of niet onder druk) een belofte tot verkoop deden (en dus de overheid ter wille zijn) hebben géén enkel idee wanneer zij hun centen te zien zullen krijgen! Dat geldt zelfs voor mensen voor wie de vernietiging van hun woonst gepland is in maart(!) 2001.

Ondanks de beslissing van de Raad Van State in juni van dit jaar om zowel de 1e gewestplanwijziging als de bouwvergunning voor het Deurganckdok te schorsen leverde de Vlaamse regering op 4 dagen(!) een nieuwe bouwvergunning af op hoogst dubieuze gronden. Daarentegen bleven alle lopende aankopen van onroerend goed geschorst! Hier was géén oplossing mogelijk. Sociaal bemiddelaar Aelbers haastte zich zelfs om er bij te vertellen dat dit allemaal de schuld was van de actiegroepen die procedeerden tegen de Vlaamse overheid.

Sedert september 2000 is de 2e gewestplanwijziging van kracht en zou niets nog de afhandeling van lopende aankopen (er zijn géén onteigeningen aan de gang!) mogen beletten. Maar dat is niet zo. Als drogreden haalt men daarbij de intentie van Doel 2020 en andere actiegroepen aan om ook tegen de 2e gewestplanwijziging een procedure in te spannen. Op basis van de bekomen informatie is Doel 2020 er van overtuigd dat de afhandeling van bepaalde verkopen nodeloos wordt gerokken. Mensen die zich in een zwakke positie bevinden worden daarbij soms op een onaanvaardbare manier onder druk gezet of krijgen onjuiste informatie. Doel 2020 doet er dan ook alles aan om hier de nodige (rechts)hulp te geven waar mogelijk.

Voor Doel 2020 blijft het bijzonder wrang te moeten vaststellen dat men ondanks alle beloften er niet in slaagt de mensen van Doel tegemoet te komen. Gemakshalve wijst men dan naar Doel 2020 en dat terwijl onze juristen GRATIS bijstand verlenen aan IEDEREEN die er om vraagt!

In Doel zit een sociaalbemiddelaar die 4,6 miljoen per jaar ontvangt om de "vrijwillige" verkopen "te begeleiden". Er is een stuurgroep "sociaal begeleidingsplan" waar van hoog tot laag alle betrokken overheden vertegenwoordigd zijn. Er is een zogenaamde dorpsraad in Doel die zich met niets anders dan deze problematiek bezig houdt en advies levert inzake de opruim van Doel. Wat doen die tientallen mensen in al die organen met hun tijd als ze er (meestal als betaalde ambtenaar) niet in slagen een normale afhandeling van de aankopen voor elkaar te krijgen???

Doel 2020 eist dat als de heren van het aankoopcomité of mijnheer de sociaalbemiddelaar er iemand toe bewegen zijn goed te verkopen zij ook met geld op tafel komen. Dat is de gangbare procedure tussen fatsoenlijke mensen. Er is geen reden waarom overheidsambtenaren daarvan zouden vrijgesteld zijn.

Doel 2020 dringt er eveneens op aan dat er eindelijk in overeenstemming met de gemaakte beloften werk wordt gemaakt van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen. Het is alleszins verontrustend dat sedert de nefaste beslissing van 19 mei ll. daarover niets meer werd vernomen.

Doel 2020 is alleszins niet van plan het daarbij te laten en overweegt in de nabije toekomst opnieuw harde acties als er niet snel duidelijkheid komt voor de moegetergde Doelenaars.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020

Rudi Van Buel 03/575.88.11
Paul Van Broeck 03/575.83.25
Jan Creve03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]