PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, mei. 2000

 

Een ondemocratische en onverantwoorde beslissing

Voor Doel 2020 hebben de regeringspartijen met hun beslissing over Doel, afgelopen vrijdag, woordbreuk gepleegd. Twee van de vier regeringspartijen op nationaal niveau, drie van de vier op regionaal niveau deden inzake Doel beloften die zij niet willen nakomen. Alle regeringspartijen verklaarden bij de Vlaamse regeringsvorming de uitslag van de leefbaarheidsstudie als bindend te beschouwen. Die leefbaarheidsstudie blijkt op de moment dat ze voltooid is voor deze partijen niet meer te bestaan.
Flagrant in tegenspraak met de gemaakte beloften komt men nu aandraven met de noodzaak
van een tweede containergetijdendok dat enkel kan liggen waar het dorp Doel ligt. Over dit tweede getijdendok, of de noodzaak er toe, bestaan géén voorbereidende studies, is er op geen enkel moment gediscussieerd binnen de wetgevende macht, heeft er geen democratische reflectie plaatsgevonden. Al wat hieromtrent bestaat zijn de gezegdes van enkele havenbonzen dat dit tweede dok op termijn noodzakelijk is. Dat is het. En toch is dit het argument in de beslissing zoals ze afgelopen vrijdag tot stand kwam. Het kan moeilijk nog hallucinanter, nog ondemocratischer, noch dictatorialer. Bij de beslissing van 20 januari 1998 hield men tenminste nog de schijn op door de beslissing te laten voorafgaan door drie jaar van studiewerk en studies allerhande. Nu is er niets. Tenzij de leefbaarheidsstudie die men straal negeert.
Bovendien lijkt het er sterk op dat men bij deze beslissing het aspect veiligheid vergeten(?) is. Bij de beslissing. tot de bouw van het Deurganckdok tekende de directie van de Kerncentrale van Doel bezwaar aan omdat daarmee de noodzakelijke veiligheidszone van 1.800m rond de kerncentrale wordt overschreden. Nu wil men zelfs een dok leggen aan de voordeur van deze kerncentrale!!! Bestaat de Vlaamse Regering dan uit onverantwoordelijken of imbecielen dat zij zoiets nog maar bespreekbaar acht?!

Wij eisen

1. Inzage in de zogenaamde "principes van het Strategisch Plan" waarop men beweert zich te
baseren maar die niet publiek zijn(!) en waar dus ook geen discussie of noodzakelijke democratische controle over kan bestaan.

2. Dat men zoals beloofd de leefbaarheidsstudie over Doel publiek maakt.

3.Dat de regering zich houdt aan haar eigen beloften.

4.Dat men (vooraleer er ongelukken gebeuren) het aspect veiligheid in een regio die reeds bijzonder zwaar belast is (naast de kerncentrale bevindt zich hier de hoogste concentratie Seveso-bedrijven) eindelijk eens ernstig neemt.

5.Dat een overheid die steeds de mond vol heeft over participatie en democratie de Doelenaars de kans geeft om van hun dorp opnieuw een leefbare gemeenschap te maken.
Wij gaan door

Momenteel heeft Doel 2020 samen met de Bond Beter Leefmilieu nog verschillende procedures lopen bij de Raad Van State en de Europese Commissie. Inzake de eerste gewestplanwijziging en de aflevering van de bouwvergunning oordeelde de auditeur dat er voldoende redenen zijn om de vernietiging te vragen. De kans dat beide ook effectief vernietigd worden is groot.

Doel 2020 zal geen enkele mogelijkheid (Juridische, noch andere) onbenut laten om de vernietigingsplannen voor Doel te saboteren. Wie denkt dat dit voor ons het einde is van het verhaal vergist zich.

In dat kader zal Doel 2020 de nodige stappen zetten om zelf de bevolking van Doel te informeren en te wapenen tegen bedriegers die er alleen maar op uit zijn de gemeenschap, het dorp en de regio te vernietigen.

Voor ons blijft het referentiekader het Toekomstplan voor Doel zoals dit vorige week aan de pers werd voorgelegd. Daarvoor zullen wij met onze vrienden overal in Vlaanderen blijven vechten. In de overtuiging dat de feiten ons gelijk zullen geven.

Namens Doel 2020,

Marina Apers, Doel - Jan Creve, Kieldrecht - Ferdinand De Bondt, St.Niklaas - Johan De Vriendt, Stekene - Jean Malcorps, Doel - Paul Maes, Denderwindeke - Paul Onghena, Doel - Paul Van Broeck, Prosper-Polder - Maurice Vergauwen, Doel - Rudi Van Buel, Doel


Bijlage 1

Betreft : Studie inzake de leefbaarheid van de woonkern Doel,
Iris-consulting; departement sociologie K.U.L.

Onze eis :
Die studie moet onmiddellijk openbaar gemaakt worden
Aan de inwoners van Doel die in overgrote meerderheid meegewerkt hebben aan deze studie werd beloofd dat zij op de hoogte zouden gesteld worden van de resultaten van deze studie.
Het is evident dat het Vlaams Parlement inzage moet hebben via een document van het Vlaams Parlement zelf, in de volledige inhoud van deze studie.
Op basis van de inhoud van deze studie diende een maatschappelijk debat plaats te grijpen, waarvan de uitslag niet op voorhand vast staat, en die een element in de besluitvorming van de Vlaamse regering en van het Vlaams Parlement diende te vormen.

Wat is de trieste werkelijkheid ?

In de formele beslissing van de Vlaamse Regering inzake Doel van 19 mei 2000 handelen er vier lijnen over de leefbaarheidsstudie; de andere 120 handelen over geheel andere zaken.

Wat wordt er in die vier lijnen gezegd ?

"De regering neemt acte van de conclusies van die studie... en verder.. wordt Stevaert belast met kwiiting te geven aan de opdrachthouders. "

Voor wie de kromtaal van de regeringsdocumenten kan lezen wil dat zeggen "Der Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kan gehen".


Bijlage 2

Betreft : Principes met betrekking tot het Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied

Dit is een document van een werkgroep, door de vroegere Vlaamse Regering ingesteld, en dat op 29 april 1999 de handtekeningen draagt van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, van de Maatschappij voor het Grond en Industrialisatiebeleid op de Linkerscheldeoever alsook van burgemeester en de gemeentesecretarirs van de gemeente Beveren. Alleen de handtekeningen van Delwaide en Bruyninckx zijn vergezeld van de woorden "onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur".
Dit document werd door deze Vlaamse regering op 25.05.1999 ter zitting rondgedeeld en goedgekeurd en vormde een week later op 01.06.1999 op de Ministerraad de grondslag voor de voorlopige vaststelling van de tweede gedeeltelijke herziening van het Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren (herziening die nog lopende is).

Onze eis :

Die studie moet onmiddellijk openbaar gemaakt worden.

Men kan de herziening van het Gewestplan niet begrijpen als men dit document niet kent.

Dit document moet onmiddellijk als een stuk van het Vlaams Parlement ter beschikking van het Vlaams Parlement en de bevolking worden gesteld.

Als men de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei j.l. leest is het grootste en "beslissende" gedeelte gewijd aan dit strategisch plan, dat moet gehandhaafd worden binnen, wij citeren "de harde grenzen ".

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]