Doelloze havenpolitiek


Brugge, 24 februari 2000

De beslissing van het gerecht om de werken aan het Deurganckdok niet stil te leggen ligt volledig in de lijn van de doelloze havenpolitiek van de huidige regering. Zonder ommezien wordt de zinloze beslissing een bouwvergunning voor het Deurganckdok af te leveren hard gemaakt. De werken gaan door tegen beter weten in.

Deze werken zijn anti-Vlaams, want zij beletten dat Zeebrugge complementair uitgebouwd wordt als een containervoorhaven voor Antwerpen, voor +8000 TEU-containerschepen van de 4e generatie, die in Antwerpen nooit zullen binnen kunnen. Vlissingen-Oost zal deze rol overnemen die Vlaanderen, door de doelloze havenpolitiek van de regering, aan zijn neus zal zien voorbijgaan.

Deze werken zijn anti-ecologisch, want zij houden geen rekening, noch met het dorp Doel, noch met de natuurwaarden van het vogeltichtlijngebied op de linkeroever van de Schelde, noch met de wenselijkheid van industriŽle inbreiding binnen de haven en zullen de vraag naar verdere verdieping van de Westerschelde en de daarbij horende milieuvernietiging nog doen toenemen.

Groen vzw protesteert tegen deze werken en vraagt aan de regering zelf de gegeven bouwver-gunning voor het Deurganckdok in te trekken en een Vlaamse, doelgerichte havenpolitiek daarvoor in de plaats te stellen.

Daartoe moeten daarenboven volgende maatregelen genomen worden:

- Regelmatig overleg met de Nederlandse havenbesturen en de Nederlandse Regering om tot een gecoŲrdineerde en billijk verdeelde planning te komen van haveninfrastructuur, zodat samenwerking en afspraken het halen op verspillende en verlammende concurrentie.

- Opmaak van 1 plan voor alle Vlaamse havens tegelijk, waarbij de verschillende havens complementair zijn voor elkaar en de infrastructuur daarop afstemmen. Daarbij moeten onmiddellijk volgende dringende opties genomen worden:

1. Beperking van de baggerwerken in de Westerschelde en geen verdere verdieping.

2. De intrekking van de bouwvergunning voor het zinloze en milieuvernietigende Deur-ganckdok en maatregelen ter verbetering van de leefkwaliteit in Doel.

3. Een milieuvriendelijke ingreep in het "Strategisch Plan Waaslandhaven" met de nadruk op "inbreiding", zodat het haventerrein op de Linkeroever beperkt blijft tot zijn huidige oppervlakte.

4. Het 55-voet diepgangprogramma voor Zeebrugge realiseren, voorrang geven aan het volledig benutten van de bestaande containerinfrastructuur in de voorhaven van Zeebrugge en investeren in meerdere dokschepen voor het goederenvervoer naar het achterland.

5. De huidige nog onbezette terreinen in het Zuidwestelijk deel van de Zeebrugse achterhaven langs het Boudewijnkanaal behoren tot Europees Vogelrichtlijngebied en dienen als natuurge-bied en bufferzone bevestigd en erkend te worden in een uitvoeringsplan van het Ruimtelijk Structuu plan Vlaanderen.

6. Toekomstige terreinwinst in de Zeebrugse voorhaven nu reeds in het vooruitzicht stellen door te opteren voor de afbouw van de risicovolle en overbodige LNG-trafieken.

Voor Groen vzw, aangesloten bij de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 
Erik Ver Eecke, voorzitter.

Groen vzw 
Vier Uitersten 1 8200 Sint-Andries.
tel. 050 / 31 15 62 
erikvereecke@hotmail.com

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]