Zeelyceum, De Haan

 • Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor buitengewoon secundair onderwijs
  Zeepreventorium, Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan
 • (SO)
  Tel: 059/23 40 85
  Fax: 059/23 92 52
  buso.de.haan@g-o.be
  Website: www.zeelyceum.be
  Directeur: Freddy Masson

Zeepreventorium

 • Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan (SO)

Info

Het Zeelyceum is een BuSO-school, opleidingsvorm 4, type 5.

Opleidingsvorm 4:
Algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs. Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven; hij kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Type 5:
Onderwijs dat aangepast is aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium.

99% van de leerlingen in het Zeelyceum komen uit het voltijds secundair onderwijs. Tijdens hun verblijf in het Zeelyceum worden zij ingeschreven in een BuSO, opleidingsvorm 4, type 5.

 • Zij krijgen de lessentabellen en volgen de leerplannen van het voltijds secundair onderwijs
 • Ze moeten de eindtermen halen
 • Diploma’s en getuigschriften zijn deze van het voltijds secundair onderwijs.
 • Indien ze op 30 juni in het Zeelyceum zijn ingeschreven, worden ze er gedelibereerd.

De gevolgde lessentabellen zijn deze van het G.O.! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, of van de thuisschool: G.O.!, Katholiek Onderwijs, Onderwijs van de Steden en Gemeenten, Onderwijs van de Provincie.

HET ZEELYCEUM, OOK EEN SCHOOL VOOR U?

De leerlingen die in het Zeelyceum verblijven, zijn onder te verdelen in vier groepen:

1. De patiënten van het Zeepreventorium

Alle patiënten tussen 12 en 18 jaar die in het Zeepreventorium van De Haan verblijven, lopen school in het Zeelyceum. Ze vormen absoluut de grootste groep. In het Zeepreventorium worden volgende pathologieën behandeld: astma en eczema, long- en huidaandoeningen, mucoviscidose, obesitas, chronisch vermoeidheidssyndroom en polypathologieën zoals diabetes, epilepsie, brandwonden…

 

2. Patiënten die ambulant naar de instelling komen (dagverblijf)

3. Auti-centrum voor beter functionerende jongeren met autisme

zie verder

4. Leerlingen met schoolfobie of psychische problemen

zie verder

 

STUDIERICHTINGEN

In het Zeelyceum kunnen volgende studierichtingen gevolgd worden:

Eerste graad

 • 1A
 • 1B
 • de gemeenschappelijk jaar, met opties: artistieke vorming, grafische technieken, handel, hotel-voeding, industriële wetenschappen, Latijn, mechanica-elektriciteit, moderne wetenschappen, sociale en technische vorming.
 • eroepsvoorbereidend leerjaar met de opties: decoratie, elektriciteit, kantoor en verkoop, metaal, mode, verzorging-voeding, hotel-bakkerij-slagerij.

Tweede graad en derde graad

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN

Begeleid zelfstandig leren binnen een modulair systeem met doorgedreven differentiatie in tijd en ruimte vormen de grondslag van het pedagogisch systeem in het Zeelyceum.

Een schooljaar wordt onderverdeeld in 8 modules of cycli van 4 volle werkweken. Iedere dag van het jaar kan de leerling in het systeem instappen.

Binnen een cyclus volgt de leerling, op basis van de lessentabel en het jaarplan van de thuisschool, alle binnen de welbepaalde studierichting voorziene vakken.

Zowel inhoudelijk als in tijd kan worden bijgestuurd: permanente aandacht voor problemen, foutenanalyse, remediëring en uitdieping.

 • Voor “probleem”vakken worden basiscompetenties opnieuw aangeleerd en wordt een ruime tijd uitgetrokken.
 • De leerstof van “niet-probleem”vakken wordt eventueel tot het vereiste minimum herleid.

De leerling bepaalt zelf het eigen tempo en ritme, onder supervisie van de begeleider.

Kenmerkend voor een klassengroep is de sterk doorgedreven differentiatie in tijd, in situering binnen en volume van de leerstof, en in samenstelling van de groep (diversie studierichtingen).

In alle leslokalen kunnen de leerlingen gebruik maken van de moderne informatie- en communicatietechnologie.

AUTI-CENTRUM

Aan het Zeelyceum is een auti-centrum voor beter functionerende jongeren met autisme (opleidingsvorm 4) verbonden.

In deze autiklassen kunnen enkel de leerlingen terecht waarvan in het protocol melding wordt gemaakt van een categoriale diagnose binnen het autismespectrum, gesteld door een multidisciplinair team, een referentiecentrum of een kinderpsychiater.

Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en ondersteuning. We denken aan:

 • een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken),
 • en verduidelijking van de tijd (dagschema’s),
 • en verduidelijking van de werkorganisatie (werkschema’s),
 • continuïteit en transfer: de geleerde leef- en leervaardigheden worden actief veralgemeend en toegepast in een diversiteit van contexten (o.a. via stage, extra muros-activiteiten).

Algemene doelstellingen

 • integratie in het gewone milieu
 • eren omgaan met veranderingen en emoties
 • aanleren van sociale- en perspectiefnemingsvaardigheden
 • bevorderen van sociale redzaamheid
 • zelfkennis, d.w.z. zich bewust zijn van de eigen mogelijkheden en beperkingen
 • aanreiken van compenserende denkstrategieën
 • aanleren van adequaat werkgedrag, o.a. plannings- en organisatievaardigheden
 • leren leren
 • gestructureerd aanbrengen van de leerstof

Het auti-centrum is als volgt gestructureerd:

Eerste graad

 • de leerlingen zitten in een afzonderlijke schoolvleugel
 • klasgroepen met maximum 6 à 7 leerlingen
 • vaste structuur
 • aandacht voor planning en regelmaat
 • prikkelarme omgeving
 • geïndividualiseerd onderwijs
 • iedere klasgroep heeft een kernteam van 4 vaste leerkrachten, die instaan voor 80% van de algemene vakken; samen met de auti-coördinator zorgen ze voor zowel de pedagogische als de typische ASS begeleiding.
 • officiële lessentabellen en leerplannen
 • kleinere en concreet omschreven leerstofgehelen
 • gespreide toetsen – geen examens

Tweede en derde graad

De leerlingen worden ingeschakeld in het systeem van de ziekenhuisschool. Ook hier vormen de kleine klasgroepen, het geïndividualiseerd onderwijs en de permanente begeleiding de basis.

SCHOOLWEIGERING

Bij schoolweigering gaat het om een overspoelend effect dat de leerling “lam legt” als gevolg van sociaal-emotionele oorzaken.

De oorzaak van schoolweigering is nooit eenduidig.

De overgang van het opvangcentrum naar de thuisschool is niet eenvoudig. Voor sommigen blijft de school té groot, té dreigend, té druk…

Het ‘Zeelyceum’ kan een belangrijke tussenschakel worden.

Stap voor stap wordt de leerling opgenomen in de school: de geur, de geluiden, beweging… worden hem vertrouwd gemaakt.

Les met één leerkracht, nadien met een kleinere groep…

Ook de frequentie van aanwezigheid wordt opgedreven.

Met vallen en opstaan wordt de leerling opnieuw vertrouwd met de sfeer en ritme op school.

Begeleid zelfstandig leren, zelf plannen, afspraken maken, aandacht voor differentiatie en remediëring zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Ook bij leerlingen met psychische problemen kan het geïndividualiseerd systeem van het Zeelyceum en het Begeleid Zelfstandig Leren een belangrijke ondersteuning vormen.


kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.