Ziekenhuisschool Antwerpen Leerexpert

  • Stedelijke school voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs (De Leerexpert)

Psychiatrie

  • Afdeling ZNA Middelheim, Lindendreef 1, route 23, 2020 Antwerpen, kleuteronderwijs en SO
  • Afdeling ZNA Hoge Beuken, Cmdt Weynsstraat 165, 2660 Hoboken, Lager onderwijs

Pediatrie

  • Afdeling ZNA Koningin Poala Kinderziekenhuis, Lindendreef 1, route 35, 2020 Antwerpen, BaO en SO
  • Afdeling UZA Koningin Mathilde Moeder en Kind Centrum, Wilrijkstraat 10, route 11, 2650 Edegem, BaO en SO
  • Afdeling Revalidatieziekenhuis RevArte, Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem, SO

Info

Onze ziekenhuisschool verschaft onderwijs en opvoeding aan kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 18 jaar die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Onze leerlingen komen zowel uit het gewoon als het buitengewoon onderwijs en uit alle netten om een optimale en harmonische persoonlijkheidsontwikkeling te kunnen realiseren kiezen we voor een specifiek onderwijskundig functioneren.

We kiezen voor een aparte werking voor de afdeling pediatrie en de afdeling psychiatrie.

Psychiatrie:

De Leerexpert Ziekenhuisschool geeft basis- en secundair onderwijs op maat aan kinderen en jongeren die residentieel of ambulant in het  Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven. Het gaat om kinderen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Door een opname kunnen ze (tijdelijk) niet naar hun gewone school. Onze bedoeling is om de leerachterstand te beperken zodat ze zo vlot mogelijk terug naar hun gewone school kunnen terug-keren of naar een geschiktere school geheroriënteerd kunnen worden. De Ziekenhuisschool van De Leerexpert beschikt dan ook over een  deskundig en ervaren schoolteam.

Kleuter- en lagere school
Kinderen krijgen tijdens hun opname 2 tot 3 uur per dag een individueel leertraject van leerkrachten van De Leerexpert. Dat gebeurt na gezamen-lijk overleg met kinder- en jeugdpsychia-ter, psycholoog, groepsleiding en andere therapeuten. Samen bekijken we wat de leerling aankan. Ook de leerkracht van de ‘gewone’ school wordt betrokken. Elk kind doorloopt een uitvoerige screening om tot een correcte beginsituatie te komen. Onze lessen maken deel uit van het thera-peutische geheel en gebeuren in kleine klasgroepen.

Secundair onderwijs
De jongeren in het UKJA komen uit verschillende scholen en studie- richtingen. Ook hun leeftijden, noden en schoolervaringen zijn zeer  verschillend. Daarom biedt Ziekenhuisschool van De Leerexpert  verschillende leermethodes aan.
Jongeren die tijdelijk niet naar school gaan, krijgen les van vakleer- krachten van De Leerexpert. Onze leerkrachten gaan aan de slag met de leerstof van de thuisschool. De Ziekenhuisschool heeft ook experten met ervaring in het buitengewoon secundair onderwijs. Leerlingen met autisme kunnen een bijkomend programma volgen waarbij we de focus leggen op sociale vaardigheden op school of het versterken van hun ik of leren leren.
In sommige gevallen werken we niet uitsluitend met de leerstof van de thuisschool maar bieden we een lessenpakket op maat van de jongere. We vertrekken dan vanuit de eigen interesses en talenten en willen zo de leermotivatie opnieuw activeren.

 

Pediatrie:

De Leerexpert Ziekenhuisschool biedt onderwijs op maat aan kinderen en jongeren die omwille van fysieke problemen in de afdeling pediatrie of in een revalidatiecentrum worden opgenomen.
Onze bedoeling is niet alleen om hun leerachterstand te beperken zodat ze later zo vlot mogelijk terugkeren naar hun gewone school. We willen vooral dat ze zich goed voelen en zich focussen op wat wel kan.  De Ziekenhuisschool van De Leerexpert beschikt dan ook over een  deskundig en ervaren schoolteam.

Onze aanpak
Wanneer een kind of jongere wordt opgenomen, bekijken we eerst samen met het medisch team, ouders en de thuisschool wat de leermogelijk-heden van het kind zijn. Dan starten de leerkrachten van de Ziekenhuis-school met een aangepast onderwijstraject in de klas of aan bed. Uiteraard staat de gezondheidstoestand van het kind of de jongere  centraal en nemen we dat ook mee in onze aanpak en aanbod. Het onderwijsprogramma van de Ziekenhuisschool varieert dagelijks en is niet te voorspellen. Dat komt omdat er steeds nieuwe kinderen bij-komen en andere kinderen de afdeling verlaten. Bovendien verschillen de kinderen en jongeren vaak van leeftijd, ontwikkelingsniveau, lichamelijke toestand etc. Daarom overleggen onze leerkrachten elke dag met de  verpleegkundigen en het medisch team over wat het aanbod van de school die dag kan zijn. Soms is er tijd en ruimte om intensief met één leerling te werken, soms moeten onze leerkrachten hun tijd verdelen  tussen tien leerlingen. Onderwijs op maat is onze rode draad.
"We werken samen met de Ziekenhuisschool een lessen-pakket uit dat past in het revalidatieprogramma van een jongere. Onze jongeren zijn enorm gemotiveerd en de leerkrachten van de ziekenhuisschool hebben veel  ervaring. Een belangrijke doelstelling is uiteraard re- integratie binnen de verschillende levensdomeinen, onderwijs is daar één van. De jongeren krijgen zo alle
kansen om op onderwijsvlak zo vlug mogelijk terug aan-sluiting te vinden."

Bijlagen

kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.
Logo zhs antwerpen