In goud en rood Calvariekruis op drie trappen gevoegd met zilver, vergezeld rechts van een zwarten dubbelen adelaar en links van een rood genagelden en getongden zwarten leeuw met gouden kroon, het schild overdekt met een gouden stede kroon.

Onze minister van Binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs en onze Minister van buitenlandsche zaken zijn op elk zijn gebied, belast met de ten uitvoerlegging van deze brieven, welke in den Moniteur zullen opgenomen worden.


Gegeven te Laeken den 19° April 1907.

                get. LEOPOLD.
Pagina 3
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE
ZAKEN en OPENBAAR ONDERWIJS
     --------------
Beheer van
Provincieën
Gemeentezaken.
     -----------

65831

Leopold II Koning der Belgen
aan allen tegenwoordig en toekomenden Heil.

De Gemeenteraad van Geraardsbergen, provincie Oost Vlaanderen hebbende door zijne beraadslaging van 27 Juli 1906, den
wensch uitgedrukt gemachtigd te worden gebruik te maken van het wapenschild dat vroeger in het bezit dezer gemeente was.

Overwegende dat uit geloofswaardige oorkonden blijkt dat de schepenen van Geraardsbergen voor 1795, regelmatig gebruik hebben gemaakt van een bizonder wapenschild.

Gezien het Koninklijk besluit van 6 Februari 1837 tot regeling van den vorm der gemeentezegels.

Op verslag van onzen minister van Binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs en van onzen minister van buitenlandsche za-
ken;

Op eensluidend advies van onzen Heraldieken Raad;
Wij hebben gemachtigd en machtigen, bij dezen open brieven de stad Geraardsbergen gebruik te maken van dit wapenschild zooals hier beschreven en afgebeeld is.
Pagina 1
Terug naar de inhoudstafel
Page normale sans titre