__________________________
GELOVEN GAAT VERDER 2014

* GELOVEN GAAT VERDER – GETUIGENISSEN VAN MENSEN is een conferentiereeks van het decanaat Oostende waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties wordt ze voor de dertiende keer verdergezet met nieuwe boeiende sprekers!

De conferenties gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende
en beginnen telkens om 19.30 uur.

* Programma 2014

Donderdag 20 februari

LODE AERTS
Vicaris bisdom Gent

Pasted Graphic
BIDDEN EN HET GOEDE DOEN.
Geloven geïnspireerd door Bonhoeffer

Lode Aerts is geboren in Geraardsbergen op 2 oktober 1959 en in Gent tot priester gewijd op 7 juli 1984. Hij was als Doctor in de Theologie professor aan het Grootseminarie van Gent en is nog steeds docent aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Na een periode verantwoordelijk geweest te zijn voor de jeugdpastoraal is hij als bisschoppelijk vicaris thans reeds meer dan 10 jaar bevoegd voor opleiding en vorming in het bisdom Gent. Het boek Drinken aan de bron. De smaak van het christelijk geloof’ (Halewijn 2012) is van zijn hand.
Lode Aerts put vooral inspiratie, hoop en troost bij Augustinus, Ignatius van Loyola, Dietrich Bonhoeffer en prior Enzo Bianchi van Bose.
 
 Uitspraken van Lode Aerts:
‘De grote uitdaging is ons te herbronnen en daadwerkelijk christenen te worden.’
‘Ja, we hebben priesters nodig, maar we hebben vooral gelovige christenen nodig.’
‘Discussies en problemen spreken niet aan, wel mensen die gelukkig zijn in hun levenskeuze.’
‘De structuren zijn bijkomstig en de veranderingen zijn zinloos als ze niet samengaan met een inhoudelijke herbronning.’
‘Alle gelovigen zijn geroepen om in de wereld een teken van Gods liefde te zijn.’

 
Donderdag 20 maart

ANNE VANDENHOECK
Pastoraaltheologe

Pasted Graphic 1
OVER LIJDEN EN HOOP.
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen in elk mensenleven

Anne Vandenhoeck werd geboren op 14 november 1964 in Leuven. Ze studeerde Godsdienstwetenschappen en Theologie aan de KU Leuven. Ze werkte 13 jaar als pastor in verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland (AZ Damiaan, UZ Leuven, UCSF, Barnes Jewish Hospital St Louis). Na haar doctoraat in 2007 bleef ze deeltijds als wetenschappelijk medewerker en supervisor actief aan het academisch centrum voor praktische theologie in Leuven en werkte ze deeltijds als stafmedewerker van het vicariaat voor de caritas in het bisdom Brugge. Ze is tevens coördinator van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids-en welzijnszorg en van het Europese netwerk voor spiritueel zorgverleners (ENHCC). Dit academiejaar is ze voltijds werkzaam in Leuven als voorzitter ad interim van het academisch centrum voor praktische Theologie.

Uitspraken van Anne Vandenhoeck:
‘Lijden op zich heeft geen zin.’
‘Lijden heeft vaak een sociale dimensie waar politieke moed voor nodig is om de oorzaken ervan weg te nemen.’
‘Hoop is voor mij heel belangrijk als christen, ze is datgene in mij wat mij verbinden kan met God.’

Gedicht van Anne Vandenhoeck:
‘De stilte van Paaszaterdag…
… alles houdt zijn adem in. Is dit het einde?
De stilte van Paaszaterdag
is geen doodse stilte.
In het niet zien en niet weten groeit de hoop.
Alles bereidt opstanding voor.
Pasen ligt om de hoek.’

  
Donderdag 24 april

MARC VERVENNE
Ererector en hoogleraar KU Leuven

Pasted Graphic 2
«GOD IS IN DE HEMEL EN JIJ BENT OP AARDE!»
 Over de ‘breuk’ tussen God en mens

Marc Vervenne werd geboren te Ieper op 16 april 1949. Gehuwd met Christine De Roo en de vader van Hannes, Hilke en Bastiaan. Kandidaat in de Bijbelse Filologie, kandidaat in de Oosterse Filologie en Geschiedenis, Master in de Theologie, Doctor in de Theologie . Als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap van de faculteit Theologie & Religiewetenschappen, KU Leuven. Zijn onderzoek en onderwijs betreffen de Oud-Hebreeuwse taal- en letterkunde, in het bijzonder oudtestamentische studies. Marc Vervenne was van 1 augustus 2005 tot 31 juli 2009 rector van de KU Leuven. Voordien was hij achtereenvolgens decaan van de faculteit Theologie & Religiewetenschappen (1996-2000) en vicerector groep Humane wetenschappen (2000-2005). Sinds 1 augustus 2009 is hij Ererector van de KU Leuven.

Uitspraken van Marc Vervenne:
“Ik heb veel respect voor gelovige mensen, maar ik kan mij niet herkennen in mensen die bijna mathematisch zeker zijn van hun geloof. Ik herken mij evenmin in mensen die er zeker van zijn dat er geen God is, die het bestaan van God expliciet ontkennen.”
“Rituelen worden te vaak uitgelegd. Liturgie biedt de kans om verder te kijken dan je eigen emoties. Ikzelf stoor mij aan het subjectivisme in de liturgie. Ik ben zeker niet behoudsgezind, maar als je de Romeinse liturgie over de eeuwen heen bekijkt, was dat altijd een zeer objectieve liturgie. Ik ga graag naar de trappisten, omdat zij een vrij sobere liturgie hanteren zonder overdaad van woorden en uitleg.”


VOOR INLICHTINGEN EN INFO:
Inrichtend Comité
GELOVEN GAAT VERDER
Gentstraat 3,  8400 Oostende
059 70 37 97
h-debeuckelaere(at)scarlet.be
www.gelovengaatverder.be

_________________________________________
MEDITATIE VANUIT DE CHRISTELIJKE TRADITIE

“Gelovig naar de Zoon kijken, dat is mediteren. Het is
zichzelf vergeten, zichzelf loslaten en helemaal opgaan in
het mysterie, het wonder van Gods openbaring in Jezus. De
grote gave die God ons schenkt in Jezus is het ‘eeuwige’
leven. Dit is de gave die we allemaal ontvangen: het
definitieve delen in het zijn van God zelf, en in zijn
grenzeloos vermogen tot leven en liefhebben.” John Main

Er is geen voorkennis vereist. Iedereen is welkom!

woensdag 15 januari!
woensdag 5 februari om 19 u.
en 19 februari

Plaats: Priorijhofstraat 11, Bredene Dorp
Tijd: 19.30 u. tot 20.30 u.
Contact: diaken Ronny Vanpraet 059 32 19 52
Patricia Vertriest 059 32 47 25