Voorouderlijst Pellegrims Martinus

 

Pelgrim(s) - ins, -em, Pel(le)grims, De Pellegrin, Pellegrin(s), -ain, -ini, -ino, Pelegrin, Pel(le)grom(s), Bellegroms, Pilgrim, Pélerin, Pélérin, Pelerin, Pellerin(g), Pellarin, Pelerents

Familienaam uit het Middelnederlandse Pe(e)lgrim, het Franse Pélerin: vreemdeling, reiziger, pelgrim. Een bedevaartsstraf was in de middeleeuwen vrij normaal.

 


Deze is wellicht een nauwe verwant van Paulus Pelgrims (neef of broer).

 

X - Pellegrims - Pelgrims Martinus (S712), (°) (niet Bet!, S, Heist, Wez, Rot, W!, Wak, H, Herent!, Til, Buk, K, Beg!, Aarschot!, Sav, ), x Betekom 26.08.1640 (g. Philibertus Verbist, Van Gestel Andreas, Smets Joannes en Joannes Nouts) met Elisabeth Kerckmans (S713), (°) Betekom 15.03.1616 (g. Joris alias Bruers Joannes en Elisabeth Kerckmans), + ? Betekom 29.08.1676, deze x 2 Betekom 10.09.1659 (g. Vanden Loock Adrianus en Vissenaken Laurentius) met Stro(ij)bants Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pelgrims Adrianus, IX (S356), (°) Betekom 06.09.1641 (g. Catharina Vercammen),

 

Pelgrims Henricus, (°) Betekom 03.02.1647 (g. Henricus Vlemincx en Magdalena Vander Loock), x Betekom 01.06.1676 (g. Amandus Pelegrims en RD Raes) met Boon(e) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Maria, (°) Betekom 30.03.1677 (g. Amandus Pelegrim en Maria Boone),

     Pelgrims Jan, (°) Betekom 23.10.1678 (g. Joannes Bosmans en De Roeit Maria), 

     Pelgrims Anna, (°) Betekom 08.03.1682 (g. Hendrick Van Esch en Anna Van de Loock),

     Pelgrims Catharina, (°) Betekom 14.10.1683 (g. Franciscus Van den Broeck en Catharina Van Gestel),

     Pelgrims Catharina, (°) Betekom 21.09.1685 (g. Adrianus Pellegrims en Catharina Boon),

     Pelgrims Philippus, (°) Betekom 03.09.1687 (g. Philippus Boon en Maria Pellegrims),

     Pelgrims Joanna, (°) Betekom 28.12.1689 (g. Adrianus Pellegrims n Pellegrims Cornelius en Elisabeth Van Gompel),

 

Pelgrims Amandus, (°) Betekom 28.04.1650 (g. Amandus Kerckmans en Helena Van der Rijdt), (x) Betekom ..01.1673 (g. Georgius Van de Velde en Adrianus Van der Loock) met Van de Velde Margareta (S1239), (°) Betekom 15.12.1650 (g. Antonius De Meijer en Margareta Lemmens), deze laatste x 2 Betekom ...07.1681 (g. Joannes Janssens en Hoes Henricus) met Janssens Gerardus (S1238), (°) Betekom 05.10.1656 (g. Gerardus Janssens en Maria Claes n. Elisabeth Molemans),

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Jan, (°) Betekom 28.10.1673 (g. Theodorus Stroijbants en Anna Van de Velde),

     Pelgrims Elisabeth, (°) Betekom 16.02.1676 (g. Hendrick Pelgrims en Elisabeth Van de Velde),

     Pelgrims Cornelius, (°) Betekom 13.02.1678 (g. Cornelius Pelgrims en Lucia De Wijngaert),

     Pelgrims Paulus, (°) Betekom ...04.1679 (g. Jan Van de Velde en Elisabeth Van Haecht),

     2. Janssens Guilielmus, (°) Betekom 22.07.1682 (g. Guilielmus Bols en Johanna Janssens),

     Jansens Maria, X (S619), (°) Betekom 24.01.1685 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Naets),

     Janssens Franciscus, (°) Betekom 06.10.1687 (g. Franciscus Hoyenbergh en Elisabeth Janssens n. Anna .....),

     Janssens Catharina, (°) Betekom 12.03/05.1690 (g. Henricus Liberechts en Catharina Hendrickx),

 

Pelgrims Cornelius, (°) Betekom 08.09.1652 (g. Snijers Cornelius en De Smidt Catharina Theresia Maria), x 1 Betekom 29.01.1676 (g. De Raijck Sebastianus, Vermeillen Guilielmus en Stroijbant Joannes) met De Ryck Joanna,  x 2 Baal 20.08.1682 (g. Reyers Petrus en Wilms Henricus) met Anna Van den Bos,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte en commentaar met vermelding van het echtpaar Cornelius Pelgrims – Joanna De Ryck / De Reyt uit Baal. De ondertrouw van dit echtpaar werd geregistreerd in de parochieregisters van Baal op 11.01.1676 (get. : Stroobants Joannes en De Rijck Sebastianus). Daarbij dient vermeld te worden dat Cornelius toen nog minderjarig was, dus nog geen 25 jaar. Ook het huwelijk op 29.01.1676 staat vermeld in de parochieregisters van Baal. Dit huwelijk werd voltrokken door de pastoor van Aarschot. Uit de onderstaande akte vernemen we dat Cornelius Pelgrims na het overlijden van Joanna nog een tweede maal huwde met een niet nader genoemde vrouw. Met zijn eerste vrouw had hij ook een niet nader genoemd kind.

In de parochieregisters vinden we een dochter terug, met name Joanna, gedoopt te Baal op 25.02.1681 (get. : De Rijdt Mathias en Peeters Lucia). Beide doopheffers worden ook in de onderstaande akte genoemd. Merkwaardig genoeg wordt de familienaam van zijn eerste vrouw geschreven als De Reyt. De Rijck en De Rijt / De Reyt worden door elkaar gebruikt. Ook in de huwelijksakte werd De Rijt geschreven en in de doopakte van Joanna Pelgrims staat De Rijdt vermeld . Allicht overleed Joanna De Ryck / De Reyt ingevolge complicaties bij de geboorte van haar dochter Joanna, want reeds op 20.08.1682 hertrouwt Cornelius Pelgrims te Baal met Anna Van den Bos (get. : Reyers Petrus en Wilms Henricus). Gezin hieronder.

Overlijdens te Baal werden in de 17e eeuw gewoonlijk in Aarschot geregistreerd om reden dat dit te veel opbracht. Baal was toen immers een gehucht van Aarschot. Helaas is het grotendeel van de parochieregisters te Aarschot vernietigd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuveliver, register nr. 8286 fol. 121r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck G. Boels als gemachtichde met procuratie om den naervolgenden contracte behoorel. te herkennen en. vernieuwen, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgende.

Op heden den vijen. xbris. 1686 comparerende voor mij openbaer notaris, bijden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, en. inde presentie vande getuygen naergenoempt, Cornelis Pelgrims, innegesetene van Bael onder Aerschot, den welcken tot desen gebruyckende de authorisatie, cracht en. macht, aen hem tot t' gene naerbes. staet, gegeven en. geaccordeert bijde heeren weesmeesteren en. overmomboiren deser stadt op heden date deser, onderteeckent Goffaert, heeft bekent ende geleden, soo en. gelijck hij doet bij desen, ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Jan Suetrix, tellende inden naem ende van wegens heer en. mr. Hendrick Van Revieren, advocaet vanden voors. Raede, en. van jouffen. Sussanna en. Maria Van Revieren, sustere vanden selven, sijnen neve en. nichten, de somme van drije hondert gul. eens Brabants permissen en. geevalueerden gelde in specie van pattacons en. ducatons, ter cause van welcke somme den voors. comparant heeft gelooft, soo hij doet bij desen, te gelden en. te betaelen aen en. ten behoeffve vanden voors. advocaet en. sijne susters ofte huns actie hebbende eene rente van achtthien gul. vijffthien stuyvers t' jaers en. alsoo tegens den penninck sestien, t' allen jaeren te vallen en. te verschijnen op heden date deser, waer van oversulcx d' ierste jaer vallen ende verschijnen sal den vien. xber. 1687 en. alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte effective quytinghe toe, die altijt sal moghen geschieden t' eender reyse en. met vollen rente in munte als boven als den voors. rentgelder gelieven sal en. oft hij rentgelder de selve rente jaerlijcx betaelde precise opden valdach ofte vuytterlijck drije weken daernaer, soo is hem bij den voors. Suetrix inden naem als boven toegestaen dat hij indijen gevalle sal gestaen midts te betaelen tegens den penninck twintich t' eender reyse en. met vollen rente in munte als boven, gelovende voorts den voors. rentgelder de selve rente t' allen jaeren ten tijde en. termijne voors. wel loffelijck en. persoonelijck te betaelen binnen deser stadts wissele van Loven, los en. vrey van x., xxe., mindere en. meerdere penningen en. van alle andere impositien en. exactien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, t' ieder jaere ende termeyn als schult met recht verwonnen, daervoor verolbigerende sijnen persoon en. goederen, meublen ende innemeublen, present en. toecomende, met submissie ende ren. in forma, ende naementlijcken vuyt crachte en. naer vermogen der voors. authorisatie sijnen woonhuyse, gestaen binnen Bael voors., met drije dachmaelen lants daer aen gelegen, regenoten sheeren straet oist, den comparant suyt, den heere vanden Brugge en. Matthijs De Reyt west en. Lucia Peeters noordt, item alnoch de hellicht van vijff dachmaelen bleckbosch onder Betecom, regenoten Willem Worteleers noordt, Lucia Peeters oist, de weduwe Verbulckt suyt en. de weduwe Peeter Miroex noordt, alle competerende voorde proprieteyt aen sijn voor kindt, bij hem verweckt met wijlen Jenneken De Reyt, sijne ierste huysvrouwe was, welck voors. huys en. drije dachmaelen lants hij compnt. mette selve sijne ierste huysvrouwe heeft gecocht ten behoeffve van hun voors. voor kindt ter somme van sesse hondert gul. boven een halff boender lants, t' gene hij van sijn eygen daer voren heeft gegeven, tot welcken coop hij compnt. heeft gelicht opden 2en. xber. 1680 voorden notaris Hobreu en. getuygen van Matthijs De Reyt eene somme van drije hondert gul. die met dese tegenwoordige penninghen oock worden gerembourseert, consenterende oversulcx int maeken en. slaen van beleyde en. mainmise over de voors. goederen, mede int decreet en. herdecreet der heeren schepenen van Loven daerover te geven sonder eenich daegement, constituerende eenieder thoonder deser om t' gene voors. is, te doen en. laeten vernieuwen en. herkennen voorden heere meyer en. schepenen der voors. stadt en. allomme elders daer des van noode soude moghen wesen in behoorel. forme, promitten. ratum, etha.

Actum binnen Loven ten tijde voors. ter presentie van Martinus Daeffs en. Pauwel De Vos, ende was d' originele minute deser bijde voors. compnten. onderteeckent, onderstont mij present als nots., quod attestor, en. was onderteeckent G. Vranx.

Welcken volgens heeft den voors. geconstitueerde vuyt crachte en. naer vermoghen der voors. procuratie den voors. contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen en. articulen behoorelijcken herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijcken geconsenteert in slaen van beleyde en. mainmise, coram jor. Stembor en. Vander Vecken, desen 6en. xber. 1686.

     Uit dit huwelijk:    

     1. Pelgrims Joanna, (°) Baal 25.02.1681 (g. De Rijdt Mathias en Peeters Lucia),

     2.  Pelgrims Andreas , (°) Baal 12.07.1684 (g. Poschiers Andreas en Peeters Catharina).

     Pelgrims Joannes , (°) Baal 04.05.1687 (g. Boon Joannes en De Rijdt Anna).

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Baal 18.10.1690 (g. De Kock Joannes en Van Dungenen Dymphna),

 

2. Stroijbants Theodorus, (°) Betekom 21.09.1660 (g. Vanden Berch Adrianus n. Ab Eijnate Theodorus Dnus en Brugmans Joanna).

 


 

IX - Pelgrims - Pellegrims Adrianus (S356), (°) Betekom 06.09.1641 (g. Catharina Vercammen), + Betekom 13.10.1708, x 1 Haacht 27.02.1665 met Elisabeth Van Haecht, + Betekom 1695, x 2 Betekom ...03.1698 (g. Gregorius Pauwels en Hendrick Leijs) met Barbara Vande Loock - Vanderloock - Van Loock (S357), (°) deze is wellicht als Anna (Barbara) of Catharina (Barbara) geboren, of toch in Aarschot gedoopt ? Deze x 2 Mechelen P&P 05.01.1709 (g. Dnus Gustin Petrus en Pels Carolus) met Libreghts Andreas (kinderloos ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pellegrims Maria, (°) Haacht 25.07.1666,

 

Pellegrims Anna, (°) Haacht 21.07.1669, x Betekom 14.07.1691 (g. Pellegrims Adrianus en Van Haecht Petrus) met Nijs Henricus,

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Henricus Nijs en Anna Pelgrims uit Betekom. Uit de akte blijkt dat Henricus nog een broer Petrus had.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7598, folio 26v°, akte dd. 27 juli 1714.

In tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Croons om die naervolgende acte van rentbekentenisse, alhier te vernieuwen ende herkennen, als thoonder van. selve geconstitueert, volgens die procuratie daerinne geinsereert, heeft dat geeffectueert in vugen als volght, luydende aldus.

Op heden den 14. july 1714 compareerde voor mij E. Vander Beken als openbaer nots., bij den Souverainen Raede van Brabant geadmitteert, t' Aerschot residerende, ende inde presentie vande getuygen naergenoempt Henrick Nijs ende Anna Pelgrims, wettige gehuyschen ende innegesetenen van Betecom, de welcke bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben uyt handen van. eerw. heere Anth. Smets, choordeken van. capitule binnen Aerschot, en. den heere canoninck Galle uyt den naeme van. voors. capitule de somme van tweehondert vijfftigh guls. loopende gelt, den schellinck tot seven stuys. ende den patacon tot 56. stuys. en. de andere specien naer advenant, waer vooren hij iaerelijcx geloven te gelden en. te betalen a(enden) voors. capitule eene rente van twelff guls. ende thien stuys., los en. vrije, soo van x., xxe., xl., mindere oft meerdere pen. en. lasten, alreede ingestelt oft naermaels inne te stelllen, vallende iaerel. den 14. july, waer van den 14. july 1715 den iersten valdagh wesen sal ende alsoo voorts van iaere tot iaere tot de reele afflossinge, den selven die sal moeten geschieden t' eender rijse met volle rente ende cost van brieven, pontpenningen, eta., in cas van beseth, gelovende sij comparanten de jaerelijcxe betaelinge t' elcken verschijndaege aenden voors. capitule wel ende loffelijck te doen als schult met recht verwonnen ende de selve rente altijts goet te houden, waervooren sij sijn verobligerende henne respective persoonen ende goederen, present ende toecomende, haeffelijcke als erffelijcke, ende specialijck daer vooren midts desen opdraegende, affecterende ontrent een half boender lants salvo iusto, gelegen tot Betecom, regenoten sheeren strate noort, d' erffgen. Jan De Meyer west, Henrick Jansens suyt, Christiaen Immens oost, welck half boender lants hij ierst[e] compt. heeft vercregen tegens sijnen broeder Peeter Nijs.

Item van gelijcken sijn alnoch opdraegende seker huys, schuere ende stallinge, staende op het voors. halff boender landts, breeder hier voorens in sijne regenooten gespecificeert, warranderende sij compten. het voors. halff boender lants met huys, schuere ende stallinge op sheeren chijns onder den hre. van Rivieren jaerl. ontrent ... [n.v.] stuys. ende voortaen opde voors. rente van 12 - 10, die het voors. capittel daer op los ende vrije is behoudende sonder meer, daerover guarrant ende waerschap geloven., constituerende tot dien de voors. comparanten tot breeder effecte onwederroepel. mits desen den procur. ... [n.v.] ende alle thoonders deser om t' gene voors. is, te compareren voor heeren schepenen der stadt Loven ende aldaer den voors. pandt met huys, schuere en. stallinge wettel. voorde voors. rente te affecteren ende te hipoticqueren, mede consenterende tot dien int maecken van belijde ende maimiese, mede int decreet ende herdecreet van. selve heeren schepenen daer over te geven tot volcomen vastighijt der selver rente sonder voorgaen. dagement, gelovende, verbindende ende renuncierende als naer rechte, aldus gedaen ende gepasseert de date voors. ter presentie ende overstaen van Cornelis De la Bastita ende sr. Jan Verhagen als getuygen, ten desen aensoght en. gebeden, ende is de minute deser bijde voors. comparanten ende getuygen beneffens mij nots. ondert., quod attestor, signatum, E. Van. Beken, nots.

Aldus vernieut ende herkent bij den voors. geconstitueerden den voorseyde acte van rentbekentenisse in alle en. iegewelcke sijne pointen, clausulen ende geloften, consenterende als inde selve, coram dno. Schore et sr. Corthoudt, july xxviia., 1714.

M. Dirix.

     Uit dit huwelijk:

     Lijs Johannes, (°) Betekom ...03.1692 (g. Leijs Johannes en Pellegrims Maria),

     Neijs Maria, (°) Betekom 12.09.1694 (g. Pelgrimps Adrianus en Van Inde Maria),

     Rens Joannes, (°) Betekom 23.09.1696 (g. Pelgrims Joannes en Peeters Elisabeth),

     Nijs Anna Catharina, (°) Betekom 18.11.1698 (g. Van den Berghen Jacobus en Meerkens Anna Catharina),

     Nijs Arnoldus, (°) Betekom 04.10.1701 (g. Vlasselaer Arnoldus en Vander Loock Barbara),

     Neijs Elisabeth, (°) Betekom 10.10.1704 (g. Pelgrims Petrus en Neijs Elisabeth),

     Neijs Hendricus, (°) Betekom 17.07.1707 (g. De Reuver Hendricus en Pelgrims Catharina),

     Neijs Adrianus Petrus, (°) Betekom 24.01.1710 (g. Van Haeght Petrus en Keulmans Adriana),

 

Pelegrims Elisabeth, (°) Betekom 10.04.1672 (g. Hendricus Pelegrims n. Hendricus Van Haecht en Elisabeth Kerkmans),

 

Pellegrims Guilielmus, (°) Betekom 10.11.1675 (g. Guilhelmus Van Haecht en Catharina Loots), x Betekom 03.08.1698 (g. Nijs Henricus en Scheepers Wauterus) met Neijs - Nijs Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Joannes Franciscus Cornelis, (°) Betekom 21.03.1699 (g. Van Hocht Cornelis en De Meijer Joannes),

     Pelgrims Maria, (°) Betekom 17.05.1701 (g. Verhaghen Andreas en Van Nuffelen Maria),

     Pelgrims Henricus, (°) Betekom 12.09.1701 (g. Nijs Henricus en Op de Beeck Magdalena),

     Pelgrims Paulus, (°) Betekom 22.04.1703 (g. Vander Loock Paulus en Vander Loock Barbara),

     Pelgrims Adrianus, (°) Betekom 24.08.1705 (g. Pelgrims Adrianus en Wittemans Elisabeth),

     Pelgrims Hendricus, (°) Betekom 22.09.1708 (g. Neijs Hendricus en Vande Velde Barbara),

     Pelgrims Paulus, (°) Betekom 03.07.1711 (g. Pelgrims Paulus en Van Hoght Catharina),

 

Pelgrims Catharina, (°) Betekom 11.07.1684 (g. Adrianus Van Langendonck n. Cornelius Pellegrims en Catharina Loyts), x Betekom 28.10.1711 (g. Claes Laurentius en Neijs Hendricus) met Van Santfort Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Pelgrims Joannes, (°) Betekom 08.10.1708 ill. fs Sijmes Marcus (g. Claes Laurentius en Elij Chatarina),

     2. Van Santfort Petrus, (°) Betekom 13.11.1712 (g. Van Santfort Petrus en Pelgrims Anna),

     Van Santfort Joanna, (°) Betekom 04.08.1716 (g. Libreghts Andreas en Van Santfort Joanna),

     Van Samfort Cornelius, (°) Betekom 21.12.1719 (g. Pelgrims Cornelius en Neijs Catharina),

     Van Santfort Joannes, (°) Betekom 28.09.1721 (g. Neijs Joannes en Vissenaeck Maria),

     Van Samfort Hendricus, (°) Betekom 14.04.1723 (g. Pelgrims Hendricus en Leijs Anna),

 

2. Pelgrims Henricus, (°) Betekom 08.08.1699 (g. Henricus Librechts en Anna Janssens),

 

Pelgrims Cornelius, VIII (S178), (°) Betekom 08.08.1699 (g. Cornelius Van Haecht en Anna Gelders),

 

Pelgrims Adriana, (°) Betekom 07.03.1702 (g. Weijaerts Adrianus en Nijs Elizabeth),

 

Pelgrims Maria, (°) Betekom 24.10.1704 (g. Adrianus De Meijer en Maria G/Suens),

 

Pelgrims Joannes, (°) Betekom 10.04.1707 (g. Joannes Pelegrims en Elisabeth Van den Broeck).

 


 

VIII - Pelgrims Cornelius (S178), pachter, (°) Betekom 08.08.1699 (g. Cornelius Van Haecht en Anna Gelders), + Betekom 28.10.1791, x Betekom 29.09.1733 (g. Henricus Bruyndoncx en Henricus Tilemans) met Bruyndonx Elisabeth (S179), (°) Heist 19.08.1713 (g. Elisabeth Wouters en Bartholomeus Bruyndoncx), + Betekom 04.05.1785, (+) Betekom 10.06.1785.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Herman Van den Brande en Mia Pelgrims,

 

Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 19.01.1734 (g. Joannes Van den Broeck en Adriana Pelgrims), x Betekom 04.05.1760 (g. Cornelius Pelgrims en Petrus Van Beiren) met Verheyen Anna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Teresia, (°) Betekom 29.06.1763 (g. Cornelius Pelgrims en Elisabeth Verheijen),

     Pelgrims Adrianus, (°) Betekom 13.04.1765 (g. Adrianus Roubrechts en Elisabeth Bruyndonckx),

     Pelgrims Henricus, (°) Betekom 19.12.1766 (g. Henricus Pelgrims en Anna Catharina Verbist),

     Pelgrims Joannes Antonius, (°) Betekom 12.03.1768 (g. Antonius Pelgrims en Anna Elisabeth Bruijndonckx),

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 15.03.1770 (g. Joannes Baptist Roebrechts en Theresia Janssens),

     Pelgrims Anna Catharina, (°) Betekom 29.12.1771 (g. Joannes Roebrechts en Anna Catharina Bries),

     Pelgrims Andreas, (°) Betekom 27.09.1773 (g. Andreas Pelgrims en Anna Catharina Roubrechts),

     Pelgrims Petrus Franciscus, (°) Betekom 23.09.1776 (g. Petrus Van Bieren en Anna Van der Veken),

 

Pelgrims Petrus, landbouwer, pachter, ° Aarschot ca. 1738, + Herselt 01.01.1823 (g. Pelgrims Joannes fs en Van Calster ...), x Betekom 10.02.1765 (g. J.C. Tielemans en Martinus Henneu/Henricus?) met Pauwels Elisabeth, ex Baal,

     Uit dit huwelijk: andere fii in Herselt,

     Pelgrims Petrus Franciscus, (°) Betekom 01.02.1766 (g. Petrus Willems en Anna Maria Pelgrims),

     Pelgrims Andreas, (°) Betekom 31.12.1767 (g. Andreas Pelgrims en Anna Barbara Willems),

 

Pellegrims Anna Maria, VII (S89), ° Aarschot ca. 1743,

 

Pelgrims Henricus, ° Aarschot ca. 1746, + Rotselaar 13.09.1818, x 1 Heist 08.01.1765 (g. Voet Joannes en Voet Petrus) met Voet Anna Catharina, x 2 Wezemaal 05.04.1785 met Potemans - Poortmans Anna Catharina, ex Wezemaal,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wez, Rot, B,

     1. Pelgrims Joannes Baptist, (°) Betekom 07.03.1765 (g. Joannes Baptist Vertruyen en Elisabeth Bruyndonckx), +,

     Pelgrims Anna Maria, (°) Betekom 07.03.1765 (g. Joannes Baptist Pelgrims en Anna Voet), +,

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 23.09.1766 (g. Petrus Pelgrims en Anna Maria Pelgrims),

     Pelgrims Andreas, (°) Betekom 04.09.1769 (g. Andreas Pelgrims en Anna Maria Voet),

     Pelgrims Franciscus, (°) Betekom 20.01.1774 (g. Joannes Baptist Pelgrims en Anna Elisabeth Voet),

     Pelgrims Petrus, (°) Betekom 06.02.1776 (g. Petrus Pelgrims en Anna Maria Voet),

     2. Pelgrims Joanna Theresia, (°) Nieuwrode 18.03.1786, x Rotselaar 18.07.1813 (g. Henri Pelgrims vader landbouwer) met Petrus Antonius Bols,

     deze x 1 Rotselaar 01.12.1797 met Catharina Rockeloos,

     Pelgrims Petrus, (°) Rotselaar 06.08.1789 (g. Van den Broeck Petrus en Wenderickx Anna Theresia),

     Pelgrims Anna Catharina, °/(°) Rotselaar 10.05.1791 (g. Pelgrims Joannes Baptist ex Bet en Anna Catharina De Wit ex Bet),

     Pelgrims Petrus, ° Rotselaar 09.12, (°) Rotselaar 10.12.1794 (g. Poortmans Petrus en Dewit Theresia),

 

Pelgrims Antonius, ° Aarschot ca. 1749, + Beerzel 07.07.1814, x Beerzel 10.02.1789 (g. Van den Eynde Joannes en Pelgrims Andreas) met Van den Eynde Anna Catharina, ex Beerzel,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Joannes, (°) Beerzel 05.02.1792 (g. Van den Eynde Joannes en Weyndrickx Anna Theresia),

     Pelgrims Maria Anna, (°) Beerzel 24.03.1793 (g. Van den Eynde Gummarus en Augustynen Maria Anna),

     Pelgrims Elisabeth, (°) Beerzel 23.04.1794 (g. Van den Eynde Petrus en Van der Augusteynen Maria Elisabeth),

     Pelgrims Theresia, (°) Beerzel 23.04.1794 (g. Raeps Petrus en Van den Eynde Maria Theresia),

 

Pelgrims Andreas, ° Aarschot ca. 1751, + Betekom 18.06.1833, x Betekom 19.04.1784 (g. Petrus De Wit en Joannes Baptiste Pelgrims) met De Wit Theresia, we van Joannes Franciscus Mertens (x niet Bet, ),

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Joanna, ° ca. 1791, x ? met Joannes Franciscus Anthonis-Joris, deze x 2 Betekom 09.12.1813 met Anna Maria Claes,

     Pellegrims Anna Catharina, (°) Betekom 17.04.1795, x Betekom 24.07.1819 met Henricus Andreas Holemans,

 

Pelgrims Joannes Baptista, (°) Ramsel 18.05.1754 (g. Joannes Baptist Heylen en Maria Pelgroms), + Betekom 18.08.1810, x Betekom 07.07.1785 (g. Josephus Wendrickx en Andreas Pelgrims) met Wenderickx Anna Theresia, geen fii in Bet, Rams,

 

Pelgroms Joannes Baptist (°) Ramsel 31.07.1757 (g. Adrianus Cerniels en Elisabeth Helsen).

 


 

VII - Verbeeck Jan Josephus (S88), (°) Baal 29.07.1747 (g. Verbeeck Joannes en D'Hondt Anna),  x Betekom 11.07.1769 (g. C. Tielemans en B. Istas) met Pellegrims Anna Maria (S89), ° Aarschot ca. 1743, + Betekom 28.11.1816.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes Baptista, (°) Baal 14.11.1771 (g. Pelegrims Joannes Baptista en Verbeeck Anna Catharina),

 

Verbeeck Andreas, (°) Baal 12.02.1774 (g. Pellegrims Andreas en Verbeeck Maria),

 

Verbeeck Joanna Catharina, (°) Baal 13.02.1777 (g. Heremans Henricus en Verbeeck Anna Maria),

 

Verbeeck Petrus Antoon, VI (S44), (°) Bael 12.08.1778 (g. Schers Antonius en Dekock Catharina),

 

Verbeeck Petrus Franciscus, (°) Baal 04.06.1783 (g. Dockx Petrus Franciscus en Wouters Joanna Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom