Home

Ter kennismaking, een greep uit enkele citaten van de website

 InnerLife - Christelijke en Joodse Spiritualiteit en Mystiek (teksten, kunst, gedichten,...)

"Wanneer het negatieve zo sterk is, dat er zoveel leed bestaat, hoe onschatbaar krachtiger is dan het goede niet, wanneer zij, gedragen door de Liefde, dit kwade ombuigt.-br Andreas";


"Wanneer men zich werkelijk openstelt voor een zaak, zal men ze verkrijgen. Let echter op: dit geldt zowel voor het goede als voor het kwade.-br Andreas";


 "Alvorens een ander te verbeteren, moet je de verandering eerst bij jezelf tot stand brengen. - Talmoed Bawli, Bava Mezia 107b";


"Het is nodig om in veel dingen de eigen wil prijs te geven, om de vrede en eenheid met anderen te bewaren";


"Dankt u in voorspoed en vervloekt u in tegenspoed? Doe niet als zij die de goden eren in voorspoed en hun vervloeken in tegenspoed. Toon uw dankbaarheid zowel in tijden van vreugde en verdriet.-naar de midrash, Mekilta Exodus 20:20"

 "Bijbelverhalen zijn gewaden waarin de Thora zich kleedt, wee hij die ze beschouwt als waren ze de Thora zelf. -Zohar, Bamidbar 152a";


 "Doe al wat je doet in de naam van de hemel. -mishna, Avod 2.17";


 "You cannot do wrong without suffering wrong. (Ralph Waldo Emerson)met dank aan George Chuang";


"Leer zeggen 'Ik weet het niet', zodat je niet te gauw tot liegen komt.-Talmud Bawli, Berachot 4a";


"Gods gezicht is wel daarboven, doch Zijn hart vertoeft hier beneden.- Midrash, Shir haShirim Rabba 4,4:9";


"Verhoedt te wannen bij iedere wind, en loop niet op ieder pad. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen.-Jezus Sirach 5,9";


"Every situation, properly perceived, becomes an opportunity. (Helen Schucman)met dank aan George Chuang";


"Wat is barmhartigheid anders, dan verruiming van het hart. -naar Inayat Khan";


"S'jimon de Vrome had als kernspreuk: Op drie principes berust de wereld. Op de Thora, op de Dienst voor G'd en op het Verlenen van Menslievende Diensten. -Pirke Awot 1,2";


 "Alles komt voort uit het Ene en moet naar binnen in het Ene, wil het niet verdeeld en in veelheid zijn.-Angelus Silesius (vertaling door Alex Pot)";


"Recht naar de deur van het menselijke is Jezus op weg. Hij wacht tot die deur opengaat. De deur van het menselijke is het gelaat. Zien van aangezicht tot aangezicht, van persoon tot persoon, één voor één. - broeder Isidoor";


 "Stel u niet in op veel rust, maar op veel geduld. - Thomas a Kempis";


"Zoals elk en ieder getal zonder het Ene niet kan bestaan, zo zouden de schepselen zonder God, het Ene, vergaan.-Angelus Silesius (vertaling door Alex Pot)";


"Alles wat door eigenbelang is aangetast, is niet volkomen zuiver en gaaf. - Thomas a Kempis";


 "De ware Godszoon is Christus alleen, toch moet elke christen diezelfde Christus zijn.-Angelus Silesius (vert. Alex Pot)";


 "Ons geestelijk leven is waard, wat onze affectieve vermogenheid waard is. -Franciscus van Sales";


"Het licht der heerlijkheid schijnt midden in de nacht. Wie kan het zien? Een hart, dat ogen heeft en waakt.-Angelus Silesius (vert. Alex Pot)";


"De veelheid is vijand van God: daarom trekt Hij ons zo naar binnen, dat alle mensen in Christus één zouden zijn.-Angelus Silesius (vert. Alex Pot)";


"G'd is oneindig. Geen vat kan Hem bevatten, tenzij een mens zich tot Niets terugbrengt. - de maggied van Mezeritch."


"Sinds ik de Schepper werkelijk begon te dienen, probeerde ik zelf geen ding meer te verkrijgen, en heb slechts aangenomen wat G'd mij geeft. Omdat de pupil van het oog donker is, neemt het alle licht in zich op.- Rabbi Pinchas van Koretz"


"In de scholen van deze wereld wordt God ons slechts beschreven; In de school van de heilige Geest leert men Hem schouwen en liefhebben.-Angelus Silesius (vertaling door Alex Pot)"


"Rabbi Sussja zei: In de komende wereld zal men mij niet vragen: 'waarom ben je Mozes niet geweest?' Ze zullen mij vragen: 'Waarom ben je Sussja niet geweest?'"


"Een mens zou moeten zijn als een vat, dat bereidwillig ontvangt wat de eigenaar erin doet, ofwel wijn, ofwel azijn. - Rabbi Avrohom Jehoshua Heshel"


"Mens, daal neer, dan zul je opstijgen; laat af van jouw gaan, dan begint jouw loop.-Angelus Silesius (vert. Alex Pot)"


 

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer