Hier vind je:

Statuten van de oudervereniging vrije scholen Gullegem.

Artikel 1 : Benaming.
Onder de benaming 'oudervereniging vrije scholen Gullegem' wordt een feitelijke vereniging opgericht waarvan alle wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen van de gesubsidieerde vrije lagere en kleuterschool te Gullegem deel uitmaken.

Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de oudervereniging is gevestigd te Gullegem, Bankstraat 50. Hij kan verplaatst worden bij beslissing van de ouderraad met gewone meerderheid naar iedere andere plaats binnen de gemeente Gullegem.

Artikel 3: Leden.
Elke wettelijke vertegenwoordiger waarvan minstens één kind op de gesubsidieerde vrije lagere of kleuterschool te Gullegem is ingeschreven, maakt automatisch deel uit van de oudervereniging. Van dit lidmaatschap wordt aan de betrokkene kennis gegeven bij de inschrijving. Hij blijft lid zolang hij minstens één ingeschreven kind heeft.

Artikel 4: Doelstellingen.
§1. Het doel van de oudervereniging is tweeledig:
* Een zo goed mogelijke samenwerking bevorderen tussen ouders enerzijds en het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school anderzijds, en dit enkel en alleen ten bate van het kind op school. Deze samenwerking omvat:
- De opvoeding van het kind.
- De veiligheid van het kind.
- De organisatie rond het schoolgebeuren.
- Het verzorgen van informatie van ouders naar leerkrachten en omgekeerd.
- Nooit het vlak van onderwijs als dusdanig.
* Vormende activiteiten op het gebied van opvoeding organiseren voor de leden. Er dient naar gestreefd om jaarlijks een vormende activiteit in te richten.

§2. Om deze doelstellingen te realiseren:
* Verzorgt de oudervereniging haar eigen democratische werking via de ouderraad.
* Organiseert zij allerlei activiteiten van informatieve aard voor de ouders.
* Neemt zij initiatieven die de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.
* Neemt zij initiatieven om de werking financieel te kunnen ondersteunen.
* ...
Om deze doelstellingen op een gestructureerde wijze te kunnen bereiken worden deze taken toegewezen aan een ouderraad. Het bestuur van de ouderraad zorgt voor de praktische uitwerking van deze doelstellingen.

Artikel 5: De ouderraad.
De werking van de oudervereniging wordt waargenomen door een ouderraad conform het participatiedecreet van 2 april 2004.

Artikel 6: Samenstelling van de ouderraad.
De ouderraad is samengesteld zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7: Het bestuur van de ouderraad: leden en taken.
Het bestuur van de ouderraad bestaat minimaal uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken van deze personen worden in het huishoudelijk reglement beschreven.

Artikel 8: Vergaderingen en bevoegdheden van de ouderraad.
De ouderraad wordt minstens éénmaal per trimester samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van één derde van de leden van de ouderraad.
De beslissingen in de ouderraad worden in principe genomen via algemene consensus, mits de helft van de effectieve leden aanwezig is. Indien de consensus niet kan worden bereikt, dient er gestemd te worden. Om geldig te stemmen dient de helft van het aantal effectieve leden aanwezig te zijn. Een gewone meerderheid is nodig voor het nemen van een beslissing.
Indien niet de helft van de effectieve leden aanwezig is, kan de volgende vergadering bij meerderheid beslissen onafhankelijk van het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 9: Verkiezingsprocedure bestuur ouderraad.
Omwille van de noodzakelijke continuïteit worden de leden van het bestuur voor de duur van drie jaar verkozen. Op het einde van het derde schooljaar wordt een nieuw bestuur verkozen. De bestuursleden zijn herverkiesbaar, zolang zij een kind hebben in één van de scholen. De verkiezingsprocedure wordt in het huishoudelijk reglement beschreven.
Indien een effectief lid ontslag neemt of geen kinderen meer heeft in de scholen, wordt het mandaat opnieuw opengesteld.

Artikel 10: Financiën.
§1. De beheers- en werkingskosten van de vereniging worden gedragen door een kas, die onafhankelijk is van het schoolbudget. De kas wordt gespijsd o.m. door de opbrengst van de activiteiten, door subsidies en door andere gelden.
§2. Op de laatste vergadering van ieder werkjaar wordt aan de ouderraad een overzicht gegeven van de financiële toestand van het voorbije jaar.
§3. Bij deficit kan de oudervereniging niet ophouden te bestaan vooraleer de schulden worden aangezuiverd door middel van activiteiten. Het financiële saldo van de oudervereniging kan uitsluitend aangewend worden voor het realiseren van de in artikel 4 omschreven doelstellingen.
§4. De gelden worden beheerd via een financiële rekening op naam van de oudervereniging vrije scholen Gullegem met volmachten voor de voorzitter(s) en de penningmeester.
§5. Alle uitgaven worden gedocumenteerd met verantwoordingsstukken. Uitzonderingen dienen te worden goedgekeurd door de voltallige ouderraad. Alle stukken die de vereniging verbinden voor een bedrag hoger dan 100 euro worden ondertekend door de penningmeester en de voorzitter.

Artikel 11: Bekrachtiging en wijziging van de statuten.
Deze statuten kunnen door de ouderraad slechts gewijzigd worden met twee derde meerderheid van de stemmen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid op een vergadering van de ouderraad gewijzigd worden.
Artikel 12: Einde
Na 2 jaar non-activiteit houdt de vereniging op te bestaan. De ouders van de schoolraad besteden het resterende geld ten behoeve van de kinderen van de school indien er binnen de drie jaar geen nieuwe oudervereniging met ouderraad werd opgericht.

Huishoudelijk reglement van de oudervereniging vrije scholen Gullegem.

1. Samenstelling van de ouderraad.
Leden.
Voorzitter(s).
Penningmeester.
Secretaris.
Vertegenwoordigers in de schoolraad.
2. Vergaderingen.
Uitnodiging.
De secretaris stelt in overleg met de voorzitter(s) de uitnodiging voor de vergadering op en zorgt er voor dat deze minstens een week vóór de vergadering aan alle ouders bezorgd wordt.
De uitnodiging vermeldt de datum, het begin- en einduur, de plaats en de agenda van de vergadering.

Agenda.
De voorzitter kan op verzoek of op eigen initiatief punten aan de agenda toevoegen. Op elke vergadering komen volgende punten steeds aan bod:
- Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering.
- Mededelingen van de directie.
- Mededelingen van de schoolraad.
- Nieuws uit de werkgroepen.
Een lid geeft zijn agendapunt af aan de secretaris ten laatste tien kalenderdagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan de uitnodiging telefonisch of mondeling gebeuren.
Bij het begin van elke vergadering kunnen in overleg met de deelnemers agendapunten toegevoegd, afgevoerd of gewijzigd worden.

Frequentie.
De ouderraad vergadert minimaal vier maal per jaar. Per vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering vastgelegd.

Stemming.
Consensus wordt steeds nagestreefd. Als dit niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige ouders. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter(s) doorslaggevend.

Werkgroepen.
Om activiteiten te organiseren of thema's uit te werken, kunnen werkgroepen opgericht worden. Iedereen kan lid worden van een werkgroep, ook niet-leden van de ouderraad (= losse medewerkers). Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke. Hij/zij maakt van elke vergadering een (mondeling) verslag dat steeds een agendapunt is op de vergadering van het ouderraad. De werkgroep bepaalt zelf waar en wanneer wordt vergaderd.


3. Financiën.
Naast de penningmeester heeft de voorzitter(s) volmacht op de rekening van de oudervereniging. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar verrichtingen doen met uitzondering van de uitgaven die de vereniging verbinden voor een bedrag hoger dan honderd euro. Deze stukken worden ondertekend door de penningmeester en de voorzitter(s).


4. Communicatie.
Alle mededelingen en de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de ouderraad worden meegegeven aan de leerlingen en gepubliceerd op de website van de ouderraad.


5. Evaluatie - jaarplanning.
In de laatste vergadering van het schooljaar wordt de werking van de ouderraad geëvalueerd. Tijdens deze vergadering kunnen ook wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden aangebracht mits goedkeuring door een gewone meerderheid van de aanwezige leden.
Tijdens deze laatste vergadering wordt ook een globale jaarplanning van de ouderraad voor het volgende schooljaar besproken. De jaarplanning wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan alle ouders.