"Tuur is één van de meest dynamische kunstschilders in Vlaanderen. En dat hij
dikwijls een onmiskenbaar métier bezit: daaraan valt niet te twijfelen. Zijn doeken zijn
dikwijls geladen met nostalgie en melancholie. En we zouden in die zin de indruk krijgen
dat hij deels onder invloed staat van de Dendermondse schildersschool. Een idee die
wordt gevoed door zijn thematiek, met name landschappen waarin hij de regio
Dendermonde verheerlijkt, meer bepaald het pittoreske Vlassenbroek met zijn poëtisch
kerkje en natuurlijk de Schelde."

Dr. J.P. De Bruyne

 

"Al van bij het eerste contact met Tuur De Rijbel ervaar je zijn enorme levenswijsheid
en luisterbereidheid. Tuur is, ondanks zijn enorme talenten, een oprecht eenvoudig
mens gebleven. Het siert hem, en het zegt heel veel over zijn persoonlijkheid.
Je zal hem nooit horen veroordelen, maar ieder bemoedigen.

Sprekend is ook zijn eerlijke interesse en inzet voor de jeugd.
Ik wil heel speciaal de vele uren vernoemen die Tuur besteedde en besteedt
aan het vrijwillig vormen van zovele jonge kunstenaars in en buiten onze gemeente.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vele sessies op zaterdagvoormiddag in zijn atelier.

Ik denk ook heel speciaal aan het enorme werk dat Tuur via de kunstkring
Tuur De Rijbel, en met de onvoorwaardelijke steun van een aantal trouwe vrienden,
verzet naar aanleiding en promotie van jonge kunstenaars toe. Ik vermeld
ook graag de jaarlijkse Jeugdprijs voor de Schilderkunst die door Tuur wordt
gesuperviseerd, en die binnen 2 weken zijn verdere verloop kent. Oprecht dank
en proficiat hiervoor Tuur, en ook aan je vrienden van de Kunstkring."

Tom Van Herreweghe
Schepen van cultuur - 1997
Huidig Burgemeester

 

"De persoonlijkheid van kunstschilder Tuur De Rijbel is in vele opzichten een
boeiend gegeven. Ondanks zijn leeftijd, die stilaan eerbiedwaardig hoog
mag worden genoemd, blijft hij bezeten door zijn artistieke roeping en zijn
creatieve gedrevenheid. Hij gaat er nog steeds met enthousiasme en passie
tegenaan. Ieder schilderij is voor hem een nieuwe uitdaging om er hét schilderij
van zijn dromen van te maken. En is dat niet de ambitie van iedere echte
kunstenaar, hij weze schilder, beeldhouwer, schrijver of wat dan ook?"

Lou De Clerck

 

 

Er leeft een soort spirituele eenheid tussen de dichteres Christina Guirlande
en de kunstschilder Tuur De Rijbel. Het is als een bekoorlijk tweestemmig lied
tot lofzang aan de natuur waarin dus ook de mens zijn wortels heeft.
Hun beider lied uit beeld en woord hernieuwt het geloven in de opdracht
van de menselijke scheppingsdrang.

Een rijk man is dus Tuur De Rijbel. Zijn kunst is een loflied aan zijn
geboortestreek, even vanzelfsprekend als zijn trouw aan Vlaanderen
waarvan zijn kleinere heimat innig deel uit maakt.

Worden beeld en kleur dan tot gedicht? Is een doek wellicht poëtisch
in beeld gebracht, terwijl poëzie ons kleur en beeld schildert?

Ach, zo denk je soms, maar het is mooi en verrijkend
zich aan de gedachte te beroezen.


Herman Vos
Romanschrijver


 

 

"Men hoeft echt geen kunstcriticus te zijn om in het werk van Tuur De Rijbel
een eigen stijl te zien, waarin de grootste troef het koloriet en de kunst om
kleuren te kombineren is om te kunnen komen tot de vereiste sfeerschepping
welke Tuur De Rijbel steeds zo treffend weet op doek te toveren."


Marc Verwilghen

 

"Ik weet niet hoe het komt, maar telkens ik een schilderij bekijk denk ik
aan Jacques Brel. In "Le plat pays" bijvoorbeeld bezingt deze een
Vlaanderen dat hetzelfde is als dàt land dat De Rijbel schildert.
Bij beide kunstenaars vind ik dezelfde heimweevolle gloed terug...
heimwee naar wat mooi is, verlangen naar het echte..."


J.P. De Lamper

 

"Bij hem lijkt dan ook alles in één gulp geschilderd,
omdat hij het beeld reeds in zijn geheel in zich draagt
vooraleer de eerste toets verf op het doek gelegd wordt."

Luk Lekens
Kunstadviseur

 

 

Bij de opbouw van zijn werken geeft hij quasi nooit de pure realiteit weer.
Tuur produceert geen verf geworden kleurenfoto's. Zijn arsenaal aan
waarnemingen is immers zo rijk dat hij in staat is diverse elementen te
combineren, ze op het doek een mindere of meerdere in het oog vallende
plaats toe te kennen, zodat zij een nieuwe, haast suggestieve werkelijkheid
gaan vormen, een realiteit die echter harmonie uitstraalt, op geen enkel
ogenblik maatwerk en krampachtigheid verraadt, maar daarentegen
gekenmerkt wordt door enorm veel natuurlijkheid en authenticiteit.

Hij trad wat zijn themathiek betreft daarbij in het spoor van illustere
voorgangers, maar zijn persoonlijkheid in zijn benadering van het objekt
garandeert originaliteit. Niemand anders schildert een boom als De Rijbel
dat doet, zijn vaak brede, maar nooit overdonderende luchten behoren tot
zijn waarmerk. Kortom, landschappen van De Rijbel zijn 'De Rijbels'.
Dragen zijn stempel, vormen stuk voor stuk vorm- en kleurrijke
getuigenissen van zijn artistieke denkpatronen en zijn geaardheid.

Pierre Van Rossem
uit 'Biografie Tuur De Rijbel'

 

Kunst met hart en ziel

Het werk van een groot kunstenaar herken je vaak onmiddellijk. Zijn stijl, zijn
thematiek of een kunstzinnig fluïdum dat het hele oeuvre doordesemt en
typeert, verwijzen onmiskenbaar naar de hand van de meester. Dit geldt ook
voor de schilderijen van Tuur de Rijbel.

De leeftijd van vijfenzestig wordt door velen als een mijlpaal ervaren.
Kunstschilder Tuur de Rijbel heeft dit tijdstip aangegrepen om een boeiende
monografie over zijn leven en werk te publiceren. Dat is, wat ons betreft, een
lofwaardig initiatief, dat zijn kunst nog meer toegankelijk zal maken, ook voor
de leek ter zake.

Het kleurenpalet dat hij hanteert, levert nogal wat herfstachtige aandoende
landschappen op, waarin spichtige populieren of afgeknotte wilgen als
strenge verkeersagenten de wolkenbewegingen boven de keuterboederijtjes
of de modeste werkmanswoningen in goede banen trachten te leiden.

Zoals de herfst ons ertoe aanzet om in onuitgesproken verlangen, maar ook
met stille berusting terug te blikken op een gulle en overvloedige zomer, zo
ook refereren de schilderwerken van deze geboren Lebbekenaar op
ingetogen wijze naar een bijna voorbije periode waarin de mens, één met de
natuur en met de anderen, meer en beter dan nu zichzelf kon zijn.
Aldus krijgt kunst als poëtische uiting van de intense zieleroeselen van de
scheppende kunstenaar haar diepste betekenis.

Niet enkel als schilder heeft Tuur De Rijbel zich een weg gebaand in het
creatieve landschap. Als beeldend kunstenaar weet hij immers eveneens
inspiratie en vakmanschap harmonisch met elkaar te combineren. Ook op dit
terrein heeft hij niet tevergeefs getracht de muze te verschalken. Zij is
integendeel zijn blijvende gezellin gebleken.

Deze eminente inwoner van Buggenhout is echter ook een groot mens. In zijn
"Hoeveke" geeft hij belangeloos leiding aan en inspireert hij jonge of
debuterende adepten van het tekenen en het schilderen.
Via de "Stichting Kunstschilder Tuur De Rijbel" promoot de sociaalvoelende
Buggenhoutenaar niet enkel cultuur in de brede zin, maar zet hij zich ook in
voor door het lot minder begunstigden.

Tuur De Rijbel ... of het beste wat buurgemeente Lebbeke ooit aan
Buggenhout schonk!

Paul Van Malderen
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van de gemeente Buggenhout.