memorandum 2013 - 2018

Memorandum van het Erfgoedhuis Kortenberg
voor de periode 2013-2018
aan de gemeenteraad van Kortenberg:

 

 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg geeft advies aan de gemeente wat betreft plaatsnaamkunde (nieuwe  straatnamen, wegnamen voor veld- en buurtwegen, namen van residenties en historische gebouwen) .
 1. De gemeente Kortenberg neemt deel aan de Monumentendag in samenwerking met het Erfgoedhuis  Kortenberg.
 1. De gemeente Kortenberg neemt deel aan de Erfgoeddag in samenwerking met het Erfgoedhuis  Kortenberg.
 1. De gemeente Kortenberg neemt deel aan de Week van de Smaak in samenwerking met het  Erfgoedhuis  Kortenberg.
 1. De opvolging van het Monumentenplan Kortenberg opgesteld door het Sint-Lukasarchief te Brussel is  een belangrijke taak voor het Erfgoedhuis Kortenberg. Het betreft vooral de gebouwen met de codes 1,  2 en 3, die dienen bewaard te blijven.
 1. De gemeentelijke commissie erfgoed is een belangrijke adviesraad voor de gemeente Kortenberg.
  Ze adviseert de gemeenten wat betreft historische gebouwen, landschappen en archeologie.
  Het Erfgoedhuis Kortenberg heeft hierin een aantal zetels. De gemeentelijke commissie erfgoed  adviseert de gemeente Kortenberg wat betreft Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, verkavelingen en  stedenbouwkundige aanvragen die betrekking hebben op historische monumenten, archeologie en  landschappen.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg stelt een intergemeentelijke Erfgoedvereniging voor op basis van de  Erfgoedconvenant.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg stelt een inventaris op van het gekend archeologisch erfgoed i.s.m. de  Centrale Archeologische inventaris Vlaanderen. Daarnaast stelt het Erfgoedhuis Kortenberg voor om,  in  navolging van het Monumentenplan, een “archeologisch erfgoedplan” op te stellen.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg stelt voor om ‘de Everberg’ - vermoedelijk een middeleeuwse  verdedigingssite van internationaal belang – cultuur-historisch te onderzoeken op zijn waarde en  hiervoor de nodige beheersmaatregelen in te voeren.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg publiceert maandelijks een artikel in Zoeklicht onder Historiek in  samenspraak met de gemeente Kortenberg en de dienst cultuur.
 1. De gemeente Kortenberg zoekt een degelijke bewaarplaats voor de gemeentearchieven van de 4   gemeenten tot 1977 en voor het gemeentearchief van Kortenberg vanaf 1977.
  Het dode archief van de gemeente Kortenberg vanaf 1977 wordt geklasseerd.
 1. Kerkarchieven worden geklasseerd door het Erfgoedhuis Kortenberg in samenspraak met de  respectievelijke kerkfabrieken en met het rijksarchief te Leuven.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg beheert een degelijk ingerichte archeologiedepot (Lelieboomgaarden,  Villershof, Zeven Slapers …).
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg zet een degelijke samenwerking verder met de gemeentelijke bibliotheek  als educatie- en informatiebemiddelaar.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg ontsluit het erfgoed volgens moderne methodes en houdt het Erfgoedhuis  open voor bezoekers volgens de afspraken met de gemeente.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg streeft een degelijke samenwerking na met alle Kortenbergse  verenigingen, bijzonder met de natuurverenigingen wat de landschapszorg betreft.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg streeft een verdere professionalisering na wat betreft tentoonstellingen.
 1. Bij een belangrijke tentoonstelling wordt door het Erfgoedhuis Kortenberg een kleine catalogus voor de  bezoekers voorzien.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg zet het klassement en de ontsluiting van boeken en artikelen verder i.s.m.  de openbare bibliotheek (BIDOC-systeem). Een internetaansluiting op kosten van de gemeente
  is hierbij noodzakelijk.
 1. De verdere uitbouw van het Erfgoedhuis (bv. de zolder en hulpzolders) wordt bekeken.
  Het isoleren van de hoofdzolder is belangrijk evenals de toegankelijkheid voor mindervaliden langs
  het zijpoortje en de achterzijde van het gebouw.
 1. Het afsluiten van een Erfgoedconvenant is noodzakelijk voor een modern Erfgoedbeleid.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg stelt voor om erfgoedroutes uit te werken in combinatie met bestaande
  en nieuwe fiets- en wandelroutes.
 1. De Archeologische Werkgroep Kortenberg stelt de goede samenwerking met de gemeentelijke
  diensten en het gemeentebestuur ten zeerste op prijs (cultuur, ruimtelijke ordening, onderwijs)
 1. Internet op kosten van de gemeente Kortenberg wordt een noodzaak aangezien het Erfgoedhuis  Kortenberg de functie van bewaarbibliotheek moet vervullen naast de openbare bibliotheek van  Kortenberg als uitleenbibliotheek. Door de invoering van het Bidoc-systeem voor beide bibliotheken  moet men internet kunnen gebruiken.
 
 
 
Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 25.09.2014