Gezondheidsopvoeding op school Ė Singtam, Sikkim

2007 - 2012

 

Dit project wordt begeleid door onze Indische partner

VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar analogie van en met de ervaring uit een vorig programma (2000-2005 in Gangtok) zijn nu acht scholen rond Singtam (40 km ten zuiden van Gangtok) met een schoolgezondheids-project gestart.Deze acht scholen (een humanioraschool en zeven lagere scholen) vertegenwoordigen in totaal meer dan 2000 leerlingen en 150 leerkrachten.Het aantal toiletten in deze scholen bedraagt amper 16 d.i. 1 op 125 leerlingen (daar waar de Wereld-gezondheidsorganisatie er 1/25 voorschrijft).

 

Het project beoogt niet alleen de leerlingen de elementaire regels van gezondheid, hygiŽne, wellevendheid, bezorgdheid voor het milieu, kennis van ziekten, enz. bij te brengen maar ook de scholen te helpen hun infrastructuur m.b.t. sanitair en drinkwater op een degelijk peil te brengen

 

 

 

 

Concrete doelstellingen van het programma zijn:

         Leerkrachten aanleren het gezondheidsbewustzijn bij de kinderen te ontwikkelen.

         Leerlingenclubs oprichten om de leerlingen te motiveren en bewust te maken.

         De leefgewoonten van de leerlingen te wijzigen via werksessies (gezondheid en hygiŽne, zorg voor het milieu, netheid, zuiver water, enz.).

         In elke school een gezondheidscomitť oprichten met directie, ouders, leerkrachten en leerlingen.

         Ouders samen brengen om dit programma te bespreken en hen eveneens bewust te maken.

         Drinkwater en sanitaire installaties verbeteren.

         Een gezondheidsfonds in de scholen oprichten om het onderhoud van de installaties te verzekeren.

 

 

Openluchtklassen bij gebrek aan lokalen

 

 

 

De start in 2007

Bij de start van het programma bezocht een delegatie van de eerste twee scholen (de andere scholen komen de volgende jaren aan bod), bestaande uit leraren en leerlingen, enkele scholen in Gangtok waar vroeger dit programma was opgestart en nu verder doorgaat zonder de steun van onze partner VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim).

 

Terwijl tijdens het eerste jaar een aantal leerkrachten worden opgeleid voor het programma werden onder de leerlingen groepsdiscussies georganiseerd om te kijken in welke mate de leerlingen vertrouwd zijn met en gevoelig zijn voor de problematiek van gezondheid, hygiŽne, water, afvalbeheer, enz. zodat het programma de volgende jaren hierop kan worden afgestemd.

 

Er werd in elke school een gezondheidscomitť EHC (Environmental Health Committee) van 12 leden opgericht, met evenveel vrouwen als mannen, waarbij afgevaardigden van directie, leerkrachten, ouders en leerlingen betrokken zijn om het programma de komende de jaren op te volgen en ervoor te zorgen dat de bekomen resultaten ook duurzaam zijn.Een opleiding werd ook gegeven voor de leden van dit comitť zodat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden binnen het gezondheidsprogramma kent.

 

Er werden ouderavonden belegd om de ouders bewust te maken van het belang van gezondheid en hygiŽne en in het algemeen om het gezondheidsproject op school toe te lichten.

 

Eveneens werd een opkuisbeurt georganiseerd in de school om het bewustzijn van netheid en orde bij de leerlingen aan te scherpen.Ook dit behoort tot gezondheidsopvoeding.

 

 

Ouders worden erbij betrokken

Dit echtpaar wordt gelauwerd, het bracht de leiding voor stromend water over hun land naar de school

 

 

 

Leerlingenclubs

In elke school worden er onder de leerlingen 5 leerlingenclubs opgericht waarin leerlingen vanaf de 4de klas kunnen aansluiten.Het doel hiervan is de leerlingen te motiveren en hen te sensibiliseren m.b.t. het belang van milieu, gezondheid, hygiŽne, en volksgezondheid.Ook hier wordt er een opleiding voorzien die rol en verantwoordelijkheden vastlegt.De bedoeling is dat de leden van zo een club het voorbeeld geven en de medeleerlingen begeesteren.

         de milieu club zorgt voor het proper houden van de speelplaats, verzorgt de planten en neemt deel aan buitenschoolse milieuactiviteiten

         de jongeren club laat zich in met alle aspecten waarmee opgroeiende kinderen te maken krijgen

         de water en sanitaire club zorgt ervoor dat de toiletten proper blijven en dat de poetsproducten voorhanden zijn (betaald via het EHC fonds)

         de hygiŽne club verzamelt dagelijks nieuws over gezondheidsonderwerpen en kijkt toe op de netheid van de studenten (nagels, haar, enz.)

o        de monitor club is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier vorige clubs en houdt wekelijks een opvolgingsvergadering, deze bereidt de ook de bijeenkomsten met alle leerlingen voor.

 

Te verwachten resultaten:

  • Het bewustzijn bij te brengen: hoe gezond te blijven en hoe ziekten te voorkomen
  • Kennis m.b.t. de ziekten veroorzaakt door het gebruik van vuil water
  • De studenten weten wat hygiŽne betekent en zetten dit om in de praktijk
  • De studenten wassen hun handen na gebruik van het toilet
  • Het absenteÔsme in de school zal drastisch dalen
  • De schooltoiletten zijn in goede staat
  • De schoolomgeving is net en milieuvriendelijk

 

 

 

De leerlingen clubs

Begeesteren en motiveren

 

 

 

Tussenstand 2010

 

 

 

Jaarlijks komen een drie- tot viertal scholen aan de beurt, met nadien een zichtbare positieve verandering in persoonlijke hygiŽne, aanpassing van de sanitaire installaties, leerkrachten- en ouderparticipatie en bewustzijn i.v.m. de milieuproblematiek.

 

Het programma kost jaarlijks ongeveer 3.000 euro voor het bewustwordingsgedeelte en tussen de 2.000 en 4.000 euro voor de sanitaire aanpassingen, afhankelijk van de toestand van het sanitair.De scholen dragen zelf 30% bij in de kosten om de sanitaire installaties op een aanvaardbar peil de brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telkens als het sanitair van een school gerenoveerd is wordt een gedenksteen aangebracht

 

 

 

 

 

Levenswijsheid en discipline zijn een essentieel onderdeel van het schoolprogramma

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten, leerlingen en ouders, allen worden ze betrokken bij en zijn verantwoordelijk voor het gezondheidsprogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje bij onze India bezoeken