Oktober 2009

Inheemse volksstammen in India

 

 

 

 

 

Dwars doorheen eindeloos en onherbergzaam, soms onvruchtbaar maar toch prachtig groen heuvelland van bergen en dichtbegroeide regenwouden, ontdekt men stilaan hier en daar wat afgelegen en nauwelijks herkenbare bewoning: erg op elkaar lijkende woningen als verborgen in dat overrompelende natuurwonder.

 

Op weg doorheen de regenwouden van Arunachal Pradesh, de meest noordelijke staat van India, naar Tawang.  Hier wonen volkeren die al generaties lang in stamverband leven.  Meestal leven deze oorspronkelijke bewoners (tribes) reeds sinds honderden zo niet duizenden jaren in deze verafgelegen gebieden.  Ze voorzien in hun eigen onderhoud door te jagen, te vissen, vruchten en groenten te zoeken in de vrije natuur of die te verbouwen of door wat nederige veehouderij.  Deze volken zijn zeer sterk verbonden met hun land zowel cultureel, emotioneel als in spiritueel opzicht. Ook het stamverband speelt er een grote rol.

 

En toch dringen er steeds sneller onomkeerbare wijzigingen door, invloeden van de 20ste en 21ste eeuw.  Geconfronteerd met deze veranderingen, worden bewoners ertoe gedwongen, individueel én in stamverband, keuzes te maken.  Enerzijds zijn er de tradities, het gemeenschappelijk verleden en de geborgenheid van de stam en anderzijds lonkt een vrijheid, die onbegrensd lijkt.  Voorbeelden van bezielende veranderingsprocessen openbaren hier hoe recente invloeden, ook op technologisch gebied, de lang gekoesterde tradities tussen in deze ooit verafgelegen gebieden stilaan veranderen, ... het gevecht om conflicten tussen het oude verleden en het nieuwe heden op te lossen...  Voor velen van deze tribes wordt het een procesmatige maatschappij aanpassing om verder te overleven. 

Bij onze projecten in de regio Kolkata, en de Sunderbans (West Bengalen) kwamen Sikkim en Meghalaya, beiden gelegen in de Himalayaregio, de meer noordelijke gelegen staten van India.  Onze ondersteunende en begeleidende dorpsontwikkelings- en gezondheidsprojecten leveren een wezenlijke bijdrage tot duurzame verbetering van de levensomstandigheden van vele gezinnen, in het bijzonder van moeders en kinderen, en helpen hen hun eigen toekomst verder te bepalen.  Zo start IIMK op vraag van VHAI een nieuw project op in de meest noordelijk gelegen Indische staat Arunachal Pradesh, en meer bepaald in de regio Tawang (+/- 3.000 meter hoogte), kort bij de Buthanese en Tibetaanse (Chinese) grens. 

 

Arunachal Pradesh grenst eveneens aan de Indische staat Assam en aan Myanmar (Burma) en blijft nog steeds een betwist gebied met de noorderbuur China welke dit gebied claimt.  In 1962 voltrok zich hopelijk de laatste Chinese inval, die door het Indische leger werd afgeslagen.  Tawang bereikt men langs de weg uitsluitend via de befaamde Selapas (4.180 m hoog).  In de regio Tawang is er nog een grote achterstand op socio-economisch en medisch gebied, omwille van bestaande armoede, hoge ongeletterdheid bij de vrouwen en kinderen, ongezonde levenswijze, tekort aan medische hulp en scholing, en de mannelijke dominantie, dus allemaal negatieve elementen om tot een waardige dorpsontwikkeling te komen.  Arunachal Pradesh huisvest tegenwoordig nog een 60-tal volksstammen.  Hun grootste probleem is het verlies van hun grondgebied.  Hoewel het internationaal recht hun eigendomsrechten op het grondgebied erkent wordt dit zoals meestal, niet volledig gerespecteerd.  Onder de noemer van “ontwikkelingsprojecten” schenden zelfs overheden, private bedrijven en multinationals dit recht door het aanleggen van wegen, het bouwen van dammen, het creëren van natuurreservaten en/of wildparken, mijnbouw,grondontginning, enz. op het grondgebied van deze volksstammen.  Zulke invasies brengen eveneens ziektes binnen in de inheemse gemeenschap waar medische verzorging nog steeds erg te wensen overlaat... ook het verlies van land maakt dat de stammen minder in staat zijn om voor eigen voedsel te zorgen waardoor ze ongezonder leven.  Zij worden dan meestal als achterlijk en primitief bestempeld.  De drijfveren van zulke invasies zijn meestal hebzucht en racisme

 

 

 

 

Eén van deze stammen zijn de Monpa. Zij maken zowat 5% van de ganse populatie van tribale gemeenschappen uit van Arunachal Pradesh.  Zij stammen af van mongoloïde voorouders uit de aangrenzende noordoostelijke gebieden.  De Monpas zijn vurige aanhangers van de Boeddhistische drieëenheid: Boedha, Dharma en Sanga. Zij behoren tot de Mahajana Boeddhisten.  Deze heilige principes worden geacht en geëerbiedigd.  Alle stammen volgen “endogamie  (huwelijken tussen 2 personen binnen eigen stam) en trachten hun eigen originaliteit te handhaven. 

 

 

 

In Tawang bevindt zich de bekende en meer dan 400-jaar oude Tawang-gompa, het Tawangklooster met meer dan 600 monniken, één van de grootste (na de Potala in Lhasa, Tibet) en voornaamste Mahajana Boeddhistische kloosters met omliggende gonpas (Boeddhistische nonnenkloosters) en meerdere chorten (Boedhistische stupas) waarvan de Gorsam chorten de meest indrukwekkende..

 

 

Landbouw is de hoofdbezigheid van de Monpa stam maar zij zijn ook bekend om hun handel en hun grote bedrevenheid in onderhandelen (cfr. de jaarlijkse grote Trade Fairs en Festivals).  Andere tribes in Arunachal Pradesh: de Adi, Apatani, Nyishis, Abor, Galong en nog een hele reeks andere... met elk hun eigen etnische cultuur en traditie.  Sommige volkeren zijn animisten die de zon en de maan aanbidden.  Er leven in Arunachal Pradesh eveneens kleine minderheden hindoes en moslims. 

 

 

 

 

Door hun handelsbetrekkingen ontstonden beperkte contacten met naburige stammen.  En zo weerspiegelt elke cultuur alles wat een volk ontwikkelt om zijn specifieke noden op te lossen ondanks verschillen in taal, religieus geloof en doel of bestemming, hun gehechtheid aan eigen specifieke tradities.  Zo vinden ook deze mensen vreugde, vriendschap en moed in moeilijke momenten van wanhoop en onderdrukking, achteruitstelling, en miskenning en ontdekken zij een soort van onsterfelijkheid in de toekomst, in het gelaat van hun kinderen. Emoties en strevingen worden gemeenschappelijk en versterken hun gezamenlijk verlangen naar een beter leven.