DE CHLOROFIELEN

lijn

WIE ZIJN DE CHLOROFIELEN?

De Chlorofielen zijn een onafhankelijke Vereniging Zonder Winstgeving (te vergelijken met een Stichting in Nederland) van werknemers in de chloor- en PVC-industrie en hun symphatisanten, die willen reageren op de beschuldigingen tegen hun werk. Wij vinden dat we op een verantwoorde en verantwoordelijke wijze produkten maken voor het welzijn van de mensheid. De mensheid mag niet van de voordelen van chloor en chloorprodukten uitgesloten worden op basis van vooroordelen en valse of foutieve informatie.

lijn

De andere kant van het chloorverhaal...

Ongeveer tien jaar geleden, verscheen een artikel in het tijdschrift van VELT (de Vereniging van Ecologische Leef- en Teeltwijze) over PVC, waarin uitgelegd werd hoe gevaarlijk dat produkt wel was voor de mens en het leefmilieu. Een aantal van deze beschuldigingen was duidelijk fout, maar aangezien we nog niet zoveel kennis hadden van alles wat met chloor en PVC te maken had, konden we niet alle argumenten weerleggen. Daarom begonnen we een zoektocht naar alle mogelijke informatie over chloor en chloorverbindingen. We hebben die kennis bediscussieerd met mensen uit de industrie, de milieubeweging en de wetenschap. Wij zijn van de ene verbazing in de andere gerold. Nu, na zes jaar begrijpen we nog steeds niet waarom de milieubeweging alle chloor en zeker niet alle PVC weg wil.
Vooral de onwaarheden en halve waarheden waarmee Greenpeace de mensen wat wijs maakt hebben ons diep geschokt. Om die redenen hebben we de Chlorofielen opgericht, om te reageren op de foutieve informatie en om de andere, positieve kant van chloor te laten horen.

Volgens vele milieugroeperingen, vooral Greenpeace (zie Greenpeace en chloor), is chloor het element dat, meer dan andere elementen, een groot aantal onnatuurlijke stoffen geeft die gevaarlijk zijn voor mens en natuur. Inzoverre dat het chloorgebruik op korte termijn moet worden gebannen.
Inhoeverre dat wetenschappelijk is verantwoord, wordt uiteengezet in een reis langs vele milieuproblemen: gechloreerde en niet-gechloreerde, natuurlijke en industriële materialen worden vergelijken voor hun risico bij productie, gebruik, storten, verbranden en brand. Ook afbreekbaarheid, bio-accumulatie, vermesting, smogvorming, zure regen, ozonafbraak, giftigheid, kankerrisico en laatst, maar niet in het minst, de teloorgang van de mannelijkheid komt aan bod (als alle pagina's ooit gereed komen...)

lijn

Naar de Chlorofielen pagina's:

Site map

lijn
 

Hoe wordt je lid van de Chlorofielen...

Gestart bij het begin van 1994, tellen de Chlorofielen nu na enkele jaren reeds ongeveer 2.000 leden, voornamelijk werknemers uit de chloor- en PVC-industrie in België en Nederland. Op dit ogenblik zijn we aan't internationaliseren naar andere landen in Europa. Iedereen kan lid worden door een Chlorofielen T-shirt te kopen aan 300 BF/Fl. 15,-. Dat geeft ons genoeg geld om akties te starten, brieven te schrijven aan iedereen die het waagt met chloorvrije of PVC-vrije produkten te adverteren. Tevens kunnen we hiermee een klein krantje aan onze leden en sympathisanten sturen. Voor een overzicht van onze activiteiten, zie Activiteiten van de Chlorofielen.

lijn
 

De Chlorofielen en Greenpeace...

Greenpeace wil alle industriële chloorproduktie stoppen tegen het jaar 2000 (zie Greenpeace en chloor). Wij, werknemers uit de chloorindustrie werden dringend gevraagd om onze werkgevers te overtuigen om over te schakelen naar zogenaamd milieuvriendelijke alternatieven.
Er waren verschillende voorstellen van de werkgevers om hierover een ernstig debat te hebben met Greenpeace, doch dat werd steeds geweigerd door als voorafgaande voorwaarde te stellen dat de werkgevers eerst de afbouw van alle chlooractiviteiten zouden beloven.

Greenpeace promoot een groot aantal alternatieven voor chloor en chloorderivaten, speciaal voor PVC, maar ze leveren geen enkel bewijs dat die alternatieven beter voor het milieu zijn. Integendeel, verschillende ervan zijn bewezen schadelijker voor het milieu en/of gevaarlijker voor de gebruiker. Voor Greenpeace lijkt het belangrijker dat een materiaal, of een proces, chloorvrij is. Inzake chloor is Greenpeace geen milieugroep meer, maar een anti-chloorgroep.

In meerdere akties (zie Activiteiten van de Chlorofielen) hebben we getracht om Greenpeace ervan te overtuigen om alle campagnes tegen chloor en vooral tegen PVC te stoppen, tot een open debat tussen hun wetenschappers en die van de industrie - onder supervisie van onafhankelijke wetenschappers - zullen beslissen welke voor- en tegens van chloorgebruik en de mogelijke alternatieven zo belangrijk zijn, dat men zou overgaan naar chloorvrije alternatieven (of omgekeerd!). Tot nu toe hebben we geen antwoord gekregen...

We hebben de media afgezocht naar commentaren op de methodes die Greenpeace gebruikt, niet alleen over chloor en PVC, maar ook in een groot aantal andere milieuzaken.

Die werden gebundeld in een boekwerkje, "Het verborgen gelaat van Greenpeace". Greenpeace Duitsland e.V. spande daarop een proces in tegen de duitse vertaling van het boek. Slechts 15 van de 167 citaten werden aangeklaagd. Daarvan werd dan nog eens de helft afgewezen, waaronder enkele voor ons zeer belangrijke.

lijn
 

Chloor, PVC en angstverhalen...

Soms worden milieuangsten waarbij chloor en PVC worden vernoemd, door de media opgepept. In vele gevallen is dat gebaseerd op gedeeltelijke of beperkte onderzoeksresultaten en is er geen of nauwelijks reden tot paniek. Dat wordt uitgelegd in onze commentaar pagina's.

Hoe sommige andere milieugroeperingen over PVC-gerelateerde problemen en alternatieven denken, kan gevonden worden bij Bellona:

lijn

U bevindt zich op de nederlandstalige Home pagina, het 'kopblad' van de Chlorofielen.

Op het net: 23 februari 1996.
Laatste aanpassing: 27 april 2002.

Gelieve de auteur te kontakteren voor meer informatie, commentaar, aanvullingen, enz... Wij staan open voor elk wetenschappelijk argument en wij denken niet dat we de enige waarheid in pacht hebben. Het kan tot enkele weken aanslepen voor je reaktie krijgt, wij hebben ons normale (zéér drukke) werk in chloor- en PVC-bedrijven. Het bijhouden van deze info en post gebeurt dan ook in onze schaarse vrije tijd. Wij werken onafhankelijk van onze werkgevers en in tegenstelling tot sommige groene multinationals hebben wij niet het geld om de beste (en duurste) mediaspecialisten, de beste Internetprogrammeurs, de beste psychologen of de beste advocaten te betalen, noch kunnen we ons personeel permitteren om op alle inkomende post te reageren. Vandaar ook dat deze Internet bladzijden vrij sober gehouden zijn, wat niet wil zeggen dat de inhoud niet klopt...

Naar Ferdinand Engelbeen, voorzitter Chlorofielen, een kort c.v.

Naar de: Welkom pagina

Neer: Chloor in de wereld

Voor een overzicht van de in de Chlorofielen bladen gebruikte termen, zie ons trefwoordenregister

De gebruikte wetenschappelijke en min of meer wetenschappelijke werken vindt U bij de referenties

Voor eender welk commentaar op de Chlorofielen bladen, stuur ons een berichtje:

Zend naar: chlorofielen@pandora.be

 

  Statistieken worden bijgehouden door Nedstat
Wil je uw appreciatie van onze web site aan ons doorgeven?
Druk dan op de knop:
NedStat Rating