Wugi's hoom Wugi's Brusselse Spraute
Welkom op de siete van 's Neerlands schoonste dialect !

Guido "Wugi" Wuyts @ Dilbeek, Belgium, Europe, World, Solar System, Milky Way, Local Cluster, ...

@ 3 Taalzaak
@ 2 Denkzaak
@ 1 Smaakzaak
@ 0 Wugi's hoom
TaalBaal
Etymon
Nederoverlands
Taalgroepie
Brusselse Spraute
Mythaloog
Teksten
Moojer en kind
Illegoel? Hoëzekes?
Technologee de poèint
Oët
Flikketoel
Opvoojing
E woodeken in 't Asses
'n Leembeurgse vermaaneeng

Me ta sunneken oep m'n bakkes

 
Moojer en kind Roerend tafereeltje opgevangen door een passant, van een moeder die haar kleintje staat te zonnen in een open raam:
Naa zajje gae content he, klaene smeirlap, 
da ta sunneke zue oep aa bakkes schajnt.
Nu zijde gij content he, kleine smeerlap, 
dat dat zonnteje zo op uw bakhuis schijnt.

Illegoel? Hoëzekes?
Vlaamse oplossing voor het huizen van illegalen en het (il)legaliseren van huizen:
Steefke Steivoet heivet 'm wei gelapt. 'n Mojnd minister, en nog gienen dag van TeiVei te branne geweist. 
Louee mag content zen van zaene neeve poulain. 
En wad heit 'm naa ne ki geflikt? Ze gojn euile BeiPeiOe's oenpassen on de reialetaet van de weekenthosjkes. 
Noe dettig joer van da selfste gefroesjel heit 'm 't werm woeter nog is oëtgevonne. 
En gie waut auver effets extinctifs. Onerfboerhaet en réparations ultérieures zen boëte kweste. 

Nie, den es er nog 'n anner soleuse. Illegoel? Hosjkes hejje gezeit? Awel voici: (Ne sanpapiei, just g'arriveit oët de Kosovo of doe eeverans:)
Bonjour M'sieu, 'k hem hee al vaef joer illegoel rondgeluepe. 
Da 's wel maene joeng, voici tes papiei, en doe stoed e schuen illegoel hoëzeke veui aa. 
Zeede 't ni? Awel doe, in da Chewesplan, neffes dei stemkottekes...

Steveke Stevaert heeft het 'm weer gelapt. Een maand minister, en nog geen dag van TV te branden geweest. 
Louis (Tobback) mag tevreden zijn met zijn nieuwe poulain. 
En wat heeft hij nu eens gepresteerd? Ze gaan hun BPA's (bijz. plannen van aanleg) aanpassen aan de realiteit van de (illegale) weekendhuisjes. 
Na dertig jaar van hetzelfde geknoei heeft hij het warm water nog maar eens uitgevonden. 
En geen woord over uitdovingsregeling. Onerfbaarheid en uitgestelde herstelplicht zijn buiten kwestie. 

Neen, dan is er nog een andere oplossing. Illegaal? Huisjes heb je gezegd? Wel hier dan: (een sans-papiers, net aangekomen uit Kosovo of daar ergens:) Dag meneer, ik heb hier al vijf jaar illegaal rondgelopen. 
Dat is wel, mijn jongen, ziehier je papieren, en daar staat er een mooi illegaal huisje voor jou. 
Zie je het niet? Wel ginds, in dat Gewestplan, naast die stemhokjes...


Technologee de poèint
De premier en het spitstechnologisch Chinabezoek:
Premiei Den Hoen es no Cheena gegoen me hondert man van ons best industriels, en wad hemme ze van contrats tesniks thoësgebrocht paezdege?
Just: den export van verkespuete!
Premier De Haene is naar China gegaan met honderd man van onze beste industriëlen, en wat hebben ze van technische "'t is niks"contracten thuisgebracht peinst ge? 
Juist: de export van varkenspoten!

Oët
E poézeeske, affin, 'n balloedeke
Er eens op Uit in Brussel:
'et Es ne schuenen dag: 'k besloët,
'n echte chance vi d'r iz oët
te trekke. 't Es goo wandelwei,
'n giel veroeseming vi ne pei
nó weike reigen. Ik op pad
dus, oep verkenning in m'n stad.
Ik zaen nog ni choo boëten of
ne zjogger pakt mae oep de slof.
Ne mountenboëk komt ongefitst,
daa ket vermaejend zajn 'k gespitst
van nen naegen-beddingtram:
ik rol voesj oep makadam.
'k Kom vaneir wad oep m'n effe
binst e mormel stó te keffe
da 'k ik justekes haa gemist,
mor naa oep m'n schoone pist.
's Wajlst 'm beizig es stojn 'k op,
('k hem wa schój on maene kop),
'k doon 'm zwaege me nen boenk.
Wandele zaa 'k, wandelen doen 'k.
Zeene 'k hee ni veir vandón
eet geil op 't stoep? 't Es 'n banón:
flauske van ne klaene ket.
Ik stap er neives mor ik let
just ni oep 'n raepe proëm:
wa ne schoëver! -of 'n floëm?
'k Gojn wei voesj en -plasj!, ne stront.
Jend', es da van ienen hond?
'k Vlook en 'k mok m'n zaule prauper
on 't trottoir. E knopke kauper
zee ta toon en sans pardon
stojn 'k er oep vi d' infraction.
'k Lup mo vedder en 'k verstoëk
maene voot: ik pak nen doëk
in d' oneffe smal passozjen
achter de trottoirparkozjen,
auver zwaegende restante
van indifférents passanten,
auver 't voël van de quartiei
da toe naa al mojnne lei.

Ondertusse veul 'k ik nat:
woeter da maen broek in spat.
G' het soms dallen in 't trottoir:
poempe lajk e reservoir.
Ik passei nen beutbewuener
(froesjeleir of zwetwerkluener?
'k kan 't ni seen, ne speculant?
Illegoel of immigrant?
Euiropoet, Amigo-klant?
Vreumdeling in aege land?)
me in eeder hand nen hond
en ne keffer in zae mond.
Da 's nog niks paeze 'k ik want
me nen hond on voot en hand
en 'n handvol oem aa laef
hejje rap 'n benne: vaef
hemme 'k er al is gezeen
on de laeband, en masscheen
('k kon ze ni goo telle) drae
leepen rond daa pajt nog vrae.
Voesj nogal wa joenge treene
zen me honne geire gezeen en,
't schajnt, den hond es vi mamzel
nen echte vraejer, quel bordel!
Ah! voici ne Q. poplair:
Joeng en aad, les gens ont l' air
réussi van integroese,
paes en voiles, wad 'n groese.
Kreiten en lawaet aloem.
Merhaba! Salam! Shaloem!
Durv 'k ik binne in da cafei?
Zit doe nog nen Brusselei?
Mo 'k zaen meug en dus bestel
'k toch mor is ne munttei: wel,
da smokt nog, en dei stroetmenozje
geft azue e wa bougeozjen
on maen stad, en ne ki ni
allien van ottos, q'est-ce tu dis?

Zue bekom 'k van d' alteroese
deui de circuloese
bae maen promenoese.

Au rvoèr!

Het is een mooie dag: 'k besluit 
een buitenkans om er eens uit 
te trekken. 't Is goed wandelweer, 
een hele verademing voor een heer 
na weken regen. Ik op pad 
dus, op verkenning in mijn stad. 
Ik ben nog niet wel buiten of 
een jogger pakt me op de slof. 
Een mountainbike/buik komt aangefietst, 
die kerel vermijdend word ik gespietst 
door een eigen/nijge-beddingtram: 
ik rol voort op macadam. 
'k Kom terug wat op mijn effen 
wijl een mormel staat te keffen 
dat ik ei zo had gemist, 
maar nu op mijn schoenen pist. 
Terwijl hij bezig is sta'k op, 
('k heb wat schade aan mijn kop), 
'k doe hem zwijgen met een bonk. 
Wandelen zou'k, wandelen doe'k. 
Zie ik hier niet ver vandaan 
wat geels op de stoep? 't Is een banaan: 
flauw grapje van een kleine ket. 
'k Stap er nevens maar ik let 
juist niet op een rijpe pruim: 
wat een schuiver! -of een fluim? 
'k Ga weer voort en -plats! een stront. 
Jezus, is dat van één hond? 
'k Vloek en maak mijn zolen proper 
aan 't trottoir. Een knopje koper 
ziet me dat doen en zonder pardon 
ga ik voor 't vergrijp op de bon. 
'k Loop maar verder en verstuik 
mijn voet: ik pak een duik 
in de oneffen smalle passage 
achter de trottoirparkeerders, 
over zwijgende restanten 
van onverschillige passanten, 
over 't vuil van de buurt 
dat hier nu al maanden ligt. 

Ondertussen voel ik nat: 
water dat mijn broek in spat. 
Je hebt soms tegels in 't trottoir: 
pompen als een reservoir. 
Ik passeer een buurtbewoner 
(knoeier of zwartwerkloner? 
'k kan 't niet zien, een speculant? 
Illegaal of immigrant? 
Europaat, of bajesklant? 
Vreemdeling in eigen land?) 
met in iedere hand een hond 
en een keffer in zijn mond. 
Da's nog niks bedenk ik want 
met een hond aan voet en hand 
en een handvol om je lijf 
heb je al snel een bende: vijf 
heb ik er al eens gezien 
aan de leiband, en misschien 
('k kon ze niet goed tellen) drie 
liepen rond die gast nog vrij. 
Voorts nogal wat jonge grieten 
worden graag gezien met honden, 
't schijnt, de hond is voor mam'selle 
een echte vrijer, dank u wel! 
Ah! ziehier een volksbuurt: 
jong en oud, de mensen zien er 
geslaagd uit qua integratie, 
pijen en sluiers, wat een gratie. 
Kreten en lawaai alom. 
Merhaba! Salaam! Shalom! 
Durf ik binnen in dat café? 
Zit daar nog een Brusselaar? 
Maar 'k ben moe, en dus bestel 
ik toch maar eens een muntthee: wel, 
dat smaakt nog, en die straatherrie 
geeft zo nog wat beweging 
aan mijn stad, en een keer niet 
alleen van auto's, wat jij? 

Zo bekom ik van de alteratie 
door de circulatie 
rond mijn promenatie. 

Au revoir!

Flikketoel Een kerel heeft een lichte aanrijding, en gaat klagen bij een agent die daar 
moeizaam het verkeer staat te regelen en op den duur geïrriteerd antwoordt:
Bloest maen bretellen op, dikkem bleiskop. Blaas mijn bretellen op, dikke blaaskaak.

Opvoojing
omtrent hygiëne
Aa puete wassen as ge van 't schaethoës komt, smeirlappen, of ne stamp in aa hol, en ma vosjt oep aa bakkes! Uw poten wassen als ge van't schijthuis terugkomt smeerlappen, of een trap in uw hol, en mijn vuist op uw bakhuis!

E woodeken in 't Asses
Toen de eerste toiletten met spoeling verschenen:
In Briskel minsj, daa is da chemakkelek as ge naa 't hosjke gojt, daa sjpiele z' aa gat af ! In Brussel mens, daar is dat gemakkelijk als ge naar het huisje gaat: daar spoelen ze uw gat af!

'n Leembeurgse vermaaneeng
onder echtgenoten:
Ha dzjee oer maal taa, dzjee vaal zwatte zog, of ich haun oech op oer pens ! Houdt gij uw muil toe, gij vuile zwarte zeug, of ik houw u op uw pens!