poèmes - mouvementvovinamvvdbelgique

Menu
Aller au contenu

poèmes

Poèmes

poême n°1

 
Thập Tự Quyền
 
Khai thủ thập tự quyền
Quyết nhập nội tranh tiên
Cước bộ, đạo, quyền, dực
Liên chi đã nhỡn tiền.
 
Trực chỉ phạt tam điểm
Phiên tả đã câu liêm
Chuyễn hữu phi long tuyến
Luân thân trảm nhị biên.
 
Phi cước tam long giáng
Hồi mã tọa trung bình
Song thủ trực địa tạng
Ðạt chí nguyện bình sinh.
 
Luân nhị thập tự nhai
Tả xung trãm hửu đài
Thôi cước xuyên sơn bích
Liên đao hổ cước lai.
 
Thoái hữu phục mã công
Luân thân hoành lập tấn
Phi nhị cước bàn long
Lục Thức hoàn môn trấn.
 
 

Poème n°2

 
 
NHẬT NGUYỆT ÐAI ÐAO PHÁP.

 
 
Xung khí đề đao nguyệt bế hinh
 
Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh
 
Hồi đao thập tự phiên thân phạt
 
Loan vũ song phương vãng phản hoành
 
T din huy đao kinh thiên tr
 
Th hoàn yêu cnh đảo hùng tinh
 
Luân thân h giáng tam hoàn vũ
 
Truy địa long thng t giác minh
 
Sư hngˏ tương hi uy lực phát
 
Ðiểu tàngˏn độ tà sinh
 
Án sơn tản thạchˏ liên đạo trảm
 
Viên hoàn tam bộˏ đoạn trường chinh
A.C.M.V.VVD.B. - asbl - rue en Glain, 65 - 4000 Liège
Retourner au contenu