M°fondateur - mouvementvovinamvvdbelgique

Menu
Aller au contenu

M°fondateur

Histoire
 

 


Historique du Maître Fondateur du Vovinam.

C’est en 1912 à Son Tay, que le Grand Maître Nguyen Loc est né.  
  
Dès son plus jeune âge, il fut un fervent de l’art martial vietnamien et de sa philosophie. Sur le conseil de ses supérieurs, il entreprend un dur voyage à travers tout le Viet Nam afin de rencontrer les plus grands maîtres et de rechercher des documents jusqu’alors dispersés.
En 1938, après de longues recherches et méditations, il commence la codification et la restructuration d’un art ancien de plusieurs millénaires. Il crée alors, avec plusieurs disciples, le mouvement Vovinam Viet Vo Dao.  C’est en 1940 qu’il le présente officiellement au grand public à Ha Noi au Nord Viet Nam.  
Avant de mourir, en 1960, Maître Nguyen Loc a désigné Maître Le Sang comme son successeur.  On notera que c’est à Saigon que Maître Nguyen Loc, entouré de ses disciples, a prononcé ses derniers vœux et laissé son testament.
Maître Le Sang, désigné comme patriarche du Vovinam et le conseil des Maîtres ont alors établi un plan de propagation  du Vovinam Viet Vo Dao à travers le monde.ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

  

Lịch sử của người sáng lập tổng thể của Vovinam.
 
  
 Nó đã năm 1912 tại Son Tay, Grand Master Nguyễn Lộc được sinh ra.
Từ của mình khi còn nhỏ, ông là một trung thành của võ thuật Việt Nam và triết lý của nó. Theo lời khuyên của cấp trên của mình, ông bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn thông qua tất cả Việt Nam để đáp ứng các thạc sĩ vĩ đại nhất và tìm kiếm các tài liệu cho đến sau đó phân tán.
Năm 1938, sau khi nghiên cứu lâu dài và suy ngẫm, ông bắt đầu sự kết hợp và tái cấu trúc của một nghệ thuật cổ xưa của vài thiên niên kỷ. Nó sau đó tạo ra với một số đồ đệ, Vovinam Việt võ đạo phong trào.  Đó là vào năm 1940 ông trình bày chính thức cho công chúng tại Hà nội tại miền Bắc Việt Nam.
   
Trước khi ông qua đời, năm 1960, chủ Nguyễn Lộc bổ nhiệm tổng thể Le Sang làm người kế nhiệm ông.  Nó nên được lưu ý rằng đó là tại Sài Gòn bậc thầy Nguyễn Lộc, được bao quanh bởi những người theo ông, đã phát âm của mình cuối cùng thề và để lại di chúc của mình.
Master Le Sang, bổ nhiệm làm tộc trưởng của Vovinam và hội đồng thạc sĩ sau đó chuẩn bị một kế hoạch của Vovinam Việt võ đạo lây lan khắp thế giới.


  
A.C.M.V.VVD.B. - asbl - rue en Glain, 65 - 4000 Liège
Retourner au contenu