DANSCLUB 'T UILTJE SCHRIEK vzw
Puttestraat 16 - 2223 Schriek - dansclub.uiltje@scarlet.be

Home

Info

Geschiedenis

Kalender

Kinderen

Ledennieuws

Links

Statuten

Volwassenen


Dansclub 't Uiltje Schriek vzw
Identificatienummer 15372/95
STATUTEN
De feitelijke vereniging "Schriekse Dansclub t' Uiltje, werd op 1 mei 1995 omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk, beheerst door navolgende statuten:
TITEL I - Benaming, zetel, duur.
Art. 1. - De vereniging draagt de benaming: "Dansclub 't Uiltje Schriek", afgekort "D.U.S.". De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in de gemeente Heist-op-den-Berg. Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter te geven, geldt als adres: Grote Kerkweg 10 te 2223 Schriek. Bij beslissing van de raad van beheer, waarvan een uittreksel gepubliceerd wordt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, kan de zetel naar een andere plaats in de gemeente worden overgebracht.
Art. 2. - De vereniging heeft tot doel: het stimuleren van de danscultuur door, onder meer, danscursussen en dansactiviteiten te organiseren; het organiseren en deelnemen aan culturele activiteiten. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vereniging alle verrichtingen mogen doen, alleen of in samenwerking met andere organisaties, alle initiatieven nemen, alle roerende en onroerende goederen verwerven en beheren.
Art. 3. - De vereniging wordt opgericht op heden voor een onbepaalde tijd. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.
TITEL II. - Leden.
Art. 4. - De vereniging bestaat uit werkende en niet-werkende leden. De niet-werkende leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering en vallen niet onder de wet van 27 juni 1921 en de hierna volgende statutaire regelen. Het statuut van de niet-werkende leden wordt bepaald door een reglement van inwendige orde opgesteld door de raad van beheer. De benaming "lid" of "leden" voorkomende in alle hierna volgende bepalingen, bedoelt slechts de werkende leden. Het aantal leden in onbeperkt, doch moet ten minste drie bedragen. Als nieuw lid kan toetreden ieder die door de raad van beheer als zodanig wordt toegelaten. Deze beslist vrij, met gewone meerderheid van stemmen, over elk verzoek tot toetreding. Het jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering zonder dat het lidgeld hoger kan zijn dan bef 5.000.
Art. 5. - Elk lid kan te allen tijde vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van beheer. Tot uitsluiting van een lid kan door de algemene vergadering worden besloten, met twee/derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen. Een lid dat het lidgeld niet betaald, wordt geacht ontslag te nemen.
TITEL III. - Algemene vergadering.
Art. 6. - De algemene vergadering vergadert op dag, uur en plaats in de oproepingsbrief bepaald, op verplichte wijze eenmaal per jaar, in de loop van het eerste trimester van elk werkjaar, of op verzoek van één vijfde van de leden. Zij vergadert daarenboven telkens als de raad van beheer het beslist. Alle leden worden door toedoen van de voorzitter, of bij gebreke van hem door de secretaris, opgeroepen per brief, die de agenda vermeldt en ten minste 8 dagen voor de vergadering wordt verzonden. De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer. Elk voorstel dat minstens door één twintigste der leden is ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan.
Art. 7. - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of, bij gebreke van hem, door een beheerder aangeduid door de meerderheid der aanwezig leden. Tenzij de wet of deze statuten anders voorschrijven, worden de besluiten op de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. De vergadering kan de statuten slechts wijzigen, indien deze wijziging op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dat getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde van de aanwezig of vertegenwoordigde stemmen vereist. Voor het wijzigen van het doel van de vereniging, is eenparigheid van stemmen vereist.
Art. 8. - Volmacht om op een algemene vergadering te stemmen mag slechts aan een ander lid der vereniging worden gegeven. De volmacht moet schriftelijk zijn en bij aanvang van de vergadering worden voorgelegd.
Art. 9. - Voor de navolgende zaken wordt wettelijk een beraadslaging van de algemene vergadering vereist: het wijzigen der statuten, het benoemen en het afzetten van de beheerders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het ontbinden van de vereniging.
Art. 10. - De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om het aanstellen of afzetten van beheerders of het uitsluiten van leden en indien de meerderheid van de aanwezig of vertegenwoordigde leden het wenst.
Art. 11. - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, getekend door de voorzitter en de secretaris en in een register opgenomen. Uittreksels uit de notulen worden voor gelijkluidend getekend door de voorzitter of de secretaris. Een afschrift der notulen wordt aan de leden, die erom verzoeken, overgemaakt. Derden die van een rechtmatig belang doen blijken, kunnen op de maatschappelijke zetel inzage nemen van de notulen.
TITEL IV. - Bestuur.
Art. 12. - De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer, samengesteld uit minstens twee leden en maximum tien leden, door de algemene vergadering gekozen uit de werkende leden. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van beheer kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, mits zij niet door de wet of door deze statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn opgedragen. De raad van beheer heeft tevens de bevoegdheid interne reglementen uit te vaardigen, zowel betreffende de werkende als de niet-werkende leden. De raad kan zijn bevoegdheid voor welbepaalde handelingen of taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere beheerders, of zelfs aan een derde.
Art. 13. - De functie van beheerder is onbezoldigd. De beheerders worden benoemd voor een duur van 10 jaar. Zij zijn herkiesbaar. De leden van de raad van beheer verkiezen in hun schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hun mandaat is van dezelfde duur als dat van beheerder. In geval één dezer beheers- of bijzondere mandaten voortijdig, om welke reden ook , een einde neemt, voleindigt de nieuw gekozen beheerder of mandataris het mandaat van degene die hij vervangt.
Art. 14. - De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders, telkens als de belangen van de vereniging het vereisen. De raad beslist met de meerderheid zijner aanwezig of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De beheerders die verhinderd zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van beheer. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en bij de aanvang van de vergadering worden voorgelegd.
Art. 15. - De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat over het aannemen en ontslaan van personeelsleden of andere aangestelden indien de meerderheid van de aanwezig en vertegenwoordigde beheerders het wenst.
Art. 16. - De beslissingen van de raad van beheer worden opgetekend in notulen, getekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels uit de notulen worden voor gelijkluidend getekend door de voorzitter of de secretaris.
Art. 17. - Onverminderd artikel 12, alinea 5, hebben zowel de voorzitter als de secretaris voor daden van dagelijks beheer de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Voor andere daden dan die van dagelijks beheer, is een beslissing van de raad van beheer vereist en de vereniging is, behoudens andersluidende beslissing van de raad van beheer, hiervoor slechts geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter en de secretaris.
Art. 18. - De gelden van de vereniging worden bij één of meerdere financiële instellingen geplaatst, op de wijze die economisch het meest gepast lijkt. Bedragen in speciën kunnen in het bezit blijven van de penningmeester of aangestelden van de vereniging, op voorwaarde dat zij het bedrag van Bef 25.000 niet overschrijden.
TITEL V. - Begrotingen en rekeningen.
Art. 19. - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot 31 juli. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van beheer de rekeningen van het afgelopen jaar af en maakt de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar op. Deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. De goedkeuring der rekening sluit in zich de kwijting voor de raad van beheer.
TITEL VI. - Ontbinding, bestemming vermogen.
Art. 20. - De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding der vereniging uitspreken wanneer twee derde van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; door deze wordt geldig beraadslaagd ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden; deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd. Geen beslissing wordt aangenomen zo zij niet twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden verenigt.
Art. 21. - In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, tenzij de algemene vergadering, met inachtname van de wet, anders beslist, overgedragen aan een vereniging of inrichting die een soortgelijk doel als de vereniging zonder winstoogmerk "Dansclub 't Uiltje Schriek" nastreeft.
TITEL VII. - Slotbeschikkingen.
Art. 22. - Voor alle niet in onderhavige statuten voorziene gevallen, is de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.
Art. 23. - Elke wijziging in de statuten moet, binnen één maand nadat ertoe besloten is, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden. Hetzelfde geldt voor elke wijziging in de raad van beheer. Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is, wordt, binnen een maand na de bekendmaking van de statuten, een lijst neergelegd waarop alle leden met naam, voornamen, woonplaats en nationaliteit alfabetisch zijn vermeld. Die lijst wordt elk jaar aangevuld met de vermelding, naar alfabetische orde, van de wijzigingen die zich onder de leden hebben voorgedaan.