WILMES & MASCAUX
WORKS
#17
PUR(e)
2006 > 2008 | Australia - Belgium - Mexico - USA
photo - video - sound installation
INFO
INSTALLATIONS
all contents © WILMES & MASCAUX 2000-2017