Fragment Rijsoord
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie RIJSOORD.

Omdat we hier met een zeer oud Rijsoords geslacht van doen hebben, zullen we eerst in vogelvlucht stilstaan bij de geschiedenis van dit dorp.  

Het ontstaan en opkomst van Rijsoord is in belangrijke mate te danken aan de toewijding van de eerste ambachtsheer Gerard Allewijnszone. Hij slaagde er al spoedig in, belangrijke voorrechten bij de Graven te bedingen, zodat Rijsoord een betere woonplaats werd voor burgers dan elders in de Zwijndrechtse Waard.
De kerk van Rijsoord (1334-1336) was de eerste in de Waard. Omstreeks 1395 waren er al vier t.w. : Henric Yen kerc (Hendrik Ido Ambacht), Oudelans kerc (Heeroudelandsambacht), Heynkerc (Heerjansdam) en Ecclesia Danielis (Kijfhoek). Een jaar later wordt ook genoemd Doevelskerc (Grote Lindt) en in 1450 wordt de laatste ‘tFeer (Zwijndrecht) vermeld.
Sedert 1339 mochten er in Rijsoord een weekmarkt en zelfs 2 vrije jaarmarkten worden gehouden.

Er bestaat een belangwekkende bron van gegevens, betreffende de samenleving in Holland anno 1515. Aanleiding hiertoe was - hoe kan het anders - een belastingkwestie; door de landsregering werd een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder de bevolking leefde en voor de eerste maal kreeg - ondanks Dordts verzet - ditmaal Zuid-Holland een beurt. Op 25 januari 1515 werden schouten en schepenen der Zwijndrechtse dorpen in Dordrecht ontboden en uit hun beedigde verklaringen blijkt duidelijk, hoe hoog de nood op het platteland gestegen was. Een kwart van de Heerjansdammers was armlastig en in de Linde nog een groter aantal. Kijfhoek gaf een heel droevig beeld - 6 huizen waren er slechts - en de inwoners waren zo arm en hadden al zoveel gegeven “dat sys niet langer geven en mogen of zy zouden vandaen moeten vertrecken”. In Hendrik Ido Ambacht was meer dan de helft der huisgezinnen armlastig. Slechts Rijsoord en Sandelinge Ambacht staken wat gunstiger af. Ieder dorp moest 6 vragen beantwoorden: 

RIJSOERDE.

Heer Jan van Alcmaer, pastoer van Rijsoert, Anthuenis Adriaenszoon, schout, oudt 60 jaeren, Dirrick Jacopszoon, oudt 50 jaeren, ende Heindrick Dirricxzoon, oudt 45 jaeren, scepenen in Rijsoerde, seggen by eede tguendt dat hiernaer volcht, eerst,
Upt Ie, datter zijn in als 11 haertsteden, behalve de pastoer ende coster; ende zijn genouch in eene doene de naeste 10 jaeren herwaerts.
Upt IIe seyt de pastoer, datter zijn tusschen de 30 ende 40 communicanten.
Upt IIIe seggen, dat zy geen exchijs en geven tot prouffyte van hueren dorpe, maer haelen huer bier Tordrecht, aldaer zy exchijs geven van tvat 3 st., ende en moeten nerghens bier halen dan Tordrecht, noch en moghen huer coern nerghens voeren dan Tordrecht, aldaer zy betaelen maekelaerdyegelt, te weten van elck hoet haveren de cooper ende vercoiper elcx eenen halven st., ende voorts van andere coern naer advenant; ende als zy de stede huere exchijs betailen, zoe moghen zy huer coern voeren daer zy willen, maer dat gebeurt selden.
Upt IVe seggen, dat zy hueren portie in de ommeslagen niet en gaderen by de kerven, maer stellent onderlanghe nae dat elcx gegoet es, zoe dickwil ast gebuert; ende huere portie draecht in tcroengelt sjaers 70 croenen, daertoe zy ontfanghen 4 st. van de mergen, die den eyghen betaelt, sulcx datter niet en blijft boven 15 Rh. gl., die zy up heure goeden ende hoofden ommeslaen moeten, in welcke 15 Rh. gl. de rijcxste gelt 3 Rh. gl. ende voorts naer advenant, ende de rijcxste wert gereeckent by estimatie 500 Rh. gl. eens, alle huere goeden daer inne gereeckent die zy hebben.
Upt Ve seggen, dat zy hem generen mit bouwerye ende lantneringe. Heur ambocht es groot 346 mergen, daerof de 25 of 30 mergen hemluyden in den dorpe toebehoerende, ende de reste behoert binnen der stede van Dordrecht ende elders; ende daer en zijn geen  geestelicke luyden of poorters, die aldaer lant selver gebruycken. Ende de mergen lants gelt te huyere, teen deur tandere, tusschen 2 Rh. gl. ende 1 nobel, ende te coop 7 of  8 £ gr.; ende en gebruycken tvoors. lant niet half, maer andere dorpen daer omtrent geseten die gebruykent.
Upt VIe seggen, dat zy veel dijckaetge te houden hebben, alsoe zy rontsomme int water leggen, ende hebben te gelden by gemeene jaeren van sluysgelt, moelengelt ende dijckaetge, upte mergen 12, 13 of 14st.
                                    

De brug van Rijsoord werd in 1543 over de Waal geslagen, bewesten de Rijsoordse kerk, ter vervanging van het oude schuitveer dat hier sedert 1332 dienst deed. Voor herstelling van de brug gaf Prins Willem van Oranje op 4 december 1582 toestemming de kosten hiervoor te mogen verhalen uit een omslag over alle morgens (1 morgen = 93 A 94 ca.) der Zwijndrechtse Waard, mits de ingelanden dan voortaan vrijgesteld zouden zijn van bruggegeld. Aert van der Graef heeft de brug getimmerd voor de aangenomen som van 1450 ponden.
In 1615 werd zij “door ouderdom en tlanck gebruyck vergaen ende ontramponeerd bevonden”. De toenmalige Schout van Rijsoord, Lenaert Foppen van Driel wilde op zijn kosten de brug wel herstellen als hij alle rechten erbij over kon nemen. Men ging akkoord maar na herstel ging hij ook van de Waardbewoners bruggegeld eisen. Er ontstond een proces, dat in april 1617 eindigde in een arbitrale uitspraak: voor immer zouden allen, vallende onder de schouw van Zwijndrecht, vrijgesteld zijn van bruggegeld, mits éénmaal  betalende een som van 3 stuivers voor iedere morgen die de Waard telde. 

Rijsoord en de Reformatie.

De kerkelijke gemeente is ontstaan in 1578. We kunnen gerust aannemen dat er daarvoor ook wel bijeenkomsten zijn geweest. In 1580 wordt vanuit Rijsoord aan de Classis te Dordrecht gevraagd om een predikant, samen met de gemeente Hendrik Ido Ambacht.
Een zekere Otto Genonis, een Rijsoordenaar verzocht al in 1579 om predikant te mogen worden. Zijn proefpredeking op 4 mei 1579 verliep niet bepaald gunstig. Hij werd later nog beroepen in Barendrecht. De eerste predikant te Rijsoord werd Godefricus Allendorp, van beroep oorspronkelijk boekbinder te Dordrecht. Op een zondag na 9 juni 1580 werd hij bevestigd door Ds. Johannes Rochus, predikant te Ridderkerk. Als we hier nog terloops vermelden, dat in 1575 Alblasserdam, dorp en kerk door de Spanjaarden werden verbrand dan blijkt, dat het ook in Rijsoord een allesbehalve rustige tijd was. In 1585 werd Allendorp opgevolgd door Gilles Tavenier. Vaak moest er worden opgetreden tegen bepaalde uitwassen; zo liep er in Rijsoord een man rond, die de mensen uit de kerk houdt en zegt dat hij is benoemd om zieken te bezoeken en hij raadt de mensen ook aan om hun kinderen niet te laten dopen. In 1593 meldt Tavenier aan de Classis “aengedient dat eenighe ongeschicte vroedvrouwen tot Rijsoort ende elders, het gemeyne volck met vele superstitien (bijgeloof) ende vreemde factien (daden) vervoeren. Is goetgevonden dat Gilles voors met Luca van der Haghen deselve sullen aenspreken ende die vermanen van ‘t selve af te laten, ofte datse bij faulte van dien veroorsaect zullen worden den hooghofficier aen te dienen.
Vanaf het begin drongen de Ambachters er op aan een eigen predikant in hun midden te hebben. Na het overlijden van Tavernier in 1604 kreeg het Ambacht een eigen predikant nl. Hermes Celosse en Rijsoord benoemde Franciscus Laurinius. 

In de beginjaren werd de zgn. vroegdoop gedaan, zo spoedig mogelijk na de geboorte van het kind. Vandaar dat meestal de vader alleen bij het doopvont stond. Later kwamen er getuigen (ca. 1620) bijstaan, nog weer later ook de moeder.  

Bronnen:

* Informacie upt stuck der verpondinghe 1514 (oude stijl! ) Hollant ende Vrieslant, Uitg. Sijthoff, Leiden 1866.
* Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard 1331-1955, F. Jorissen.
* De kerk over de brug, 400 jaar N.H. gemeente te Rijsoord, 1980.

GENEALOGIE: 

verm. Frans, François tr. met LIJNTJE, LIJNTIEN.

Uit dit huwelijk:

1.   Floris Fransen            A01-A
     + mogelijk
Lijntien Fransdr. Pieterken Fransdr.

Er zijn sterke aanwijzingen dat bij de naamgeving bepaalde regels werden gehanteerd. De eerste vier kinderen werden naar de grootouders vernoemd waarbij de indruk bestaat dat de familie van vaderszijde de spits afbeet en de volgorde bepaalde. Was het eerste kind een zoon, dan werd hij naar de grootvader van vaderszijde vernoemd, was het een dochter dan werd zij naar de grootmoeder van vaderszijde vernoemd. De tweede zoon of dochter in een gezin werden vervolgens naar de grootvader of grootmoeder van moederszijde vernoemd. 

 • A01-A

Floris Frans(sen) Plaisier, Pleijsier uit Rijsoord (1588).
geh. (1) Rijsoord 13-11-1588
met
Mariken, Maaijken Joostendr.
“beijde uijt Rijsoirt”.

Uit dit huwelijk:

1.   François                ged. Rijsoord 21-06-1590 (jong ovl)
2.
 
Fransois (Frans)        ged. Rijsoord 30-07-1591 A02-A
     Doopget: 1. Adriaen Pietersoon.

Mogelijk is deze doopgetuige Adriaen Pieters van der Leer, timmerman, wonende aan de Oostendam aan het hoofd van de Pruimendijk onder Ridderkerk, zoon van Pieter Adriaens van der Leer en Neeltje Pieters Dammis. Hij tr. met Marietje, Marijcke Leenderts van Driel. Meestal zijn de doopgetuigen naaste familieverwanten van de dopeling, maar in dit geval ( als dit de juiste Pieter is), is de familieband ons onduidelijk.

              2. Jannetje Pleunen.

Deze doopgetuige is de moeder van zijn toekomstige vrouw Nelleken Huigen. Haar relatie tot de dopeling in 1591 is ons onduidelijk.
3.
  Joos                    ged. Rijsoord 17-03-1596
4.   Lijntien                ged.
Rijsoord 09-01-1600

Floris tr. 2e Rijsoord 19-07-1609 met Maijken, Marijken Emons, jd. van Heerjansdam.

Uit dit huwelijk:

5.  Maertie   ged. Rijsoord  27-06-1610
6. 
Pieter    ged. Rijsoord  24-11-1613

7. 
Imen      ged. Rijsoord  26-01-1616     A02-B

 • A02-A

Fransois, Franchoijs, Frans Floriszen, Floriszoon Plaisier, Pleijsier jg. van Rijsoord.      
ged.  Rijsoord   30-07-1591
ovl.  Rijsoord   01-04-1637
bgr.  Rijsoord   06-04-1637
Fransois, Frans deed belijdenis te Rijsoord 24-03-1622 en werd bevestigd tot diaken op 21-04-1630. Dat hij kon lezen en schrijven blijkt uit onderstaande akte van 16-03-1627 waarin hij genoemd wordt als secretaris van Rijsoord.

Frans Florisz. jg. van Rijsoord tr. Nelletgen Huijghen, jd. van Ridderkerk.
Nelleken, Nelletgen Huijghen, Huigen jd. van Ridderkerk.
ged. Ridderkerk  20-10-1596

1. Adriaen Pietersoon.
   Dezelfde persoon als bij haar echtgenoot Fransois.

2. Jannetje Pleunen.
   Haar moeder, zij was ook doopget. bij haar echtgenoot Fransois.

3. Pleuntge Adriaensdr.
   Voorlopig houden wij haar op een tante van de dopeling, zus van de 1e man van Janneken Pleunen.

belijdenis Rijsoord    26-08-1622
ovl.       Ridderkerk  19-08-1663
dochter van Hugo Jorisz. Huijgen  en Janneken Pleunen.
 
Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Florisz.:
Hugo Jorisz. Huijgen of ook genaamd Huig Jorisz. Slickerveer  van Ridderkerk, tr. 1e Ridderkerk  01-05-
1583 met Maritge Jans, tr. 2e Ridderkerk dec. 1593, ondertr. Rijsoord “21-11-1593 aengedient een belofte 
des houwelijcks tusschen Huijgen Joriss wd, van Ridderkerck otr. Janneken Pleunen, wd. van Cornelis 
Adriaensen, uijt Rijsoirt”. Zij tr. 1e Rijsoord 21-08-1588 (ondertr. Ridderkerk 31-07-1588) met Cornelis 
Adriaensz. van Ridderkerk, won. aan de Drogendijk. 
Janneke Pleunendr. tr. 3e met Jan Jacobsz. (Snijder), Jan Jacobsz. tr. 1e Ridderkerk 20-04-1597 met 
Janneken Adriaens.
Bron: o.a. Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer. Uitg: Gen. ver. Prometheus, Delft.
 
 
Uit dit huwelijk:
1. Mariken Fransen    ged. Rijsoord  26-12-1622 A03-A
   Doopget: 1.  Aert Simonsz.
            2.  Cornelis Hendericksz. de Jonge
Hij is mogelijk Cornelis Heijndricsen de Jonge, jg van den
Oostendam tr. Ridderkerk 14-01-1617 met Mariken Cornelis, jd van Ridderkerk; de (familie) band is ons (nog) niet duidelijk.

Van 27-10-1624 tot 01-01-1629 is er een hiaat in het doopboek van Rijsoord. Het is niet onmogelijk dat er in die periode nog meerdere kinderen uit dit gezin zijn gedoopt. Misschien een Willem Fransz. welke op 12-04-1653 “na onderwijsinge” werd aangenomen als kerkelijk lidmaat te Rijsoord en mogelijk ook een Dirck Fransz. welke op 05-07-1653 “na ondersoeck” werd aangenomen als kerkelijk lidmaat te Rijsoord.
 
 
2.   Huijg Fransz.   ged. Rijsoord  28-08-1630 A03-B
      Doopgetuige: Josijtien Ariens.
 
 
3.   Floris  Fransen ged. Rijsoord 06-02-1633  A03-C
      Doopget:
      1. Pieter Lenertzen
      Pieter is de man van Jaepgen Jansdr. (zie onderstaande akte van 16-03-1627)
      2. Bastiaen Corneliszen.

 
Op 27-10-1624 is Frans Florissen (Plaisier) doopgetuige te Rijsoord van Cornelis, zoon van Leendert Arijens 
Slickerveer en Swaentje Jansdr.
Leendert Arijensz. Slickerveer, zoon van Adriaen Pleunen, ged. Rijsoord 27-03-1595, won. Ridderkerk, voorgesteld tot ouderling aldaar 1660, ondertr. Ridderkerk 14-08-1622 met Swaentien (Swaentje) Jansdr. ged. Ridderkerk 13-02-1600, dochter van Jan Jacobs Snijder en Janneken Adriaens.
Bron:
Kwartierstatenboek XIV, Prometheus Delft.
 
Testament bij notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. 16-03-1627:
Jan Jacobsz. (Snijder) en zijn vrouw Jannetgen Ploenen, wonende onder het ambacht van Ryderkerck  
benoemen elkaar tot universeel erfgenaam met legaten aan haar voordochter Nelletgen Huijgen, vrouw van 
Frans Florisz. (Plaisier), secretaris van Rijsoort, en hun dochters Grietgen Jansdr., Swaentgen (Swaentien) 
Jansdr., vrouw van Leendert Arienz. (Slickerveer) en Jaepgen Jansdr., vrouw van Pieter Lenertz.
Nelletgen krijgt: 80 gld. waarvan ze reeds 50 gld. gekregen had; de andere 3 krijgen elk 100 gld. en een bed.  
Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONA, invent. nr. 156, aktenr: 62, blz. 131. 
 
Verklaring bij notaris Adriaan Kieboom 29-04-1636:
Michiel Bastiaensz. de Vette alias Bij de Mole uit Charlois, 43 jaar oud, verklaart op verzoek van Jacob 
Jansz. Beets, coopman te Dellfshaven, dat deze aan Frans Florisz. (Plaisier) van Rijsoort 2 tonnen en aan Jan 
Doetmijnuyt te Ryderkerck 1 ton lijnsaet heeft verkocht voor 50 gld. per ton. De transactie werd afgesloten 
in herberg “de Roo Lely” in de Nieustraet (Rotterdam) waar Cornelis Reynsz. waard is.
Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONA, invent. nr. 150, aktennr: 703, blz. 1082.
 
Nelleken Huygen hert. 27-03-1639 met Willem Jansz.
05-03-1639 Willem Jansz. jm. van omtrent Brussel, wonend te Rijsoort (en) Nelleken Huijgen, wed. van Franchoijs Florisz., beijde woonende in Rijsoort “sijn alhier getrout op den 27 Meert”.
 
04-07-1639, rechtzaak over geld:
De wed. van Frans Floris in Rijsoord eiseres, contra Gijsbrecht Cornelis, smid in de Lind.
Bron: Baljuw en Hoge Vierschaar Zuid-Holland, inv. nr. 140, fol. 366v.
Dank: Dhr. A.B. Maliepaard, Ridderkerk.
In een akte van 26-05-1646 wordt hij genoemd: Gijsbrecht Cornelis Smit met Ancken Huyen verkopen grond in het Kortambacht van Groote Lindt. Met hem had de wed. Nelleken Huijgen kennelijk een conflict over geld.
Bron: Gem. Arch. Dordrecht, inv. nr. 2, akte dd. 26-05-1646.

Een akte van 13-12-1664 beschrijft het erfhuis van Willem Jansen en Nellitie Huygen, een echtpaar gewoond hebbende en overleden aan de “Drogendijck” onder Ridderkerk.
Schout Pieter van Gilst stelt de afrekening op met o.a posten zoals: geld ontvangen van Achie Foppen en Gillis Ariens vrouw vanwege huishuur, rente van Teunis Aertsz., rente over een obligatie van de weduwe van Pleun Arij Pouwels, van wijlen Willem Jansz. voor aankoop van een “copere vuurpan”, voor de aankoop door Huijgh Fransz. Plaisier van kannen, verder werden de navolgende personen genoemd: Geen Jacobs, Bastiaantje Willems, Cornelis Cornelisz. Truijen, Jan Teunisse Suyver(?) op Ridderkerk, Pieter Jan Teunisz.
Bron: Arch. Rotterdam, ora Rijsoord en Strevelshoek inv. nr. 17. Akte 13-12-1664.
Blad: O.V. juni 2002, blz. 242. 

 • A02-B

Iman, Imen, Yman Floriszn. Plaisier, Plaijsier ged. Rijsoord 26-01-1616
geh. Rijsoord 21-09-1653
met Pieterge Wouters, jd. van Mijnsheerenlant van  Moerkercken (1653).

Uit dit huwelijk: ??

 • A03-A

Mariken, Marijke, Maijken Franse(n) Plaisier ged. Rijsoord 26-12-1622
Rijsoord 20-12-1647: Maijke Floris (moet zijn Franse), huijsvrouwe van Eldert Vincke, lidmaat na ondervraginge.

                                         ondertr. Rijsoord 21-09-1647
                                             geh. Rijsoord 13-10-1647

Eldert Jansse Vinck                          ged. Rijsoord 03-09-1606
wednr. van Ariaentje Cleys
zoon van Vinck Janssen en Anneken Ellaerts.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Mariken Fransen:
Vinck Janssen, van Rijsoirt tr. Rijsoord 14-07-1598 met Anneken Ellaerts
dochter van Ellaert Pietersz., boer aan de Droogendijk onder Ridderkerk, taxateur van de 10e Penning, heemraad van Ridderkerk en Maergen Adriaensdr.

Uit het huwelijk van Eldert Vincke en Aerjaentie Cleijs:

1. Lijntjen, Lijntien Ellerde ged. Rijsoord  29-01-1645 (naam niet ingevuld).
tr. Rijsoord (otr. Ridderkerk 27-04 en Rijsoord 28-04) 26-05-1669 met Teunis Jacobsen (Polderman), jm  
van St. Anthoniepolder (1669), otr. 2e St. Anthoniepolder 05-07-1681 met Hendrick Jans, zoon van Jan Dircks Wijngaert en Aechie Claes. 

Bron: M. Los, OV mei 2002, blz. 196 en A.B. Maliepaard, OV sept. 2004, blz. 259.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Elderse Vinck         ged. Rijsoord 21-06-1648
  Doopget:
  1.Lijntie Pieters en Huigh Franse.

  Doopgetuige Lijntje Pieters Vincken, ged. Rijsoord 02-01-1629, dochter van Pieter Vincken (ged. Rijsoord 22-10-1600) en Aeriaentien Cornelis Soeteman. Pieter is de broer van Eldert.
  2. Huijgh Franse (Plaisier)
  Broer van Mariken.
  Doop 21-06-1648: Jan, vader: Eldert Vincken, moeder: Maijken Franse, getuigen: Lijntie Pieters ende  Huijgh Franse.
  Jan
  Eldersen Vinck doet belijdenis te Ridderkerk op 01-07-1671.
  Jan Eldertsz. Vinck met attestatie op Barendrecht 12-10-1675.
  Bron: J. Versluijs, lidmaten te Ridderkerk, kerkarch. R’kerk no 3 en 4.

  19-05-1675: Jan Eldersz. Vinck, wednr. van Willemtie Jans, van Rijsoord, en Aryaentie Jacobs jd. van Barendrecht, zijn met attestatie van Barendrecht in Rijsoord getrouwd.

  Jan Elderts Vinck is overleden vóór 28-05-1679 want dan hertr. zijn wed. Ariaentie Jacobs met Jan Claes jm. van Ridderkerk.
  Bron: De Barendrechtse Doop- en Trouwakten in de 17e Eeuw, p. 132, A.M. Overwater, 1986.

 2. Aerjaentie Elderse Vinck    ged. Rijsoord  29-11-1649
  Doopget:
  Geertie Theunis 
  Geertien Theunis is
  de vrouw van Jan Vincken, hij is de broer van  Eldert.

 3. Jannetjen  Elderse Vinck  ged. Rijsoord  03-12-1651

 4. Pleuntje   Elderse Vinck  ged. Rijsoord  14-12-1653
  Doopget:
  1.  Sijtje Cornelis is 
  de vrouw van Huijgh Fransz. (A03-B).

  2.
   Geertje Theunis

  Ellert Vinken was op 09-03-1631 te Rijsoord doopgetuige van Cornelis Pieters, zoon van Pieter Vincken en  Aeriaentie Cornelis (Soeteman). 

 • A03-B

Huigh Fransz. Plaisier, Pleijsie
ged. Rijsoord 28-08-1630
Beroep:
Kastelein.
geh. (1) Rijsoord 30-06-1652
Sijken, Sijtje Cornelisdr, j.d. van Kijfhoek (1652).
Huwelijk Rijsoord: 30-06-1652 Huijgh Fransz. jm. van Rijsoord tr. met
Sijken Cornelis, jd. van Kijfhoec  “alhier getrout met attestatie van de groote Lindt”.
dochter van Cornelis Aertsz. en Sijtgen Maerten Walen.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Huigh Fransz.:
Cornelis Aertsz. ged. Rijsoord 29-05-1611, zoon van Aert Aertsen, van de Drogendijk onder Rijsoord, en Jannetje Jans, van St. Catelijne bij Oostende (B), tr. Rijsoord 17-04-1633 met Sijtgen Maerten Walen, jd. van Alblasserdam.

Uit dit huwelijk:

1. Claartje Huijge  ged. Rijsoord  16-05-1655
   Doopget:
   1. Mayken Cornelis

Zij is de zus van Sijtje, n.l. Maeijke Cornelis ged. H.I. Ambacht 22-01-1634, otr. H.I. Ambacht 03-02-1663 met Kornelis Herberts (den Ouden) Truijen ged. H.I. Ambacht 26-12-1631, herbergier te HIA 1665, wonende omtrent de Oostendam onder HIA 1690.
   2. Mayken Fransen
zij is de
zuster van Huig Fransz.
2.  Lijntje  Huijge   ged. Rijsoord  16-05-1655

    Doopget: 1. Mayken Cornelis

            
2. Mayken Fransen

geh. (2) Rijsoord 30-06-1652 Huijgh Fransz. jm. van Rijsoord tr. Sijken Cornelis, jd. van Kijfhoec “alhier getrout met attestatie van de groote Lindt”. 

geh. (2) Rijsoord 16-01-1656

TRIJNTIE LEENDERTS HUPSE  ged. Ridderkerk 26-12-1632
Doopget: Marijken Blasen.
 ovl. Ridderkerk 21-02-1708
Huw.get: Leendert Pieters.

dochter van Lenaert Pietersen Hupsen en Marijcken (Marichjen) Ariensdr
.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Huigh Fransz.:

Leendert (Lenaert) Pieterz. Hupse(n), jm. van IJsselmonde, gemenelandsmolenaar, verrichtte voor de dijkgraaf het op- en afhangen van de zeilen op de nieuwe molen in 1653, tr. 1e Ridderkerk 25-10-1626 met Ariaentje Cornelis, ged. Ridderkerk 11-03-1607, tr. 2e Rijsoord 11-04-1632 (otr. Ridderkerk 21-03-1632) met Marijcken (Marichjen) Ariensdr., jd. van Ridderkerk. In 1680: “sijnde een oude vrouw van ontrent tachtigh jaeren, behelpt haer met spinnen en wert van haer kinderen geadsisteert”.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer. Uitg: Gen. ver. Prometheus, Delft. 

Uit dit huwelijk:

3.  Frans Huijgen    ged. Rijsoord   29-10-1656     A04-A
    Doopget: 
    1. Mayken Franse
       zij is de
zuster vande vader Huigh Fransen.
    2. Mr. Perduijn, out 22 jaar van Oudbeyerlant
.
Hij is
Sijmon Perduijn, doctor in de medecijnen, is zeker géén familie, hij woonde te Dordrecht (1659),  Willemstad  (1663), Dordrecht (1678). otr. Westmaas 31-07-1678 met Cornelia Clierius, hij is ook nog gehuwd geweest  met Geertruijt Verduijn, beiden jd van Dordrecht.
4.
  Marij Huijgen    ged. Rijsoord   ..-08-1660     A04-B
5.
  Arij Huijgen     ged. Rijsoord   30-09-1663     A04-C

    Doopget:
Lijsbeth Leenerts
.
Zij is
Lijsbeth Leenderts Hupse, een zuster van moeder Trijntie Leenderts, Lijsbeth is ged. Rijsoord 09-05-1641, tr. Rijsoord 16-10-1667 met Bastiaen Jansz. Nug(h)teren ged. Rijsoord  05-03-1645, zoon van Jan Gijsen van den Broeck en Neeltje Ariensdr. (Nuchteren); Bastiaen nam dus de achternaam van zijn moeder over, hij tr. 2e Rijsoord 24-04-1686 met Neeltje Zijmonsdr.
Bron:
Kwartierstatenboek XIV, Prometheus
6.
  Nelligie Huijgen ged. Rijsoord   13-07-1666

    Doopget: 
Aertie Jacobs
.
verm. Aryaentie Jacobs,  jd van Barendrecht, latere vrouw van Jan Elderse Vinck.

7.
  Lijntie Huijgen  ged.
Ridderkerk 31-03-1669     A04-D
Doopget:
Aertie Jacobs
.
TRIJNTJE LEENDERS HUPSEN hertr. met DAMMIS ARENTSz.
ged. Rijsoord  29-12-1641.

In 1680: Dammis Arijensz. en sijn huijsvrouw hebben drie kinderen boven en een benede de acht jaeren, behelpen haer met vlassen (en) biertappen. 

 • A03-C

Floris Fransen     ged. Rijsoord  06-02-1633
                   ovl. Ridderkerk
Beroep:
Marktschipper, wonende aan de Droogenwaaldijk onder Ridderkerk
               ondertr. Rijsoord  28-04-1658
                   geh. Rijsoord  26-05-1658

Pietertje Cornelisdr. van der Houck, Hoeck.
                   ged. Rijsoord  21-10-1635

dochter van Cornelis Arijen (Maertens) en Neeltje A(d)riaens
.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Floris Fransen:

Cornelis Ariens ged. Rijsoord 16-12-1601, ovl. na 19-02-1645, zoon van Adriaen Pleunen en NN, tr. Rijsoord 11-05-1631 met Neeltie Ariens ged. Rijsoord 12-02-1606, ovl. na 19-02-1645, dochter van Arien Paulsen won. Rijsoord.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Prometheus Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Frans      Florisse  ged. Rijsoord    20-10-1658     A04-E
2. Nellichje  Florisse  ged. Rijsoord    04-11-1663     A04-F

   Doopget: Trijntje Leenderts
.
Zij is Trijntje Leenderts Hupsen, schoonzuster van Floris Fransen.

3. Pietertje  Florisse  ged. Rijsoord    11-04-1666

   Doopget: Annichje Corstiaens

Zij is Marichjen Corstiaensdr. ged. Rijsoord 29-08-1638 otr. Rijsoord 23-03-1659 en tr. Rijsoord 20-04-1659 met Pieter Pietersz. jm. van Grooten Breugel, in ‘t land van Luik.

4. Cornelis   Florisse  ged. Barendrecht 03-04-1667

Doopget: Adriaenken Cornelis.

5. Marij      Florisse  ged. Rijsoord    30-12-1668

   Doopget: Aertie Elderts
.
Zij is Aerjaentie Elderts Vinck, dochter van Mariken Fransen Plaisier en Eldert Jansse Vinck  (zie A03-A).

6. Ariaentie  Florisse  ged. Rijsoord    21-12-1671

   Doopget: Hendricksie Corns
.
7. Cornelis   Florisse  ged. Rijsoord    03-08-1672   A04-G

   Doopget: Pietertie Ariens
.
8. Lijntie    Florisse  ged. Rijsoord    03-04-1674   A04-H

   Doopget: Trijntie Leenderts
. (Hupsen)

9. Marij      Florisse  ged. Rijsoord    04-11-1676

   Doopget: Ariaentie Ariens
. 

Op 29-03-1662 is “Corstiaen Gerritsen vrou” (zij is Anneke Willemsdr. geh. met Corstiaen Gerritz. Timmerman) borg voor Floor Fransen bij een openbare verkoop te Rijsoord.
Zelf kocht ze “hooftdoecken’, een kan en een “booter schooteltie van tin”.

Bron: NA, ora Rijsoord en Strevelshoek inv. nr. 15, akte dd. 29-03-1662. 

Pietertje Cornelis Van der Hoeck tr. 2e Rijsoord 04-04-1677 met CORNELIS PLEUNEN VELTHOEN ged. Ridderkerk 21-02-1627, zoon van Pleun Mattheusz. Velthoen en Beatricx, Beatris Ariensdr. Nuchteren.
In 1680: “Cornelis Pleune Velthoen en sijn huijsvrouw hebbende drie kinderen benede de acht jaeren en niets daer toe dan dat hij windt met zant en koorn voeren en kompt soberlijck aen de kost”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988. 

 • A04-A

Frans Huigen Plasier, Plezier  ged. Rijsoord   29-10-1656
                               ovl. Rijsoord   20-04-1714
                           ondertr. Rijsoord   22-04-1679
                            geh. Heerjansdam   14-05-1679

Gerrits, j.d. van Heerjansdam (1679). 

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth  Franse      ged. Rijsoord   02-02-1687
                         ovl. Ridderkerk 16-06-1716
2. Jannetje  Franse      ged. Rijsoord   26-11-1690     A05-A
 

Op 04-04-1699 transporteert Flooris Plasier (= Frans Huijge) een huis en erf op Heerjansdam aan de kinderen en erfgenamen van Corn(elis) Pouwlisz. (Paulusz.) de Haen en Lena Willemsdr. (Vlasblom) die op Heerjansdam waren overleden. Dezelfde dag compareren Pieter Jorisz. van Buijre en Alebrecht Cornelisz. van Bergh, als voogden over de nagelaten kinderen en verklaren n.a.v. de koop van het huis, aan Plasier 400 gld schuldig te zijn.

Bron: ARA, o.r.a. Heerjansdam inv. nr 2, fol. 101 e.v.en  fol. 102 e.v., Artikel K.J. Slijkerman, Gens Nostra febr. 1989, blz. 50. 

 • A04-B

Frans Huigen Plasier, Plezier  ged. Rijsoord ..-08-1660
                               geh. Rijsoord 27-10-1680

Pleun Ariensz. Velthoen        geb. Ridderkerk
zoon van Arij Pleunen Velthoen en Lijntje Jans.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Marij Huygen:

Arij Pleunen Velthoen ged. Ridderkerk 29-09-1630, zoon van Pleun Mattheus Velthoen en Beatris Ariensdr. Nuchteren, tr. 1e Dordrecht 21-06-1654 met Lijntje Jans, ovl. 08-01-1667. Uit dit huw: bovenstaande Pleun Ariensz. Velthoen. Arij tr. 2e Ridderkerk 30-01-1667 met Grietjen Ariens geb. Papendrecht, tr. 3e Charlois 01-05-1677 met Pietertjen Geenen geb. Charlois.
In 1680:
“Arij Pleunen Velthoen en sijn huijsvrouw, een kindt boven de acht jaeren geneert hem met een cleijn bouwerijtie”.
Op de boedelveiling dd. 01-07-1684, te Ridderkerk, van wijlen het echtpaar Isack Abramsen en Bastiaentje Willemsen kocht MARIJ HUYGEN PLAISIER als “Pleun A. Velthoens vrouw” enige spullen w.o. 2 slaaplackens voor 2 gld. 17 st. Borgen voor haar waren Eldert Gerritse en A.A. Hermis.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Ora Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, invent. nr. 46, Erfhuizen 1684-1689.  

Uit dit huwelijk:

1.   Lijntie  Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      31-08-1681
2.
 
Huyh     Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      02-05-1683
3.
 
Geertie  Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      02-09-1685
4.
 
Arij     Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      14-09-1687
5.
 
Nelleken Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      20-02-1689
6.
 
Lijsbeth Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      21-02-1691
7.
 
Maijke   Pleunen  Velthoen   ged. Rijsoord      15-06-1692
                                  ovl.IJsselmonde    12-09-1729
Maijke tr. IJsselmonde 06-10-1714 met Arie Cornelis Oostdijk.

Op woensdagh den 30e augustus 1747:
Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Pleun Velthoen, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam,tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 148v.
 • A04-C

Arij Huigen Pleisier ged. Rijsoord    30-09-1663
                     ovl. Ridderkerk  24-07-1737
                     geh. Rijsoord    25-04-1688

Niesje Gijsbertsdr. van Vliet
                     ovl. Ridderkerk  06-05-1728 

Uit dit huwelijk:

1. Maaike  Ariens    ged. Rijsoord        20-06-1688     A05-B
2. Huig    Ariens    ged. Rijsoord        06-01-1692     A05-C
3. Arij    Ariens    ged. Ridderkerk      25-12-1697     A05-D
  

02-05-1731.
Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert :
Aan de Waaldijk: Arij Huige Pleisier, 1 lantaarn, 1 brant emmer, 1 leer van 14 sporten.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, inv. 1 Keurboek, fol. 45v.

 • A04-D

Lijntie Huige Plasier, Plesier  ged. Ridderkerk 31-03-1669
                               begr. Pernis     28-01-1729
                            aangegeven door Huijgh Reijne.
                               geh. Rijsoord    15-08-1700

Reijnier Reijnen van Wijngaarden
Beroep: Schoolmeester, koster, voorzanger en doodgraver te Pernis. 

Uit dit huwelijk:
1.   Huijg Reijniersz. Reijne

     Huijg tr. met Cornelia Lucasdr. de Reus.

2.   Martinus Reiniers, Reijnierse ged. Rijsoord 18-07-1700

     Vader houdt bastaardkind ten doop:

“Gedoopt 18 juli 1700 Martijntie, bastaert, volgens de moeder (is de vader) Reynier Reynen, die oock als vader over hetselve (kind) ten doop heeft gestaen”.

Doopgetuigen waren: Lijntie Huygen (Plesier), nb. zijn eigen vrouw en Niesie Gijsbertsen (van Vliet).

      Bron: DTB Ridderkerk 27 (=Rijsoord) en Varia, K.J. Slijkerman, Ons Voorgeslacht 1999, p. 368.

Over deze “kleurrijke” zoon van Lijntje Huige Plasier kennen we zijn levensloop: Martinus otr. te Rhoon 28-10-1724 (impost pro deo Pernis 27-10-1724) en huwt (1e) te Rhoon 19-11-1724 (hij is dan 17 jaar !) met Ariaantje Oorbertsdr. Van der Waal, j.d. geboren van Rhoon. Zij overl. 1724/1725. Martinus, weduwnaar wonende in Pernis (1726), voer op Groenland (1726), tijdelijk schoolmeester en gerechtsbode te Pernis (1738-1739), leverde winkelwaren ald. (1773-1776), oud-stierman aan de Pastoriedijk te Pernis (1779), diaken (1750-1751, 1755-1756), ouderling (1758-1760, 1767-1769, 1775-1777) te Pernis. Martinus tr. (2e) Pernis 26-12-1726 (impost pro deo ald. en otr. te Charlois 16-08-1726, attestatie naar Pernis 15-12-1726) met Lena Cornelisdr. Verschoor ged. Charlois 08-01-1696, overl. (impost Pernis) 23-08-1764, dochter van Cornelis Pieterz. Verschoor en Neeltge Leendertsdr. Louter. Martinus tr. (3e) te Pernis 12-06-1768 (ieder 3 gld. impost ald. 20-05-1768) met Yda Klaasdr. Bijl, geb. Den Hitzert onder Zuid-Beijerland in 1714, ovl. Pernis 11-05-1772 (3 gld. impost en begr. in de kerk aldaar: 16-05-1772), dochter van Klaas Willemsz. Bijl en Neeltje Leendertsdr. Grauw. 

Het huwelijk van Martinus Reijne met Ariaantje Oorbertsdr. van der Waal was zeer kortstondig, in het najaar van 1725 moet zij niet meer in leven zijn geweest. In elk geval was Martinus weer op vrijerspad. In de herberg “De Doelen” te Pernis kwam hij in kennis met ene Annetje Noordeloos. Al spoedig deed hij haar trouwbeloften en maakte haar begin 1726 zwanger. In de loop van dat jaar had hij echter zijn zinnen gezet op Lena Cornelisdr. Verschoor als aanstaande bruid, maar Annetje liet de huwelijkse geboden verhinderen. Uiteindelijk werd de zaak alsnog geregeld en kon Martinus aan het einde van dat jaar met Lena in het huwelijk treden.  In 1738 werd Marteijnis Reynierse Reijne als lidmaat te Pernis aangenomen en uiteindelijk werd hij zelfs een vooraanstaand figuur in de kerkelijke gemeente aldaar. Meer over hem valt te lezen in de uitgave: “

Bron: Onze voorouders in Pernis”, uitg. 1991, blz. 108 en Ons Voorgeslacht 1995, blz. 61 en 62, + rectificatie blz. 583. 

 • A04-E

Frans Florisse Pleijsier  ged. Rijsoord           20-10-1658
                          ovl.(impost Ridderkerk) 18-04-1724
                         begr. Rijsoord.

Beroep: Beurt- en Marktschipper
Kerkmeester Rijsoord: 1686
Schepen van Rijsoord:
van 11-07-1709 tot 04-03-1713
Schout van Rijsoord:  van 25-03-1713 tot 04-04-1723 

(1) ondertr. Rijsoord  31-05-1681
    geh.     Rijsoord  22-06-1681

Aaltie Cornelisdr. van Driel  ged. Rijsoord  24-07-1651
                              ovl. Rijsoord  24-07-1693

dochter van Cornelis Lenaerts, Leendertsz van Driel en Judith Barendse. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Florisse:
Cornelis Leendertsz. van Driel,
ged. Rijsoord 20-10-1602, boer, schepen en stedehouder van Rijsoord, zoon van Lenaert Foppen van Driel en Marijken
Cornelisdr. Sijbrants (dochter van Cornelis Anthonisz., Teunisz. Sijbrants alias ‘Oistendam’)tr. Rijsoord 17-12-1644 met Judith Barendse, geb. Kampen.

Op de boedelverkoop dd. 01-07-1684 van wijlen Isack Abramsen en Bastiaentje Willemsen koopt Frans Florisse “schippersvrouw” (Aeltie Cornelis) twee gordijnen voor 1 gld. 10 st., borg is haar moeder Judith Barendts. Verder koopt ze nog een koperen bedde voor twee gld. 5 st. en een becker voor 1 gld. 1 st. (Schoon)moeder Judith Barendts koopt o.a. 3 mutsen, 2 servetten en zij stond voor diverse personen borg.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Ora Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, invent. nr.46, Erfhuizen 1684-1689.

Uit dit huwelijk:

1.   Marij Franse Pleijsier   ged. Rijsoord  10-01-1683, jong ovl.
     Doopget:

     Neeltie Florisz.

     Nellichje Florisse P
leijsier.
2.   Marij Franse Pleijsier   ged. Rijsoord  13-02-1684

     Doopget:

     Pietertje Cornelisz.

     Moeder van Frans Florisse Pleijsier.

3.   Floris Franse Pleijsier  ged.
Rijsoord  07-10-1685

     Doopget:

     Neeltie Florisz.

4.   Cornelis Franse Plaisier ged. Rijsoord  01-01-1690

     Doopget:
     1.
Simon de Vries.

     2. Leentie Cornelis

Zij is gehuwd met Huych Ariens de Zeeuw, toekomstig schoonbroer van Frans Florisse.
Van deze CORNELIS FRANSE is tot nu toe niets verder bekend maar volgens onderstaand testament van 09-02-1711 was hij toen nog in leven.

5.   Huijgh Franse Pleijsier  ged. Rijsoord  13-01-1692, jong ovl.

     Doopget:

     1. Frans Huijge.

     Frans Huijge Plezier, neef van Frans Florisse.

     2. Trijntie Leendertz.

     Trijntje Leenderts Hupse, tante van Frans Florisse.

(2) otr. Rijsoord  ..-07-1694
    geh. Rijsoord  08-08-1694

Grietje Ariens de Zeeuw  ged. Rijsoord            16-08-1671
                         ovl. (impost Ridderkerk) 09-04-1762, bgr. Rijsoord.

dochter van Aerjen Ariensz. de Zeeuw en Heijltje (Pasman) Pleundr.Vinck. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Floris:
Aerjen (Arie) Ariensz. de Zeeuw, ged. Rijsoord 09-12-1646, won onder Ridderkerk, in 1680:”en sijn huijsvrouw behelpen haer met de bouwerije tot onderhoudt van drie kinderen beneden de acht jaren en één van de Armen aengenomen”, ovl. (impost Ridderkerk 22-04-1716), zoon van Arijen Pieters de Zeeuw en Janneken Pietersdr. Cramer, tr. Rijsoord 24-02-1669 met Heijltje (Pasman) Pleunen Vinck, ged. Rijsoord 02-12-1640, ovl. (impost Ridderkerk 12-11-1704), dochter van Pleun Jans Vinck(en), ged. Rijsoord dec. 1615 en Grietje Dammis, ged. Rijsoord 05-02-1615.

Bron: Kwartierstatenboek XIV Maliepaard/Bravenboer. Uitg: Gen. ver. Prometheus, Delft. 

Uit dit huwelijk:

6. Huijgh Franse Pleijsier ged. Rijsoord 06-08-1695
   Doopget:
   Neeltie Florisz
.

   Nellichje Florisse zuster van Frans Florisse.

HUIJGH FRANSz. PLAISIER, VOC-kamer Rotterdam, Herkomst Rijsoort, Rang Matroos.
Schip “Slot van Kapelle”, Bestemming Batavia, Uitreis 03-05-1718, Aankomst 24-11-1718. Einde verbintenis 1719, Gerepatrieerd via het schip “Kiefhoek”.

Bron: DASnr. 2346, Invent.nr. 14136, fol. 77, Reisnr. 1.
7.   Arij Franse Pleijsier      ged. Rijsoord  03-03-1697   
A05-E

      Doopget:

      Heyltie Pleunen.

       Heijltje (Plasman) Pleunen Vinck, grootmoeder dopeling.

8.   Willem Franse Pleisier     ged. Rijsoord  23-08-1699   
A05-F

      Doopget:

      1. Cornelis Willemsz.
      2. Neeltie Willemsz.

9.   Pleun Franse Plaisier      ged.
Rijsoord  13-11-1701

      Doopget :

      Maijken Ariensz. de Zeeuw.

       Zuster van Grietje,      ged. Rijsoord 04-04-1683.

10.  Aeltje Franse Plasier      ged. Rijsoord  08-09-1702, jong ovl.

      Doopget:

      Lijntie Barents van Driel.

       Dochter van Barent Cornelisse van Driel en Pleuntie Willems.

11.  Aeltje Franse Pleijsier    ged. Rijsoord  07-10-1703   
A05-G
12.  Heijltje Franse Pleisier   ged. Rijsoord  21-03-1706   
A05-H

      Doopget:

      Maijken Ariense de Zeeuw.

13.  Pietertje Franse Pleijsier ged.
Rijsoord  25-03-1708   A05-I
     
Doopget:
      Neeltje Florisse Pleijsier.

14.  Maaijke Franse Pleijsier   ged. Rijsoord  15-06-1710   
A05-J
 

In een “acte oft quitantie” van 14-10-1710 verklaart Pleun Ariense de Seeuw, wonende aan de Lange Wegstraet onder Swijndregt, bij notaris Hendrick van der Hoep dat hij door zijn zwager FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, ten volle voldaan en betaald is. Getuigen zijn Arie Pleunen Velthoen en Gerrit Claessen. Pleun plaatst zijn handtekening; de getuigen hun merkteken.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA Hendrik Ido Ambacht, invent.nr. 4845, fol. 395, 395v. 

Pleun Ariens de Zeeuw ged. Rijsoord 03-09-1679, otr. 1e Rijsoord 10-04-1700 en tr. Rijsoord 21-05-1700 met Dirckje Gerrits Molendijck, otr. 2e Zwijndrecht 25-08-1708 en tr. Zwijndrecht 09-09-1708 met Leentje Hendriks Swael, dochter van Hendrik Dirksen Swael en Barbera Aerts. 

Op 09-02-1711 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep de eerzame FRANS FLORISSE PLEIJSIER, schipper van Rijsoord, en de eerbare Grietje Ariens de Seeuw, echtelieden, wonende aan de Drogenwaaldijk onder de jurisdictie van Ridderkerk. Zij verklaren over en weer de langstlevende aan te stellen tot erfgenaam.
Beiden beloven als langstlevende de kinderen te verzorgen, naar school te doen gaan en ze een bekwaam ambacht te laten leren. Bij hun volwassenheid moet elk hun legitiem portie worden uitgekeerd. Hun erfgenamen worden CORNELIS FRANSE PLEIJSIER (kind uit het 1e huw., de anderen waren kennelijk overleden) en de kinderen verwekt uit het huwelijk met Grietje Ariense Zeeuw. Zij benoemt tot voogd haar broer Arij Ariense Seeuw de Jonge, schepen tot Sandelingen ambacht. Schout en gerecht van Ridderkerk worden uitgesloten. Dit testament is opgemaakt ten huize van de testateurs met als getuigen Agidius Francken, bedienaar des Goddelijke Woord in Rijsoord en Arij Pleunen Velthoen. Frans en Grietje plaatsten beiden hun handtekening.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA Hendrik Ido Ambacht, invent.nr. 4844, fol. 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18. 

Arij Ariens de Zeeuw, Seeuw ged. Rijsoord 02-09-1674 tr. met Jannighjen Pieters Droogendijck, dochter van Pieter Dane Droogendijck en Grietgen Corstiaensdr. 

Op 09-05-1716 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw en FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, als in huwelijk hebbende Grietje Ariens de Seeuw, kinderen en behout kind van Arij Ariens de Seeuw den oude, gewoond hebbende en overleden zijnde onder Ridderkerk, “ende verclaaerden inden minne ende vrienschap, naer rijpe deliberatie ende overleg vande schulden en den lasten vande boedel van haeren voorschr. overledene vaeder ende behout vaeder de boedel te hebben geschift, gescheyden ende verdeelt in desen dat de voorschr. Arij Ariens de Seeuw den jonge voor een derde ende voorschr. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten sullen hebben en in eijgendom behouden ende dat mitsdien aen haer (hun) bij dese wert aenbedeelt alle de vaste goederen, soo van huyse, eijge landen als  bruijklande, ijtem paerden ende beesten, bouwgereetschap waeronder mede wert gerekent de koperen kannen ende ketels, het gedorste ende nogh te velde staende koorn, gereet gelt, mitsgaders actien ende inschulden ende verders sodanigh als alle het selve bij dese voorn. Arij de Seeuw in sijn leven is geproffideert ende beseten gewerden, waer tegens den voorn. Arij Ariens de Seeuw de jonge voor een derde, de voorn. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten moeten voldoen, ende betalen, ende sulcks voor haere reeckeninghe nemen gelijck deselve doen bij desen, alle schulden, lasten van dese boedel, geene vandien uijtgesondert, ofte gereserveert onder conditien (de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER particuliere concerverende), dat FRANS FLORISSE PLEIJSIER, aenden gemelten Pleun Ariens de Seeuw voor sijne portie eerstelijk sal moeten uijtreijcken, ende voldoen gelijck hij doet bij desen, eene somme van 31 gulden ende 6 stuivers, die hij bekent ontfanghe ende genoten te hebben, ijtem dat den selve FRANS FLORISSE PLEIJSIER noch sal moeten quiteren 2 obligaties van 150 gulden en 300 gulden, resp. de eerste van dato den 1 mey 1705 ende de andere van dato 12 aug. 1713, beijde onder speciale borgtocht vande overledene, mitsgaders nog eene pretentie van 50 gulden alle met de verlope diverschene interesten van deselve tot dato deses toe, als de voorn. Pleun Ariens de Seeuw aende genoemde FRANS FLORISSE PLEIJSIER staet verschult, ende laeste dat deselve PLEIJSIER hem Pleun Ariens de Seeuw nogh sal moeten indemineren ende bevrijden gelijck sulcs doende is bij desen, van sodanigen somme van 65 gulden met de verlope intresten vandien, als de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw aen sijn voorn. vaeders boedel over geleent gelt staet verschult. Blijvende mitsdien onder henlieden resp. comparanten alleen noch in het gemeene ende onverdeelt alle de meubelen vande boedel, soo van kasten, kisten, stoelen en bancken, beddens, deeckens, linne ende wollen, mitsgaders gout ende silverwerck, tin, koper ende aerdewerck, verders al hetgene daer onder wert gerekent. Waer mede de voorschr. resp. comparanten verclaerden voorschr. haeren vaeders, behout vaeders boedel te houden voor geschift, gescheijden ende verdeelt met belofte van deselve omme malcanderen geene verdere ofte andere schiftinge, scheijdinge ende deijlingen te sullen moeijen, ofte molesteren in rechte, ofte daer buijten, in geender andere manieren. Aldus gedaen ende gepasseert onder Ridderkerck, voornoemt inde presentie ende ten overstaen van Arij Pleunen Velthoen ende Jacob Pieterse Driesprongh, als getuijgen hier toe versogt ten daege voorschr.” De akte werd ondertekend door: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER en getuige Jacob Pieterse Driesprongh. De getuige Arij Pleunen Velthoen plaatste zijn handmerk.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA HIA, nr. 4845. 

NB: In tegenstelling tot andere Schouten destijds valt op dat FRANS FLORISSE voortdurend een nogal weinig opvallende (miezerige) handtekening plaatst.

Grietje Ariens de Zeeuw hertr. Rijsoord 30-03-1725 (impost Ridderkerk 29-03-1728) met Jan Ariensz. Kool, schepen van Rijsoord. 

 • A04-F

  Nellichje, Neeltje Florisse Pleijsier ged. Rijsoord 04-11-1663
  otr. Rijsoord 28-10-1679
  geh. Rijsoord 26-11-1679
  (Nellichje is dan pas 15 jaar en hij dus 30 jaar).
  Daniel IJsaackse (Metselaar)
  ged. Ridderkerk 05-04-1649 zoon van Isaack Abrahamsen (Metselaar) en Bastiaentje Willemsen (dochter van Willem Pleunen) .

  Belijdenis te Ridderkerk 27-06-1655: Willem Pleunen en Bastiaentjen Willems, huysvrouw van Isaäc Abrahamsen, sijn dochter.

  Bron: Lidmaten te Ridderkerk, Kerkarchief no. 3, J. Versluis. 

  In 1680:

  “Bastiaentie Willems heeft een dochter boven de acht jaeren en houdt een sleght kindt van de Armen van Krimpen, behelpt haer soberlijck”.
  “Daniel Isackz metselaer en sijn huijsvrouw hebben een kindt van de Armen haer aenbesteet, behelpt hem met metselen”.

  Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988. 

  Namen van hen die belijdenis deden in de kerk van Ridderkerk: 23-12-1680 Daniel Isaacse en Neeltie Floren sijn vrouw.
  05-04-1681: Daniel Isaacs en Neeltje Floren sijn vrouw met attestatie op Rijsoort.

  Bron: J. Versluijs, lidmaten te Ridderkerk, kerkarch. no. 4. 

  Op de boedelverkoop dd. 01-07-1684 van wijlen zijn ouders Isack Abramsen en Bastiaentje Willemsen kocht Daniel Isackse een “swert heere saeye manteltje” voor 4 gld., een gestreepte serge schort voor 3 gld. 13 st., een witte kinderdoecke voor 1 gld. 10 st., twee slaaplackens voor 3 gld. 1 st., twee manden voor 9 st., een hangijzer voor 10 st. en een banck voor 10 stuivers. Zijn vrouw NELLICHJE FLORISSE PLEIJSIER kocht als “Daniel Isackse vrouw” twee “fluewijns” voor 1 gld. 4 st.

  Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Ora Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, invent. nr. 46, Erfhuizen 1684-1689. 

  Uit dit huwelijk:

  1.   Isaak                 Metselaar ged. Ridderkerk  17-03-1680, jong ovl.
  2.   Marij                 Metselaar ged. Rijsoord    05-04-1682

        Doopget:

        Aeltie Cornelis.

  3.   Pleuntje Daane        Metzelaar ged. Rijsoord    12-09-1683
        Doopget:
        Marij Isaacks.
   
  4.  Isak, IJzak Danielse   Metselaar ged. Rijsoord    21-10-1685 

  IJzak Danielsz. Metzelaer met attestatie van Rijsoord (naar Ridderkerk) 06-10-1718 Ysaak Danielse Metselaar tr. Ridderkerk juli 1718 met Annigje Ariens Bom ged. Ridderkerk, dochter van Arij Willemse Bom en Hilligie Gerits Molendijck.
  Ysak Daniels Metselaar, kerkmeester te Ridderkerk 1724.

     Bron: Stadsarch. Dordrecht, arch. NH kerk van Ridderkerk nr. 45, artikel A.B. Maliepaard, OV juli/aug. 2004.   

  Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert, op den 2 Meij 1731:

  Aan den Eenigen Dijk: Yzaac Daniels Metzelaar, 1 lantaarn, 1 brant emmer, 1 leer van 18 sporten.

  Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, invent. 1 Keurboek, fol. 45v.
  5. Pietertje           Metselaar ged. Rijsoord       07-10-1696
  6. Bastiaantje         Metselaar ged. Rijsoord       24-05-1699
  7. Floris              Metselaar ged. Rijsoord       26-12-1700
  8. Bastiaan Danielse   Metselaar ged. Ridderkerk     09-12-1703
   

  De erfgenamen van Arij Leenderts Snoo en Maria Dammis Cranenburg, beiden zaliger, ovl. te Oost Barendrecht, verkopen op 20-05-1715 aan Daniël Ysaks, mr. metselaer te Ridderkerk een huis en melioratie van dijkerf staande en gelegen aan de Waaldijk genaamd “de Nol” onder Oost Barendrecht voor 300 gld. gereedgeld en nog een schuldbrief van 275 gld. makende de gehele koopsom. De zelfde dag bekent Daniël Ysaks, mr. metselaar, 275 gld. schuldig te zijn aan de erfgenamen van Aeij Leenderts Snoo en Maria Dammis Cranenburg.

  Bron: Nationaal Archief Den Haag, ora Oost Barendrecht, invent.nr. 10, akte 20-05-1715 en Ons Voorgeslacht 1999, p. 345, artikel A.B. Maliepaard. 

  Boedelveilingen en andere verkopingen waren in een dorp belangrijke gebeurtenissen, zo ook deze boedelverkoop van de kinderen van Isack Abramsen (Metselaar) en Bastiaentje Willems te Ridderkerk op 01-07-1684. Een aantal kopers en/of borgen op deze verkoop en hun event. vermelding in het kohier van huishoudens van 1680 zullen we hierna de revue laten passeren:

  Pieter Daenen Droogendijck “en sijn huijsvrouw hebbende vijf kinderen boven de acht jaeren, behelpt hem met de landtbouwerije” (in 1680). Aert Hendricksz. “en sijn vrouw hebbende twee kinderen boven de acht jaeren, behelpt hem met vlassen” (1680). Jan Teunisse “en sijn huijsvrouw geneeren haer met landtbouwerije met een dienstboden” (1680). Pleun Hermensz. van Noort “en sijn huijsvrouw hebbende twee kinderen benede de acht jaeren behelpt hem met slootgraven en kompt soberlijck aen de kost” (1680). Hendrick Meeusse “en sijn huijsvrouw hebben een kleijn bouwerijtje met een dienstbode” (1680). Barent Corstiaensz. “en sijn huijsvrouw behelpt hem met schoenlappen” (1680). Tijs Matijsse “en sijn vrouwe hebbende een boven en twee kinderen benede de acht jaeren, sijnde een arbeijder die met sloote soberlijck de kost windt” (1680). Cornelis Jansse van Dijck “en sijn huijsvrouw hebbende een kindt boven de acht jaeren, moet hem in sijn oude dagen behelpen int velt te gaen arbeijden om aen de kost te geraecken” (1680). Sijmon Pietersz. Wever “en sijn huijsvrouw hebbende twee kinderen boven en twee benede de acht jaeren. Behelpt hem met sijn weefgetouw daermede hij sooberlijck aen de kost kompt” (1680). Cornelis Hendricks de Jonge “en sijn vrouw hebbende drie boven en twee kinderen benede de acht jaeren, behelpt hem met een weijnighe bouwerije en ploeght voor een ander en kompt so soberlijck aen de kost” (1680). Hermen Cornelisse Timmerman “en sijn huijsvrouw hebben vijf boven en twee kinderen benede de acht jaeren, hebben niet anders als hij met timmeren wint” (1680). Mr. Aelbert Sluijter “chirurgijn die sich selven behelpt tot onderhoudinge van sijne huijsvrouw en een kindt boven de acht jaeren daer mede behelpt” (1680). Cornelis Hendricks den Oude “en sijn huijsvrouw, een kindt boven de acht jaeren en een persoon in de kost, die onder malkander van haer armoede werdt onderhouden en kompt soberlijck aen de kost” (1680). Cornelis Cornelisse “en sijn huijsvrouw sijnde van soberen staedt niet hebbende als sij dagelijx winne, houdt een kindt van de Armen” (1680). Bastiaen Aertsz. Nuchteren “en sijn huijsvrouw, geneert hem met de verpondingen in te gaeren en houdt een of twee melckkoeijen” (1680). Crijn Michielsse “en sijn vrouw hebbende twee kinderen boven en twee benede de acht jaeren. Behelpt hem met arbeijde int velt” (1680). Huijgh Cornelisse Decker “en sijn huijsvrouw hebbende twee boven en twee kinderen benede de acht jaeren, geneert hem met decken ende int velt gaen arbeijden en kompt soo soberlijck aen de kost” (1680). Sijmon Hendricks weduwe “heeft een kindt boven de acht jaeren en een benede, hout een kindt van den Armen en kompt soberlijck aen de kost” (1680). Willem Pleune Fortuijn “en sijn huijsvrouw hebbende twee kinderen boven de acht jaeren. Hij behelpt hem met de landtbouwerije soo lange de crediteuren hem met vreede laeten want hij kan niet meer betaelen” (1680). Claes Cornelisse Decker “en sijn huijsvrouw behelpt hem met decken, belast met drie boven en twee kinderen benede de acht jaeren daer de Armen de kinderen van heeft genootsaeckt naer haer te nemen uit oorsaecke deselve van honger soude moete hebben vergaen” (1680). Cornelis Janse Bel “en sijn huijsvrouw hebbende twee boven en twee kinderen benede de acht jaeren, geneert hem met koorn te merck te voeren met een schuijt” (1680). Jan Arij Maertense “graftmaecker alhier en sijn huijsvrouw sijnde twee oude luijde en een kindt boven de acht jaeren, hebben werck om aen de kost te geraecken” (1680). Leendert Gerritsz. Mijnlief weduwe “hebbende een kindt boven de acht jaeren, een in de kost en bouwt met een dienstboden” (1680). Leendert Jans Langebaert “en sijn huijsvrouw belast met twee boven en twee benede de acht jaeren, behelpt hem met slooten en int velt gaen arbeijden en kompt beswaerlijck aen de kost” (1680). Sijmon Willemsz. Schansman “en sijn huijsvrouw met drie kinderen boven de acht jaeren, behelpt hem met slooten en int velt gaen arbeijden en kompt beswaerlijck aen de kost” (1680). Verdere personen genoteerd op deze veiling: Ariaentje de Baecker in Barendrecht, P(i)eter Jooste, Jop Janse Molenaers vrouw West-IJsselmonde, Floris A. westzij, A. Abramse Kleijns uit Heerjansdam, Jan Willems Wouters, Dammis A. van ’t Zelfde, Jan Peeters Vogelaer, Teunis Willems Fortuijn, Gerrit Willems van Dijck, Ariaentje Leenderts Gielsdogter, Gerrit Robbe Barents, Eldert Gerritse, Coen de Groote, Wouter den Ouden, Teunis Jacobse, Jan Janse schoenlapper?, Maritje Luyten in Krimpen, Sijmen Aerts, Jacob Janse dogter aende Noldijck en Peter Jacobs vrouw Dirckje? Jans.

  Bron: a: Gem. arch. Rotterdam, Ora Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, invent. nr. 46, erfhuizen 1684-1689. b: (1680) Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Stchting Oud Ridderkerk.

  A04-G

Cornelis Florisse Pleijsier  ged. Rijsoord   03-08-1672
Aangegeven door Leendert de Snoo:

                            begr. Ridderkerk  12-08-1726

                            otr.  Ridderkerk  09-03-1698
                            geh.  Ridderkerk
 31-03-1698

Aertje den Ouden Cornelisdr. ged. Ridderkerk  21-08-1669
                            begr. Ridderkerk  06-08-1732
doopget: Willemtje Willems
Zij trouwt Ridderkerk 07-05-1651 met Aert Hendricks Gouw.
dochter van Cornelis Hendriksz. de(n) Oude(n) en Jannighje Cornelis
.


Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Cornelis Floren:

Cornelis Hendriksz. de(n) Oude(n), ged. Ridderkerk 31-03-1614, ovl Ridderkerk 02-05-1696, otr. Ridderkerk  27-04-1663, tr. Dordrecht 22-05-1663 (besch. gegev. door Ridderkerk en Oud Alblas) met Jannighje Cornelis, ged. Oud Alblas 26-12-1636, jd. van Oud Alblas, ovl. Ridderkerk 22-02-1697, dochter van Cornelis Cornelisz. en Pieterke Cornelis.
In 1680 over Cornelis Hendricksz.  den Ouden: “en sijn huijsvrouw en een kindt boven de acht jaeren, sijnde een arbeijder die met slooten soberlijck de kost wint”. En nogmaals in 1680: “Cornelis Hendricxe den Oude en sijn huijsvrouw, een kindt boven de acht jaeren en een persoon in de kost, die onder malkander van haer armoede werdt onderhouden en kompt soberlijck aen de kost”.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Cornelisse       ged. Ridderkerk     28-09-1698          A05-K
   Doopget:

   Neeltje Floris.

   Nellichje Florissen Pleijsier, zuster van Cornelis Floren.

2. Cornelis Cornelisse        ged. Ridderkerk     19-12-1700

   Doopget:

   Pietertje Cornelis den Ouden.

Pietertje is de zuster van Aertje, ged. Ridderkerk 01-11-1665, bgrv. Ridderkerk 12-02-1709, tr. 1e Ridderkerk 20-05-1696 met Dirck Pleunen Huyser jm. van Ridderkerk, tr. 2e Ridderkerk 13-03-1701 met Ary Leenderts Leentvaer.
Bron:
Ons Voorgeslacht 1992, p. 384 en 385.
3. Jannetje Cornelisse        ged. Ridderkerk     24-06-1703

   Doopget:

   Kniertje Willems.

4. Marijgie Cornelisse        ged. Ridderkerk     08-11-1705         
A05-L

   Doopget:

   Lijntie Floren Plaisier.

   Lijntie Florisse Plaisier, zuster van Cornelis Floren.

5. Floris Cornelisse          ged.
Ridderkerk     18-11-1708
   Doopget:

   Grietje Ariens.

   Grietje Ariens de Zeeuw, vrouw van Frans Florisse Pleijsier.

6. Jan Cornelis               ged. Ridderkerk     12-07-1711         
A05-M

   Doopget:

   Lijntje Aerds.

Lijntjen Aerts, is een nicht van Aertje, ged. Ridderkerk 06-03-1661 (get. Barbertjen Willems), dochter van Aert Hendricks (Gouw) en Willemtjen Willems, belijdenis Ridderkerk 06-04-1689, tr. Ridderkerk 03-04-1701 met Goosen Pietersz. van der Linden, weduwnaar van Trijntje Ariens.

7. Thonis/Teunis Cornelis     ged.
Ridderkerk     25-03-1714          A05-N

Volgens de lidmatenlijst dd. 22-05-1718 van Ridderkerk woonde dit echtpaar aan de westzijde van Ridderkerk.

Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert, op den 2 Meij 1731.
Aan de Westzijdzendijk: Cornelis Floren Pleizier ’s weduwe: 1 lantaarn, 1 haak, 1 brant emmer.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, inv. 1Keurboek, fol. 45v.

 • A04-H

Lijntie Florisse Plaisier ged. Rijsoord    03-04-1674
                          geh. Zwijndrecht 30-07-1702

Arie Hendriksz. (de) Koning 

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje  de Koning   ged. Zwijndrecht  17-09-1702
2. Hendrik    de Koning   ged. Zwijndrecht  21-10-1703
3. Petronella de Koning   ged. Zwijndrecht  22-03-1705
4. Floris     de Koning   ged. Zwijndrecht  19-03-1706
5. Hendrik    de Koning   ged. Zwijndrecht  31-07-1707
6. Annigje    de Koning   ged. Zwijndrecht  14-04-1709
7. Anna       de Koning   ged. Zwijndrecht  29-06-1713

Anna tr. Zwijndrecht 22-07-1736 met Willem Jansz. van der Veer
en Maaike Jansdr. Lipsis.. 

 • A05-A

Jannetje Franse Pleijsier  ged. Rijsoord  26-11-1690
                           geh. Rijsoord  03-11-1709

Maarten Leendertsz. van Driel  ged.  Rijsoord    05-04-1682
            (aangifte f 6.--)  ovl.  Ridderkerk  17-02-1748
                               begr. Rijsoord
zoon van Leendert Foppen van Driel en Maijken Maertens.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jannetje Franse Pleijsier:

Leendert, Lenaert Foppen van Driel ged. Rijsoord 24-07-1639, zoon van Fop Lenerts van Driel en Lijntien Hendricks van der Giessen (dochter van Hendrick Goossense van der Gyessen) tr. met Maijken Maertens.

In 1680:“Leendert Foppen van Driel en sijn huijsvrouw belast sijnde met vijf kinderen benede de aecht jaeren, geneere haer met de bouwerije”.

Bron: Ridderkerk in de gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988.

Kinderen:
1.
   Lyntje Leenderts     van Driel    ged. Rijsoord 28-10-1674
2.
   Willemtie Leenderts  van Driel    ged. Rijsoord  19-01-1676
3.
   Cornelis Leendertsz. van Driel    ged. Rijsoord  07-06-1677
4.
   Leendert Leendertsz. van Driel    ged. Rijsoord  19-03-1679
5.
   Bovengenoemde MAERTEN LEENDERTSzn.
 

In 1680: “Leendert Foppen van Driel en sijn huijsvrouw belast sijnde met vijf kinderen benede de acht jaeren, geneere haer met de bouwerije”.
Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988. 

Uit dit huwelijk:

1. Maijke    Maertensdr. van Driel   ged. Rijsoord   28-09-1710 jong ovl.
2. Maijke    Maertensdr. van Driel   ged. Rijsoord   11-10-1711 jong ovl.
3. Ariaantje Maertensdr. van Driel   ged. Rijsoord   17-12-1713
                                     ovl. Ridderkerk 26-08-1786
                                    begr. Rijsoord

Ariaantje tr. Ridderkerk 13-04-1736 met Arij Aartsz. van der Staaij ged. Ridderkerk 15-06-1698, ovl. Ridderkerk 14-08-1758, zoon van Aert Dirks van der Staeij en Sijtje Cornelis van der Kulck.

4. Maaiken   Maertensdr. van Driel   ged. Rijsoord   05-05-1716
                                     ovl. Ridderkerk 10-07-1758
                                    begr. Rijsoord

Maaiken tr. Ridderkerk 08-04-1740 met Willem Jansz. Liefaart ged. Barendrecht 20-06-1700, zoon van Jan Jacobse Liefaert en Jenneke Pieters.

5. Leendert  Maertensz.  van Driel   ged. Rijsoord   27-02-1718

Maarten Leendertszn. van Driel hertr. 2e Ridderkerk 28-05-1719 met Pietertje Janse Swage, van Ridderkerk.

 • A05-B

Maaike Ariens Plazier, Pleijsier ged. Rijsoord 20-06-1688
                                 ovl. voor           1722
                                 geh. Rijsoord 13-12-1716

Jacob Bastiaanse Smouter         ged. Rijsoord  04-04-1694
zoon van Bastiaan Geene Smouter en Wijve Jacobs
.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maaike Ariens:
Bastiaan Geene Smouter, ged. Rijsoord 08-12-1665, zoon van Geen Jacobszn. Smouter (ged. Rijsoord 01-04-1640) en Pleuntje Joosten (geb. Barendrecht), tr. 1e Rijsoord ca. 1693 met Wyve Jacobs,
dochter van Jacob  Dirkse van Rees en Maeijcke Cornelis, tr. 2e ca. 1702 met Helena Ariense Wijting.
Geen Jacobsz. (Smouter) in 1680: “(Hij) en sijn huijsvrouw belast met twee kinderen boven en drie benede de 
acht jaeren, en behelpt hem sich met schaep beugelen te maecken en met slooten en kompt soberlijck aen de kost”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988. 

Uit dit huwelijk:

1. Weijventje Smouter   ged. Rijsoord  27-01-1717 jong ovl.
2. Bastiaan   Smouter   ged. Rijsoord  06-12-1718 jong ovl.
3. Niesje     Smouter   ged. Rijsoord  13-08-1719
4. Weijventje Smouter   ged. Rijsoord  08-12-1721
 

JACOB BASTIAANSE SMOUTER
hertr. Rijsoord  29-03-1722 (ondertr. Rijsoord  07-03-1722)
SOETJE PIETERS PENNING  ged. Rijsoord  03-03-1697.

dochter van Pieter Willemsz. Penningh (ged. Ridderkerk 11-05-1673) en Jannetje Evertsdr. van den Bergh (ged. Ridderkerk 08-03-1670).
 

 • A05-C

Huijg, Huijch Ariensse Plaijsier, Plaissier
ged. Rijsoord     06-01-1692
otr. IJsselmonde  07-10-1718 pro deo
geh. IJsselmonde  08-10-1718

Ariaentie, Adrijaantje Pieterse Sevenbergen, Zevenbergen
ged. IJsselmonde  21-10-1696


Uit dit huwelijk:

1. Maaijken   Huige      ged. Ridderkerk   31-10-1718
2. Willempje  Huige      ged. Ridderkerk   13-08-1719     A06-A

   Doopget:
   Lidewijn Pieterse Zevenbergen
.
   Zuster van moeder Ariaantie.
3. Nisie      Huige      ged. IJsselmonde  02-11-1721
   Doopget:
   Nisi Gijsberts van Vliet.

                        
bgr. IJsselmonde  18-06-1723
   Niesje Gijsbertsdr. van Vliet, moeder van Huig Ariens.

4. Arie       Huige      ged. IJsselmonde  25-07-1723

   Doopget:
   Lijntie Pieters Visser.

5. Marigje    Huige      ged. Ridderkerk   23-06-1726  jong ovl.

   Doopget:
   Nijsje Gijsbers van Vliet
.

6. Marigje    Huige      ged. Ridderkerk   31-10-1728

7. Nijsje     Huige      ged. Ridderkerk   15-10-1730

   Doopget:

   Lena Gijsbers van Vliet
.
 

De weduwe vab Ariaentie Pieterse Sevenbergen tr. (2) Rijsoord  08-01-1734 met Jan Aries Ruiter van Rijsoord. 

 • A05-D

Arij Ariens Pleisier, Plaeijsier  ged. Ridderkerk  25-12-1697
                                  ovl. Ridderkerk  18-01-1774
                                  geh. Rijsoord    06-05-1735

Jacomijntje Ariense Pasman  ged. Rijsoord   16-03-1710
                            ovl. Ridderkerk 19-06-1794

Dochter van Arij Samuelsz. Pasman en Arjaantie Adriensdr. Ruijter.
 

Uit dit huwelijk:

1. Arij      Ariens  ged. Rijsoord         22-04-1736
                     ovl. Ridderkerk       21-05-1736
2. Niesje    Ariens  ged. Rijsoord         14-04-1737
3. Arij      Ariens  ged. Rijsoord         27-04-1738
4. Cornelis  Ariens  ged. Rijsoord         01-11-1739     A06-C
5. Huig      Ariens  ged. Rijsoord         03-09-1741     A06-D
6. Annechie  Ariens  ged. Rijsoord         18-11-1742
7. Marechie  Ariens  ged. Rijsoord         12-07-1744
8. Frans     Ariens  ged. Rijsoord         31-07-1746     A06-E
9. Niesje    Ariens  ged. Rijsoord         03-11-1748 

Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert, op den 2 Meij 1731.
Aan de Waaldijk: Arij Ariens Pleisier, 1 lantaarn, 1 brant emmer, 1 haak.
Bron:
Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, inv. 1 Keurboek, fol. 45v.

Woensdagh den 30e augustus 1747, lijste vande weerbaere mannen: ARIJ ARIENSE PLAEIJSIER, vermogende.
Bron:
Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, Keurboek, fol. 148.

 • A05-E

Arij Franse Pleijsier, Pleisier  ged. Rijsoord 03-03-1697
                                 ovl. Rijsoord 29-05-1738
                                begr. Rijsoord, pro deo
                                 geh. Rijsoord 08-11-1720

Pleuntje Huijghe Legerwerf       ged. Rijsoord 08-11-1720
Doopgetuige: Ariaentje Dammisz.
                                 ovl. Rijsoord 30-04-1790
dochter van Huijgh Jacobs Legerwerf en Geertie Dammis Kranenburg.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arij Fransen:
Huijgh Jacobs Legerwerf, ged. Rijsoord 16-12-1640, ovl. Ridderkerk 30-05-1709, begrv. Rijsoord 30-05-1709, bouwman, boer,  zoon van Jacob Teunis Lagerwerf (Leegerwerf) en Barbertje Willems, otr. Rijsoord 10-07-1688, tr. Rijsoord 25-07-1688 met Geertie Dammis Kranenburg, ged. Heerjansdam 08-09-1656 Lijsb(doopget: eth Cornelis), ovl. Ridderkerk 22-08-1720 en begraven te Rijsoord, dochter van Dammis Teunisz. (Thonis) Kranenburg en Pleuntje Cornelisse.

Bron: OV 1999, blz. 344, art. A.B. Maliepaard.

In 1680: “Jacob Teunisse Leegerwerf en sijn huijsvrouw hebben drie kinderen boven de 10 jaeren, behelpen haer met de landtbouwerije en een dienstboden”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988.

Geertie Dammis Kranenburg, weduwe van Huig Jacobs Lagerwerff, is op 04-05-1712 koper van 1 morgen land in Nieuw Reijerwaard van Cornelis Jacobs Kranendonk en Huijbert Steven Jongste, strekkende van de Lagegrasdijk tot het land van Joris Damen van der Giessen, belend ten zuiden door Arij Paulus Kranendonk en te noorden door de voorschreven van der Giessen.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, Ora Ridderkerk, invent.nr. 17, fol. 9v, akte dd. 04-05-1712.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje   Ariense      ged. Rijsoord 14-12-1721     A06-F
    Doopget: Neeltje Matteus van der Zeegen
.
Neeltjen Mattheusse van der Zeegen, ged. Ridderkerk 28-06-1682, dochter van Matheus van der Zeegen en Lijntje Gerrits de Hen, tr. Ridderkerk 23-11-1710 met Willem Huyghe Legerwerf, ged. Rijsoord 5-9-1688.
 2. Pleun     Ariens       ged. Rijsoord  27-10-1722 jong overl.
 3. Huug      Ariens       ged. Rijsoord  27-06-1723 jong overl.
 Doopget: Neeltje Matteus van der Zeegen.
 4. Frans     Ariens       ged. Rijsoord 04-03-1725

    Doopget: Heijltje Franse Pleijsier.

 5. Pleun     Ariens       ged. Rijsoord 27-10-1726     A06-G
    Doopget: Heijltje Franse Pleijsier
.
 6. Bastiaan  Ariens       ged. Rijsoord 14-03-1728     A06-H
    Doopget: Neeltje Matteus van der Zeegen.
 7. Grietje   Ariense      ged. Rijsoord 17-02-1730     A06-I

    Doopget: Aeltje Fransen Pleisier.

 8. Huijgen   Ariens       ged. Rijsoord 03-05-1732     A06-J
    Doopget: Neeltje Matteusze (van der Zeegen).
 9. Maaike    Ariense      ged. Rijsoord 08-08-1734     A06-K

 
   Doopget: Heijltje Fransze Pleizier
.
10. Floris    Ariens       ged. Rijsoord 26-08-1736     A06-L
11.
Doodgeboren kind            Rijsoord ..-02-1739

Op 10-03-1725 transporteerde Arij Franse Plaisier, wonende onder Ridderkerk, aan Pouwels Jacobse van Sluijs (op ’t Sluijs):
a.  1 morgen, 475 roeden en 9 voeten lants in de Zuidpolder onder Barendrecht. Belendingen: ten oosten de boezem van de Ziedewij, ten westen “den cooper selver”, ten zuiden de kinderen van Arie Willemse van der Kruijs, ten noorden Teunis Gemeense van der Vlieth “met bruijckweer” (d.w.z. het bezit of gebruik van land in tegenstelling tot eigendom) voor de somma van 800 gld.
b.  2 morgen, 300 roeden lants “in de Ziedewij” van Oost-Barendrecht. Belendingen: ten oosten Bisdom, ten westen de Heer van Heerjansdam, ten zuiden de Noldijk, ten noorden Arij Jacobse Lagerwerf, voor de somma van 1.200 gld.
Bron:
Drie eeuwen boeren voortvaring aan de Ziedewijksedijk (63), Historische Vereniging Barendrecht, contactblad nr. 78, 10 afleveringen t/m nr. 92.
 

02-05-1731.

Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert, op den 2 Meij 1731.
Lantwoningen inde Polder van Oud Reijerwaart: Arij Franse Pleisier, 1 lantaarn, 2 brant emmers, 1 haak, 1 leer van 18 sporten.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, inv. 1 Keurboek, fol. 45v.

 • A05-F

Willem Franse Pleizier, Plaeijsier, Pleijsier ged. Rijsoord    23-08-1699 
                                              ovl. Rijsoord    11-03-1752
                                              otr. Ridderkerk  26-02-1721
                                              geh. Rijsoord    22-07-1721

Berber Janse de Pee ged. H.I.Ambacht  25-12-1698
                     ovl. Rijsoord     15-03-1760

dochter van Jan Gerritsz. (de) Pee en Mary (Maria, Marijke) Cornelisdr.  van der Sluys
.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Willem Franse:
Jan Gerritsz. Pee, schipper, marktschipper, won. aan de Oostendam, lidmaat H.I.Ambacht 15-03-1690, zoon van Gerrit Jansz. Pee, schipper aan de Oostendam en Maria (Marijken) Rebussen, tr. voor 27-11-1695 met Mary (Maria, Marijke) Cornelisdr. van der Sluys, ged. H.I.Ambacht 17-12-1673, lidmaat H.I.Ambacht 23-12-1690, won. met haar man als lidmaat aan de Oostendam 27-03-1725, nog vermeld als lidmaat in 1732, ovl. na 1732, dochter van Cornelis Herbertsz. de Jonge alias van der Sluys en Mayken (Maarigien) Ariensdr. Pauw.

Bron: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 304, art. K.J. Slijkerman. 

Uit dit huwelijk:

 1. Frans        Willems   ged. Rijsoord   25-01-1722    A06-M
 2. Maria        Willems   ged. Rijsoord   30-10-1723    A06-N

 
3. Grietje      Willems   ged. Rijsoord   24-04-1726    A06-O
 4. Pieternella  Willems   ged. Rijsoord   14-11-1728    A06-P
 5. Adriaantje   Willems   ged. Ridderkerk 19-08-1731 jong ovl.
 6. Jan          Willems   ged. Rijsoord   01-03-1733    A06-Q

 
7. Adriaantje   Willems   ged. Ridderkerk 01-07-1736 jong ovl.
 8. Heiltje      Willems   ged. Ridderkerk 01-07-1736
 9. Adriaantje   Willems   ged. Ridderkerk 29-07-1737 jong ovl.
10. Adriaantje   Willems   ged. Rijsoord   04-01-1739    A06-R
11. Floris       Willems   ged. Rijsoord   04-01-1739    A06-S

Op 17-08-17(24?) compareren voor notaris Hendrick van der Hoep te H.I. Ambacht de echtelieden Willem Franse Pleijsier en Barber Jans de Pee. Zij verklaren over en weer de langstlevende tot erfgenaam en stellen elkaar aan tot voogd en voogdesse over de minderjarige kinderen. De langstlevende moet de kinderen opvoeden, laten leren lezen en schrijven en een ambacht laten doen leren.  Zij legateren aan de kinderen elk hun legitiem portie van klederen, zowel van linnen als wollen, en het aanwezige goud en zilver. Als voogden worden benoemd:
Arij Franse Plijsier en Cornelis Jansz. de Pee. In het bijzijn van de getuigen Pleun Pijl en Steven Pasman plaatsen de beide echtelieden hun handtekening.

Bron: Nationaal Archief den Haag, Ona HIA, inv. nr. 4851 fol. 713, 713v, 714, 714v,715, 715v.

Jan Gerritse de Pee en Marijge Cornelisse van der Sluys, echtelieden wonende aan de Oostendam, maakten op 14-11-1729 een testament op de langstlevende. Deze moest hun minderjarige kinderen Marijtje en Gerrit Janse de Pee 600 gld. met uitzet uitreiken, hetgeen de meerjarige kinderen Cornelis en Berber Janse de Pee reeds hadden ontvangen. De twee zonen (Gerrit en Cornelis) zouden elk de helft van de grote en kleine schuiten met toebehoren in het bezit krijgen. De langstlevende der echtelieden zou voogd zijn en na diens overlijden hun zoon Cornelis en behuwd-zoon WILLEM FRANCE PLAISIER. Zij plaatsten hun handmerkje.

Bron: Nationaal Archief den Haag, Ona HIA, invent.nr. 4852, fol 140 ev., Ons Voorgeslacht 2002, p. 305. 

Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert op den 2 Meij 1731. Aan de Waaldijk: WILLEM PLEIZIER, 1 lantaarn, 2 brant emmers.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, invent.nr. 1, Keurboek, fol. 45v. 

Woensdagh den 30e augustus 1747. Lijste vande weerbaere mannen: WILLEM PLAEIJSIER, vermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg. 1270, Ridderkerk, Keurboek fol. 148.  

 • A05-G

Aeltje Franse Plaijsier, Pleisier, Plasier ged. Rijsoord  07-10-1703
                                           ovl. Rijsoord
 08-06-1779
                                           geh. Rijsoord  11-06-1724

Cornelis Reijnen, Rhijne ged. Rijsoord 07-11-1694
                         ovl. Rijsoord 14-09-1770

zoon van Adriaen Reynen en NN.

Secretaris van Rijsoord.
Schout en notaris te Rijsoord van 1750-1770. 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Reijnen    ged. Rijsoord 04-03-1725
2.
Grietje  Reijnen    ged. Rijsoord 19-09-1728
Grietje
tr. Rijsoord 22-10-1775 met Willem Leendertsz. van Nes ged. Heer Oudelands Ambacht 12-05-1748, ovl. Rijsoord 22-02-1824, zoon van Leendert Jansz. van Nes en Maria Willems Blaak, Willem Leendertsz. van Nes hertr. Rijsoord 20-07-1793 met LIJSBETH FLORISSE PLEIJSIER, zie verder daar.
3.
Adriaan  Reijnen    ged. Rijsoord 11-05-1732 
Adriaan was Schout van Rijsoord in 1770.
 

Op 22-10-1724 zijn Aaltie Plaijsier en Cornelis Rhijne getuigen te IJsselmonde bij de doop van Maria, dochter van Hendrick Lansbergen en Cornelia Rhijne.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, IJselmonde Doop gereformeerd. 

 • A05-H

Heijltje Franse Pleijsier, Pleisier, Pleizier geb. Ridderkerk,
                                              ged. Rijsoord            21-03-1706
                                              ovl. (impost Ridderkerk) 31-03-1779
                                              geh. Rijsoord            28-08-1733

Bastiaan Leendertsz. Nugteren                 geb. Ridderkerk,
                                              ged. Rijsoord             11-04-1706
                                              ovl. (impost Ridderkerk)  16-01-1767

zoon van Leendert Bastiaensz. Nug(h)teren en Teuntje Aertsdr. Visscher.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Heijltje Franse:
Leendert Bastiaensz. Nug(h)teren, ged. Ridderkerk 07-04-1680, testeert H.I.Ambacht 1727, ovl. (impost Ridderkerk 10-05-1754), bgrv. Rijsoord, zoon van Bastiaen Jansz. Nug(h)teren en Lijsbet Leenderts Hupse, otr. Rijsoord 23-02-1704 (impost Ridderkerk 23-02-1704) met Teuntje Aertsdr. Visscher, ged. Heerjansdam 10-03-1677, ovl. (impost Ridderkerk 29-01-1754), dochter van Aert Jansz. (Visscher) en Maeijke Jansdr.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Prometheus, Delft. 

Uit dit huwelijk:

1.  Frans    Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 07-02-1734  jong ovl.
2.
 
Frans    Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 28-08-1735
Frans tr. 25-08-1764 met Adriaantje Goudswaard, geb. te Barendrecht, won. onder Oost-Barendrecht en wed. vanSamuel Visser.

3.  Leendert Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord   ca. 1738

Leendert otr. 1e Kijfhoek 16-07-1763 met Maaijke Nugteren, tr. 2e 15-06-1792 met Anna de Graaf.
  

4.
 
Arij     Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 09-03-1740
Arij tr. 23-05-1763 met Jannigje Pietersdr. Ruyter, ged. Rijsoord 25-12-1737.
Hij was diaken en lid van de kerkeraad, in 1822 was hij bouwman te Ridderkerk.

5.  Jan      Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 15-10-1741

6.
 
Floris   Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 15-09-1743
Floris tr. 17-04-1774 met Jannigje Lievaart.

7.  Maijken  Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 01-08-1745  (zie A06-R)
Maijken trouwt met Floris Willems Plaisier, zie daar
8.  Grietje  Bastiaanse Nugteren   ged. Rijsoord 16-11-1749  (zie A06-D)

Grietje tr. (1) met Petrus den Hoed, tr. (2) Rijsoord 12-05-1776 met Pieter Franken Maaskant, tr. (3) Rijsoord 21-12-1792 met Frans Ariense Plaisier.

BASTIAAN LEENDERTSz. NUGTEREN  was in 1737 diaken te Rijsoord.

Op 19-02-1741 is HEIJLTJE FRANSE PLAISIER te Kijfhoek doopgetuige van Maijke, dochter van Aart Ledertse Nugteren en Grietje Pleune van der Linde.

Woensdagh den 30e augustus 1747, Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Bastiaan Nugteren, vermogende en heeft een snaphaen.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg. 1270, Ridderkerk, Keurboek fol. 145v.

Het echtpaar Heijltje en Bastiaan kocht op 31-01-1756 de hoeve “Landzigt” van Hendricus Anthonisz. Oudraedt uit Barendrecht voor hun zoon Arij.

 • A05-I

Pietertje Franse Pleijsier  ged. Rijsoord        25-03-1708
                        ondertr. ........?       02-04-1734
                            geh. (1) Maassluis   18-04-1734

Hendrik Janse van Vin  ged. Maassluis ..-..-...?               

Uit dit huwelijk: ??
 

geh. (2) Maassluis  01-02-1761
Jasper van den Bergh 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A05-J

Maaijke Franse Pleijsier, Pleizier ged. Rijsoord  15-06-1710
                                   geh. Rijsoord  08-04-1735

Cornelis Ariens Leenheer           ged. H.I. Ambacht  12-08-1691
                                   ovl. Rijsoord      06-04-1762
 

Cornelis Ariensz. Leenheer, jm. ged. H.I. Ambacht op 12 augustus 1691, jonge man kerkelijk onder Rijsoord “sui juris” (= onafhankelijk, om zonder toestemming van de ouders te mogen trouwen), boer, tr. Rijsoord 08- 04-1735 (otr. Ridderkerk en Rijsoord, zij 3 gulden impost betaald te Ridderkerk) met Maaike Fransse Pleizier, (zij geassisteerd met haar stiefvader Jan Kool, schepen van Rijsoord), jonge dochter wonende te Ridderkerk, kerkelijk onder Rijsoord, ged. te Rijsoord 15 juni 1710, dochter van Frans Fransz. Pleijsier en Grietje Ariensdr. de Zeeuw.

Bron: De oudere generaties van de families Leenheer op de eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard, J. Slijkerman, Eigen beheer Rotterdam 1983.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maaike Franse:
Arij Cornelis Leenheer, geb. Hendrik Ido Ambacht ca. 1660, ovl. Sandelingen Ambacht 1729, boer in Sandelingen Ambacht, zoon van Cornelis Willems Jonge Leenheer en Mayken Abrahams Jiskoot, tr. Capelle a.d. IJssel
08-10-1690 met Marij Leenderts Lants.
 

Uit dit huwelijk:

 1. Arij        Leenheer   ged. Rijsoord   05-02-1736 jong ovl.
 2. Frans       Leenheer   ged. Rijsoord   09-06-1737
 3. Huig        Leenheer   ged. Rijsoord   14-09-1738
jong ovl.
 4. Maria       Leenheer   ged. Rijsoord   14-09-1738
jong ovl.
 5. Leendert    Leenheer   ged. Rijsoord   14-08-1740
 6. Arij        leenheer   ged. Rijsoord   27-08-1741
 7. Floris      Leenheer   ged. Rijsoord   01-07-1742
 8. Maria       Leenheer   ged. Rijsoord   15-03-1744 
jong ovl.)
 9. Maria       Leenheer   ged. Rijsoord   28-08-1746
10. Pieter      Leenheer   ged. Rijsoord   24-09-1747
11. Pleun       Leenheer   ged. Rijsoord   24-09-1747
12. Grietje     Leenheer   ged. Rijsoord   08-10-1748
jong ovl.
13. Grietje     Leenheer   ged. Rijsoord   07-06-1750
jong ovl.
14. Grietje     Leenheer   ged. Rijsoord   06-02-1752
jong ovl.
15. Grietje     Leenheer   ged. Rijsoord   11-11-1753 

doop Barendrecht 24-01-1768: Cornelis, zoon van Bastiaan Nieuwburg en Marijgje Jacobse Leenheer, getuige de vader, in plaats van MAIJKEN FRANSSE PLAISIER.  

 • A05-K

Pietertje Cornelisse Plasier, Pleijsier   ged. Ridderkerk  28-09-1698
                                          ovl. Ridderkerk  07-08-1760
                                          geh. ..........?

Pauwels Jacobsz. Kranendonck, Cranendonck ged. Ridderkerk  20-07-1692
                                          ovl. Ridderkerk 12-07-1768

weduwnaar van Jannetje Jans Verhoeven, ged. Heerjansdam 30-04-1673 (get: Neeltje Joosten), dochter van Jan Hendricksz. Verhoeven en Anneke, Jannitje, Anittje Ariensdr. (Pee).
zoon van Jacob Pauels (Pouwelsse) Cranendonck en Cornelia Cornelis

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Pietertje Cornelisse Plaisier:
Jacob Pauwels Cranendonck ged. Ridderkerk 23-06-1652, zoon van Pauwel Ariensz. Cranendonck alias Romeijn (genoemd naar zijn herberg “Het wapen van Rome”) ged. Ridderkerk 07-05-1606 en Grietje Jacobsdr.,tr. (1) Ridderkerk 14-11- 1677 met Elisabeth (Lijsbeth) Gerritsdr. ged. Ridderkerk 27-06-1655, Jacob tr. (2) Ridderkerk 23-04-1684 met Cornelia Cornelisdr. ged. Alblasserdam 26-10-1661, dochter van Cornelis Cornelisz. en Annetje Ariensdr.

In 1680: “Jacob Pouwelsse Kranendonck, en sijn huijsvrouw hebbende een kindt benede de acht jaeren en gaen 
in velt arbeijde omme de kost te winnen”.

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A05-L

Marijgie, Marijtje Cornelisse Pleisier ged. Ridderkerk 08-11-1705
                                       geh. Ridderkerk 24-04-1739

Simon, Sijmon Leendertse Velthoen      geb. Rhoon  

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis  Simonse Velthoen   ged. 06-12-1739 jong ovl.
2. Cornelis  Simonse Velthoen   ged. 05-11-1741
3. Anna      Simonse Velthoen   ged. 26-05-1743 
jong ovl.)
4. Anna      Simonse Velthoen   ged. 30-05-1744
5. Aardje    Simonse Velthoen   ged. 17-07-1746
6. Theuntje  Simonse Velthoen   ged. 03-10-1748
 

Op woensdagh den 30e augustus 1747:
Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Sijmon Velthoen, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 148v.
 • A05-M

Jan Cornelisz. Plaijsier  ged. Ridderkerk  12-07-1711
                          ovl. Vlaardingen  .-01-1754
                          otr. Pijnacker   25-09-1733
                          geh. Pijnacker   11-10-1733

Immetje Leendertsdr. Filkis, Fillekes ged. Overschie  06-03-1718
dochter van Leendert Jansz. Filkis en Maertie Ariensdr. van der Tak. 

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje    ged. Pijnacker   18-10-1733
    Doopget: Engeltje Willems Schouten.
 2. Cornelis   ged. Pijnacker   13-02-1735

    Doopget: Pietertje Cornelis Plasier.

 3. Jan        ged. Pijnacker   11-11-1736
    Doopget: Engeltje Willems Schouten.
 4. Leendert   ged. Pijnacker   11-11-1736 jong ovl.
    Doopget: Engeltje Willems Schouten.
 5. Cornelis   ged. Vlaardingen  .-..-1737     A06-T

 6. Leendert   ged. Vlaardingen 19-03-1738
jong ovl.
    Doopget: 1.  Leendert Fillekis.
             2.  Engeltje Willems Schouten.

 7. Leendert   ged. Vlaardingen 08-03-1739

 8. Floris     ged. Vlaardingen 04-06-1741
jong ovl.
    Doopget: Maria Pleisier.

 9. Maartje    ged. Vlaardingen 15-09-1743
10.
Aeltje     ged. Vlaardingen 31-01-1745
    Doopget: Pietertje Pleijsier.
11. Maria      ged. Vlaardingen 30-08-1750
12.
Floris     ged. Vlaardingen 26-01-1752
    Doopget: Engeltje Schouten.

HILLETJE FILLEKES hertr. met Krijn Nijkerk. 

Testament 11-09-1776:Compareren Krijn Nijkerk echtg. van Hilletje Fillekes te Vlaardingen met de voogden Abraham Maan, timmerman, en TEUNIS PLAISIER, metselaar.
Getuigen: Dirk van Witzenburg en Harpert de Zeeuw.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, Not. arch. invent.nr. 0218, aktenr. 55-80, notaris Philippus de Heer.

 • A05-N

Thonis, Teunis Cornelisz. Pleijsier ged. Ridderkerk   25-03-1714
                                    ovl. Vlaardingen  19-02-1800
Op 11-01-1755 poorter van Vlaardingen.

Meester-metselaar, op 01-03-1779 benoemd tot hoofdman van het plaatselijke metselaarsgilde.
 

                                    geh. Schipluiden  24-03-1754

Jacoba Poot                         ged. Schipluiden  23-11-1726
                                    ovl. Vlaardingen  24-01-1801

dochter van Willem Poot en Hendrina Toornvliet.
 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis   ged. Vlaardingen        1756 jong ovl.
2.
Willem     ged. Vlaardingen  14-05-1758 A06-U
   Doopget: Hendrina Poot.

3. Cornelis   ged. Vlaardingen  13-04-1760

   Doopget: Maria Pleisier.

4. Cornelis   ged. Vlaardingen        1762

5. Alida      ged. Vlaardingen  18-05-1766

   Doopget: Maria Pleisier.

09-08-1787: akte van borgstelling bij notaris Toussijn Woordhouder te Vlaardingen.

Compareren: Pieter de Vooght, WILLEM PLAISIER en TEUNIS PLAISIER, metselaar te Vlaardingen.
Getuigen: Johannes Badon jr. en Pieter Verkade jr.
Overige persoon: Leendert Hoogendijk, beroep: kastelein in de Hollansche Tuin te Vlaardingen. 

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, Notarieel archief, invent.nr. 0218.

 • A06-A

Willempje Huijgen Pleijsier, Pleysier ged. Ridderkerk   13-08-1719
                                      geh. Heerjansdam  11-11-1742

Aart Cornelisz. de Vries              ged. Heerjansdam  19-10-1712
11-11-1742 Aart Cornelisse de Vries, jm, van Oost Barendrecht en Willempje Huygen Pleysier, van Ridderkerk met attestatie te Heerjansdam getrouwd.
 

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje de Vries   ged. Barendrecht  16-06-1743
2. Lena         de Vries   ged. Barendrecht  08-11-1744
3. Cornelis     de Vries   ged. Barendrecht  28-08-1746

Cornelis tr. met NN, waaruit Aart Cornelisse de Vries ged. Barendrecht 03-04-1776, hij tr. met Jacomijntje Franse Plaisier, zie aldaar.

4. Jacob        de Vries   ged. Barendrecht  08-04-1748
5. Jacob        de Vries   ged. Barendrecht  10-08-1749
6. Arie         de Vries   ged. Barendrecht  20-12-1750 

Aart Cornelis de Vries hertr. met Jannigje Ariens van der Hoeve.
Huw: 18-12-1757 Aart Cornelisze de Vries, wd. van Willempje Huygen Plaisier, won. onder Oost Barendrecht tr. met Jannigje Ariens van der Hoeve, jd, van Ridderkerk, mede won. te Oost Barendrecht.
 

 • A06-B

Marigje, Maaijken Huige Pleijsier ged. Ridderkerk 31-10-1728
                                  otr. Rijsoord   21-04-1752
                                  geh. Rijsoord   14-05-1752

Pieter Jansz. Husselman
ged. Rijsoord 14-05-1724
zoon van Jan Gerritsz. Husselman en Jannetje van der Lof. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Marigje Huige:

Jan Gerritsz. Husselman geb. en ged. Xanten ca. 1688, otr. Rijsoord 18-04-1716 en tr. 1e Rijsoord 10-05-1716 met Maaijken Drogendijk ged. Rijsoord 27-05-1688, ovl. voor 1722, Jan tr. 2e Heerjansdam 22-05-1722 met Jannetje van der Lof ged. Heerjansdam 13-10-1686, ovl. Ridderkerk 18-10-1751. 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieters          Husselman         ged. Rijsoord   26-06-1757
                                          ovl. Ridderkerk 11-02-1837

Jan Pieters otr. Rijsoord 16-07-1784, tr. Rijsoord 08-08-1784 met Jannigje Dekker ged. West IJsselmonde 28-11-1758, ovl. Ridderkerk 04-01-1843.

2. Huig Pieters         Husselman         ged. Rijsoord   30-12-1759

     Huig Pieters tr. Heerjansdam 27-07-1799 met Jannetje Cornelisse Gouw.

3. Neeltje Pieters      Husselman         ged. Rijsoord, jong ovl.
4. Neeltje Pieters      Husselman         ged. Rijsoord
5. Willem Pieters Husselman               ged. Rijsoord         1768

 • A06-C

  Cornelis Ariens Pleijsier ged. Rijsoord  01-11-1739
                            geh. Rijsoord  18-03-1764

Annigje Kleijse Smouter   ged. Rijsoord  02-03-1735
dochter van Klaas Geene Smouter en Joosje Cornelis Neuteboom.
 

Uit dit huwelijk:

1. Jacomijntje Cornelisse  geb. Rijsoord  23-09-1764     A07-A
2. Joosje      Cornelisse  geb. Rijsoord  29-09-1765     A07-B
3. Arij        Cornelisse  geb. Rijsoord  19-07-1767
jong ovl.
4. Niesje      Cornelisse  geb. Rijsoord  28-08-1768
jong ovl.
5. Niesje      Cornelisse  ged. Rijsoord  05-11-1769     A07-C
6. Cornelia    Cornelisse  geb. Rijsoord  21-04-1771  
jong ovl.
7. Cornelia    Cornelisse  geb. Rijsoord  05-12-1773
8. Arij        Cornelisse  geb. Rijsoord  23-07-1775
jong ovl.
9. Arij        Cornelisse  geb. Rijsoord  15-03-1778 

 • A06-D

Huig Ariens Plaisier       ged. Rijsoord   03-09-1741
                           ovl. Ridderkerk 31-12-1822
                           otr. Rijsoord   17-04-1767
                           geh. Rijsoord   10-05-1767

Maijken Ariense van ’t Hof ged. Rijsoord  19-08-1746
dochter van Arij Janse van 't Hof en Marijchje Pietersse Soeteman.             

Uit dit huwelijk:

1. Jacomijntje Huige  ged. Rijsoord  12-06-1774 A07-D
2. Marijchie   Huige  ged. Rijsoord  05-09-1784
3. Ariaantje   Huige  ged. Rijsoord  05-09-1784 

Maijken Ariensse van ’t Hof hertr. met HUIGEN ARIENS PLAIZIER, wedn. Maria Willems van der Burgh.

 • A06-E

Frans Ariens Plezier           ged. Rijsoord  31-07-1746
                               ovl. Rijsoord  12-04-1834
                           (1) geh. Rijsoord  18-11-1781

Geertje Leenderts van (de) Nes ged. Rijsoord 26-12-1759
                               ovl. Rijsoord 12-07-1792

dochter van Leendert Jansz. van de Nes en Marijgje Willems Blaak. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Ariens:
Leendert Jansz. van de Nes ged. Heer Oudelands Ambacht 21-08-1712, vlasser in Rijsoord, ovl. Rijsoord 04-02-1777, zoon van Jan Leendertsz. van de Nes (geb. Groote Lindt ca. 1680, ovl. Heerjansdam 02-08-1750) en (huw. Heerjansdam 19-02-1707) Lijsbeth Cornelisdr. Kruijthoff, tr. Rijsoord 07-10-1740 met Marijgje (Marijtje) Willems dr. Blaak, ged. Ridderkerk 05-10-1721, ovl. Heerjansdam, dochter van Willem Ariens
Blaak en Ariaentje Gijbertsdr. Nuchteren, ged. Ridderkerk 01-01-1679

Bron: Van Nes, een geslacht van vlassers, uitg. 1987 eigen beheer, door Adrianus Reijnen van Nes. 

Uit dit huwelijk:

1. Jacomijntje  Franse  ged. Rijsoord 14-09-1783     A07-E
2. Cornelia     Franse  ged. Rijsoord 05-09-1784
3. Adriana      Franse  ged. Rijsoord 09-10-1785 jong ovl.
4. Pietertje    Franse  ged. Rijsoord 25-03-1787     A07-F
5. Adriana      Franse  ged. Rijsoord 13-09-1788     A07-G
6. Lena         Franse  ged. Rijsoord 05-01-1790 jong ovl.
7. Lena         Franse  ged. Rijsoord 05-07-1791 jong ovl.
8. Lena         Franse  ged. Rijsoord 13-06-1792     A07-H
 

(2) otr. Rijsoord  21-12-1792 (impost Ridderkerk).
Grietje Bastiaens Nugteren ged. Rijsoord   16-11-1749
                           ovl. Ridderkerk 20-02-1826

wed. van Petrus den Hoed en Pieter Francken Maaskant, ovl. Ridderkerk 13-06-1787.
dochter van Bastiaan Leendertsz. Nugteren en
Heijltje Franse Pleisier

Uit dit huwelijk: Geen kinderen bekend. 

 • A06-F

Geertje Ariensdr. Plaizier, Pleijsier ged. Rijsoord     14-12-1721
                                      otr. Ridderkerk   28-10-1742

Fleuris, Floris Gerritsz. Sloof       ged. Barendrecht  07-07-1715
Doopget: Jannetie Pieters.

zoon van Gerrit Fleurisz. Sloof en Aechie (Aartje) Pietersdr. Snaus.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Grietje Ariensdr.:
Gerrit Florisz. Sloof, ged. Barendrecht 21-01-1685, jm. van en wonende te Carnis in West-Barendrecht (1707), zoon van Floris Florisz. en Elisabeth (Lijsbeth) Reijersdr. Commijs, tr. te Barendrecht 05-06-1707 met Aechie (Aartje) Pietersdr. Snaus, j.d. van en wonende te Carnis in West-Barendrecht (1707).

Bron: Ons Voorgeslacht december 1996, blz. 693 en 694.

Op woensdagh den 30e augustus 1747:
Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Fleuris Slooff, onvermogende.

Bron:Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 145v.

Uit dit huwelijk:

 1. Arien      Sloof    ged. Rijsoord  15-12-1743 jong ovl.
 2. Arien      Sloof    ged. Rijsoord  17-10-1745
 3. Aartje     Sloof    ged. Rijsoord  09-10-1746
 4. Pleuntje   Sloof    ged. Rijsoord  08-09-1748 jong ovl.
 5. Pleuntje   Sloof    ged. Rijsoord  12-04-1750 jong ovl.
 6. Pleuntje   Sloof    ged. Rijsoord  24-10-1751
 7. Gerrit     Sloof    ged. Rijsoord  10-12-1752 jong ovl.
 8. Gerrit     Sloof    ged. Rijsoord  30-03-1755
 9. Aaltje     Sloof    ged. Rijsoord  29-08-1756 jong ovl.
10. Aaltje     Sloof    ged. Rijsoord  26-03-1758
11. Aaltje     Sloof    ged. Rijsoord  08-06-1760 

 • A06-G

Pleun Ariens Pleijsier         ged. Rijsoord   27-10-1726
                               otr. Ridderkerk 13-06-1766
                               geh. Ridderkerk 06-07-1766

Christina Cornelisdr. Soeteman ged. Ridderkerk 10-06-1737
Doopget: Mayke Japiks de Boer.

dochter van Cornelis Leendertse Soeteman en Ariaantje Japikse Boer
.

Uit dit huwelijk:

1. Arij     Pleune      ged. Ridderkerk   29-11-1767  A07-I
   Doopget :

   Geertje Plaizier.
2. Cornelis Pleune      ged. Ridderkerk   21-03-1769  A07-J

   Doopget :

   Marijgje Cornelisse Zoeteman.

3. Pleuntje Pleune      ged. Ridderkerk   07-03-1773, jong ovl.
4. Pleuntje Pleune      ged. Ridderkerk   13-11-1774  A07-K
5. Leendert Pleune      ged. Ridderkerk   01-0
2-1778  A07-L

Op woensdagh den 30e augustus 1747:
Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Pleun Plaeijsier, onvermogende.

Bron: Gem Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, inv. 1 Keurboek, fol. 145.

PLEUN PLAISIER was diaken te Ridderkerk 1769-1771

Bron: Stadsarch. Dordrecht, Arch. NH kerk van Ridderkerk nr. 47, art. A.B. Maliepaard, OV juli/aug. 2004. 

PLEUN PLEIJSIER kocht op 04-04-1782 de boerderij “Dijkzigt – later “de Lindehoeve”- van Ariaantje Sterrenburgh, weduwe van Aart Leeuwenburgh, welke in 1968 geheel door brand werd verwoest. Nu herinnert de naam Lindehoevelaan nog aan de oude boerderij. De plaatselijke bibliotheek is nu op deze plaats gevestigd.

Bron: Hist. vereniging Barendrecht en vriendelijke mededeling van dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A06-H

Bastiaan Ariens Plaizier  ged. Rijsoord  14-03-1728
                      (1) geh. ...........?

Marijgje Tims  ged. (verm.) Zwijndrecht.
dochter van Dammes Tims en Cornelia van der Kruijt. 

Uit dit huwelijk: ?? 

(2) otr. Rijsoord  24-04-1778
    geh. Rijsoord  17-05-1778

Cornelia Aardse Noteboom ged. Charlois 09-06-1743.
Doopget: Lijbet Cornelisze Vermaat.

dochter van Aard Carze Noteboom en Getruij Janze Blok.
 

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje ged. Rijsoord 11-03-1781 

 • A06-I

Grietje Ariense Plaizier ged. Rijsoord    17-02-1730
                         ovl. Ridderkerk  30-03-1797
                     ondertr. Rijsoord    23-10-1750
                         geh. Rijsoord    15-11-1750

Pieter Jansse van ’t Hof, wedn. van Oost-Barendrecht, de Groot (de Grote).
zoon van Jan Franse van 't Hof en NN.

Tussen de beide echtelieden moet een behoorlijk leeftijdsverschil geweest zijn wat blijkt uit het onderstaande:
Cornelia Cornelisdr. de Groot, jd. van Ridderkerk, tr. 1e Ridderkerk 30-11-1710 met Jan Gerritsz. Hoogerwerf ged. Heerjansdam 25-02-1685, tr. 2e Rijsoord 1728 (dan is GRIETJE nog niet geboren) met PIETER JANSE VAN ‘T HOF.
         

Uit dit huwelijk:

1. Arie      van ‘t Hof    ged. Rijsoord  25-07-1751 jong ovl.
2. Jan       van ‘t Hof    ged. Rijsoord  18-06-1752
jong ovl.
3. Cornelia  van ‘t Hof    ged. Rijsoord  20-05-1753
4. Arien     van ‘t Hof    ged. Rijsoord  30-06-1754
jong ovl.
5. Arij      van ‘t Hof    ged. Rijsoord  24-08-1755
6. Jan       van ‘t Hof    ged. Rijsoord  09-01-1757
7. Pleuntje  van ‘t Hof    ged. Rijsoord  29-01-1758
jong ovl.
8. Pleuntje  van ‘t Hof    ged. Rijsoord  21-10-1759 

 • A06-J

Huigen Ariens Plaizier                 ged. Rijsoord     03-05-1732
                                       ovl. H.I.Ambacht  06-10-1810
                                   (1) geh. H.I.Ambacht  02-04-1762

Maria, Marijtje Willemse van der Burgh ged. Sandelingen-Ambacht  .........?
                                       ovl. Hendrik Ido Ambacht  31-03-1803 

dochter van Willem van der Burg en Maaijke, Maaike Smaal
.

Lidmaarschap HIA: Marijtje Willemse van der Burg, vrouw van Huig Ariese Plaizier obiit 1803.

Bron: “Naamlijst van de ledemaaten der gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den  jaare 1792”. Arch. kerkeraad N.H. gemeente H.I.Ambacht, inv. nr. 155. 

Uit dit huwelijk:

1. Arie      Huige  ged. H.I.Ambacht   18-07-1762     A07-M
2. Frans     Huige  ged. H.I.Ambacht         1765     A07-N
3. Hendrik   Huige  ged. H.I.Ambacht         1768     A07-O
4. Jan       Huige  ged. H.I.Ambacht         1771
                    ovl. ..........?   11-05-1817
5. Gijsbert  Huige  ged. H.I.Ambacht    1773/1774     A07-P
6. Pleun     Huige  ged. H.I.Ambacht         1775     A07-Q
7. Maarten   Huige  ged. H.I.Ambacht   19-12-1779/80  A07-R

Onder voorbehoud:

8.
Pleuntje Huigd. Plasier, huisvr. van Theunis Vermeer (overleden 1806).
   Belijdenis H.I.Ambacht: 02-04-1806.

Bron: Arch. Kerkeraad N.H.gemeente H.I. Ambacht, inv.nr. 155. 

(2) geh. .............?
Maaijken Ariense van ’t Hof ged. Rijsoord  19-08-1746
weduwe van HUIG ARIENS PLAISIER.
dochter van Arij Janse van ’t Hof en Marijchje Pieterse Soeteman.

Uit dit huwelijk:  Waarschijnlijk geen. 

 • A06-K

Maaike, Maijken Ariense, Arendsdr. Plaizier, Pleisier ged. Rijsoord   08-08-1734
                                                      ovl. Ridderkerk 03-06-1790
                                                      otr. Rijsoord   10-11-1775
                                                      geh. Rijsoord   03-12-1775

Hendrik Teunisse Eland, Eelhand                       geb. s’Gravendeel

Uit dit huwelijk:

1.   Aagje       Eelhand   ged. Rijsoord     16-03-1777
2.
 
Jacomijntje Eelhand   ged. Barendrecht  05-09-1779 

Hendrik Teunisse E(e)l(h)and hertr. 03-04-1796 met Maaike Kaïm, wed. van Joris Pieterse Vink. 

 • A06-L

Floris Ariens Pleijsier       ged. Rijsoord    26-08-1736
                              ovl. Ridderkerk  08-02-1803
                              otr. Rijsoord    06-11-1767
                              geh. Rijsoord    29-11-1767

Rookje Dirkse van der Thoolen ged. Ridderkerk  26-09-1745
                              ovl. Ridderkerk  14-05-1809

dochter van Dirk Cornelisse van ter Tolen en Lijsbeth Cornelisse Blok
.

Dirk was een zoon van Cornelis Cornelisse van ter Tholen en Grietje Jacobsdr. Blijdorp.
 

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje Florisse  ged. Rijsoord   10-04-1768     A07-S
2. Dirk     Florisse  ged. Rijsoord   09-12-1770     A07-T
3. Arij     Florisse  ged. Rijsoord   22-12-1771     A07-U
4. Lijsbeth Florisse  ged. Rijsoord   21-08-1774     A07-V
5. Frans    Florisse  ged. Rijsoord   19-01-1777     A07-W
6. Pieter   Florisse  ged. Rijsoord   26-12-1779     A07-X
7. Ruig     Florisse  ged. Rijsoord   25-02-1781     A07-IJ
8. Pleun    Florisse  ged. Rijsoord   06-05-1787     A07-Z
 

 • A06-M

Frans Willems Pleijsier, Plaeijsier ged. Rijsoord    25-01-1722
                                    ovl. Heerjansdam
                                (1) geh. Rijsoord    02-02-1748

Grietje Melse Croonenburg           ged. Heerjansdam 21-03-1723
wed. van Arie Rogge. 

Uit dit huwelijk: ?? 

(2) geh. Puttershoek  11-07-1757

Pietertje Petersdr. Visser ged. Puttershoek       03-05-1733
                           ovl. Kleine Lindt voor 21-07-1769

dochter van Petris Danielsz. Visser en Eijgje Ariens Kapteijn.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans:

Petris Danielsz. Visser, bouwman op de hoeve “Het Springend Peerd” te Puttershoek, zoon van Daniël Visser, tr. nov. 1727 met Eijgje Ariens Kapteijn, geb. Develweg, Heerjansdam, dochter van Arie Kaptein en Pietertje van der Kruis. 

Uit dit huwelijk:

1. Willem    Franse  ged. ...........  05-08-1759 jong ovl
2. Petrus    Franse  ged. ...........  29-07-1760  A07-Aa
3. Willempje Franse  ged  ...........  20-02-1763
4. Barbara   Franse  ged. Heerjansdam  15-04-1764  A07-Bb
5. Willem    Franse  ged. ...........  28-07-1765
6. Anna      Franse  ged.  ........... 14-09-1766 

(3) geh. Grote Lindt  21-07-1769

Neeltje Wouters Hoogerwerf ged. Rijsoord  05-02-1723
dochter van Wouter Gerritsz. Hoogerwerf en Jannitje Jonasse Schouten.
Wed. van Leendert Cornelisz. in ‘t Velt.

Neeltje Woutersdr. Hoogerwerf, ged. Rijsoord 05-02-1723 (get. Marijtje Geerse Hoogerwerf) tr. (ondertr. Groote Lindt 19 april) 1754 met Leendert Cornelisz. in ‘t Velt.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Willems:
Wouter Gerritsz. Hoogerwerf, ged. Heerjansdam 15-08-1678, boer te Kijfhoek, Schout 1703-1732, kerkmeester 1703, secretaris 1711-1712 en schepen 1729 van Kijfhoek, zoon van Gerrit Woutersz. Hoogerwerf en Neeltje Jans, tr. Kijfhoek 09-03-1704 met Jannitje Jonasse Schouten, ged. H.I.Ambacht 16-01-1684, dochter van Jonas Ariensz. Schouten en Marijtje Aarts Vermaat.

Bron: De Nederlandsche Leeuw, juni 1984, kol. 213-215, K.J. Slijkerman.

Uit dit huwelijk: ?? 

Woensdagh den 30e augustus 1747, Lijste vanden weerbaere mannen Ridderkerk: FRANS WILLEMSE PLAEIJSIER, vermogende, en heeft een ammonitie roer.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, fol. 148. 

Op 01-06-1774 transporteerde Aart van der Meulen aan Aart Vijfwinkel: 2 morgen en 200 roeden weiland “int oude buitenlant” van Oost-Barendrecht. Als belending wordt o.a. genoemd ten oosten: de kinderen van FRANS PLEIJSIER.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.
 • A06-N

Maria Willems Plaisier    ged. Rijsoord  30-10-1723
                          geh. Rijsoord  13-04-1749

Daniel Leendertse de Snoo ged. Rijsoord  27-01-1715
zoon van Leendert Cornelis de Snoo en Marijtje Otten van de Vorm.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria Willems:

Leendert Cornelis de Snoo ged. Ridderkerk 03-10-1694, zoon van Cornelis Leenderts de Snoo en Pietertje Pieters Gelder, tr. H.I. Ambacht 12-04-1721 met Marijtje Otten van der Vorm ged. H.I. Ambacht 08-04-1695, dochter van Otto Cornelisz. van der Vorm en Willempje Hendriks Swartouw.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert  de Snoo   ged. Rijsoord  18-01-1750  jong ovl.
2. Leendert  de Snoo   ged. Rijsoord  05-12-1751 
jong ovl.
3. Berberea  de Snoo   ged. Rijsoord  19-01-1755
4. Willem    de Snoo   ged. Rijsoord  25-06-1758 
jong ovl.
5. Willem    de Snoo   ged. Rijsoord  02-09-1759 
jong ovl.
6. Willem    de Snoo   ged. Rijsoord  02-11-1760 
jong ovl.
7. Willem    de Snoo   ged. Rijsoord  27-06-1762 
jong ovl.)
8. Willem    de Snoo   ged. Rijsoord  28-08-1763
9. Leendert  de Snoo   ged. Rijsoord  28-06-1767 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria Willems:

Leendert Cornelis de Snoo, ged. Ridderkerk 03-10-1694, zoon van Cornelis Leenderts de Snoo(s) ged. Heerjansdam 09-11-1664 (tr. H.I.A. 12-04-1721) en Pietertje Pieters Gelder, ged. H.I.A. 20-02-1661, tr. HIA 12-04-1721 met Marijtje Otten van der Vorm, ged. H.I.A. 08-04-1695.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Prometheus, Delft. 

Woensdagh den 30e augustus 1747, Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Daniel de Snoo, vermogende, en heeft een bout roer en een houwer.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270 Ridderkerk, Keurboek fol. 148. 

MARIA WILLEMS PLAISIER was in 1764 getuige bij de aangifte van de geboorte van Pieter Hendriksz. Huijser. Haar neefje Cornelis van Gilst erfde van haar de hoeve aan de Noldijk.
 • A06-O

Grietje Willems Plaizier    ged. Rijsoord     24-04-1726
                            ovl. H.I.Ambacht  01-12-1787
                            geh. Rijsoord     11-11-1757

Arij Simons van der Giessen ged. Grote Lindt  03-10-1728
Doopget: 1. Anna Ariens, huijsvrouw van Gerrard Joris
         2. Schalk Ariens van der Giessen.

                            ovl. H.I.Ambacht  30-12-1803

zoon van Simon Ariens van der Giesen en Jannetie Huijgen Verhoek

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Grietje Willems:
Sijmon Ariens van der Giesen, jm. van Grote Lindt, diaken (1725), otr. Grote Lindt (geboden 12, 19, 26 nov. 1724), tr. H.I. Ambacht 03-12-1724 met Jannetie Huijgen Verhoek, jd. van H.I. Ambacht, dochter van Huijg Verhoek.
 

Uit dit huwelijk:

1. Sijmon / Sijmen Ariensz. van der Giessen   ged. Grote Lindt  14-01-1759
                                              ovl. H.I.Ambacht  21-01-1840

   tr. H.I.A. 11-05-1783 met Geertje Pieters Stehouwer.

geb. Sandelingen Ambacht 17-12-1762, ovl. H.I.A. 16-06-1813, dochter van Pieter Cornelis Stehouwer en Bastiaantje Leeuwenburg.

2. Willem          Ariensz. van der Giessen   ged. ........?    07-03-1762
3. Jan             Ariensz. van der Giessen   ged. ........?    08-02-1767 

 • A06-P

Pieternella Willems Plaizier        ged. Rijsoord   14-11-1728
                                    bgr. Ridderkerk 14-04-1794
                                ondertr. Rijsoord   26-05-1758
                                    geh. Rijsoord   18-06-1758

Hendrik Cornelisz. Huijser, Huyzer  ged. Rijsoord    13-08-1724
                                    ovl. Ridderkerk  26-12-1799

Beroep: Bouwman op de hoeve “Westeinde”, Krommeweg te Rijsoord.
zoon van Cornelis Hendriks Huijser(t) en Cornelia Willemsdr. Noordijk. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Pieternella Willems:
Cornelis Hendriks Huijser(t), van Ridderkerk, geb. ca. 1700, bouwman op de hoeve Westeinde aan de Krommeweg in Rijsoord, belijdenis Ridderkerk 22-12-1722, tot 1749 hoogheemraad van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard, ovl. (impost Ridderkerk 20-11-1795), zoon van Hendrik Ariens Huiser en Neeltje Cornelis Leeuwenburgh. Hendrik tr. 1e met Neeltje Cornelis Sneuckelaar, tr. 2e Ridderkerk 06-04-1721 (impost IJsselmonde 14-03-1721) met Cornelia Willemsdr. Noordijk, ged. IJsselmonde 17-11-1697,  belijdenis Ridderkerk 22-12-1722, ovl. (impost Ridderkerk 08-05-1747), dochter van Willem Sijmonse Noordijk en Lijntje Ariens Kalis.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Prometheus Delft. 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hendriks    Huijser    ged. Ridderkerk         23-09-1759
                                   ovl.  Ridderkerk        05-06-1823

Cornelia tr. Ridderkerk 18-11-1792 met Paulus Huigsz. Kranendonk ged. Ridderkerk 15-12-1765, ovl. Ridderkerk 07-12-1823, zoon van Huygh Paulusz. Kranendonk en Reijmpje Pleunen Leeuwenburg.

2. Willem Hendriks      Huijser    ged. Ridderkerk         12-07-1761
3. Willem Hendriks      Huijser    ged. Ridderkerk         01-08-1762
                                   ovl. Oost-Barendrecht   07-11-1822

Willem tr. Barendrecht 13-08-1798 met Maaike Aryze Leenheer ged. Rijsoord 29-01-1775, ovl. Oost-Barendrecht 21-11-1841, dochter van Ary Cornelisz. Leenheer en Joosje Krijnen Smouter.

4. Cornelis Hendriks    Huijser    geb. Ridderkerk         09-10-1763
                                   ged. Ridderkerk         16-10-1763

Cornelis tr. Heerjansdam 01-05-1791 met BARBERA, BARBARA FRANSdr. PLAISIER, zie verder daar.

5. Pieter Hendriks      Huijser    ged. Ridderkerk         25-11-1764
6. Arie Hendriks        Huijser    ged. Ridderkerk         22-12-1765
7. Barbara Hendriks     Huijser    ged. Ridderkerk         14-06-1767
                                   ovl.  Ridderkerk        18-06-1829

Barbara tr. met Pieter van Gilst ged. Ridderkerk 20-11-1766, ovl. Rijsoord 29-04-1829, zoon van Willem Pieters van Gilst en ARIAANTJE WILLEMS PLAISIER.

8. Pieter Hendriks      Huijser    ged. Ridderkerk         21-08-1768
                                   ovl.  Dordrecht               18-05-1864

Pieter tr. Barendrecht 02-10-1797 met Maria Rocusse van der Gijp ged. Heerjansdam 13-05-1764, ovl. Kleine Lindt 27-11-1820, dochter van Rokus Hendriksz. van der Gijp en Catharina van Dijk.

9. Neeltje Hendriks     Huijser    ged. Ridderkerk         01-10-1769

Woensdagh den 30e augustus 1747, Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk:
vader Cornelis Hendriks Huijser, vermogende, en heeft een bout roer en een degen.
zoon Hendrick Cornelisz. Huijser, vermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 146.

Pieternella Willems Plaisier woonde:
1728-1758: Noldijk te Ridderkerk.
1758-1799: Krommeweg 1, Rijsbergen op de hoeve “West-Einde”.
Zij kochten in 1789 de boerderij “Oosteinde” van Jan Jansz. Leeuwenburg.
Hendrik Cornelisz. Huijser was Hoogheemraad van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard van 1780 tot 1788.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A06-Q

Jan Willems Pleisier        ged. Rijsoord   01-03-1733
                            ovl. Rijsoord   06-01-1784
                           begr. Ridderkerk
                            otr. Rijsoord   20-05-1763
                            geh. Rijsoord   11-06-1763

Geertje Jacobsdr. Stehouder ged. H.I.Ambacht  20-05-1737
                            ovl. Ridderkerk   30-08-1811

dochter van Jacob Cornelisse Stehouder, Schepen van Hendrik Ido Ambacht en Maria Pieters Rijsdijk
.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jan:
Jacob Cornelisz. Stehouwer, ovl. 1794, zoon van Cornelis Jacobsz. Stehouwer en Geertie Jansdr. Groenevelt, tr. met Maria Pieters Rijsdijk
ovl. H.I. Ambacht 11-12-1794, dochter van Pieter Aarts Rijsdijk en Macheltje Leenderts Hoogewerf.

Uit dit huwelijk:

1. Berbera   Janse  ged. Rijsoord  02-12-1764   jong ovl.
2. Willem    Janse  ged. Rijsoord  02-03-1766
3. Maria     Janse  ged. Rijsoord  27-03-1769     A07-Cc
4. Jacob     Janse  ged. Rijsoord  19-04-1770  
jong ovl.
5. Berbera   Janse  ged. Rijsoord  03-01-1773  
jong ovl.
6. Berbera   Janse  ged. Rijsoord  11-09-1774  
jong ovl.
7. Berbera   Janse  ged. Rijsoord  25-05-1777
                   
ovl. Rijsoord  ..-06-1798
8. Jacob     Janse  ged. Rijsoord  16-01-1780     A07-Dd
9. Cornelis  Janse  ged. Rijsoord  09-09-1781 

In 1824 werd Cornelis genoemd als ingeland van de polder Oud-Reijerwaard n.a.v. de omrekening van de oude oppervlaktematen naar de nieuwe i.v.m. een belastingheffing. 

GEERTJE JACOBSDR. STEHOUDER  hertr. Rijsoord  26-05-1786 met Mattheus de Haan  ged. Rijsoord  13-12-1744, wedn. van Geertje Hendriks Sparreboom.

 • A06-R

A(d)riaantje Willems Plaisier ged. Rijsoord    04-01-1739
                              ovl. Ridderkerk  20-06-1782
                              geh. Rijsoord    25-11-1764

Willem Pieters van Gilst      ged. Barendrecht 03-12-1741
                              ovl. Rijsoord    21-12-1786

zoon van Pieter Adamsz. van Gilst en Lijntje Willemsdr. Lagerwerff.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van A(d)riaantje:

Pieter Adamsz. van Gilst ged. West-Barendrecht 22-03-1711, ovl. Rijsoord 13-12-1789, zoon van Adam Pieterse van Gilst en Neeltje Bastiaansdr. Santweg, tr. Ridderkerk 1739 met Lijntje Willemsdr. Lagerwerff ged. Ridderkerk 26-08-1714, dochter van Willem Huyge Lagerwerff en Neeltje Mattheusse van der Zegen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter  Willemsz.  van Gilst  ged. Rijsoord   23-11-1766
                                 ovl. Rijsoord   29-04-1829
Pieter tr. Rijsoord 04-08-1792 met Barbara Hendriksdr. Huijser
ged. Ridderkerk 14-06-1767, dochter van Hendrik Cornelisz. Huijser en PIETERNELLA WILLEMS PLAISIER.
2. Willem  
Willemsz.  van Gilst  ged. Rijsoord   09-07-1768
3.
Adam    Willemsz.  van Gilst  ged. Ridderkerk 16-04-1770  
Adam tr. (1) Ridderkerk 15-04-1796 met Barbera Florisse Plaisier,
     tr.
2e Rijsoord 25-10-1798 met Heijltje Florisdr. Nugteren ged. Rijsoord 21-03-1776, dochter van Floris Bastiaanse Nugteren en Jannetje Willems Lievaart.

4. Barber  
Willemsdr. van Gilst  ged. Rijsoord   09-02-1772  jong ovl.
5. Frans   
Willemsz.  van Gilst  ged. Rijsoord   13-03-1773
                                 ovl. Kijfhoek   16-10-1838
Frans tr. mei 1798 met Marijgje Aartse de Deugd geb. Kijfhoek 1777, ovl. Kijfhoek 1848, dochter van Aart 
Hendriksz.  de Deugd en Stijntje Willemse Vlasblom.
6. Huig    
Willemsz.  van Gilst  ged. ……...?     29-11-1775  jong ovl.
7. Cornelis
Willemsz. van Gilst  ged. Rijsoord   30-12-1776
                                 ovl. Rijsoord   01-09-1842
Cornelis tr. 1810 met Aagje Nugteren geb. Rijsoord, dochter van Leendert Aartsz. Nugteren en Trijntje 
Jansdr. Huizer.
8. Lijntje  
Willemsdr.van Gilst  ged. Rijsoord   13-12-1778
9. Huig     
Willemsz. van Gilst  ged. Rijsoord   04-03-1781

ADRIAANTJE WILLEMS PLAISIER werd geboren aan de Noldijk te Rijsoord en woonde er tot haar huwelijk in 1764. Voogden over de minderjarige kinderen van ADRIAANTJE WILLEMS werden opa Pieter van Gilst en broer FRANS WILLEMS PLAISIER.
Bron: Het geslacht Van den Hoek uit Ridderkerk, A.P. van den Hoek.

 • A06-S

Floris Willems Pleijsier    ged. Rijsoord   04-01-1739
                            ovl. Rijsoord   03-04-1815
                            geh. Rijsoord   25-06-1769

Maijken Bastiaanse Nugteren ged. Rijsoord   01-08-1745
                            ovl. Ridderkerk 19-10-1825

dochter van Bastiaan Leendertsz. Nugteren en
HEIJLTJE FRANSE PLAISIER

NB: Floris en Maijken waren neef en nicht.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Floris:

Bastiaan Leendertsz. Nugteren ged. Rijsoord 11-04-1706, ovl. Ridderkerk 16-01-1767, zoon van Leendert Bastiaensz. Nugteren en Teuntje Aertsdr. Visscher, tr. Rijsoord 28-08-1733 met Heijltje Franse Plaisier ged. Rijsoord 21-03-1706, ovl. Ridderkerk 31-03-1779, dochter van Frans Florisse Plaisier en Grietje Ariens de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Barbera  Florisse  ged. Rijsoord  24-06-1770     A07-Ee
2. Bastiaan Florisse  ged. Rijsoord  23-02-1772   jong ovl.
3. Heijltje Florisse  ged. Rijsoord  02-03-1777
4. Bastiaan Florisse  ged. Rijsoord  08-11-1778   jong ovl.
5. Bastiaan Florisse  ged. Rijsoord  16-06-1782   jong ovl.
6. Bastiaan Florisse  ged. Rijsoord  21-12-1783     A07-Ff
7. Willem   Florisse  ged. Rijsoord  09-10-1785

FLORIS WILLEMS PLEIJSIER woonde van 1739 tot 1815: Noldijk, Rijsoord (huis 386).
Door de ambachtsheer van Ridderkerk waren “op alle plaatsen in de heerlijkheid tot gemak en gerief van alle in- en opgezetenen de nodige schippers aangesteld”. Zo was er ook een schippersveer aan de Waaldijk (in Rijsoord), dat in 1772 werd gepacht door de gebroeders Jan en Florus Pleijsier.
Op de tarievenlijst van die tijd o.a.:
een vet kalf 6 st. ; 100 seen vlas 15 st. ; een mager kalf 2 st. ; duizent steen 6 st. ; een hoet kalk 12 st. ; een half vat bier 3 st. ; een anker wijn 4 st. ; een stoopskruikje 4 st. ; een tonnegie jenever 1 st. 9 d., groter na advenant, een mensch 2 st “ tzij hij eens dan of hij ginds en weder medevaart, dog een kind onder de 12 jaar is vrij” ; een appel- of peerenboom 4 duiten (halve stuiver) ; een kinderkakstoel 2 st. ; een rollegie dweilen 4 duiten, etc.

Bron: Selectie Ridderkerk, reproducties van ansichten 1900-1915 door J. van der Es, uitgave Sanders – Ridderkerk juni 1974.

 • A06-T         

Cornelis Jansz. Pleijsier  ged. Vlaardingen        1737.
                           geh. Vlaardingen  01-12-1759

Lena van der Ham           geb. Streefkerk  ..........? 

Uit dit huwelijk:

1. Joannes     ged. Maassluis  18-05-1760
2. Arij        ged. Maassluis  14-06-1761
3. Leendert    ged. Maassluis  03-10-1762 A07-Gg
4. Jannetje    ged. Maassluis  23-09-1764

5. Teunis      ged. Maassluis  14-06-1767 

 • A06-U

Willem Teunisz. Pleijzier  geb. Vlaardingen  24-06-1756
                           ged. Vlaardingen  14-05-1758
                           ovl. Vlaardingen  30-08-1830
Beroep: Metselaar. 

                           otr. Delft           23-06-1787
                           otr. Delfshaven 8 en 10-06-1787, voor de bruid 6 gld.

                           geh. 1e Delft        24-06-1787 (in de Oude Kerk)

Johanna, Anna Metzelaer   ged. Delfshaven   06-11-1765
                           ovl. Vlaardingen  29-11-1798

dochter van Arij Metselaar en Marijtje Boel.


Uit dit huwelijk:

1. Teunis  ged. Vlaardingen  14-10-1787 A07-Hh
2. Arij    ged. Vlaardingen   .....1789 jong ovl.
3. Arij    ged. Vlaardingen  10-11-1790 A07-Ii
4. Jacoba  ged. Vlaardingen   .....1793

otr. Vlaardingen    07-04-1803
geh. 2e Vlaardingen 24-04-1803

Maria van Vliet geb. Vlaardingen
Beroep: Winkelierster.
 

Uit dit huwelijk:

5. Willem         geb. Vlaardingen 19-12-1804        A07-Jj
6. Alida          geb. Vlaardingen 05-04-1807        A07-Kk
7. Hu(i)go        geb. Vlaardingen 10-12-1810        A07-Ll
8. Maria          geb. Vlaardingen 03-10-1812        A07-Mm
9. Regina Johanna geb. Vlaardingen 10-11-1814        A07-Nn
10. Henderina     geb. Vlaardingen 21-02-1817        A07-Oo
11. Christina     geb. Vlaardingen 11-04-1819        A07-Pp
12. Johannes      geb. Vlaardingen 15-06-1822
 

 • A07-A

Jacomijntje Cornelisse Plaizier, Pleijsier geb. Rijsoord     23-09-1764
                                           ovl. Rijsoord     02-12-1791
                                           geh. Rijsoord     13-11-1785

Gerrit Pleune de Graaf                     geb. Grote Lindt  01-06-1760
                                           ovl.           ?  29-12-1811 

Uit dit huwelijk:

1.   Pleun     de Graaf   geb. Rijsoord  23-09-1787
2.
  Anna      de Graaf   geb. Rijsoord  29-08-1788
3.
  Cornelis  de Graaf   geb. Rijsoord  01-02-1791
Gerrit Pleune de Graaf tr. 2e Ridderkerk 21-04-1797 met Pleuntje Verschoor, geb. Charlois.

 • A07-B

Joosje Cornelisse Plaizier geb. Rijsoord  29-09-1765
                           ovl. Rijsoord  21-09-1813
                           otr. Rijsoord  13-04-1799
                           geh. Rijsoord  05-05-1799

Cornelis van Vuuren        geb. Mijnsherenland           ? 
                           ovl. Ridderkerk      13-04-1821
 

Uit dit huwelijk:

1.   Stefanus van Vuuren     geb. Rijsoord  16-03-1802    jong ovl.
2.
  Cornelis van Vuuren     geb. Rijsoord  09-03-1807 

 • A07-C

Niesje, Niesie Cornelisse Plazier, Pleijsier, Pleisir ged. Rijsoord  05-11-1769
                                                      otr. Rijsoord  03-05-1793

Aart Jansz. Penning ged. Rijsoord  12-02-1764
zoon van Jan Cornelisse Penning en Ariaantje Ariens van der Waal. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Niesje Cornelisse:
Jan Cornelisse Penning, ged. Rijsoord 08-10-1730, zoon van Cornelis Pieterz. Penningh (ged. Ridderkerk 20-04-1698) en Dirkje Symonsdr. Gouw, ondertr. Rijsoord 10-10-1755 en tr. 1e Rijsoord 02-11-1755 met Ariaantje Ariens van der Waal, ged. H.I. Ambacht. Hij tr. 2e Rijsoord 24-10-1784 met Soetje Paulusse de Ruiter, ged. Rijsoord 27-10-1743, wed. van Pieter Jacobs van Dijk.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Jan      Aarstz. Penning  geb. Rijsoord        28-04-1794
                               ged. Rijsoord        04-05-1794
2.
  Cornelis Aarstz. Penning  geb. Rijsoord        27-08-1795
                               ged. Rijsoord        30-08-1795
                               ovl.                  voor 1805
3.
  Cornelis Aartsz. Penning  geb. Oud-Beijerland  30-06-1805
                               ged. Oud-Beijerland  07-07-1805
4.
  Anna     Aartsd. Penning  geb. Oud-Beijerland  24-02-1810
                               ged. Oud-Beijerland  04-03-1810 

Ingekomen N.H. gemeente Klaaswaal 1796: Neesje Cornelisdr. Pleisir, van Rijsoort en Aart Jansz. Penning. 

 • A07-D

Jacomijntje Huige Plaisier  ged. Rijsoord    12-06-1774
                            geh. Rijsoord    10-12-1791

Cornelis de Jong            ged. H.I.Ambacht   ca. 1768
                            ovl. Ridderkerk  27-05-1829
 

Uit dit huwelijk:

1.   Jannigje de Jong   geb. Rijsoord  20-08-1792
2.
  Huig     de Jong   geb. Rijsoord  11-06-1801
3.
  Maaike   de Jong   geb. Rijsoord  29-05-1805
4.
  Maaike   de Jong   geb. Rijsoord  10-05-1811 

 • A07-E

Jacomijntje Franse Plaizier  ged. Rijsoord     14-09-1783
                             ovl. Barendrecht  21-11-1858
                             geh. Barendrecht  30-12-1801

Aart Cornelisz. de Vries     ged. Barendrecht  03-04-1776
                             ovl. Barendrecht  21-11-1858
zoon van Cornelis Aartse de Vries en NN.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jacomijntje:
Cornelis Aartse de Vries geb. Oost-Barendrecht 1776 is de zoon van Aart Cornelisse de Vries en
WILLEMPJE HUIJGE PLEIJSIER.

Uit dit huwelijk:

1.  Cornelis   de Vries  geb. Barendrecht  22-12-1802   jong ovl.
2.
 Cornelis   de Vries  geb. Barendrecht  14-02-1804
3.
 Frans      de Vries  geb. Barendrecht  19-12-1806
4.
 Pietertje  de Vries  geb. Barendrecht  07-08-1810   jong ovl.
5.
 Pietertje  de Vries  geb. Barendrecht  08-10-1811
6.
 Geertje    de Vries  geb. Barendrecht  03-06-1815
Geertje tr. met Marcus Aardoom, geb. Ridderkerk 25-12-1816.

7.  Cornelia   de Vries  geb. Barendrecht  15-05-1820
8.  Willempje  de Vries  geb. Barendrecht  27-07-1825 

 • A07-F

Pietertje Franse Plaisier  ged. Rijsoord     25-03-1787
                           geh. Heerjansdam  04-01-1809

Jan Cornelisse van Dijk    ged. Heerjansdam  22-05-1774
zoon van Cornelis Jansen van Dijk en Jannetie Aryse Leenheer.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Geertje van Dijk   geb. Heerjansdam  18-08-1809   jong ovl. 

 • A07-G

Adriana Franse Plaisier  ged. Rijsoord   13-09-1788
                         geh. Ridderkerk 09-06-1834

Frank Franke van der Jagt   ged. Ridderkerk  20-09-1799 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A07-H

Lena Franse Plaizier  ged. Rijsoord     13-06-1792
                      geh. Barendrecht  18-06-1814

Hendrik Jacobusz. Dorsman   ged. Barendrecht  02-02-1771
                            ovl. Barendrecht  02-10-1834
zoon van Jacob Krijnz. Dorsman en Catelijntje Dirks Barendregt.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Frans     Dorsman   geb. Barendrecht  28-12-1814
2.
  Jacob     Dorsman   geb. Barendrecht  01-05-1816   jong ovl.
3.
  Jacob     Dorsman   geb. Barendrecht  13-12-1817
4.   Geertje   Dorsman   geb. Barendrecht 20-04-1819

 • A07-I

Arij Pleune Pleijzier, Plasier, Plaisier ged. Rijsoord     29-11-1767
                                         ovl. IJsselmonde  21-05-1823
                                         otr. Barendrecht  29-03-1798
                                      Geh.(1) Barendrecht  22-04-1798

voor de municipaliteit, beide 1e classe f. 30,--kerkelijk huwelijk Barendrecht 22-04-1798
dochter van Leendert Jansz. de Jong en Catharina Philippusdr. van der Bom.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arie Pleune:

Leendert Jansz. de Jong ged. Klaaswaal 21-06-1744, ovl. Mijnsheerenland 08-06-1810, zoon van Jan Leendertse de Jongh en Trijntje Jansdr. de Kat, tr. Mijnsheerenland 09-03-1770 met Catharina Philippusdr. van der Bom ged. Westmaas 21-07-1744, ovl. Mijnsheerenland 24-10-1810, dochter van Philippus Jacobsz. van der Bom en Pietertje Aartsdr. Wuijster.   

Uit dit huwelijk:

1. Christina       geb. IJsselmonde  25-02-1799 A08-A
                  
ged. IJsselmonde  03-03-1799 
   Doopget: Marijgje den Hoed, geb. Soeteman.
                   ovl. IJsselmonde  06-08-1850
2. Chatharina      geb. IJsselmonde  09-09-1800
                  
ged. IJsselmonde  14-09-1800
   Doopget: Catharina de Jong-de Bom.
3. Leendert        geb. IJsselmonde  18-08-1801 A08-B
                   ged. IJsselmonde  23-08-1801
   Doopget: 1. Trijntje van der Sluis, geb. de Jong.

Zij is de zuster van Anna: Trijntje Leendertze de Jong ged. Mijnsheerenland 18-02-1770, ovl. Klaaswaal 12-09-1858, tr. 1e Mijnsheerenland 04-05-1794 met Cornelis Cornelisz. van der Sluis ged. Mijnsheerenland 19-03-1758, aldaar ovl. 29-06-1822, zoon van Cornelis Jacobsz. van der Sluijs en Marijgje Cornelisdr. Leeuwenburg, Trijntje tr. 2e Mijnsheerenland 06-05-1824 met Arie Koijck ged. Mijnsheerenland 12-05-1793, zoon van Bastiaan Aartsz. Koijck en Maria, Marijtje Leendertsdr. Rijsdijk.
            2. NEELTJE PLAISIER, geb. Visser.

4. Pleun           geb. IJsselmonde  18-08-1801
A08-C
   Doopget: 1. Trijntje van der Sluis, geb. de Jong.
            2. NEELTJE PLAISIER, geb. Visser.
5. Chatharina      geb. IJsselmonde  08-05-1803 A08-D
                   ged. IJsselmonde  15-05-1803
   Doopget: ARIJ PLEUNE PLEIJZIER, de vader.
6. Pleuntje        geb. IJsselmonde  14-05-1804
                   ged. IJsselmonde  20-05-1804
   Doopget: ARIJ PLAISIER, de vader.
7. Arianus         geb. IJsselmonde  13-04-1807
                   ged. IJsselmonde  19-04-1807
   Doopget: ARIJ PLASIER, de vader.
 
                   bgr. IJsselmonde  29-07-1807

8. Pleuntje        geb. IJsselmonde  04-03-1809
9. Trijntje        geb. IJsselmonde  02-02-1811 A08-E
                   ged. IJsselmonde  10-02-1811
   Doopget: ARIJ PLESIER, de vader.

10. Dood kind     bgrv. IJsselmonde  09-10-1811
11. Levenloze zoon geb. IJsselmonde  09-09-1812 “namiddags half 1 ure”.
geh. 2e IJsselmonde 02-04-1819

Maayke, Maaiken Gleijnsdr. van ’t Hoff  
geb. Groote Lindt 28-04-1798
                                         ged. Groote Lindt 29-04-1798
                                         ovl. Pernis       22-12-1871

dochter van Gleijn Govertsz. van ’t Hoff en Willemijntje Jorisdr. Leenheer.

Uit dit huwelijk:
12.   Anna              geb. IJsselmonde

13.   Arie, Ary         geb. West-IJsselmonde 1824         A08-F
 

ARIJ PLAISIER was heemraad/schepen van 1804 tot 1811 te West-IJsselmonde.
13-12-1809: Notaris A.J. de Moraal te Schiedam verkoopt landerijen in Lombardijen. Koper: ARIJ PLAISIER.

Bron: Akten van openbare verkopingen en verhuringen van onroerende en roerende goederen onder West-IJsselmonde, toegangsnr. 8, Invnrs. 268-269, Gem. Arch. Rotterdam. 

Het echtpaar PLEYSIER-van ’t Hof  maakte huwelijkse voorwaarden op 15-03-1819. Op 21-06-1824 wordt de boedel van ARY PLEYSIER verdeeld. De weduwe Maaike van ’t Hoff is bouwvrouw te IJsselmonde en buiten gemeenschap van goederen gehuwd geweest en voogdesse over haar 2 kinderen ANNA en ARY PLEYSIER. Tot de boedel behoorde o.m. 6 bunder 57 roeden grond in Smeetsland te IJsselmonde (taxatie 2400 gld.), 3 bunder 75 roeden bouwland als voren en 1 bunder 48 roeden als voren, huis e.d. aan de Hordijk te IJsselmonde N. 7 en de helft in de windkorenmolen aan de Molendijk te Rhoon no. 48A en een halve houtschuur (de andere helft is van mede-eigenaar Pieter Sonneveld, korenmolenaar te Rhoon). De weduwe koopt voor haar kinderen 2. 81 bunder grond te Barendrecht uit de boedel.
Als weduwe van ARY PLEUNEN PLEYSIER hertrouwde Maaike Gleijndr. van ’t Hoff te Pernis 03-06-1825 met Jan Pieterse Koole geboren Pernis “buiten dorp in den Boerenhoek” 08-11-1795 (ged. Pernis 06-12-1795, getuige: de moeder), weduwnaar van Crijna, Krijna Kok, zoon van Pieter Jansz. Koole en Johanna Bastiaansdr. Koole.

Bron: Het geslacht De Jong uit de Hoeksche Waard 1600-1990, J.L. Verhoeven en A.P. van den Hoek.

 • A07-J

Cornelis Pleune Pleysier   ged. Ridderkerk  21-03-1769
                           ovl. Rijsoord    18-04-1824
                           geh. Ridderkerk  21-04-1797

Neeltje Leenderts Visser   ged. Rijsoord    07-05-1775
                           ovl. Ridderkerk  04-02-1823

dochter van Leendert Pietersz. Visser en Geertruij Meeuwisdr. Jongenruiter.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Cornelis:

Leendert Pietersz. Visser geb. Heerjansdam 05-12-1728, ovl. Ridderkerk 02-04-1815, zoon van Pieter Willemsz. Visser en Heiltje Jansdr. Visser, tr. met Geertruij Meeuwisdr. Jongenruiter geb. Rijsoord 03-11-1737, ovl. Barendrecht 27-10-1819, dochter van Meeuwis Jongeruiter en Neeltje Corendijker.

Uit dit huwelijk:

1. Christine   Cornelisse  geb. Rijsoord    13-03-1798      A08-G
2. Geertrui    Cornelisse  geb. Rijsoord    28-04-1799      jong ovl.
3. Pleuntje    Cornelisse  geb. Rijsoord    12-06-1800      A08-H
4. Neeltje     Cornelisse  geb. Rijsoord    14-07-1801      jong ovl.
5. Geertrui    Cornelisse  geb. Rijsoord    02-08-1802      A08-I
6. Neeltje     Cornelisse  geb. Rijsoord    16-01-1805
7. Adriaantje  Cornelisse  geb. Rijsoord    27-03-1807      A08-J
8. Pleun       Cornelisse  ged. Ridderkerk  01-04-1810
                           ovl. Ridderkerk  12-08-1824
9. Leendert    Cornelisse  geb. Ridderkerk  22-11-1822
                           ovl. Ridderkerk  16-10-1843 

Neeltje hertr. Ridderkerk 20-01-1826 met Arie Schutter ged. Oud-Beijerland 09-08-1772, ovl. Ridderkerk 16-08-1858.

 • A07-K

Pleuntje Pleune Pleijsier geb. Ridderkerk  13-11-1774
                          geh. Barendrecht 31-03-1798

Hendrik Leenderts Visser  geb. Rijsoord    03-10-1773
zoon van Leendert Pietersz. Visser en Geertruij Meeuwisdr. Jongenruiter.
 

Voor de genealogische gegevens over de schoonfamilie van Pleuntje Pleune: zie bovenstaand echtpaar. 

Uit dit huwelijk: geen kinderen.

Hendrik Leenderts Visser tr. 2e Ridderkerk 22-10-1800 met Cornelia Maaskant, geb. Ridderkerk 27-04-1777, ovl. Barendrecht 10-04-1841. 

 • A07-L

Leendert Pleune Pleijsier, Pleisier geb. Ridderkerk  01-02-1778
                                    ovl. IJsselmonde 31-03-1862

Landbouwer op de Noordhoeve, (1831),Voordijk 397.
                                    geh. Barendrecht 01-05-1808

Neeltje Hendriksdr. de Raadt        geb. Carnisse    18-10-1785
dochter van Hendrik Pietersz. de Raadt en Neeltje Comijs.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Leendert:
Hendrik Pietersz. De Raadt geb. Carnisse, zoon van Pieter Jansz. de Raadt en Neeltje Pietersdr. Barendregt,
tr. met Neeltje Comijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Pleun     Leendertsz. geb. Barendrecht  31-08-1809
                          ged. Barendrecht  03-09-1809     jong ovl.
 2. Pleun     Leendertsz. geb. Barendrecht  20-10-1810
                          ged. Barendrecht  28-10-1810     jong ovl.
 3. Hendrik   Leendertsz. geb. Barendrecht  05-07-1812     A08-K
 
4. Cristina  Leendertsz. geb. Barendrecht  30-11-1814     jong ovl.
 5. Neeltje   Leendertsz. geb. Barendrecht  29-06-1816     jong ovl.
 6. Pieter    Leendertsz. geb. Barendrecht  07-12-1817     A08-L
 
7. Neeltje   Leendertsz. geb. Barendrecht  22-04-1819     A08-M
 
8. Arie      Leendertsz. geb. Barendrecht  12-08-1820 
                          
ovl. IJsselmonde  14-01-1860
 9. Pleuntje  Leendertsz. geb. Barendrecht  01-02-1822
10. Cristina  Leendertsz. geb. Barendrecht  21-09-1823
                          
ovl. Ridderkerk   29-09-1886

Getuige bij de aangifte:

      Leendert Pleysier.

      Oomzegger, 23 jaar zonder beroep wonende te IJsselmonde.

11. Cornelis  Leendertsz. geb. IJsselmonde  14-02-1827
         
                ovl. IJsselmonde  16-08-1829
12. Pleuntje  Leendertsz. geb. Barendrecht  05-04-1829     A08-N

Leendert verkocht op 20-07-1844 de “Noordhoeve” aan de Voordijk 397 te Barendrecht aan Cent Jansz. Niemantsverdriet.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen  

 • A07-M

Arie Huige Plaizier    geb. H.I.Ambacht  18-07-1762
                       ovl. H.I.Ambacht  19-05-1813
                       geh. H.I.Ambacht  13-05-1790

Crijna Cornelisdr. van Wingerden, Wijngaarden

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje       geb. H.I.Ambacht  10-07-1791     jong ovl.
 2. Aagje       geb. H.I.Ambacht  12-08-1792     A08-O
 
3. Huig        geb. H.I.Ambacht  08-12-1793     jong ovl.
 4. Huig        geb. H.I.Ambacht  15-05-1795     jong ovl.
 5. Maria
 6. Huig        geb. H.I.Ambacht  17-11-1798     A08-P
 
7. Cornelis    geb. Ridderkerk   09-11-1800
 8. Willem      geb. Ridderkerk   30-05-1802     A08-Q
 
9. Bastiaan    geb. Ridderkerk   15-04-1804
10. Bastiaantje geb. Ridderkerk   15-06-1806 
                
ovl. Ridderkerk   29-07-1807
11. Pleun       geb. Ridderkerk   15-07-1810
                
ovl. Ridderkerk   18-09-1810 

Arie Huige Plaizier en Krijna Cornelisse van Wingerde, echtelieden, lidmaten, vertrokken naar Ridderkerk april 1800.

Bron: “Naamlijst van de ledemaaten der gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den jaare 1792”. Arch. kerkeraad N.H. gemeente H.I. Ambacht, inv. nr. 155.

 • A07-N

Frans Huige Plaizier              geb. H.I.Ambacht       1765
                                  ovl. H.I.Ambacht 19-01-1846
                                  geh. Ridderkerk  24-03-1788

Marijtje, Maria Johannesse Bakker geb. Ridderkerk  31-07-1757
                                  ovl. Ridderkerk  11-06-1818 

Uit dit huwelijk:

1.   Johannes  Franse geb. Ridderkerk   17-08-1788     jong ovl.
2.
  Maria     Franse geb. Ridderkerk   13-02-1791     A08-R
3.
  Ingetje   Franse geb. H.I.Ambacht  28-05-1792     jong ovl.
4.
  Johannes  Franse geb. H.I.Ambacht  11-05-1794     A08-S
5.
  Huig      Franse geb. H.I.Ambacht  18-11-1797     A08-T 

Frans Huige Plaizier en Marijtje Bakker, echtelieden, lidmaten, vertrokken met attestatie (van HIA) naar Ridderkerk julij 1806.
Frans Plaisier en Maria Bakker, echtelieden, met attestatie van Ridderkerk october 1807.
Weer vertrokken met attest. naar Ridderkerk augustus 1811.

Bron: “Naamlijst van de ledemaaten der gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den jaare 1792”. Arch. N.H. gemeente H.I. Ambacht, inv. nr. 155. 

 • A07-O

Hendrik Huige Plasier, Plesier geb. H.I.Ambacht        1768
                               ovl. Ridderkerk   30-01-1844

Hendrik Huigsz. Plasier   belijdenis HIA: 2 april 1806.
Vertrokken met attest. naar Ridderkerk 1813.

Bron: Naamlijst van de Ledemaaten H.I.A. etc. 

geh.

Waintje Cornelis Hoek
Waintje Cornelis Hoek belijdenis HIA: 2 april 1801.

Vertrokken met attestatie naar Ridderkerk 1813: Waintje Cornelis Hoek, huisvrouw van HENDRIK PLESIER.

Bron: Naamlijst van de ledemaaten H.I.A. etc. 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A07-P

Gijsbert Huige Plasier                   geb. H.I.Ambacht    1773/74
                                         ovl.             19-05-1846
                                         geh. Ridderkerk  10-05-1800

Maritje, Martje Paulusse van Wijngaarden geb. Ridderkerk  31-08-1783 

Uit dit huwelijk:

 1.   Maria      Gijsbertse     geb. Ridderkerk  10-05-1801     jong ovl.
 2.
  Lijsbeth   Gijsbertse     geb. Ridderkerk  18-07-1802     A08-U
 
3.
  Maria      Gijsbertse     geb. Ridderkerk  08-07-1804     jong ovl.
 4.
  Pleuntje   Gijsbertse     geb. Ridderkerk  21-09-1806     A08-V
 
5.
  Paulis     Gijsbertse     geb. Ridderkerk  21-08-1808     A08-W
 
6.
  Maria      Gijsbertse     ged. Ridderkerk  25-08-1811     A08-X
 
7.
  Huibertje  Gijsbertse     geb. Ridderkerk  29-09-1814                                                               ovl. Ridderkerk  20-12-1824
 8.
  Huig       Gijsbertse     geb. Ridderkerk        1818
 9.
  Willem     Gijsbertse     geb. Ridderkerk  29-01-1822 
            
                    ovl. Ridderkerk  22-03-1827
10.   Huibertje  Gijsbertse     geb. Ridderkerk  05-11-1825
                              
 ovl. Ridderkerk  13-08-1827 

 • A07-Q

Pleun Huige Plaisier  geb. H.I.Ambacht   1775
                      ovl. H.I.Ambacht   1809

Pleun Huigen Plaisier, jm (overleden 1809), deze persoon is den 6 april 1797 op belijdenis des geloofs tot lidmaat der kerk aangenoomen.

Bron: Naamlijst van de Ledemaaten H.I.A. etc. 

geh. ??

Pietertje Ariesdr. van der Graaf geb. Oost-IJsselmonde
Pietertje van der Graaf jd. is op 18 maart 1796 na belijdenis aangenomen tot lidmaat te H.I. Ambacht.

Pietertje van der Graaf, jd. met attestatie van Ridderkerk den 23 december 1798.

Bron: Naamlijst van de Ledemaaten H.I.A. etc. 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A07-R

Maarten Huige Plaisier geb. H.I. Ambacht   19-12-1779/80
                       ovl.            ?   24-12-1846 

                       geh. (1) Ridderkerk 30-11-1800

Jannigje van Troyen    geb. Sliedrecht            1774
                       ovl. Ridderkerk      03-06-1817
 

Uit dit huwelijk:

1. Maria  Maartense  geb. Ridderkerk  24-03-1811
                     ovl. Ridderkerk  01-07-1817
2. Arie   Maartense  geb. Ridderkerk  18-09-1814 
    A08-IJ

geh. (2) Ridderkerk  16-10-1818

Cornelia van der Hoog   geb. Willemstad  17-06-1787 

Uit dit huwelijk:

1. Marigje  Maartense   geb. Ridderkerk  01-10-1819
2. Huig     Maartense   geb. Ridderkerk  06-11-1820
                        ovl. Ridderkerk  09-11-1820
3. Huig     Maartense   geb. Ridderkerk  15-01-1822 
                        ovl. Ridderkerk  25-04-1822
4. Maria    Maartense   geb. Ridderkerk  04-03-1823
                        ovl. Ridderkerk  16-02-1849
5. Cornelia Maartense   geb. Ridderkerk  21-03-1826
                        ovl. Ridderkerk  27-01-1876
6. Aplonia  Maartense   geb. Ridderkerk  01-06-1830
                        ovl. Ridderkerk  01-01-1848 

 • A07-S

Pleuntje Florisse Pleijsier   ged. Rijsoord  10-04-1768
                              ovl. Rijsoord  14-04-1847
                              geh. Rijsoord  13-11-1792

Cornelis Cornelisse de Haan   geb. St.-Annaland  13-12-1761
                         
    ovl. Rijsoord      26-04-1809 

Uit dit huwelijk:

1.   Betje      de Haan   geb. Rijsoord  30-12-1792     jong ovl.
2.
  Floris     de Haan   geb. Rijsoord  28-03-1794     jong ovl.
3.
  Rookje     de Haan   geb. Rijsoord  06-12-1796
4.
  Regina     de Haan   geb. Rijsoord  15-02-1798
5.
  Cornelis   de Haan   geb. Rijsoord  11-02-1800
6.
  Arij       de Haan   geb. Rijsoord  25-09-1801
7.
  Ida        de Haan   geb. Rijsoord  24-09-1802
8.
  Isaak      de Haan   geb. Rijsoord  01-02-1804  

 • A07-T

Dirk Florisse Pleijsier   ged. Rijsoord  09-12-1770
                          ovl. Rijsoord  12-06-1817
Beroep: Vlasarbeider.
 
                          geh. Rijsoord  15-05-1795

Geertje Leendertsdr.      geb. Hendrik Ido Ambacht
dochter van Leendert Ariens Kranenburg en Cornelia Jans van Wingerden.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Dirk Florrisse:
Leendert Ariens Kranenburg, geb. verm. H.I.A. ca. 1735, vlasboer,
lidmaat HIA 1792, ovl.
(impost H.I.A.
27-12-1798), zoon van Arie Dircxe Kranenburg (ged. H.I.A. 28-08-1689) en Maaijke Pieters Leegendijk, Lagendijk (ged. Ridderkerk 02-03-1692) tr. voor 23-09-1764 met Cornelia Jans van Wingerden, geb. verm. H.I.A. ca. 1740, lidmaat HIA 1792, testeert als weduwe te H.I.A. 05-01-1799,  ovl. H.I.A. 09-03-1810, dochter van Jan Cornelis van Wingerden (ged. Ridderkerk 24-02-1709) en Klaartje Cornelis de Vlieger (ged. Ridderkerk 05-08-1714).

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Gen. vereniging Prometheus, Delft 1998.

Uit dit huwelijk:

1. Floris    Dirks    geb. Rijsoord  13-05-1796
             
         ovl. Rijsoord  07-01-1814
2. Cornelia  Dirks    geb. Rijsoord  04-01-1814     jong ovl.
3. Maaike    Dirks    geb. Rijsoord  13-02-1801     A08-Z
4. Rookje    Dirks    geb. Rijsoord  25-10-1803 
         
            ovl. Rijsoord  30-12-1813
5. Lena      Dirks    geb. Rijsoord  16-06-1805     A08-Aa
6. Huig      Dirks    geb. Rijsoord  01-07-1810     jong ovl.
7. Cornelia  Dirks    geb. Rijsoord  24-11-1811     A08-Bb
8. Floris    Dirks    geb. Rijsoord  07-01-1814     A08-Cc

 • A07-U

Arie, Arij Florisse Pleijsier  ged. Rijsoord    22-11-1771
                               geh. (1) Ridderkerk  22-04-1796

Lysbeth Romijn                 geb. Ridderkerk  04-01-1761
                               ovl. Ridderkerk  21-05-1809 

Uit dit huwelijk: ???

geh. (2) ---------? 01-05-1818

MARIA VAN DEN BERG   geb. Rijsoord    20-03-1774 
                     ovl. Ridderkerk  05-06-1828 

Uit dit huwelijk: ??? 

 • A07-V

Lijsbeth, Elizabeth Florisse, Florisdr. Pleijsier ged. Rijsoord               21-08-1774
                                                  geh. Rijsoord               29-07-1793

Willem Leendertse van Nes                         geb. Heer-Oudelands-Ambacht  12-05-1748
                                                  ovl. Rijsoord                22-02-1824

zoon van Leendert Jansz. Van Nes (Es) en Marijgje Willems Blaak
Willem was
weduwnaar van Grietje Cornelisdr. Reynen, ged. Rijsoord 19-9-1728, ovl. Rijsoord 04-09-1792,
dochter van Cornelis Reynen en AELTJE FRANSE PLASIER.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Lijsbeth Florisse:
Leendert Jansz. Van Nes (Es), ged. Heer-Oudelandsambacht 21-08-1712, ovl. (impost Ridderkerk 10-08-1764), zoon van Jan Leendertsz. Van Nes (geb. Groote Lindt 1680) en Lijsbeth Cornelisdr. Kruijthof (ged. Heerjansdam 28-04-1685), tr. te Ridderkerk (impost 07-10-1740) met Marijgje Willems Blaak, ged. Ridderkerk 05-10-1721, ovl. (impost Ridderkerk 14-12-1759), dochter van Willem Ariens Blaak (geb. Heinenoord) en Ariaentje Gijsbertsdr. Nuchteren (ged. Ridderkerk 01-01-1679)
,dochter van Gijsbert Jacobsz. Nuchteren).

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Prometheus Delft.  

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Reinen  van Nes    geb. Rijsoord  06-06-1794 
                   
           ged. Rijsoord  15-06-1794
                   
           ovl. Rijsoord  17-04-1876
2. Adrianus Reinen van Nes    geb. Rijsoord  08-08-1795
                   
           ged. Rijsoord  16-08-1795
             
                ovl. Rijsoord  18-06-1869

Adrianus Reinen tr. Rijsoord 25-12-1815 met Cornelia de Jong,  geb. HIA 16-05-1796.

3. Floris/Florus   van Nes    geb. Rijsoord  02-10-1798 
                              ged. Rijsoord  15-10-1798

Floris tr. 1e Ridderkerk 18-04-1822 met Rookje van Tuil, tr. 2e Ridderkerk 26-04-1833 met Jannetje Plaisier, wed. van Leendert Lodder, zie hiervoor de lijn Rhoon.

4. Rookje          van Nes    geb. Rijsoord  25-04-1799
                              ged. Rijsoord  28-04-1799

Rookje tr. Rijsoord 19-04-1818 met Cornelis Gerritsz de Zeeuw.
 

 • A07-W

Frans Florisse Plaisier        ged. Rijsoord    19-01-1777
                               ovl. Ridderkerk  19-05-1828
                               otr. Ridderkerk  24-09-1802
                               geh. Ridderkerk  15-10-1802

Aplonia Wouterse van der Kulk  geb. Ridderkerk  09-05-1782
                               ovl. Ridderkerk  23-08-1820
dochter van Wouter van der Kulk en Anna Lagenwerf.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Florisse:
Wouter Janse van der Kulk ged. Ridderkerk 14-05-1747, ovl. Ridderkerk 14-05-1815, zoon van Jan Ariense van der Kulk en Pietertje Pieters Leeuwenburg, tr. Ridderkerk 09-05-1779 met Anna Mattheusse Lagerwerff ged. Ridderkerk 02-02-1749, ovl. Ridderkerk maart 1787, dochter van Mattheus Willemsz. Lagerwerff en 
Apolonia Johannesdr. Sluijters

Uit dit huwelijk:

 1. Floris    Franse  geb. Ridderkerk  08-01-1804     A08-Dd
                      ged. Ridderkerk  15-01-1804
    Doopget: Heyltje Visser.
 
2. Anna      Franse  ged. Ridderkerk  03-02-1805     A08-Ee
    Doopget: Pietertje van der Kulk.
 
3. Wouter    Franse  ged. Ridderkerk  08-06-1806     A08-Ff
 
4. Rookje    Franse  ged. Ridderkerk  12-06-1808     A08-Gg
    Doopget: ELISABETH PLAISIER.
 
5. Pietertje Franse  ged. Ridderkerk  23-07-1809     A08-Hh
    Doopget: Pietertje van der Kulk.
 
6. Ploontje  Franse  ged. Ridderkerk  20-10-1811
 7. Aplonia   Franse  geb. Ridderkerk  ----- 1812     A08-Ii 
 8. Gerrigje  Franse  geb. Ridderkerk  31-12-1814
                      ovl. Ridderkerk  18-04-1815                               
 9. Gerrit    Franse  geb. Ridderkerk  28-05-1816
                      ovl. Ridderkerk  09-04-1826
10. Ida       Franse  geb. Ridderkerk  05-11-1818     A08-Jj 

 • A07-X

Pieter Florisse Plaisier ged. Rijsoord   26-12-1779
                         ovl. Rijsoord   11-07-1821
                         geh. Ridderkerk 08-05-1818

Neeltje Paulusse Ruiter  geb. Rijsoord   12-05-1791 

Uit dit huwelijk:

1. Floris    geb. Rijsoord  05-06-1819 
             ovl. Rijsoord  30-07-1819
2. Rookje    geb. Rijsoord  22-04-1820
             ovl. Rijsoord  07-05-1820
3. Rookje    geb. Rijsoord  09-05-1821
             ovl. Rijsoord  28-06-1821 

Neeltje Paulusse Ruiter hertr. Rijsoord 13-09-1822 met Simon Klootwijk, geb. Ridderkerk 03-11-1798, ged. Ridderkerk 10-11-1799, wednr. van Klaasje Groenewegen.
Simon is de zoon van Willem Klootwijk en Maria Lagendijk.
 

 • A07-IJ

Huig Florisse Plaisier  ged. Rijsoord         25-02-1781
                             ovl. Ridderkerk  18-04-1810
                             geh. Ridderkerk  23-11-1804

Pietertje Ariensdr. Bom      ged. Ridderkerk  13-11-1785
Doopget: Lijsbet Bom.
                             ovl. Ridderkerk  19-04-1810
dochter van Arij Bom en Anna van der Waal.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Huig:
Ary Jansz. Bom ged. Ridderkerk 16-12-1753, ovl. Ridderkerk 16-10-1834, zoon van Jan Ariense Bom en Pietertje Dammisdr. Buytendijk, tr. Ridderkerk 14-08-1785 met Anna Blasiusdr. van der Waal geb. Ridderkerk 1760, ovl. Ridderkerk 26-06-1843, dochter van Blasius Wouters van der Waal en Ariaantje Hendriks Struijk.
 

Uit dit huwelijk:

1. Rookje     Huige  geb. Ridderkerk  02-05-1806 
2. Arij       Huige  geb. Ridderkerk  31-01-1808     A08-Kk
3. Floris     Huige  geb. Ridderkerk  13-08-1809 

 • A07-Z

Pleun Florisse Plaisier        ged. Rijsoord    06-05-1787
                               ovl. Ridderkerk  31-03-1853
                           geh. (1) Ridderkerk  07-08-1812

Cornelia Franse van ’t Zelfde  geb. Rijsoord    11-03-1787
                               ovl. Ridderkerk  19-09-1830
dochter van Frans Dammis van ‘t Zelfde en Willempje Cornelisse Gouw.
 

Uit dit huwelijk:
1. Rookje  Pleune  geb. Ridderkerk  04-05-1813
                   ovl. Ridderkerk  05-08-1836
2. Floris  Pleune  geb. Ridderkerk  28-12-1814     A08-Ll 

geh. (2) Ridderkerk  04-05-1832
JANNIGJE BULSING  geb. Ridderkerk  10-05-1807
dochter van Pleun Pieterszn. Bulzing en MARIA PLAISIER, zie lijn Rhoon.
 

Uit dit huwelijk:

3. Maria    Pleune   geb. Ridderkerk  20-12-1832
                     ovl. Ridderkerk  19-07-1833
4. Maria    Pleune   geb. Ridderkerk  23-11-1833     A08-Mm
5. Rookje   Pleune   geb. Ridderkerk  11-11-1836     A08-Nn
6. Pleun    Pleune   geb. Ridderkerk  16-07-1840
                     ovl. Ridderkerk  13-10-1841
7. Levenloos kind         Ridderkerk  14-05-1843  

 • A07-Aa

Petrus Franse Plaisier     geb. Kleine Lindt 29-07-1760
                           ovl. Zwijndrecht  30-07-1816
Beroep Bouwman
                           geh. Grote Lindt  11-06-1795

Grietje Bastiaans Nugteren ged. Grote Lindt  03-03-1765
                           ovl. Strijen      19-08-1839 

Uit dit huwelijk: ??
Dit huwelijk was kinderloos. 

GRIETJE BASTIAANS NUGTEREN hertr. met Bastiaan de Man.
Op 13-03-1823 verkocht Grietje Bastiaans Nugteren, weduwe van PETRUS FRANSE PLAISIER, een perceel grond te Heerjansdam aan Rokus Gerritsz. Barendregt.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A07-Bb

Barbara, Barbera Franse Pleysier geb. Heerjansdam       15-04-1764
                                 ovl. Ridderkerk        24-04-1811
                                 geh. Grote Lindt       01-05-1791

Cornelis Hendriksz. Huijser      geb. Ridderkerk        09-10-1763 
                                 ged. Ridderkerk        16-10-1763
                                 ovl. Oost-Barendrecht  05-03-1863

Beroep: Bouwman
zoon van Hendrik Cornelisz. Huijser en Pieternella Willems Plaizier

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Barbara:
Hendrik Cornelisz. Huijser ged. Ridderker 13-08-1724, ovl. Ridderkerk 26-12-1799, zoon van Cornelis Hendriksz. Hijser en Cornelia Willemsdr. Noorddijk, tr. Ridderkerk 18-06-1758 met Pieternella Willems 
Plaisier ged. Rijsoord 14-11-1727, dochter van Willem Franse Plaisier en Barbara Janse de Pee

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Cornelisdr. Huijser   geb. Barendrecht  28-05-1792
                                   ged. Barendrecht  03-06-1792
                                   ovl. H.I. Ambacht 01-01-1882

Pietertje tr. Barendrecht 02-04-1814 met Willem Arysz. Stehouwer ged. H.I. Ambacht 14-09-1788, zoon van Arij Pietersz. Stehouwer en Ida Mattheusdr. Lagerwerff.

2. Hendrik Cornelisz.    Huijser   geb. Barendrecht  11-05-1793
                                   ged. Barendrecht  19-05-1793
                                   ovl. Detroit      09-03-1872

12-08-1813 fichenr. 306 aktenr. 104 : loteling Hendrik Huijser, zoon van Cornelis Huijser, bouwman te Barendrecht, remplacant : Lambertus van Venro, schoenmaker.

Bron:
http://www.historischbarendrecht.nl/remplacanten.htm.
Hendrik tr.
Ridderkerk 14-04-1815 met Lijntje Cornelisdr. van der Waal geb. Bolnes 30-10-1794, ovl. Detroit 08-06-1851, dochter van Cornelis Aryse van der Waal en Marijtje Aryse Kranendonk.

Hendrik Cornelis Huijser erfde van zijn oom PETRUS FRANSE PLAISIER zijn hoeve in de Kleine Lindt. Later verhuisde hij naar Ridderkerk en daarna naar Waddinxveen (Zuidpolder). In april 1851 emigreerde hij, na grote financiele tegenvallers, naar Detroit, Michigan USA. Zijn vrouw is twee maanden na aankomst overleden.

3. Frans Cornelisz       Huijser   ged. Barendrecht  21-07-1794, jong ovl.
4. Willem Cornelisz      Huijser   geb. Barendrecht  15-10-1796
                                   ovl.  Barendrecht 19-09-1839

Willem tr. Kijfhoek 25-09-1824 met Lijntje van Gilst geb. Kijfhoek 09-09-1803, ovl. Barendrecht 26-04-1883, dochter van Frans Willemsz. van Gilst en Marijgje Aartse de Deugd.
In 1833 begon Willem een vlasserij voor eigen rekening tot hij in 1837 het hele bedrijf met 52 ha. overnam. In augustus 1839 koopt hij de aan de overkant gelegen boerderij aan de Driesprong. In september 1839 stierf hij aan een langdurige maagkwaal. Zijn vrouw bleef met 6 kinderen achter. Tot overmaat van ramp brandde op 1 januari 1840 de net gekochte boerderij aan de overkant af. Vader Cornelis, toen al 77 jaar, zette de boerderij verder voort tot deze in 1843 verhuurd werd aan het geslacht Leeuwenburg van de Middeldijk.
5. Frans Cornelisz       Huijser   geb. Barendrecht  12-10-1799
                                   ged. Barendrecht  20-10-1799
                                   ovl.  Barendrecht 27-11-1895

Frans tr. Kijfhoek 01-05-1823 met Adriana van Gilst geb. Kijfhoek 23-03-1799, ovl. Barendrecht 26-11-1868, dochter van Frans Willemsz. van Gilst en Marijgje Aartse de Deugd.
Op 19 maart 1823 had zijn toekomstige vrouw, Adriana van Gilst, van vaderskant de boerderij “West-Einde” ingebracht. Frans was toen in het bezit van 5 boerderijen t.w. “Oost-Einde”, “West-Einde”, “Welgelegen”, een boerderij aan de Noldijk en een boerderij aan de Rijksstraatweg.
6. Pieternella Cornelisdr. Huijser geb. Barendrecht  21-12-1801
                                   ged. Barendrecht  27-12-1801
                                   ovl.  Barendrecht 20-08-1822
7. Petrus Cornelisz        Huijser geb. Barendrecht  04-06-1804
                                   ged. Barendrecht 10-06-1804
                                   ovl.  Barendrecht 31-01-1841

Cornelis Hendriks Huijser kocht in 1793 de hoeve “Welgelegen” aan de Dorpsstraat 2 te Barendrecht. Hij was tot hoge leeftijd aktief als Dijkgraaf van de polders Binnenland en Ziedewij te Barendrecht.

In zijn testament had Cornelis Hendriks Huijser bepaald dat de waarde van de goederen door twee neutrale en deskundige personen moesten worden geschat. In geval van verschil van mening moest de rechter erbij komen. Binnen 3 maanden moesten de kinderen zeggen of zij met de verdeling akkoord gingen. De deskundigen waren: Joost Barendregt van de hoeve “Dorpszigt” te Barendrecht en ARIE PLAISIER, vlasser, van de hoeve “Landzigt” te Rijsoord.

Te verdelen waren 45 ha. land, de boerderij “Welgelegen”, een huis op het dorp Barendrecht dat door de erflater nieuw was gebouwd, en een zitplaats in de kerk van Barendrecht.

Ieder kind ontving zijn deel: f. 25.461, --.

Bron: Vriendelijke mededeling dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A07-Cc

Maria Jansdr. Plesier                    geb. Rijsoord    27-03-1769
                                         ovl. Barendrecht 06-05-1842
                                       h. (1) Rijsoord    25-05-1788

Bastiaan Leendertsen Nugteren, Nuchteren ged. Kijfhoek     26-02-1764
doopget: Lijntje Fransse P(l)eysier.
          
                              ovl. H.I.Ambacht  18-04-1813
zoon van Leendert Bastiaanze Nugteren en Maaijke Nugteren.


Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria Jansdr:

Leendert Bastiaanze Nugteren, jm. wonende onder Rijderkerk doch kerkelijk onder Rijsoord, patriots gezind, schepen van Ridderkerk in de “Franse” tijd (1797), zoon van Bastiaan Leendertsz. Nuchteren en HEIJLTJE FRANSE PLEIJSIER, otr. Kijfhoek 16-07-1763 met Maaijke Nugteren ged. Kijfhoek 19-02-1741, dochter van Aart Leendertsz. Nugteren en Grietje Pleune van der Linde.

Bron: Ridderkerk, herdenking 500 jaar, G. van der Zee, 1946. 

Uit dit huwelijk:

1. Jan        Bastiaansz. Nuchteren   geb. Rijsoord  18-01-1789
2. Maaike     Bastiaansd. Nuchteren   geb. Rijsoord  04-06-1790

Maaike tr. 1810 met Aart Visser, geb. Heerjansdam, ovl. Barendrecht 1848, zoon van Wiekert Aartsz. Visser en Maria Hendriksdr. Bos.

3. Leendert   Bastiaansz. Nuchteren   geb. Rijsoord  25-09-1791
                                      ged. Rijsoord  02-10-1791
                                      ovl. H.I.A.    10-08-1834

Leendert tr. HIA 20-07-1826 met Hendrica Buitendijk.
       

4. Willem     Bastiaansz. Nuchteren   geb. Rijsoord  02-06-1793
Willem tr. H.I. Ambacht ca. 15-04-1818 met Cornelia van ’t Zelfde geb. H.I. Ambacht.
5. Pieter     Bastiaansz. Nuchteren   geb. Rijsoord        1801

Pieter tr. 1820 met Maaike van ’t Zelfde geb. H.I. Ambacht.

Pieter Bastiaansz. Nugteren betrok in 1820 een hoeve aan de Pruimendijk. Op 23-02-1837 kocht hij de “Ida-hoeve”, Pruimendijk 137, aan de Oostendam en op 14-04-1837 verhuurde hij aan Jan Molendijk uit H.I. Ambacht een bouwmanswoning aan de Paulusweg en een vlasserstelling met landerijen te H.I. Ambacht. De “Ida-hoeve” verkocht hij weer door aan zijn neef JAN JACOBSz. PLAISIER, die op een hoeve vlakbij aan de Pruimendijk woonde. In 1854 bezat hij 20 ha. grond. In 1881 verkocht hij een machinevlasbedrijf aan de Pruimendijk te Rijsoord. In 1882 was deze in eigendom van Cornelis van Nes.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.

Bastiaan Leendersen Nuchteren (overleden op Paaschdag den 18 april 1813) en Maria Jansdr. Plesier, echtelieden, den 21 december 1794 met attestatie van Rijsoort.

Bron: Naamlijst van de Ledemaaten H.I.A. etc.

Bastiaan verkocht op 21-05-1783 aan Huig Jansz. Dekker in Kijfhoek 2. 98 bunder land aldaar gelegen.
Ca. 1800 heeft hij de “Ida hoeve” aan de Pruimendijk onder Oostendam in zijn bezit.
 

geh. (2) 1822

HUIG JANSz. LEEUWENBURG  ovl. H.I. Ambacht  07-11-1853
weduwnaar van Cornelia Gerritsdr. van den Berg.
 

Uit dit huwelijk: geen kinderen. 

Van haar moeder erfde Maria de hoeve “Overkerk” aan de Dorpsstraat te Hendrik Ido Ambacht. Zij overleed bij haar dochter Maaike Nugteren.
Huig Jansz. Leeuwenburg verkocht op 02-07-1817 2 mergen 200 roeden bouwland aan Jan Jacobsz. Leeuwenburg. Op de lijst van belastingplichtige ingelanden van Oud-Reijerwaard uit 1824 komt zijn naam voor.

Bron: Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A07-Dd

Jacob Janse Plesier   geb. Rijsoord        16-01-1780
                      ovl. Ridderkerk  ca. 23-04-1864
Beroep: Vlasboer, bouwman.

Jacob Plesier, jm. met attest. van Rijsoort (naar HIA) december 1800.
Bron:
Naamlijst van de Ledemaaten H.I.A. etc.
 

geh. Rijsoord  18-02-1803
impost: zij 30 gld. H.I.A. – hij 30 gld. Ridderkerk
Maria Ariesd. Nouwen  geb. H.I.Ambacht           1780
                      ovl. Ridderkerk      05-09-1846
dochter van Arie Jansz. Nouwen en Adriaantje Huige der Kinder.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jacob:

Arij Janse Nouwen ged. Rijsoord 03-11-1737, metselaar, winkelier en gerechtsbode, te H.I. Ambacht aangenomen als lidmaat 25-03-1762, zoon van Joannes, Jan Zegers Nouwen en Neeltje Ariens Dorsman, tr. Ridderkerk (otr. impost ieder 6 gld. aldaar 20-06) 15-07-1770 met Adriaentje Huige de Kinder ged. Ridderkerk 05-12-1745, dochter van Huigh de Kinder, kerkmeester 1741, en Marijtje de Jong.

Bron: Ons Voorgeslacht, jan. 2005, p.27, art. A.B. Maliepaard.  

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje    Jacobs  ged.  H.I.Ambacht  21-12-1803     A08-Oo  
 2. Jan        Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  24-11-1804     A08-Pp
 3. Adriana    Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  16-01-1806     jong ovl.
 
4. Arie       Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  05-08-1807     A08-Qq
 5. Willem     Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  05-10-1808     A08-Rr
 6. Adrianus   Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  30-03-1811     A08-Ss
 7. Jaantje    Jacobs  ged.  H.I.Ambacht  23-03-1813     jong ovl.
 
8. Bastiaan   Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  29-12-1814
                       
ovl.  H.I.Ambacht  12-05-1828
 9. Barbara    Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  23-10-1816     A08-Tt
10. Pieter     Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  18-04-1818
                
      ovl.  H.I.Ambacht  25-05-1829
11. Adriaantje Jacobs  geb.  H.I.Ambacht  23-03-1819
                       ovl.  H.I.Ambacht  31-05-1829
12. Jannigje   Jacobs  geb.  Ridderkerk   13-09-1820
     A08-Uu
13. Heiltje    Jacobs  geb.  Rijsoord     02-01-1822     A08-Vv
14. Neeltje    Jacobs  geb.  Rijsoord     11-09-1824    
A08-Ww

Op 15-05-1812 verschijnen Cornelis Velthuijzen, arbeider, wonende Ridderkerk als in huwelijk hebbende Neeltje Nouwen en Jacob Plaisier, bouwman wonende Hendrik-Ido-Ambacht als in huwelijk hebbende Neeltje Nouwen voor zich zelven en sterkmakende voor Jan Segers Nouwen wonende mede Hendrik-Ido-Ambacht, zijnde Neeltje, Maria en Jan Nouwen met na te melden Huig Nouwen, zijnde de enige kinderen en erfgenamen van wijlen Ariaentje de Kinder, weduwe van Arij Nouwen gewoond en overleden te Hendrik-Ido-Ambacht.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Huig Nouwen, metselaar, wonende Hendrik-Ido-Ambacht drie vierde parten van een huis, schuur, keet en erf staande en gelegen onder Hendrik-Ido-Ambacht getekend het huis A 46 voor de som van 630 frank (300 gld.), welke de verkopers verklaren te hebben ontvangen.

Bron: Nationaal Archief, ona Hendrik-Ido-Ambacht, inv. nr.4871, d.d. 15-05-1812, akte 29.
Artikel Dhr. A.B. Maliepaard, Ridderkerk, Ons Voorgeslacht jan. 2005, p.27.
 

Op 30-05-1817 verkocht Jacob Pleisier de hoeve aan de Dorpsstraat te Hendrik Ido Ambacht aan Pleun Stehouwer, vlasboer te Sandelingen Ambacht. Jacob vertrok naar een hoeve aan de Pruimendijk, die hij in 1819 kocht van de erven van Wouter van der Kulk, Adriana de Groot en Johannes Lagerwerff, voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van Adriana’s echtgenoot.
Zo was hij vlasboer in Rijsoord, Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk. Hij was executeur van de nalatenschap van Pieter de Geer, bij wie zijn zoon Adrianus in huis woonde. In 1855 ging hij bij zijn dochter Heiltje in Hendrik Ido Ambacht wonen alwaar hij in 1871 overleed.

Bron: Vriendelijke mededeling dhr. H. Aapkes, Huizen 

 • A07-Ee

Barbera Florisse Plaisier  geb. Rijsoord    24-06-1770
                           geh. Ridderkerk  15-04-1796

Adam Willemsz. van Gilst  geb. Ridderkerk  16-04-1770
                          ovl. Rijsoord    08-05-1842
zoon van Willem Pieters van Gilst en ADRIAANTJE WILLEMS PLAISIER

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Barbera:
Willem Pieters van Gilst ged. West-Barendrecht 03-12-1741, ovl. Rijsoord 21-12-1786, zoon van Pieter Adamsz. van Gilst en Lijntje Willemsdr. Lagerwerff, tr. Rijsoord 25-11-1764 met Ariaantje Willems Plaisier ged. Rijsoord 04-01-1739, ovl. Ridderkerk 20-06-1782, dochter van Willem Franse Plaisier en Barbara Janse de Pee.

Uit dit huwelijk: geen kinderen.

Op 06-07-1796 koopt Adam de hoeve “Landzight” in Rijsoord van Bastiaan Ariense Nugteren. Hij was kerkmeester te Rijsoord. Zijn naam staat op de wijzerplaat van de kerkklok met de datum 9 augustus 1805.

Bron: Vriendelijke mededeling dhr. H. Aapkes, Huizen 

Adam Willem van Gilst hertr. Ridderkerk 25-10-1798 met Heiltje Florisse Nugteren, geb. Rijsoord 21-03-1776,dochter van Floris Bastiaanse Nugteren en Jannetje Willems Lievaart. 

 • A07-Ff

Bastiaan Florisse Plaisier  geb. Rijsoord    21-12-1783
                            ovl. Ridderkerk  13-07-1836
                            geh. Ridderkerk  30-08-1810

Jacomijntje Adriaansdr. van der Staaij
dochter van Adriaan Ariensz. van der Staaij en Neeltje Pietersdr. van Gilst.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Bastiaan:
Adriaan Ariensz. van der Staaij geb. Rijsoord 1741, ged. Ridderkerk 1741, ovl. Ridderkerk 02-09-1812, zoon van Arij Aartsz. van der Staaij en Adriana Maartensdr. van Driel, tr. Ridderkerk 03-05-1778 met Neeltje Pietersdr. van Gilst ged. Rijsoord 25-12-1756, dochter van Pieter Adamsz. van Gilst en Lijntje Willemsdr. Lagerwerff.
 

Uit dit huwelijk:

1.  Floris   geb. Ridderkerk  17-01-1811
             ged. Ridderkerk  20-01-1811
             ovl. Ridderkerk  19-01-1837
2.
 Adrianus geb. Ridderkerk  21-09-1812
             ovl. Ridderkerk  16-01-1813
3.  Jannetje geb. Ridderkerk  16-04-1814     A08-Xx
4.
 Adrianus geb. Ridderkerk  04-12-1823     A08-IJij 

 • A07-Gg

Leendert Cornelisse Plaisier  ged. Maassluis  03-10-1762
                              ovl. Reeuwijk   09-10-1808
                          geh. (1) Maassluis  22-10-1797

Aagje van de(r) Kuyen 

Uit dit huwelijk: ?? 

geh. (2) Reeuwijk  07-04-1803

Cornelia Stolk 

Uit dit huwelijk:

1. Lena   geb. Reeuwijk      01-01-1803 (!)     A08-ZZzz
          geh. (3) Reeuwijk  31-10-1805

Marijtje Windhorst
geh. (3) Reeuwijk  31-10-1805
 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelis    geb. Reeuwijk   12-09-1806     A08-AaA
                 ged. Reeuwijk   14-09-1806
2.
  Martijntje  geb. Reeuwijk   12-10-1807     jong ovl.
                 ged. Reeuwijk   18-10-1807
3.
  Martijntje  geb. Reeuwijk   11-09-1808     A08-BbB
                 ged. Reeuwijk   18-09-1808 

 • A07-Hh

Teunis Willems Pleijsier geb. Vlaardingen  14-10-1787
                         ovl. Vlaardingen  09-07-1863
                         geh. Vlaardingen  28-01-1810

Trijntje de Vlaming      geb. Vlaardingen  28-03-1790
                         ovl. Vlaardingen  08-05-1876
dochter van Jan de Vlaming, Graanhandelaar en Johanna Baas.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Jan      geb. Vlaardingen   21-10-1811 A08-CcC
2.
  Willem   geb. Vlaardingen   08-04-1814 A08-DdD
3.
  Wouter   geb. Vlaardingen   02-11-1816
4.
  Arij     geb. Vlaardingen   16-04-1819
5.
  Johanna  geb. Vlaardingen   03-05-1822
              
ovl. Vlaardingen   26-03-1903
6.
  Jacobus  geb. Vlaardingen   08-04-1825
7.
  Teunis   geb. Vlaardingen         1828
              ovl. Vlaardingen   10-08-1829
8.
  Dirk     geb. Vlaardingen   30-12-1831 

 • A07-Ii

Arij Willems Pleijsier geb. Vlaardingen  10-11-1790
                       ovl. Vlaardingen  26-03-1853
Beroep: Timmerman.
 
                       geh. Vlaardingen  22-04-1812

Maartje Polderman      geb. Vlaardingen  20-07-1788
                       ovl. Vlaardingen  24-06-1855
dochter van Klaas Polderman en Hilletje Bijl. 

Uit dit huwelijk:

1. Johannes         geb. Vlaardingen  20-09-1812 A08-EeE
2. Nicolaas         geb. Vlaardingen    ca. 1815 A08-FfF

3. Willem           geb. Vlaardingen  28-11-1816
                    ovl. Vlaardingen  02-03-1819
4. Jacob            geb. Vlaardingen  21-03-1818
                    ovl. Vlaardingen  06-04-1819
5. Willem           geb. Vlaardingen  27-03-1820 A08-GgG
6. Jacoba           geb. Vlaardingen
7. Kornelis         geb. Vlaardingen  11-04-1824
                    ovl. Vlaardingen  22-07-1824
8. Hillegonda       geb. Vlaardingen  17-09-1826
                    ovl. Vlaardingen  02-10-1826
9. Doodgeboren kind geb. Vlaardingen  29-11-1828

 • A07-Jj

Willem Pleijsier  geb. Vlaardingen  19-12-1804
Beroep: Metselaar.
                  geh. Vlaardingen  21-06-1826

Lena Rodenburg    geb. Vlaardingen  16-12-1805
dochter van Martinus Rodenburg en Pieternelletje Spape. 

Uit dit huwelijk:

1. Maria         geb. Vlaardingen  30-09-1826
2. Petronella    geb. Vlaardingen  19-12-1828
3. Willem        geb. Vlaardingen  03-06-1831
                 ovl. Vlaardingen  29-08-1831
4. Helena        geb. Vlaardingen  29-07-1832 

 • A07-Kk

Alida Pleijsier   geb. Vlaardingen 05-04-1807
                  geh. Vlaardingen 06-11-1833
Hendrik de Koning 
geb. Vlaardingen 20-12-1800
                  ovl. Rotterdam   10-05-1846

Weduwnaar van Maria Figee (huw. Vlaardingen 03-12-1823)

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Johann   de Koning  geb. Vlaardingen 24-12-1823
2. Liedewij de Koning  geb. Vlaardingen 28-08-1825
3. Maria    de Koning  geb. Vlaardingen 19-10-1828 

Beroep: Zeeman.
zoon van Jan de Koning en Dirkje Arentsdr. van der Windt.
 

Uit dit huwelijk: geen kinderen.  

 • A07-Ll

Hu(i)go Pleijsier geb. Vlaardingen  10-12-1810
                  ovl. Rotterdam     dec. 1865

Beroep: Metselaar(sknecht), arbeider.
                  geh. Vlaardingen  05-03-1834

Annetje van der Linden 

Uit dit huwelijk:

1.  Willem          geb. Vlaardingen  27-05-1834
                    ovl. Vlaardingen  15-06-1836
2.  Leendert        geb. Vlaardingen  01-06-1835
                    ovl. Vlaardingen  05-05-1852
3.  Willem          geb. Vlaardingen  17-07-1836
                    ovl. Vlaardingen  06-06-1837
4.  Hendrik         geb. Vlaardingen  15-11-1837
5.  Maria           geb. Vlaardingen  18-01-1839   A08-HhH
6.  Wilhelmina      geb. Vlaardingen  30-05-1840
                    ovl. Vlaardingen  25-10-1841
7.  Kornelis        geb. Vlaardingen  18-02-1842
                    ovl. Vlaardingen  26-07-1842
8.  Johanna         geb. Vlaardingen  13-05-1843
9.  Henderina       geb. Vlaardingen  31-08-1844
10. Regina Johanna  geb. Vlaardingen  12-12-1845
                    ovl. Vlaardingen  19-01-1846
11. Regina Johanna  geb. Vlaardingen  23-04-1847
                    ovl. Vlaardingen  08-09-1847
12. Willem Hugo     geb. Vlaardingen  24-12-1848   A08-IiI 
13. Willem          geb. Vlaardingen  30-08-1851 

 • A07-Mm

Maria Pleijsier geb. Vlaardingen 03-10-1812
Beroep: Werkster.
 

Kind:

1. Maarten Pleijsier 

 • A07-Nn

Regina Johanna    geb. Vlaardingen 10-11-1814
                  geh. Vlaardingen 25-09-1839

Gerrit van Duffelen 

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit            van Duffelen      geb. Vlaardingen  10-03-1840
2. Maria Johanna     van Duffelen      geb. Vlaardingen  23-07-1841
3. Christina         van Duffelen      geb. Vlaardingen  26-02-1843
4. Regina Johanna    van Duffelen      geb. Vlaardingen  25-11-1844
                                       ovl. Vlaardingen  18-12-1844
5. Willem            van Duffelen      geb. Vlaardingen  15-11-1845
6. Kornelis          van Duffelen      geb. Vlaardingen  19-04-1848
7. Gijsbert Johannes van Duffelen      geb. Vlaardingen  09-03-1852
8. Regina Johanna    van Duffelen      geb. Vlaardingen  13-05-1854
9. Jacobus           van Duffelen      geb. Vlaardingen  12-09-1855
 

 • A07-Oo

Henderina Pleijzier     geb. Vlaardingen  21-02-1817
                        ovl. Delft        01-10-1901 

Voorechtelijk kind:

1. Helena Pleijzier     geb. Vlaardingen        1840
                        ovl. Rotterdam    06-07-1850
                        geh. Delft        01-02-1843

Pieter Johannes van Gelderen geb. Delft 1810
zoon van Jan van Gelderen en Jacoba Bomert. 

Uit dit huwelijk:

1.  Henderina         van Gelderen      geb. Delft  23-02-1843
                                        ovl. Delft  31-03-1843
2.  Johanna Jacoba    van Gelderen      geb. Delft  06-03-1844
3.  Johannes Jacobus  van Gelderen      geb. Delft  13-12-1845, jong ovl.
4.  Johannes Jacobus  van Gelderen      geb. Delft   jan. 1846
                                        ovl. Delft  28-06-1846
5.  Jacoba Maria      van Gelderen      geb. Delft  14-10-1847
                                        ovl. Delft  19-03-1909

Jacoba Maria tr. Delft 15-10-1873 met Willem Kolling geb. Naaldwijk 1847, zoon van Hubertus Kolling en Lena van der Post.

6.  Willem Johannes   van Gelderen      geb. Delft  22-08-1849
                                        ovl. Delft  23-10-1853
7.  Pieter Johannes   van Gelderen      geb. Delft  30-01-1851
                                        ovl. Delft  22-10-1853
8.  Maria Henderina   van Gelderen      geb. Delft        1853

Maria Henderina tr. Delft 23-07-1873 met Pieter Johannes Timmers geb. Delft 1845, zoon van Johannes Christiaan Timmers en Johanna Christina Rozier.

9.  Pieter Johannes   van Gelderen      geb. Delft  25-11-1854

Pieter Johannes tr. Delft 23-02-1881 met Maria Petronella Bruigom geb. Delft 1853, dochter van Gerrit Bruigom en Maria Johanna de Groot.

10. Hendrina Jacoba   van Gelderen      geb. Delft  21-09-1856
                                        ovl. Delft  24-11-1856 

 • A07-Pp

Christina Pleijsier  geb. Vlaardingen 22-04-1819
                     geh. Vlaardingen 12-04-1843
Krijn Verhaas       
geb. Vlaardingen 16-02-1815

Beroep: Zeeman.
zoon van Jan Verhaas en Cornelia Metzon, Mitzon, Masson.
 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-A

Christina Pleijsier         geb. IJsselmonde  25-02-1799
                            ged. IJsselmonde  03-03-1799
                            geh. IJsselmonde  27-01-1821

Pieter Samuelsz. Sonneveld  geb. Rozenburg  27-03-1794
                            ged. Rozenburg  30-03-1794
                            ovl. Rozenburg  19-02-1860

Beroep: Korenmolenaar te Oost-Barendrecht, later te Rhoon.
zoon van Samuel Gerritsz. Sonneveld en Jannetje Bregman. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Christina:
Samuel Gerritsz. Sonneveld, ged. Rozenburg 19-11-1747, ovl. aldaar 06-11-1812, zoon van Gerrit Jansz. Sonneveld, bouman en molenaar, en Meinsje (Mensje, Mijntje) Moerman, otr. 1e Rozenburg 26-10-1781 met Cornelia van der Vlugt, geb. Rozenburg 07-07-1759, ovl. aldaar 01-11-1786, dochter van Lourens Pieterse van der Vlugt en Ariaentje Reiersdr. van Kralingen, otr. 2e Rozenburg 07-12-1787 met Jannetje Bregman, ged. Rockanje 14-01-1759, dochter van Jacob Bregman en Sijtje Luijendijk.

Bron: Artikel van A. Sonneveld en J.S. Bontekoe in OV juli/aug. 2002, blz. 292, 293. 

Uit dit huwelijk: ??  

De helft van de molen in Rhoon erfde dit echtpaar van Arij Pleijzier. De andere helft kochten zij op 24 april 1822 van Arij de Koning te Rhoon. Zij bezaten ook een halve houtschuur aan de Waaldijk te Rhoon.

 • A08-B

Leendert Pleijsier geb. IJsselmonde  18-08-1801
                   ged. IJsselmonde  23-08-1801
                   geh. Heinenoord   
15-01-1835
Neeltje Blaak
      geb. Heinenoord   11-12-1802
                   ged. Heinenoord   19-12-1802

dochter van Adrianus Blaak en Jaapje in ’t Veld. 

Uit dit huwelijk:

1.   Anna      geb. Grote Lindt  15-12-1833
2.
  Adrianus  geb. Grote Lindt  12-06-1836
               ovl. Grote Lindt  15-09-1849
3.
  Jaap      geb. Grote Lindt  13-10-1838
4.
  Arij      geb. Grote Lindt
               ovl. Grote Lindt  17-05-1841

 • A08-C

Pleun Pleijsier  geb. IJsselmonde  18-08-1801
                 ged. IJsselmonde  23-08-1801
                 ovl. Ridderkerk
                 geh. IJsselmonde  15-06-1822

Petronella de Ruiter  geb. Ridderkerk  1798
dochter van Jan de Ruiter en Neeltje Segers Nouwen. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Pleun:
Jan de Ruiter ged. Rijsoord 28-02-1773, zoon van Gerrit Stevensz. de Ruiter en Annigje (Anna) Jans Nouwe, tr. (impost hij 6 gld. Ridderkerk 19-10) 1797 met Neeltje Segers (Nouwen) geb. H.I. Ambacht ca. 1772, te H.I. Ambacht aangenomen als lidmaat 23-03-1790, dochter van Zeger Janse Nouwe en Pieternella Jans Pergens.
 

Uit dit huwelijk: ?? 
 • A08-D

Catharina Pleijsier      geb. IJsselmonde  08-05-1803
                         ged. IJsselmonde  20-05-1804  
                         geh. Heerjansdam  20-05-1824

Gerrit Jacobsz. van Zijl geb. Helwoude         1798
                         ovl. Heinenoord 10-06-1848
zoon van Jacob van Zijl en NN.
 

Uit dit huwelijk: ??
 • A08-E


Trijntje Arijse Pleysier
geb. IJsselmonde    02-02-1811
                         ged. IJsselmonde    10-02-1811
                         ovl. Ridderjerk     08-02-1852
                         geh. ……….?            ca. 1831

Jan van der Linden       geb. Mijnsherenland 06-12-1806
zoon van Dirk van der Linden en Grietje Hoogvliet.
 

Uit dit huwelijk: ??

Voogd over TRIJNTJE ARIJSE PLEYSIER was in 1824 haar oom Jan Leendertsz. de Jong te Mijnsheerenland. Zij was eigenaresse van landerijen onder Mijnsheerenland (kad. sectie A35) in 1829.
Jan van der Linden was koopman, eerst te Grote Lindt, later te Sandelingenambacht en sedert 02-05-1852 te Ridderkerk aan de Straatweg huis 52. Als weduwnaar vertrok Jan met de kinderen op 10-05-1852 naar Mijnsheerenland.

Bron: Het geslacht De Jong uit de Hoeksche Waard 1600-1990, J.L. Verhoeven en A.P. van den Hoek
 • A08-F

Arie Arijse Pleijzier   geb. West-IJsselmonde        1824
                        ovl. Barendrecht       18-12-1858        
                        geh. Barendrecht       15-01-1857

Johanna van der Linden  geb. Oost-Barendrecht  30-03-1839
                        ovl. Barendrecht       12-01-1895
dochter van Jasper van der Linden en Geertrui Zuiderend.
 

Uit dit huwelijk: geen. 

Johanna hertr. 03-11-1859 met Pleun den Otter, vervolgens hertr. zij Barendrecht 28-02-1861 met Jacob Groenenboom.

 • A08-G

Christine Cornelisse Pleysier geb. Rijsoord    13-03-1798
                              ovl.      ……….?  25-05-1823
                              geh. Ridderkerk  16-06-1820

Hendrik van Gilst             geb. Rijsoord          1794
                              ovl. Rijsoord          1848
Landbouwer.
zoon van Pieter Willemsz. van Gilst en Barbara Hendriksdr. Huijser.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Christine Cornelisse:
Pieter Willemsz. van Gilst ged. Ridderkerk 20-11-1766, ovl. Rijsoord 29-04-1829, zoon van Willem Pieters van Gilst en Ariaantje Willems Plaisier, tr. Rijsoord 04-08-1792 met Barbara Hendriksdr. Huijser ged. Ridderkerk 14-06-1767, ovl. Ridderkerk 18-06-1829, dochter van Hendrik Cornelisz.
Huijser en Pieternella Willems Plaisier.
 

Uit dit huwelijk: waarschijnlijk geen. 

Hendrik hertr. 1831 met Stijntje van Gilst geb. Kijfhoek 12-06-1802, ovl. Barendrecht 17-03-1882, dochter van Frans Willemsz. van Gilst en Marijgje Aartse de Deugd.

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-H

Pleuntje Cornelisse Pleijsier  geb. Rijsoord   12-06-1800
                               geh. Ridderkerk 01-06-1821

Dingeman Mattheus de Haan      geb. Rijsoord   26-10-1799 

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia     de Haan   geb. Ridderkerk  19-03-1822
 2. Christina    de Haan   geb. Ridderkerk  05-07-1823

Met wie trouwde Christina nu uiteindelijk?

Een weergave van een bizarre huwelijksakte:

Op 24-02-1848 verschijnen voor de ambtenaar van de Burgelijke stand te Kleine Lindt: PIETER VISSER, oud 33 jaar, beroep melkboer, weduwnaar van Anna de Reus, wonende Kleine Lindt, zoon van wijlen Kleis Visser en Anna de Ruiter, en CHRISTINA DE HAAN, oud 24 jaar, beroep dienstbode, wonende Kleine Lindt, dochter van Dingeman de Haan en Pleuntje Pleijsier, waarbij KLEIS VISSER (is de reeds overleden vader van PIETER!) en CHRISTINA DE HAAN verzoeken hun voorgenomen huwelijk willen bevestigen.
Na het jawoord van het bruidspaar verklaart de ambtenaar dat WILLEM DE HAAN (!) en CHRISTINA DE HAAN door het huwelijk zijn verenigd. Na voorlezing (!) van deze akte ondertekenen het bruidspaar en de getuigen deze akte.
Zaten alle aanwezigen nu te slapen of  waren ze misschien dronken?
Getuigen waren: Willem de Haan, oud 74 jaar, Willem van Zijl, oud 44 jaar, broodbakker, Aart Maaskant, oud 28 jaar, arbeider, en Gijsbert de Heer, oud 38 jaar, arbeider.
      Dank: Albert Geurink, Groningen, voor toezending van deze akte.
 3. Neeltje      de Haan   geb. Ridderkerk  16-10-1824
 4. Regina       de Haan   geb. Ridderkerk  10-02-1827
 5. Cornelis     de Haan   geb. Ridderkerk  28-04-1829 
jong ovl.    
 6. Geertrui     de Haan   geb. Ridderkerk  24-07-1830
 7. Maria        de Haan   geb. Ridderkerk  17-04-1832 
jong ovl.
 8. Adriaantje   de Haan   geb. Ridderkerk  20-06-1833
 9. Cornelis     de Haan   geb. Ridderkerk  16-12-1834
10. Maria        de Haan   geb. Ridderkerk  11-07-1837 
jong ovl.                          
11. Maria        de Haan   geb. Ridderkerk  07-05-1839 jong ovl.
12. Maria        de Haan   geb. Ridderkerk  17-11-1840
13. Jacob        de Haan   geb. Ridderkerk  31-12-1841 

 • A08-I

Geertrui Cornelisse Pleysier  geb. Rijsoord        02-08-1802 
                              ovl. Riderkerk       29-07-1879 
                          geh. (1) Ridderkerk      27-04-1827

Gert of Cent Jans Molenbroek  geb. Oud-Beijerland  13-04-1805
                              ovl. Oud-Beijerland  13-11-1833 

Uit dit huwelijk:

1.  Adriana  Molenbroek  geb. Oud-Beijerland    ca. 1827
                      
  ovl. Ridderkerk      07-02-1847 
2.  Johanna Molenbroek

geh. (2) Ridderkerk  10-12-1841

BASTIAAN ARIES BOENDER  geb. Nieuw-Beijerland  03-02-1812
wednr. van Lena Kooiman.
zoon van Arie Bastiaaans Boender en Neeltje Schutter.

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-J

Adriaantje Cornelisse Pleijsier geb. Rijsoord    27-03-1807
                                ovl. Rijsoord    02-02-1840
                                geh. Ridderkerk  16-03-1832

Willem Jacobsz. Troost          geb. Z-Beijerland  02-03-1801

Huw.get: 1. Cent Molenbeek, zwager bruid.
         2.
Alexander den Hartog.
 ovl. Zwijndrecht 1854
Beroep: timmerman

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Troost geb. Oud-Beijerland        1836
                  ovl. Oud-Beijerland  01-04-1838 

 • A08-K

Hendrik Leendertsz. Pleijsier  geb. Barendrecht  05-07-1812
                               geh. Barendrecht  02-02-1843.

Pietertje Moret 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-L

Pieter Leendertsz. Pleijsier  geb. Barendrecht  07-12-1817 

geh. (1) 1846

Cornelia Pors
Weduwe van Jan Pietersz. Leeuwenburg geb.
Rhoon ca. 1810, ovl. Barendrecht 1846, zoon van Pieter Janse Leeuwenburg en Lijntje Pietersdr. Soeteman
 

Uit dit huwelijk: ?? 

geh. (2) Barendrecht  09-04-1863

Johanna Molendijk

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-M

Neeltje Leendertsdr. Pleijsier  geb. Barendrecht  22-04-1819
                                geh. Barendrecht  22-06-1848

Gerrit Huisken 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-N

Pleuntje Leendertsdr. Pleijsier  geb. Barendrecht  05-04-1829
                                 ovl. Barendrecht  20-06-1864
                                 geh.

Pieter van de Berg

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-O

Aagje Ariensdr. Plaizier  geb. H.I.Ambacht  12-08-1792
                          geh. H.I.Ambacht  30-12-1815

Jan Ariesz. Nouwen        ged. H.I. Ambacht  11-08-1782
Weduwnaar van Leigje Aarts van Gent.

zoon van Arij Janse Nouwe en Adriaentje Huige de Kinder.

Jan Ariens Nouwen, bakker, arbeider, tr. 1e Rhoon 05-06-1803 met Leigje Aards van Gent ged. Rhoon 19-04-1793, ovl. H.I. Ambacht 10-07-1815, dochter van Aart van Gent en Steintje Louter.

Uit dit huwelijk: Arij Nouwen geb. Ridderkerk 14-01-1812, ged. Ridderkerk 23-02-1812.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Aagje:
Arij Janse Nouwen ged. Rijsoord 03-11-1737, lidmaat H.I. Ambacht 25-03-1762, zoon van Joannes (Jan) Zegers Nouwen en Neeltje Ariens Dorsman, tr. Ridderkerk 15-07-1770 met Adriaentje Huige de Kinder ged. Ridderkerk 05-12-1745, dochter van Huigh de Kinder en Marijtje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Krijn Nouwen   geb. Ridderkerk ca. 1820

Krijn tr. 1e Rotterdam 21-11-1849 met Sara Maria van Helden geb. Rotterdam ca. 1826, dochter van Gerardus Marinus van Helden en Hendrina Petronella van den Berg, tr. 2e Rotterdam 27-05-1857 met Maria Susanna van Werkhoven geb. Zaltbommel ca. 1815, dochter van Gerardus Hendricus van Werkhoven en Johanna Maria Herfst.

In de jaren 1804-1810 leverde Jan Aries Nouwen, als bakker, brood aan de diaconie van Hendrik-Ido-Ambacht.

Bron: Nederland Hervormde kerk H.I. Ambacht, inv.nr. 414.

Theodorus van Os en Cornelis van der Enden, beiden gepatenteerden zoutzieders te Zwijndrecht, zijn op 12-08-1809 eisers contra Jan Ariesen Nouwen wonende te H.I. Ambacht, gedaagde, dat de eisers in de jaren 1807 verkocht en geleverd hebben 16 zakken zout te samen met de onkosten voor 136 gld. blijkens het schuldboek van hun compagnieschap. Dat de gedaagde ondanks aanmaningen tot nu toe in gebreke is gebleven het bedrag te voldoen. Er komt een tweede dagvaarding, maar verder zijn er hierover geen vermeldingen meer gevonden.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, Ora H.I. Ambacht, invent.nr. 13, dd. 12-08-1809.Ons Voorgeslacht jan. 2005, p. 28, art. A.B. Maliepaard.

Jan Aries Nouwen, arbeider, weduwnaar van Lijgje van Gent, bruidegom ter eenre en AAGJE PLAISIER, arbeidster, bruid ter andere zijde, beiden wonende te Hendrik-Ido-Ambacht. Staande hun huwelijk maken zij op 29-12-1815 hun huwelijkse voorwaarden. De bruidegom brengt in de som van 500 gld. en in meubilaire goederen en kleren geschat op 73 gld. 16 st. maken de som van 573 gld. 16 st. De bruid brengt klederen in en weinige meubilaire goederen geschat op een bedrag van 45 gld. 18 st. Zij gaan te H.I. Ambacht wonen in het huis A 46, welk zijn broer Huig Aries Nouwen in 1812 voor drie-vierde deel kocht.

Bron: Nationaal Archief Den Haag, Ona H.I. Ambacht, invent.nr. 4873, akte 81, dd. 29-12-1815. Ons Voorgeslacht jan. 2005, p. 28, art. A.B. Maliepaard.

 • A08-P

Huig Ariens Plaizier      ged. H.I.Ambacht          17-11-1798
                          ovl. Ridderkerk           13-04-1867
                      geh. (1) Sandelingen-Ambacht  05-04-1826

Cornelia van Houwelingen  ged. Heerjansdam  27-06-1794
dochter van Jan van Houwelingen en Trijntje de Koning. 

Uit dit huwelijk:

1.   Arie   geb. Sandelingen-Ambacht  09-03-1828       A09-A 

geh. (2) Sandelingen-Ambacht  28-05-1828

Gerrigje van der Linden  ged. Stormpolder  13-11-1794
dochter van Jan van der Linden en Aagje van Dort. 

Uit dit huwelijk:

2. Jan      geb. Sandelingen-Ambacht  01-03-1830   
      
     ovl. Sandelingen-Ambacht  13-10-1831
3. Cornelis geb. Sandelingen-Ambacht  25-08-1831

            
ovl. Sandelingen-Ambacht  13-10-1831 

geh. (3)Sandelingen-Ambacht 27-03-1852
DIRKJE BRUGMANS 

Uit dit huwelijk: geen.  

 • A08-Q

Willem Ariens Plaizier  geb. Ridderkerk       30-05-1802
                        ovl.                  26-09-1849
                        geh. (1) H.I.Ambacht  04-05-1841

Maaike Bol             geb. 1821 

Uit dit huwelijk:

1.   Arie    geb. 18-09-1841 

geh. (2) ………?  02-08-1844

Bastiaantje Penning geb. 1808, wed. van Leendert Verhoeven.
Dochter van Leendert Penning en Marijtje den Hoed. 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-R

Maria Franse Plaizier geb. Ridderkerk  13-02-1791
                      geh. Ridderkerk  09-06-1814

Willem Cornelis Kool  geb. Grote Lindt  14-01-1793
zoon van Cornelis Kool en Machteldje Meisbergen. 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelis     Kool   geb. 08-12-1814
2.
  Neeltje      Kool   geb. 18-02-1816
3.
  Machteltje   Kool   geb. 14-06-1817 
  
                      ovl. 26-03-1819
4.   Frans        Kool   geb. 09-09-1819
                 
       ovl. 25-06-1820
5.
  Maggeltje    Kool   geb. 12-01-1821
6.
  Pleuntje     Kool   geb. 01-08-1822   jong ovl.
7.
  Frans Huig   Kool   geb. 29-08-1824
8.
  Pleuntje     Kool   geb. 07-09-1827
9.
  Willem       Kool   geb. 21-12-1830 

 • A08-S

Johannes Franse Plaizier geb. H.I.Ambacht    02-05-1794
                         ovl. Batavia (Ind.) 23-05-1845

Antje Pleune de Zeeuw    geb. H.I.Ambacht  20-12-1795
                         ovl. Ridderkerk   30-04-1872
dochter van Pleun de Zeeuw en Jannigje Suzanne Alderlieste. 

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna  geb. Ridderkerk  10-07-1819
 2. Susanne        geb. Ridderkerk  08-05-1821      A09-B
 
3. Frans          geb. Ridderkerk  27-05-1823      A09-C
 
4. Pleuntje       geb. Ridderkerk  10-03-1825
         
         ovl. Ridderkerk  11-08-1829
 5. Ingetje        geb. Ridderkerk  01-12-1827
                   ovl. Ridderkerk  23-01-1849
 6. Pleuntje       geb. Ridderkerk  11-10-1830     A09-D
 
7. Marigje        geb. Ridderkerk  21-05-1834
                   ovl. Ridderkerk  04-09-1834
 8. Marigje        geb. Ridderkerk  25-07-1835
                   ovl. Ridderkerk  18-12-1838
 9. Johannes       geb. Ridderkerk  22-03-1838
                   ovl. Ridderkerk  17-05-1838
10. Marigje        geb. Ridderkerk  21-09-1839     A09-E

JOHANNES FRANSE nam als soldaat (plaatsvervanger) deel aan de 10-daagse veldtocht tegen België (1830), ontving daarvoor op 28-03-1832 het “Metalen Kruis”.

Met het schip de s.s. “Broma” kwam hij op 22-05-1844 als marinier in Oost-Java aan. Hij overleed in het mill. hospitaal te Batavia (Jakarta-Indonesië).

 • A08-T

Huig Franse Plesier         ged. H.I.Ambacht    18-11-1797
                            ovl. Hillegersberg  21-09-1878
                        geh. (1) Ridderkerk     05-05-1827

Dirkje Aart van Wijngaarden geb. H.I.Ambacht  21-11-1802
                            ovl. H.I.Ambacht  31-05-1849
dochter van Aart van Wijngaarden en Jannigje Dirkse de Hart.
 

Huw. akte van Huigh Fransz. Plesier en Dirkje van Wijngaarden:
In het jaar achtien honderd zeven en twintig den vijfden mei, des namiddags om half een uur zijn voor ons Burgemeester, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Ridderkerk op het huis der gemeente gecompareerd: Huig Plesier geboren te Hendrik Ido Ambacht, en wonende te Ridderkerk, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaar, meerderjarig zoon van Frans Huige Plesier, arbeider wonende te Ridderkerk, hierbij tegenwoordig en zijn toestemming gevende, en van Marijgje Bakker, overleden te Ridderkerk. En Dirkje van Wijngaarden geboren en wonende te Ridderkerk, van beroep arbeidster, oud vier en twintig jaar, meerderjarig dochter van Aart van Wijngaarden, hiermede tegenwoordig en zijn toestemming gevende, en van Jannigje Dirkse de Hart, beiden arbeiders en wonende te Ridderkerk. En hebben gemelde Huig Plesier en Dirkje van Wijngaarden ons verzocht het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor het huis der gemeente alhier zijn gedaan op den twee en twintigsten en den negen en twintigsten April dezes jaars, beide zondagen des middags om twaalf uur. Geene verhindering tegen het gemaakte huwelijk ter onzen kennisse zijnde gekomen, hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der ten deze geproduceerde stukken, alsmede van het zesde hoofdstuk van den vijfden titel van het Burgelijk Wetboek, ieder der aanstaande echtgenoten af gevraagd of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen, waarop door elk derzelfve een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der Wet verklaart dat: Huig Plesier en Dirkje van Wijngaarden door het huwelijk verenigd zijn, van welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Isaak van Pelt, oud veertig jaren, oom van de bruidegom.
Huig van der Steen, oud acht en twintig jaren.
Cornelis van der Waal, oud drie en twintig jaren.
Andries Kok, oud acht en twintig jaren.
Allen vier arbeiders, wonende te Ridderkerk, welke deze acte na gedane voorlezing, nevens ons en de comparante hebben ondertekend met uitzondering van de bruid, welke verklaart heeft niet te kunnen schrijven.

Bron: B.S. Ridderkerk no. 17 inv. no. 47. 

Uit dit huwelijk:

 1. Frans       geb. Ridderkerk    24-08-1827
                ovl. Ridderkerk    15-09-1827
 2. Maria       geb. Ridderkerk    09-09-1828
 3. Aart        geb. Grote Lindt   16-04-1830 
jong ovl.
 4. Huig        geb. Meerdervoort  22-08-1831
 5. Janigje     geb. Meerdervoort  18-09-1834  
                ovl. Meerdervoort  06-09-1851
 6. Dirkje      geb. Meerdervoort  06-01-1836
                ovl. Meerdervoort  05-04-1838
 7. Frans       geb. Meerdervoort  11-05-1837 
                ovl. Meerdervoort  07-12-1837
 8. Frans       geb. Meerdervoort  14-02-1838
                ovl. Delft         12-05-1860
 9. Aart        geb. H.I.Ambacht   12-03-1841     A09-F
10. Dirk        geb. H.I.Ambacht   15-10-1843     A09-G
11. Hendrika    geb. H.I.Ambacht   10-04-1845
                ovl. H.I.Ambacht   05-05-1846 

geh. (2) Ridderkerk  17-02-1854

Adriana van der Waal  geb. ca. 1798
dochter van Wouter van der Waal en Neeltje Hoek.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Huig:
Wouter Aryse van der Waal ged. Ridderkerk 10-07-1763, zoon van Arij Wouterse van der Waal en Ariaantje Jans Lagendijk, tr. Ridderkerk 26-05-1795 met Neeltje Cornelisse Hoek geb. Ridderkerk, ovl. Ridderkerk, dochter van Cornelis Hoek.
 

Uit dit huwelijk: waarschijnlijk geen kinderen. 

 • A08-U

Lijsbeth Gijsbertse Plaizier geb. Ridderkerk  18-07-1802
                             geh. Ridderkerk  08-07-1825

Cornelis Pieterse Oosthoek   geb. ……..?  12-03-1801 

Uit dit huwelijk:

 1.   Grietje    Oosthoek  geb. Ridderkerk  22-12-1825  jong ovl.
 2.
  Grietje    Oosthoek  geb. Ridderkerk  24-07-1827  jong ovl.
 3.
  Grietje    Oosthoek  geb. Ridderkerk  18-09-1828
 4.
  Marta      Oosthoek  geb. Ridderkerk  10-05-1831
 5.
  Pietertje  Oosthoek  geb. Ridderkerk  26-02-1833  jong ovl.
 6.
  Pietertje  Oosthoek  geb. Ridderkerk  06-03-1834
 7.
  Pieter     Oosthoek  geb. Ridderkerk  22-08-1835
 8.
  Gijsbert   Oosthoek  geb. Ridderkerk  31-12-1836
 9.
  Jan        Oosthoek  geb. Ridderkerk  29-02-1840
10.   Adriana    Oosthoek  geb. Ridderkerk  09-09-1841 

 • A08-V

Pleuntje Gijsbertse Plaizier geb. Ridderkerk  21-09-1806
                             geh. Ridderkerk  11-03-1831

Leendert Huige van Wingerden geb. H.I.Ambacht 14-06-1806 

Uit dit huwelijk:

1.   Geertje van Wingerden   geb. 17-02-1835
2.
  Martje  van Wingerden   geb. 19-09-1837 

 • A08-W

Paulus Gijsberts Plaizier geb. Ridderkerk  21-08-1808
                          geh. Ridderkerk  16-04-1835

Jannetje Leenderts Pors   geb. Ridderkerk  08-03-1807
                          ovl. Ridderkerk  25-02-1874 

Uit dit huwelijk:

1.   Gijsbert    geb. Ridderkerk  18-11-1841
2.
  Martje      geb. Ridderkerk  09-01-1836
3.
  Wilhelmina  geb. Ridderkerk  18-08-1838
                 ovl. Ridderkerk  04-09-1848
4.
  Willem      geb. Ridderkerk  10-02-1849
                 ovl. Ridderkerk  05-10-1855 

 • A08-X

Maria (Gijsbertse) Plaisier  ged. Ridderkerk  25-08-1811
                             ovl. Ridderkerk  20-08-1885

Beroep: Arbeidster.

Kinderen uit ongehuwde staat:

1. Huibertje Plaisier   geb. Ridderkerk   14-12-1832
                        ovl. Ridderkerk   14-07-1833

Aangegeven door MAARTEN PLAISIER, de oom van Huibertje.
2. Willem Plaisier      geb. Ridderkerk   12-03-1835 A09-I

zoon van MARIA PLAISIER, ongehuwd, aangegeven door haar vader GIJSBERT PLAISIER, oud 62 jaar, arbeider.

3. Paulus Plaisier      geb.
Ridderkerk         1837
                        ovl. Ridderkerk   03-09-1837
Aangegeven door GIJSBERT PLAISIER, vader van MARIA.

4. Paulus Plaisier      geb.
Ridderkerk   30-09-1838
                        ovl. Ridderkerk   29-11-1838

Aangegeven door grootvader GIJSBERT PLAISIER.

5. Paulina Plaisier     geb.
Ridderkerk   25-08-1840
                        ovl. Ridderkerk   13-10-1840

Aangegeven door GIJSBERT PLAISIER, vader van Maria.

                        geh. Ridderkerk   29-10-1841

Arij Gerrits Boer
geb. Ridderkerk 09-08-1805

Huw. get: HUIG PLAISIER, broer van de bruid.

zoon van Gerrit Boer en Ariaantje Rijsdijk. 

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Boer          geb. Ridderkerk   10-03-1842

 • A08-IJ

Arie Maartense Plaisier    geb. Ridderkerk  18-09-1814
                           ovl. Ridderkerk  22-03-1877
                       geh. (1) Ridderkerk  14-05-1841

Grietje Willemse Nugteren  geb. Ridderkerk  23-11-1810
                           ovl. Ridderkerk  16-01-1843 

Uit dit huwelijk:

1.   Maarten   geb. Ridderkerk  02-01-1842
2.
  Maarten   geb. Ridderkerk  07-01-1843
               ovl. Ridderkerk  15-09-1846 

geh. (2) Rijsoord  11-05-1850

Geertrui Elisabeth Meijer

Uit dit huwelijk:

3.  Jannigje         geb. Rijsoord     12-05-1851     A09-I
4.  Maria            geb. Rijsoord     17-05-1852
                     ovl. Rijsoord     27-06-1852
5.  Leentje          geb. Rijsoord     17-05-1852
                     ovl. Rijsoord     28-09-1856
6.  Maria            geb. Ridderkerk   09-09-1856
7.  Hendrik Leendert geb. Ridderkerk   22-03-1859
                     ovl. Ridderkerk   09-05-1859
8.  Leentje          geb. Ridderkerk   24-08-1864
                     ovl. Ridderkerk   29-09-1864

 • A08-Z

Maaike Dirks Pleijsier  geb. Rijsoord   13-02-1801
                        geh. Ridderkerk 14-07-1821

Isaak Imans Visser      geb. Rijsoord   18-06-1799 

Uit dit huwelijk:

1.   Iman        Visser   geb. Ridderkerk  24-10-1821
2.
  Dirkje      Visser   geb. Ridderkerk  11-03-1823  jong ovl.
3.
  Dirk        Visser   geb. Ridderkerk  26-06-1824
4.
  Gerrit      Visser   geb. Ridderkerk  31-12-1825
5.
  Floris      Visser   geb. Ridderkerk  21-02-1828  jong ovl.
6.
  Bastiaan    Visser   geb. Ridderkerk  23-01-1830  jong ovl.
7.
  Bastiaantje Visser   geb. Ridderkerk  08-11-1831 

 • A08-Aa

Lena Dirks Pleijsier   geb. Rijsoord    16-06-1805
                       ovl. Ridderkerk  08-02-1878
                       geh. Ridderkerk  30-05-1830

Jacob Pieters van Nes  geb. Ridderkerk  31-05-1798 

Uit dit huwelijk:

1.   Maria     van Nes   geb. Ridderkerk  18-01-1831  jong ovl.
2.
  Pieter    van Nes   geb. Ridderkerk  22-12-1832  jong ovl.
3.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  23-03-1833  jong ovl.
4.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  13-10-1835  jong ovl.
5.
  Pieter    van Nes   geb. Ridderkerk  04-03-1837
6.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  10-02-1838  jong ovl.
7.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  11-06-1839  jong ovl.
8.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  16-01-1841  jong ovl.
9.
  Geertje   van Nes   geb. Ridderkerk  18-08-1842 

 • A08-Bb

Cornelia Dirks Pleijsier      geb. Rijsoord    24-11-1811
                              ged. Rijsoord    01-12-1811
                          geh. (1) Ridderkerk  07-12-1832

Pieter Theunisse van Affaire  geb. Ridderkerk  18-06-1809
                              ovl. Ridderkerk  23-02-1833 (!) 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Cornelia:
Teunis Affaire geb.
Alblasserdam 1766, ovl. Ridderkerk 28-02-1818, tr. Ridderkerk 03-05-1795 met Aagje Pietersdr. van der Kulk geb. Ridderkerk 24-09-1769, ovl. Ridderkerk 07-03-1844, dochter van Pieter van der Kulk en Annetje Roos.

Uit dit huwelijk:

1.   Pieter van Affaire  geb. Ridderkerk  23-02-1833 (!)
                         ovl. Ridderkerk  19-12-1912
                     geh. (2) Ridderkerk  22-04-1836

Meeuwis de Ruiter        geb. ca. 1807
zoon van Leendert de Ruiter en Elisabeth Moerkerke. 

Uit dit huwelijk: ?? 

                      geh. (3) Rijsoord  19-09-1862

Gijsbert Aries Millenaar  geb. Barendrecht  25-08-1808
wednr. van Rookje Franse Plaisier. 

Uit dit huwelijk: waarschijnlijk geen. 

 • A08-Cc

Floris Dirks Pleijsier  geb. Rijsoord    07-01-1814
                        ovl. Ridderkerk  16-08-1885
Beroep: Vlasarbeider.

                        geh. H.I.Ambacht  11-08-1838

Maria Stehouwer         geb. Ridderkerk  02-11-1817 

Uit dit huwelijk:

1.  Geertje    geb.  ??                        A09-J
2.
 Dirk       geb.  ??         04-09-1841
3.  Pietertje  geb. Ridderkerk  27-04-1853     A09-K 

 • A08-Dd

Floris Franse Plaisier             geb. Ridderkerk  08-01-1804
                                   ged. Ridderkerk  15-01-1804
                                   ovl. Ridderkerk  31-03-1847
Beroep: Bouwknegt. 

                                   geh. Ridderkerk  02-10-1829

Maria, Marigje Bastiaanse Maaskant geb. Rijsoord     06-11-1807
                                   ged. Rijsoord     15-11-1807
                                   ovl. H.I.Ambacht  27-09-1861
dochter van Bastiaan Pieters Maaskant en Adriaentje Aarts van der Waal.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Floris Franse:

Bastiaan Pieters Maaskant, ged. Rijsoord 17-10-1779, bouwman, ovl. Sandelingen-Ambacht 18-06-1831, zoon van Pieter Francken Maaskant (ged. Ridderkerk 07-04-1748) en Grietje Bastiaens Nugteren (ged. Rijsoord 16-11-1749), tr. Rijsoord 17-05-1800 met Adriaentje van der Waal, geb. Strevelshoek, ged. Rijsoord 18-01-1778, bouwvrouw, ovl. Barendrecht 29-07-1835, dochter van Aart Ariens van der Waal (geb. H.I.A.) en Maria Johannesse Boom (geb. Rijsoord).

Bron: Kwartierstatenboek XIV,Maliepaard-Bravenboer, Gen. Vereniging Prometheus, Delft. 

Uit dit huwelijk:

1.  Frans        geb. ??                   26-01-1830
                 ovl. ??                   11-03-1830
2.
 Apolonia
     geb. Sandelingen-Ambacht  01-11-1831     A09-M
3.  Bastiaan     geb. IJsselmonde          ??-09-1833
 
                ovl. Ridderkerk           17-06-1836

4.
 Adriana     
geb. Ridderkerk           08-03-1836     A09-N
5.  Frans        geb. Ridderkerk           02-12-1837   
               
 ovl. Ridderkerk           13-05-1838
6.  Francina     geb. Ridderkerk           30-05-1839 
                 ovl. Ridderkerk           01-09-1847
7.  Grietje      geb. Sandelingen-Ambacht  23-09-1841
                 ovl. H.I.Ambacht          24-01-1859
8.  Bastiaantje  geb. Strevelshoek         08-09-1844     A09-O  

 • A08-Ee

Anna Franse Plaisier       geb. Ridderkerk  03-02-1805
                           geh. Ridderkerk  08-08-1828

Jan Franse van der Staaij  geb. H.I.Ambacht  01-08-1800
                           ged. H.I.Ambacht  03-08-1800
                           ovl. H.I.Ambacht  14-01-1882
zoon van Frans van der Staaij en Pietertje Pietersdr. Bakker. 

Uit dit huwelijk:

1. Frans     van der Staaij   geb. Ridderkerk    25-10-1828
                              ovl. Ridderkerk    08-08-1859
2. Gerrit    van der Staaij   geb. Ridderkerk    09-05-1830
Gerrit tr. 1e Ridderkerk 06-05-1853 met Hendrika van der Burg geb. H.I. Ambacht 22-09-1829, ovl. H.I. Ambacht 03-02-1860, dochter van NN en Aartje van der Burg, tr. 2e H.I. Ambacht 01-09-1860 met Johanna van Roon geb. Alblasserdam  12-07-1830, weduwe van Pieter Penning, dochter van Johannes van Rhoon en Maria de Kroon.
3. Jan       van der Staaij   geb. Ridderkerk    16-01-1835  
                              ovl. Dordrecht     30-05-1901

Jan tr. 1e Dordrecht 03-08-1864 met Johanna van Meurs geb. Gorinchem 31-03-1839, dochter van Christiaan van Meurs en Johanna van der Schild, tr. 2e Dordrecht 23-10-1872 met Johanna Wilhelmina de Roo geb. Dordrecht 27-02-1833, tr. 3e Dordrecht 05-10-1881 met Antonetta Aarnoutse geb. Dordrecht 23-05-1843, ovl. Dordrecht 21-11-1914.

4. Arie      van der Staaij   geb. Ridderkerk    30-08-1837  jong ovl.
5. Arie      van der Staaij   geb. Ridderkerk    15-01-1839
Arie tr. H.I. Ambacht 17-04-1867 met Elisabeth Gouten geb. H.I. Ambacht ca. 1846, ovl. H.I. Ambacht 24-06-1878, dochter van Pieter Gouten en Anna van Golen.
6. Aplonia   van der Staaij   geb. Ridderkerk    17-09-1842
7. Johannes  van der Staaij   geb. H.I.Ambacht   14-04-1845
Johannes tr. H.I. Ambacht 12-04-1882 met Grietje Oostdijk geb. Fijnaart 06-05-1850.  

 • A08-Ff

Wouter Franse Plaisier        ged. Ridderkerk  08-06-1806
                              ovl. Ridderkerk  03-09-1858
                              geh. Ridderkerk  07-05-1836

Bastiaantje Dirks van der Ven geb. Barendrecht  03-04-1815
dochter van Dirk van der Ven en Adriaantje Berkhout. 

Uit dit huwelijk:

1.  Ploontje    geb. Ridderkerk     10-09-1836
                ovl. Ridderkerk     13-12-1836
2.  Dirkje      geb. Ridderkerk     24-10-1837
                ovl. Ridderkerk     14-11-1837
3.
 Frans       geb. Ridderkerk     24-10-1837     A09-P
4.
 Dirk        geb. Ridderkerk     09-07-1839     A09-Q
5.
 Gerrit      geb. Ridderkerk     09-11-1841
6.
 Aplonia     geb. Ridderkerk     28-02-1844     A09-R
7.
 Adriana     geb. Ridderkerk     21-06-1846     A09-S
8.
 Gerrit      geb. Ridderkerk     29-04-1850     A09-T
9.
 Arie        geb. Ridderkerk     11-01-1854     A09-U
10. Floris      geb. Ridderkerk     29-03-1858
                ovl. H.I.Ambacht    13-09-1858 

 • A08-Gg

Rookje Franse Plaisier   ged. Ridderkerk  12-06-1808
                         ovl. vóór        19-09-1862
                         geh. Ridderkerk  28-04-1832

Gijsbert Aries Millenaar geb. Barendrecht  25-08-1808 

Uit dit huwelijk:

1.   Adriaantje Millenaar geb. Ridderkerk  25-10-1832
2.
  Aplonia    Millenaar geb. Ridderkerk  20-02-1834  jong ovl.
3.
  Arie       Millenaar geb. Ridderkerk  04-04-1835
4.
  Ploontje   Millenaar geb. Ridderkerk  10-09-1836
5.
  Frans      Millenaar geb. Ridderkerk  07-12-1837  jong ovl.
6.
  Frans      Millenaar geb. Ridderkerk  20-08-1839 

Gijsbrecht hertr. Rijsoord 19-09-1862 met Cornelia (Dirks) Plaisier

 • A08-Hh

Pietertje Franse Plaisier ged. Ridderkerk  23-07-1809
                          ovl. Ridderkerk  27-04-1855
                          geh. Ridderkerk  08-05-1840

Dirk Johannes van ’t Hof  geb. Grote Lindt  22-02-1810 

Uit dit huwelijk: ??  

 • A08-Ii

Aplonia Franse Plaisier geb. Ridderkerk       1812
                        ovl. Dubbeldam  27-05-1858
                        geh. ……………?

Pieter van Driel 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-Jj

Ida Franse Plaisier geb. Ridderkerk  05-11-1818
                    ovl. Ridderkerk  28-11-1893
                    geh. Ridderkerk        1843

Simon Bastiaansz. Nugteren
Beroep: Vlasboer.
 

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Simonsz.    Nugteren
2. Apollinia Simonsdr. Nugteren

Apollinia tr. met Arie van ’t Hof. 

25-01-1894: boedelscheiding.

Bastiaan Simonsz. Nugteren, vlasboer te Ridderkerk en Arie van ’t Hof, vlasboer te Barendrecht treden op vanwege de boedelscheiding van IDA PLAISIER, weduwe van Simon Bastiaansz. Nugteren, overleden te Ridderkerk op 28-11-1893. Erfgenamen zijn haar nog levende kinderen Bastiaan en Apollinia Nugteren.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 158R, aktenr. 7, p.14.
 • A08-Kk

Arij Huige Plaisier           ged. Ridderkerk  31-01-1808
                              geh. Ridderkerk  18-05-1832

Pietertje Leenderts Klootwijk geb. Rijsoord    13-06-1812
                              ovl. Ridderkerk  27-08-1903

dochter van Leendert Klootwijk en Weijven Fransdr. van ‘t Zelfde. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arij Huige:
Leendert Klootwijk, geb. H.I. Ambacht 1787, ovl. Ridderkerk 10-09-1839, zoon van Leendert Klootwijk en Pietertje van Nes, tr. Ridderkerk 30-12-1811 met Weijven Fransdogter van ‘t Zelfde jd. geb. te Ridderkerk.
 

Uit dit huwelijk:

1.  Huig         geb. Ridderkerk 05-01-1833     A09-V
2.
 Leendert    
geb. Ridderkerk 27-09-1834     A09-W
3.  Wijve        geb. Ridderkerk 17-07-1838
             
   ovl. Ridderkerk 10-05-1839
4.  Arie         geb. Ridderkerk 17-07-1838
                 ovl. Ridderkerk 12-08-1839
5.
 Arie         geb. Ridderkerk 28-01-1840   jong ovl.
6.
 Arie         
geb. Ridderkerk 28-01-1841     A09-X
7.
 Wijve        geb. Ridderkerk 11-01-1842
8.
 Pietertje    geb. Ridderkerk 13-06-1844
9.
 Frans        geb. Ridderkerk 13-10-1846
                 ovl. Ridderkerk 02-09-1847 

 • A08-Ll

Floris Pleune Plaisier geb. Ridderkerk  28-12-1814
                       ovl. Ridderkerk  07-04-1872
                   geh. (1) Ridderkerk  30-07-1840

Lijntje Aarts Lodder   geb. Barendrecht  27-11-1816
dochter van Aart Lodder en Lijsbet Prooyen. 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia  geb. Ridderkerk  12-11-1840   
             ovl. Ridderkerk  19-02-1847  

geh. (2) Ridderkerk  17-10-1845

MARIGJE PLAISIER  geb. Ridderkerk 01-10-1819
dochter van Maarten Huige Plaisier en Cornelia van der Hoog (zie A07-R). 

Uit dit huwelijk:

2. Maarten    geb. Ridderkerk  28-01-1847
              ovl. Ridderkerk  16-02-1847
3. Maarten    geb. Ridderkerk  08-02-1848
              ovl. Ridderkerk  23-12-1848
4. Pleun      geb. Ridderkerk  27-12-1849
              ovl. Ridderkerk  09-09-1868
5. Maarten    geb. Ridderkerk  01-05-1852 
              ovl. Ridderkerk  30-11-1854

6. Cornelis  
geb. Ridderkerk  22-07-1855     A09-IJij

 • A08-Mm

Maria Pleune Plaisier geb. Ridderkerk  23-11-1833
                      geh. …………?

Leendert Velthuizen   geb. ca. 1835 

Beroep: Metselaar.
Zoon van Aart Velthuizen en Aplonia (Plonia) Maaskant.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria Pleune:
Aart Velthuizen geb. Rijsoord 13-03-1805, metselaar, ovl. Ridderkerk
25-11-1867, zoon van Leendert Veldhuizen (ged. Alblasserdam 02-08-1772) en Kr(e)ijntje (de) Pl(e)ijt (ged. Alblasserdam 15-10-1769) tr. Sandelingen-Ambacht 12-11-1831 met Plonia (Aplonia) Maaskant, geb. Rijsoord 17-12-1805, ovl. Ridderkerk 25-12-1849, dochter van Bastiaan Pieters Maaskant (ged. Rijsoord 17-10-1779) en Adriaentje van der Waal (geb. Strevelshoek, ged. Rijsoord 18-01-1778).

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard-Bravenboer, Gen. Vereniging Prometheus, Delft 1998.

Uit dit huwelijk:

1.   Pleun     Velthuizen
2.
  Leendert  Velthuizen
3.
  Marie     Velthuizen
4.   Gerrit    Velthuizen
Gerrit tr. Rotterdam 08-05-1889 met Janna Notenboom geb. Rhoon ca. 1858, dochter van Leendert Notenboom en Lijntje Naaktgeboren.
5.
  Jannigje  Velthuizen   geb. Ridderkerk  15-11-1860
Jannigje tr. Ridderkerk 11-05-1883 met Cornelis Klootwijk, geb. Ridderkerk 01-11-1857, ovl. Rotterdam 27-03-1941, zoon van Cornelis Klootwijk en Cornelia Kooijman.

 • A08-Nn

Rookje Pleune Plaisier geb. Ridderkerk  11-11-1836
                       ovl. Ridderkerk  25-05-1914
                       geh. Ridderkerk  12-11-1858

Jacob van der Steen    geb. Ridderkerk  30-05-1834
                       ovl. Ridderkerk  23-01-1903

Beroep: Arbeider (1858-1865), Koperslager (1887-1903), Klokkenmaker.
zoon van Antonie van der Steen en Catharina van den Berg. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Rookje Pleune:

Antonie van der Steen ged. Alblasserdam 08-12-1805, ovl. Ridderkerk 23-05-1862, zoon van Arij van der Steen “de moeder zeide dat de vader van het kind was Arij Toone van der Steen, zij is afzonderlijk en opentlijk bestraft”, en Lena Neef, tr. 01-05-1830 met Catharina van den Berg ged. Benthuizen 03-04-1808, ovl. Ridderkerk 29-12-1891, dochter van Jacob van den Berg en Maria Klapwijk. 

Uit dit huwelijk:

1.  Antonie         van der Steen    geb. Ridderkerk         1859
                                     ovl. Ridderkerk   02-01-1862
2.
 Jannigje        van der Steen    geb. Ridderkerk   13-01-1864
3.
 Pleun           van der Steen    geb. Ridderkerk   10-03-1865                                       ovl. Ridderkerk   20-12-1944
Pleun tr. Ridderkerk 28-01-1887 met Teuntje Vos, geb. Strijen 04-05-1868, ovl. Ridderkerk 22-09-1955, dochter van Aart Vos en Klaasje Verschoor.

4.
 Antonia         van der Steen    geb. Ridderkerk         1862
Antonia tr. met H. van IJzerloo.
5.
 Jans            van der Steen    geb. Ridderkerk
Janq tr. met Jaob Buul.
6.
 Arie            van der Steen    geb. Ridderkerk   05-03-1870
Arie tr. met Helena van Wijnen.
7.
 Catharina       van der Steen    geb. Ridderkerk   05-10-1872
8.
 Anthonie        van der Steen    geb. Ridderkerk   31-10-1875 
                                     ovl. Ridderkerk   20-01-1965
Anthonie tr. met Aplonia Pieternella van der Padt
9.  Florus Marinus  van der Steen    geb. Ridderkerk   11-06-1878
                                     ovl. Amsterdam    
12-11-1956
Florus Marinus tr. 30-03-1900 met Cornelia Langestraat geb. Gouda 26-03-1879, dochter van Willem
Langestraat en Johanna de Jong.

 • A08-Oo

Geertje Jacobs Plaisier ged. H.I.Ambacht 21-12-1803
                        geh. Ridderkerk  28-05-1830

Dionisius van de Griend geb. Heerjansdam  15-09-1805
                        ovl. Barendrecht  04-10-1879
zoon van Anthonij Aartsz. van de Griend en Emma Dionysiusdr. de Raadt.

Uit dit huwelijk:

1.   Jacob      van de Griend    geb. 06-10-1831  jong ovl.
2.
  Jacob      van de Griend    geb. 05-01-1833
3.
  Anthony    van de Griend    geb. 05-01-1833

Dionisius van de Griend tr. 2e Barendrecht 20-08-1841 met Lijntje van Gilst geb. Kijfhoek 09-09-1803, ovl. Barendrecht 26-04-1883, weduwe van Willem Huijser, dochter van Frans Willemsz. van Gilst en Marijgje Aartse de Deugd. Dionisius was eerst timmerman te Barendrecht. In 1841 betrekt hij met zijn 2e vrouw Lijntje van Gilst de hoeve aan de “Driesprong”. Op 25-03-1869 verkoopt hij deze aan zijn zwager Willem van Gilst.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A08-Pp

Jan Jacobs Plaisier geb. Ridderkerk   24-11-1804
                    ged. H.I.Ambacht  02-12-1804
                    ovl. Ridderkerk   28-08-1846

Beroep: Vlasboer. 

geh. Sandelingen-Ambacht  03-06-1837

Ida, IJda Stehouwer geb. Sandelingen-Ambacht  04-11-1814
                    ovl. Rijsoord             05-03-1905
dochter van Willem Stehouwer en Pietertje Huijzer. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jan:
Willem Arysz. Stehouwer ged. H.I. Ambacht 14-09-1788, ovl. H.I. Ambacht 03-01-1876, zoon van Arij Pietersz.
Stehouwer en Ida Mattheusdr. Lagerwerf, tr. Barendrecht 02-04-1814 met Pietertje Cornelisdr. Huijser ged.
Barendrecht 03-06-1792, ovl. H.I. Ambacht 01-01-1882, dochter van Cornelis Hendriksz. Huijser en Barbara Fransdr. Plaisier.
Jan Plaisier kocht de “Ida-hoeve” in 1837 van Pieter Nugteren Bastiaansz. In 1842 kocht hij de naastgelegen hoeve van zijn vader waarbij bepaald werd dat vader Jacob deze bleef  bewonen en gebruiken. Moeder Maria Nouwen overleed hier. Bij de boedelscheiding erfde IJda deze hoeve en schoonvader Jacob Plaisier verhuisde naar zijn dochter Heiltje in Hendrik Ido Ambacht.

In 1859 nemen zij Pietertje Paulusdr. Kranendonk, het nichtje van IJda, in huis. Haar ouders, Paulus Kranendonk en Wilhelmina Stehouwer, waren op 29 en 25 jarige leeftijd aan de pokken overleden.
Zelf was zij, Pietertje, op 32-jarige leeftijd weduwe met vijf jonge kinderen. Haar zwager Willem Plaisier, bouwman aan de Veerseweg in H.I. Ambacht, die ook toeziend voogd op de kinderen werd, steunde haar veel.

Bron: Vriendelijke mededeling dhr. H. Aapkes, Huizen

Uit dit huwelijk:

1.  Maria      Plesier  geb. Ridderkerk       21-05-1838   
                        ovl. Ridderkerk       04-10-1860

2.
 Pietertje  Plesier 
geb. Oostendam        31-08-1839     A09-I
3.  Geertje    Plesier  geb. Ridderkerk       21-01-1841
                        ovl. Ridderkerk       20-05-1841

4.
 Jacob      Plesier 
geb. Oostendam        04-04-1842     A09-Aa
5.
 Willem     Plesier 
geb. Oostendam        01-02-1844     A09-Bb
6.  Bastiaan   Plaisier geb. Oostendam        02-02-1846   
                        ovl. Oost-Barendrecht 08-02-1926 

Bastiaan was bouwman/vlasser. In 1905 deed Maria Johanna Herweijer bij hem het huishouden. In 1913 verhuisde Bastiaan naar de tegenover de hoeve gelegen onderwijzerswoning. De bijbehorende school was al eerder afgebroken. Hij woonde hier met een huishoudster tot hij overleed. Hij werd in het familiegraf bij zijn moeder begraven. Op de “Ida-hoeve” werd hij in 1913 opgevolgd door zijn neefje Jan Herweijer.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen. 

08-07-1905: boedelscheiding.

De drie kinderen van wijlen Ida Stehouwer, weduwe van JAN PLAISIER: t.w. PIETERTJE PLAISIER, landbouwster en weduwe van Gerrit Herweijer, wonende te Strijen, JACOB JANSz. PLAISIER, vlaskoper en wethouder der gemeente H.I. Ambacht en wonende aldaar, en BASTIAAN JANSz. PLAISIER, landbouwer en gemeenteraadslid van Ridderkerk, wonende te Oostendam, gaan over tot verdeling van de erfenis van wijlen hun moeder. Moeder Ida Stehouwer had geen testament gemaakt.

De kinderen erven ieder eenderde van de bezittingen en onroerende goederen:
1. Weiland en watering in Heerjansdam, Grote en Kleine Lindt, geschat op f. 11. 559, 03. 
2. Bouwmanswoning met schuren en erf, weiland, boomgaard en watering, arbeiderswoningen en erven aan de Pruimendijk, polder Oud Reijerwaard, ad. f. 7. 900,--. Tezamen f. 19.459, 03.
De onroerende goederen zijn beschreven ten hypotheekkantore van Dordrecht, bij acte van scheiding 01-07-1882, deel 377, nr. 57.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 164R, aktenr. 34, p.  
 • A08-Qq

Arie Jacobs Plaisier      geb. H.I.Ambacht  05-08-1807
                          ovl. Rijsoord     18-12-1891
Beroep: Vlasser en landbouwer. 

                      geh. (1) Ridderkerk  24-04-1829

Lijntje Pietersdr. Visser geb. Ridderkerk  28-10-1807
                        ovl. ………..…?             1847
dochter van Pieter Leenderts Visser en Maria Niemandsverdriet.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arie Jacobs:

Pieter Leenderts Visser ged. Rijsoord 27-10-1765, ovl. Ridderkerk 03-04-1815, zoon van Leendert Pietersz. Visser (geb. Heerjansdam 05-12-1728) en Geertruij Meeuwisdr. Jongenruiter (geb. Rijsoord 03-11-1737), tr. Rijsoord 28-04-1797 met Maria Bastiaansdr. Niemansverdriet ged. Strijen 09-02-1774, ovl. Ridderkerk 16-02-1809, dochter van Bastiaan Bastiaansz. Nieumansverdriet en Ariaantje Arijsdr. Maat.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter            geb. Ridderkerk  05-02-1831     A09-Cc
 2. Jacob             geb. Ridderkerk  22-12-1832
                      ovl. Ridderkerk  19-12-1850

 3. Bastiaan         
geb. Ridderkerk  06-04-1834     A09-Dd
 4. Jan               
geb. Ridderkerk  07-01-1836     A09-Ee
 5. Marinus 
         geb. Ridderkerk  12-12-1837     A09-Ff
 6. Adriaantje        geb. Ridderkerk  21-02-1839
                      ovl. Ridderkerk  02-03-1840
 7. Leendert          geb. Ridderkerk  09-05-1840
                      ovl. Ridderkerk  25-08-1840
 8. Adriaantje        geb. Ridderkerk  31-07-1841
              
       ovl. Ridderkerk  02-06-1843
 9. Leendert          geb. Ridderkerk  12-09-1843
                      ovl. Ridderkerk  19-11-1861
10. Adriaantje        geb. Ridderkerk  12-08-1845
                      ovl. Ridderkerk  23-08-1845  

geh. (2) Groot-Ammers  27-10-1853

Macheltje van de Wiel

Op 05-05-1830 verkoopt Arie Jacobsz. Plaisier twee percelen grond in de polder Ziedewij onder Barendrecht aan Adriana Crena.
Arie kocht “Landzigt” op een openbare verkoping op 04-03-1830 van Willem Visser Teunisz. Voor zijn zoon Pieter kocht hij op 30-09-1866 een hoeve aan de Waaldijk 133 van de erven Cornelis van Gilst.
Op 02-11-1836 verkocht hij de naastgelegen vlassersstelling met de naam “Souburg” aan Jan van der Ven, vlasboer aan de Pruimendijk in Ridderkerk. Op 05-05-1830 verkocht hij 2 percelen grond in de polder Ziedewij onder Barendrecht aan Vrouwe Adriana Crena, Ambachtsvrouwe van Rijsoord en weduwe van David Poelien van Nuland in Dordrecht.

Bron: Vriendelijke mededeling dhr. H. Aapkes, Huizen

Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-Rr

Willem Jacobs Pleisier geb. H.I.Ambacht  05-10-1808
                       ovl. H.I.Ambacht  09-05-1888
                       geh. H.I.Ambacht  06-05-1842
Beroep: Vlasboer

Hendrika Snaauw        geb.                ca. 1819
                       ovl. H.I.Ambacht  29-04-1892
dochter van Arie Snaauw en Lijntje de Jong.
 

Uit dit huwelijk:

 1. Arie               geb. H.I.Ambacht  11-02-1843     A09-Gg
 2. Jacob              
geb. H.I.Ambacht  20-11-1844     A09-Hh
 3. Lijntje            geb. H.I.Ambacht  23-04-1846 
                       ovl. H.I.Ambacht  22-01-1848

 4. Jan                
geb. H.I.Ambacht  03-01-1848     A09-Ii
 5. Pieter             
geb. H.I.Ambacht  19-11-1849     A09-Jj
 6. Bastiaan           geb. H.I.Ambacht  06-03-1851
                       ovl. H.I.Ambacht  14-04-1857

 7. Hendrik            
geb. H.I.Ambacht  24-01-1854     A09-Kk
 8. Lijntje Maria      geb. H.I.Ambacht  28-01-1856
                       ovl. H.I.Ambacht  25-04-1857
 9. Maria Adriaantje   geb. H.I.Ambacht  07-04-1857                              
                       ovl. H.I.Ambacht  17-04-1857
10. Lijntje Maria      geb. H.I.Ambacht  02-06-1858 
                       ovl. H.I.Ambacht  22-09-1861
11. Bastiaan           geb. H.I.Ambacht  05-05-1860
                       ovl. H.I.Ambacht  27-07-1860

Willem Pleisier werd in 1846 voogd over de nog minderjarige kinderen van IJda Stehouwer, weduwe van zijn broer Jan Plaisier. Hij heeft zijn schoonzus veel gesteund in het voortzetten van haar bedrijf aan de Pruimendijk 137.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen. 

 • A08-Ss

Adrianus Jacobs Plaisier           geb. H.I.Ambacht      30-03-1811
                                   ovl. H.I.Ambacht      17-08-1859
Beroep: Bouwman “Kastanjehoeve”.
                                   geh. Ridderkerk  09-02-1838

Adriana Cornelia Jans van den Hoek geb. Ridderkerk   19-01-1818
                                   ovl. H.I.Ambacht  03-12-1891
dochter van Jan van den Hoek en Rookje Lagendijk.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Adrianus:

Jan Jansz. van den Hoek ged. Ridderkerk 06-04-1777, ovl. Ridderkerk 05-02-1850, zoon van Jan Jansz. van den Hoek en Ariaantje Arijse Lagendijk, tr. Ridderkerk 13-05-1808 met Rookje Aartsdr. Lagendijk ged. Ridderkerk 03-02-1788, ovl. Ridderkerk 06-04-1847, dochter van Aart Arysz. Lagendijk en Lijntje Franksdr. Maaskant.  

Uit dit huwelijk:

1.  Maria        geb. H.I.Ambacht   15-06-1838     A09-Ll
2.
 Geertje      geb. H.I.Ambacht   22-10-1839   jong ovl.
3.
 Geertje      geb. H.I.Ambacht   18-02-1840   jong ovl.
4.
 Jan          
geb. H.I.Ambacht   19-02-1841     A09-Mm
5.
 Rookje       
geb. H.I.Ambacht   24-02-1843     A09-Nn
6.
 Jacob        
geb. H.I.Ambacht   03-09-1844     A09-Oo
7.
 Pieter       
geb. H.I.Ambacht   16-04-1846     A09-Pp
8.
 Aart         
geb. H.I.Ambacht   03-02-1848     A09-Qq
9.  Adriaantje   geb. H.I.Ambacht   12-05-1849
                 ovl. H.I.Ambacht   07-12-1849
10. Adriaantje   geb. H.I.Ambacht   13-07-1850     A09-Rr
11. Arie         geb. H.I.Ambacht   03-09-1851
                 ovl. H.I.Ambacht   03-10-1851
12. Geertje      geb. H.I.Ambacht   03-09-1851     A09-Ss
13. Arie         geb. H.I.Ambacht   23-03-1853     A09-Tt
14. Bastiaan     geb. H.I.Ambacht   29-08-1854                   
                 ovl. H.I.Ambacht   03-10-1867
15. Gerrit       geb. H.I.Ambacht   04-03-1859 
                 ovl. H.I.Ambacht   02-06-1859 

Bij testament van 03-12-1830 van Pieter de Geer, bij wie Adrianus in huis woonde, wordt hem f. 1.500, -- toegewezen, contant binnen 3 maanden en verder “mijne onder en bovenklederen, gouden en zilveren sieraden, mijne horlogie en tabaksdozen”. Zijn vader Jacob ontvangt f. 1.000, -- en is tevens executeur testamentair. Adrianus kreeg de keuze de hoeve en landerijen tegen taxatiewaarde te kopen. Nadat Pieter de Geer in oktober 1842 overleed werd in november een openbare verkoping van gereedschappen gehouden.

Bron: Vriendelijke mededeling Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • A08-Tt

Barbara Jacobs Plaisier geb. H.I.Ambacht 23-10-1816
                        ovl. Ridderkerk  14-01-1883
                        geh. Ridderkerk  08-07-1840

Arie Gerritse Plaisier  geb. Ridderkerk  06-11-1815
                        ovl. Ridderkerk  27-02-1875

Voor verdere gegevens zie lijn Rhoon.

 • A08-Uu

  Jannigje Jacobs Plaisier geb. Ridderkerk 13-09-1820
  geh. Ridderkerk 17-04-1846

  Joost Herwig
  geb. Alblasserdam 21-06-1825
  zoon van Gijsbert Joostz. Herwig en Cornelia Jans de Kraay.

  Dit huwelijk werd te Alblasserdam ontbonden in 1859. 

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria    Herwig  geb. Ridderkerk          1847
                      ovl. Alblasserdam  30-07-1847
  2. Maria    Herwig  geb. Alblasserdam  14-03-1848
  3. NN.      Herwig  geb. Alblasserdam  13-11-1849 

  Na haar scheiding woonde zij in 1860 enige tijd bij haar neefje BASTIAAN PLAISIER aan de Dorpsstraat 177 te Barendrecht, wiens vrouw kort na de geboorte van een dochter was overleden. Zij bleef daar tot hij in november 1862 hertrouwde.
 • A08-Vv

Heiltje Jacobs Plaisier geb. Rijsoord     02-01-1822
                        ovl. Rijsoord     08-03-1877
                        geh. H.I.Ambacht        1847

Peter Labrijn           geb. H.I.Ambacht  04-04-1818
                        ovl. H.I.Ambacht  06-11-1887
zoon van Aart Pietersz. Labrijn.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Aart Labrijn   geb. H.I.Ambacht …?
Aart tr. Meppel 19-12-1877 met Hendrika Odding.

 • A08-Vv

Neeltje Jacobs Pleisier geb. Oostendam  11-09-1824
                       
geh.                  1846

Kornelis Labrijn
Beroep: korenmolenaar.
zoon van Dirk Pietersz. Labrijn.
 

Uit dit huwelijk:

1.  Dirk Labrijn  geb. Puttershoek  ca. 15-03-1855
                 
 ovl. Ridderkerk       20-11-1945

Dirk tr. 1884 met Rookje Kranendonk, geb. Ridderkerk 18-10-1856, ovl. Ridderkerk 05-07-1935, dochter van Arie Kranendonk en Cornelia Pieternella Kranendonk.
 

 • A08-xX

Jannetje Plaizier geb. Ridderkerk  16-04-1814
                  ovl. Ridderkerk  27-07-1880
                  geh. ……………….?

Arij Uijterlinde  ged. Barendrecht  30-10-1810
Meeuwis Uyterlinde en Lijntje van der Staay.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jannetje:
Meeuwis Arijsz. Uyterlinde ged. Barendrecht 16-06-1765, ovl. Barendrecht 09-01-1847, zoon van Arij Meeuwisz. Uyterlinde en Stijntje Willems Fortuyn, tr. Barendrecht 16-12-1804 met Lijntje Adriaansdr. van der Staaij ged. Rijsoord 28-02-1779, ovl. Barendrecht 02-10-1829, dochter van Adriaan Ariensz. van der Staaij en Neeltje Pietersdr. van Gilst.

12-09-1831
, fichenr. 2196, aktenr. 151: loteling Arij Uijterlinde, zoon van Meeuwis Uijterlinde, bouwman te West-Barendrecht; remplacant / plaatvervanger: Hendrik de Pee, arbeider.

Bron: http://www.historischbarendrecht.nl/remplacanten.htm

Uit dit huwelijk:

1.   Bastiaan    Uyterlinde  geb. Ridderkerk  22-11-1840
2.
  Willem      Uyterlinde  geb. Ridderkerk  22-04-1845
3.
  Meeuwis     Uyterlinde  geb. Ridderkerk  11-07-1847
13-04-1867, fichenr. 10159, aktenr. 127: loteling Meeuwis Uijterlinde, zoon van Arie Uijterlinde,
bouwman te Hendrik Ido Ambacht; remplacant / plaatsvervanger: Joannes Vermeij, bouwknecht
4.
  Jacomijntje Uyterlinde  geb. Ridderkerk  26-03-1851
5.
  Pieter      Uyterlinde  geb. Ridderkerk  08-08-1852
6.
  Jannetje    Uyterlinde  geb. Ridderkerk  01-06-1855
Jannetje tr. Barendrecht 11-09-1890 met Cornelis Nouwen.

 • A08-IJij

Adrianus Bastiaansz. Plaizier geb. Ridderkerk  04-12-1823
                              geh. Ridderkerk  16-02-1844

Maria Steenbergen             geb. Strijen  ca. 1825
dochter van Bastiaan Steenbergen en Geertruij Visser. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Adrianus:
Bastiaan Ariesdr. Steenbergen geb. Strijen 1799, ovl. Barendrecht 1833, zoon van Arie Steenbergen en NN, tr. april 1820 met Geertruij Pietersdr. Visser geb. Rijsoord, dochter van Pieter Leenderts Visser en Maria Bastiaansdr. Niemansverdriet.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacomijntje     geb. Ridderkerk    29-08-1844     A09-Uu
 2. Geertruij       geb. Ridderkerk    24-02-1846 
                    ovl. Ridderkerk    09-07-1846
 3. Geertruij       geb. Ridderkerk    19-01-1847
 4. Jannetje        geb. Ridderkerk    05-07-1849
     A09-Vv
 5. Neeltje         
geb. Ridderkerk    22-03-1851     A09-Ww
 6. Bastiaan        
geb. Ridderkerk    21-07-1852     A09-Xx   
 7. Lijntje         geb. Ridderkerk    18-01-1854
 8. Maaike          geb. Ridderkerk    07-04-1856
 9. Adriaantje      geb. Ridderkerk    06-02-1858
                    ovl. Ridderkerk    29-04-1859
10. Florus          geb. Ridderkerk    07-07-1859
                    ovl. Ridderkerk    03-06-1860
11. Florus          geb. Ridderkerk    06-12-1860     A09-IJij
12. Pieter Cornelis geb. Ridderkerk    28-04-1862     A09-Zz 
13. Adriaantje      geb. Ridderkerk    19-12-1863     A09-AaA
14. Adrianus        geb. Ridderkerk          1866
                    ovl. Ridderkerk    27-10-1867
15. Arie            geb. Ridderkerk    19-01-1866
                    ovl. Ridderkerk    15-06-1867
16. Arie            geb. Ridderkerk    01-02-1867
                    ovl. Ridderkerk    13-04-1870
17. Arie            geb. Ridderkerk    18-06-1868
                    ovl. Ridderkerk  
18. Arie            geb. Ridderkerk    13-01-1874

Adrianus Plaisier was van 1882 tot 1894 heemraad van de Oud- en Nieuw-Reyerwaard.

15-03-1894: Testament.

Maria Steenbergen, zonder maatschappelijke betrekking, weduwe van ADRIANUS BASTIAANSz. PLAIZIER, wonende Ridderkerk, vermaakt goederen aan haar 4 zonen BASTIAAN, FLORUS, PIETER CORNELIS en ARIE PLAIZIER en aan haar 2 dochters NEELTJE en LIJNTJE PLAIZIER. Met de uitdrukkelijke bepaling dat haar dochter ADRIAANTJE PLAZIER, echtgenote van Leendert Arie Donker, niet meer zal krijgen dan haar wettelijk erfdeel. Zij benoemt haar kleinzoon Hijmen Donker tot erfgenaam, met de uitdrukkelijke bepaling, dat dit door hem geërfde zal worden gestald onder beheer van haar zoon BASTIAAN en bij ontstentenis bij haar zoon PIETER CORNELIS PLAIZIER. En dat hier niet van zal worden genoten door zijn vader Leendert Arie Donker. Als executeurs zijn aangewezen PIETER CORNELIS PLAIZIER en BASTIAAN PLAIZIER.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 158R, aktenr. 27, p. 89.
 • A08-Zz

Lena Plaisier geb. Reeuwijk           01-01-1803
              ovl. Linschoten               1857
          geh. (1) Linschoten (Utr.)  13-10-1825

Jan Bosman    geb. Leiderdorp  01-01-1769
             
ovl. Linschoten  31-01-1835
zoon van Pieter Bosman en Anna Goudka. 

Uit dit huwelijk:

1.  Anna      Bosman  geb. Linschoten  02-03-1826
                      ovl. Linschoten  22-03-1826
2.  Cornelia  Bosman  geb. Linschoten  02-03-1826

Cornelia tr. Linschoten 28-11-1845 met Albertus Bekker geb. Vleuten ca. 1824, zoon van Jan Bekker en Antje Brouwer.

3.  Anna      Bosman  geb. Linschoten 12-05-1827
                      ovl. Linschoten  08-09-1827
4.  Pieter    Bosman  geb. Linschoten 18-11-1829
                      ovl. Linschoten  19-12-1829
5.  Pietje    Bosman  geb. Linschoten  09-05-1831
                      ovl. Linschoten  09-06-1831
6.  Saartje   Bosman  geb. Linschoten  19-02-1833

Saartje tr. Alphen 21-08-1862 met Reinier van der Neut.

geh. (2) Linschoten  18-12-1835

Dirk Doesburg ged. Linschoten  12-01-1800
              ovl. Linschoten  19-02-1878
Watermolenaar.
zoon van Hendrik Doesburg en Geertruij van der Eem. 

Uit dit huwelijk:
1.   Hendrik     Doesburg  geb. Linschoten  29-01-1836

Hendrik tr. Oudewater 06-10-1864 met Commerina van der Bree geb. Oudewater 23-10-1840, dochter van Lourens van der Bree en Helena de Waal.

2.   Geertruij   Doesburg  geb. Linschoten  11-06-1837
                           ovl. Linschoten  06-12-1908

Geertruij tr. Linschoten 13-11-1868 met Egbertus Zaal geb. Vleuten 25-11-1840, zoon van Hendrik Zaal en Mensie van Schieveen.

3.   Pieter      Doesburg  geb. Linschoten  22-09-1838
                           ovl. Woerden     03-06-1906

Pieter tr. Woerden 08-11-1867 met Geertrui Mook geb. Woerden 10-03-1839, dochter van Hendrik Mook en Pietertje van Mouwrik.

4.  Martijntje  Doesburg   geb. Linschoten  22-08-1840
                           ovl. Linschoten  06-04-1842
5.  Mattheus    Doesburg   geb. Linschoten  07-05-1842
                           ovl. Linschoten  30-12-1842               

 • A08-AaA

Cornelis Pleijsier geb. Reeuwijk  12-09-1806
Beroep: Winkelier en tuinman.
                   geh. Hazerswoude  29-06-1838

Maria Juriana Hendriks
dochter van Anthony Hendriks en Johanna Zwart. 

Uit dit huwelijk:

1.   Leendert           geb. Hazerswoude  22-01-1839   jong ovl.
2.
  Antonia            geb. Hazerswoude  25-10-1840
3.
  Leendert           geb. Hazerswoude  17-12-1841
4.
  Johanna            geb. Hazerswoude  08-12-1842
5.
  Johannes Anthonie 
geb. Hazerswoude  15-08-1847     A09-BbB 

 • A08-BbB

Martijntje Plaisier  geb. Reeuwijk 11-09-1808
                     ged. Reeuwijk 18-09-1808
                     geh.

Martinus de Zwart    geb. ca. 1809

Beroep: Timmermansknecht. 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Zwart    geb. Moordrecht 13-09-1840
Getuigen bij de geboorteaangifte:

1. Adrianus Verijsel, 36 jaar, veldwachter.

2. Gerrit Leewis, 29 jaar, agent van justitie.

 • A08-CcC

Jan Pleijsier                          geb. Vlaardingen         21-10-1811
                                       ovl. Schipluiden         16-10-1859
Beroep: metselaar.
                                       geh. Vlaardingen-Ambacht 04-05-1842

Petronella (Pietertje) Dijkshoorn Blok geb. Vlaardingen            09-1817
                                       ovl.  Rotterdam          28-01-1883

dochter van Ego Dijkshoorn Blok en Adriana Tom.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Ego     geb. ‘s-Gravenhage        1845     A09-CcC
2.
  Teunis  geb. ‘s-Gravenhage        1847     A09-DdD
3.
  Wouter  geb. Schipluiden    03-06-1854     A09-EeE 

 • A08-DdD

Willem Pleijsier             geb. Vlaardingen  08-04-1814
                             ovl. Vlaardingen  01-07-1886
                             geh. Vlaardingen  …………?

Johanna Cornelia in ’t Hout  geb. Vlaardingen  04-06-1815
                             ovl. Vlaardingen  29-12-1891
     

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje               geb. Vlaardingen       07-05-1838
                           ovl. Spaland, Kethel   07-05-1911
 2. Johannes               geb. Vlaardingen       21-04-1839

 3. Maria                  
geb. Vlaardingen       05-01-1841      A09-FfF
 4. Teunis                 
geb. Vlaardingen       06-10-1842      A09-GgG
 5. Adriana                geb. Vlaardingen       30-12-1844   
                           ovl. Vlaardingen       08-07-1882
 6. Willem                 geb. Vlaardingen       16-01-1847
                           ovl. Vlaardingen       11-09-1868
 7. Wouter                 geb. Vlaardingen       20-12-1848
 8. Anna Cornelia          geb. Vlaardingen       18-01-1850
                           ovl. Rotterdam         23-09-1892
 9. Johanna                geb. Vlaardingen       19-03-1851
                           ovl. Vlaardingen       14-10-1859
10. Arij                   geb. Vlaardingen       19-02-1854
                           ovl. Vlaardingen       11-10-1854
11. Maarten                geb. Vlaardingen       16-09-1857
                           ovl. Vlaardingen       25-07-1858
12. Corstiaan              geb. Vlaardingen       13-06-1859
                           ovl. Vlaardingen       06-09-1871 

 • A08-EeE

Johannes (Jan) Pleijsier geb. Vlaardingen  20-09-1812
                         ovl. Vlaardingen  02-03-1908
Beroep: Scheepstimmerman.
                         geh. Vlaardingen  11-04-1838

Lidia de Willigen        geb. Vlaardingen  14-01-1814
                         ovl. Vlaardingen  21-06-1882 

Uit dit huwelijk:

1.  Arij       geb. Vlaardingen  28-04-1839     A09-HhH
2. Katharina   geb. Vlaardingen 06-09-1841        A09-IiI
3. Gilles      geb. Vlaardingen 06-10-1843        A09-JjJ
4. Nicolaas    geb. Vlaardingen 12-02-1846
5. Maria       geb. Vlaardingen 12-03-1849
               ovl. Vlaardingen 08-09-1850
6. Willem      geb. Vlaardingen 12-03-1852
7. Maartje     geb. Vlaardingen 02-10-1855
               ovl. Vlaardingen 05-04-1857
8. Johannes    geb. Vlaardingen 02-10-1855
               ovl. Vlaardingen 15-10-1855

 • A08-FfF

Nicolaas Pleijsier             geb. Vlaardingen             22-01-1815
Beroep: Schoenmaker.
                               geh. Nieuwerkerk a.d. IJssel 27-08-1837

Arijaantje, Adriana van Oosten geb. Nieuwerkerk a.d. IJSSEL   ca. 1816
dochter van Dirk van Oosten (koopman) en Johanna van den Berg (winkeliers
ter).

Getuigen bij dit huwelijk:

a.  Jan Pleijsier (25jr.; timmerman), woonpl. Vlaardingen, broer van de bruidegom.
b. 
Klaas Polderman (73 jr.; bode van de visserij) woonpl. Vlaardingen, grootvader van de
    bruidegom.
c. 
Arie Polderman (63jr; schoolonderwijzer), woonpl.
Vlaardingen, oud-oom vvan de      bruidegom.

d.
 Klaas van Oosten (26jr.; huis- en rijtuigschilder), woonpl. Nieuwerkerk a.d. IJssel,
broer van de bruid. 

Uit dit huwelijk:

1.    Arij          Pleysier   geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  04-05-1838
    
 Getuigen:  a.  Johannis van der Horst, 43 jr., tapper.
 
               b.  Klaas van Oosten, 27 jr., verver.
2.
   Johanna       Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  15-08-1840
    
 Getuigen:  a.  Florus Broeder, 46 jr., viskoper.
 
               b.  Klaas van Oosten, 28 jr., verver.
3.
   Arij          Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  07-02-1842
    
 Getuigen:  a.  Johannes van der Horst, 47 jr., herbergier.
 
               b.  Klaas van Oosten, 30 jr., verver.
4.
   Martina       Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  09-10-1844
    
 Getuigen:  a.  Klaas van Oosten, 33 jr., verver.
 
               b.  Johannis van der Horst, 50 jr., herbergier.
5.
   Martina       Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  06-08-1846
    
 Getuigen:  a.  Johannis van der Horst, 51 jr., herbergier.
 
               b.  Floris Broeder, 52 jr., viskoper.
6.
   Martina       Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  19-10-1847
    
 Getuigen:  a.  Dirk Hermanus van der Lindt, 24 jr., klerk.
 
               b.  Johannes Gerardus Blok, 41 jr., veldwachter.
7.
   Martina       Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  06-02-1850
    
 Getuigen:  a.  Johannis van der Horst, 55 jr., herbergier.
 
               b.  Johannes Gerardus Blok, 43 jr. veldwachter.
8.
   Jacoba        Pleijsier  geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel  15-08-1851
    
 Getuigen:  a.  Johannis van der Horst, 56 jr., herbergier.
 
               b.  Johannis Gerardus Blok, 45 jr., veldwachter.
9.    Dirk          Pleijsier
 geb. Bennebroek  24-05-1854
   
                           
ged. Bennebroek  25-06-1854
10.  Martina Jacoba Pleijsier  geb. Bennebroek  08-01-1857
                               ged.
Bennebroek  15-02-1857
11.
 Johannes       Pleisier   geb. Bennebroek  12-03-1861
                               ged.
Bennebroek  21-04-1861 

Nikolaas Pleijsier was achtereenvolgens getuige bij de doop van:

Nieuwerkerk a.d. IJssel 03-07-1837, Adriana van Oosten, dochter van Klaas Dirksz. van Oosten en Geertrui van Vliet.
Nieuwerkerk a.d. IJssel
04-11-1837, Cornelis Knor, zoon van Pieter Knor en Maria van der Graaf.
Nieuwerkerk a.d. IJssel
06-07-1840, Johanna van Oosten, dochter van Klaas van Oosten en Geertrui van Vliet.
Nieuwerkerk a.d. IJssel
07-06-1841, Pieter Muit, zoon van Jacob Muit en Neeltje Boon Jongeneel. 

Niklaas Pleijsier was getuige bij het huwelijk van:
Nieuwerkerk a.d. IJssel 28-01-1842; Klaas Blesgraaf en Neeltje van Oosten.

Nieuwerkerk a.d. IJssel 14-04-1844; Johannis van Oosten en Elizabeth van den Toorn.

Bennebroek 26-04-1855; Carolus Franciscus van der Klashor
st en Maartje Hamans.
Bennebroek 04-05-1871; Gerardus Kromhout en Alida Maria van Lierop.

Bennebroek 28-12-1871; Adrianus Kr
omhout en Johanna Maria Arkhoeff.

 • A08-GgG

  Willem Pleijsier geb. Vlaardingen 27-03-1820
  Beroep: Timmerman.

  geh. Vlaardingen 29-06-1842

  Margaretha Versteeg
   

  Uit dit huwelijk:
  1. Maartje              geb. Vlaardingen 25-11-1842
                          ovl. Vlaardingen 06-07-1843
  2. Simon                geb. Vlaardingen 20-06-1844        A09-KkK
  3. Maartje              geb. Vlaardingen 28-10-1845
                          ovl. Vlaardingen 01-04-1846
  4. Arij                 geb. Vlaardingen 16-08-1847
  5. Neeltje              geb. Vlaardingen 28-11-1849
  6. Maartje              geb. Vlaardingen 25-02-1852
                          ovl. Vlaardingen 02-08-1852
  7. Johanna              geb. Vlaardingen 09-08-1853
  8. Neeltje              geb. Vlaardingen 02-10-1856
                          ovl. Vlaardingen 04-02-1858
  9. Jacoba               geb. Vlaardingen 01-12-1857
                          ovl. Vlaardingen 25-02-1858
  10. Willem              geb. Vlaardingen 17-10-1859
                          ovl. Vlaardingen 20-01-1860
  11. Neeltje Jacoba      geb. Vlaardingen 29-04-1862 
   

 • A08-HhH

  Maria Pleijsier    geb. Vlaardingen  18-01-1839
                     geh. Vlaardingen 18-03-1865

  Kornelis Rijke     geb. Vlaardingen  30-07-1840

  Beroep: Zeeman.
  zoon van Arij Rijke en Jannetje Nieuwstraten.  

  Uit dit huwelijk: ?? 

 • A08-IiI

  Willem Hugo Pleijsier   geb. Vlaardingen 24-12-1848
                          geh. Vlaardingen 10-12-1873

  Adriana van Halewijn 

  Uit dit huwelijk:

  1. Johanna   

Vervolg


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.