Vraag om uitleg

 

 

Vraag om uitleg van de heer Patrick Lachaert tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de invoering van de nieuwe trams in Antwerpen en Gent


Nr. 162
(1999-2000) behandeld op 23-12-1999

 
 

 

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Lachaert tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de invoering van de nieuwe trams in Antwerpen en Gent.

De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, waarde collega's, al jaren lezen we in de kranten dat de steden Antwerpen en Gent schreeuwen om trams met een grotere capaciteit. Daarom heeft de Vlaamse regering besloten om de zogenaamde 'witte salamanders' aan te schaffen. Antwerpen heeft er daarvan reeds zes, en Gent reeds drie ontvangen.

Begin juni werd in Antwerpen de eerste tram aan de pers voorgesteld. Medio oktober zou deze tram in Antwerpen effectief in gebruik worden genomen. De andere trams komen echter zelden of nooit uit de loodsen, volgens De Lijn omdat er vooralsnog onvoldoende trambestuurders zijn opgeleid. Dat valt te betreuren, want er is nood aan die nieuwe trams.

Zowel de Antwerpse lijn 3 als de Gentse lijn 1 kampen met grote capaciteitsproblemen. Twee factoren rechtvaardigen een dringende capaciteitsverhoging van de Antwerpse lijn 3 : de opening van een parking aan het Sportpaleis en de opening van een nieuwe hogeschoolcampus aan de Groenplaats. De slechte verkeersdoorstroming op de Merksemse Bredabaan veroorzaakt bovendien aanzienlijke storingen op deze al zwaar overbelaste lijn. Tijdens de spitsuren zijn wachttijden tussen twee opeenvolgende trams van twintig minuten of meer geen uitzondering. Reizigers moeten dan soms nog, na lang wachten, overvolle trams laten voorbijrijden. Volgens krantenartikels zou de heraanleg van de Bredabaan in 2001 afgewerkt zijn. Een oplossing is dringend nodig, want er komen binnenkort nog vele gratis reizenden bij. Alle trams moeten dus uit de loodsen komen.

Ik zou daarom graag een antwoord op de volgende vragen krijgen. Hoe verklaart u dat ruim zes maanden na de voorstelling van de nieuwe trams, er nog steeds onvoldoende bestuurders zijn opgeleid? Wanneer wil men alle trams voor commerciële ritten in gebruik nemen? Welke maatregelen worden overwogen om de doorstroming van het tramverkeer op de Merksemse Bredabaan te bevorderen? Hoe komt het dat de negen trams uit Bochum nauwelijks of nooit de Gentse stelplaats hebben verlaten? En ten slotte heb ik nog een venijnig vraagje : overweegt men niet om deze trams te recycleren?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Op het ogenblik dat het eerste prototype van de nieuwe trams is voorgesteld, moesten er nog enkele technische verbeteringen worden doorgevoerd vooraleer het voertuig in gebruik kon worden genomen. In oktober zijn die aanpassingen aanvaard, en kon de levering van de zes voertuigen en de opleiding van de bestuurders beginnen. Sindsdien zijn er almaar meer in gebruik genomen. Van de zes trams die aan Antwerpen zijn geleverd, zijn er twee in gebruik. Een derde toestel wordt gebruikt voor de opleiding. Aan Gent zijn er drie trams geleverd : zij zullen in maart 2000 worden in gebruik genomen.

Het eerste deel van het dossier van de herinrichting van de Bredabaan is goedgekeurd, en werd op de begroting van de administratie Wegen en Verkeer voor het jaar 2000 ingeschreven. De werken kunnen dus worden uitgevoerd in 2001. De inrichting van een vrije bus- en trambaan is daarvan een onderdeel. Dit project zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren.

Met de aankoop van de negen Bochumtrams wilde men sommige acute overcapaciteitsproblemen oplossen, en de uitbreiding van het tramnet in de toekomst mogelijk maken. Op dat ogenblik had men nog geen definitieve beslissing inzake de aankoop van nieuwe trams genomen. De technische diensten brachten nog technische wijzigingen aan het remsysteem en aan de radio- en ontvangstapparatuur van de Bochumtrams aan. Drie trams ondergingen aanpassingen. Ze zijn tot in mei 1998 in gebruik geweest.

Omdat de aankoop van nieuwe trams volgens schema verliep, was het niet meer verantwoord om nog veel geld uit te geven aan de aanpassing van de overblijvende trams. De trams zijn in april 1999 verkocht. Twee trams zijn verkocht aan een openbaar vervoerbedrijf in Essen (Duitsland), dat er wisselstukken uit recupereert. De andere zeven trams zijn verkocht aan de Belgische firma Pieck die ze tot schroot zal verwerken. Ik geef toe dat dit dus niet de meest geslaagde aankoop was van de Vlaamse Vervoersmaatschappij.

De voorzitter : Het incident is gesloten.