Vraag om uitleg

 

 

Vraag om uitleg van de heer Patrick Lachaert tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over erfdienstbaarheden in functie van gereserveerde wegtracés


Nr. 206 (1998-1999) behandeld op 10-03-1999

 
 

 

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Lachaert tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over erfdienstbaarheden in functie van gereserveerde wegtracés.

De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : In het kader van aan te leggen wegeninfrastructuren kan op de gewestplannen in reservatiestroken of -gebieden worden voorzien. Het gevolg van de reservatie van dergelijke stroken of gebieden is dat bepaalde handelingen, zoals het bouwen en verbouwen van een woning, aan beperkingen zijn onderworpen. Meer bepaald stelt artikel 18, punt 7.3 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpen van gewestplan en van de gewestplannen zelf, dat in dergelijke gebieden beperkingen kunnen worden opgelegd aan de handelingen en werken.

Vandaag dient zich evenwel het probleem van voorbijgestreefde tracés aan. Wanneer de overheid, bijvoorbeeld in het kader van een structuurplan, een bepaald tracé niet langer opportuun acht, zal de vooropgestelde weg niet worden aangelegd. Zolang het geldende gewestplan met reservatiestroken en gebieden niet door een ander is vervangen, blijven de bouwbeperkingen echter gelden. Bovendien neemt de gewestplanherziening lange tijd in beslag, zodat soms jaren moet worden gewacht voordat de geplande werken kunnen worden gestart.

Uiteindelijk worden vooropgestelde tracés niet vervangen door andere plannen, maar blijven ze bestaan. Binnen die tracés moeten bepaalde werken worden ondernomen. Dat kan echter niet omdat er een blokkering is. Welke maatregelen zal de minister nemen om een einde te maken aan deze anomalie : de strijdigheid tussen de bepalingen van het structuurplan en de voorziening van het gewestplan betreffende de reservatiestroken en -gebieden van aan te leggen wegeninfrastructuur.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft in zijn indicatieve bepalingen de volgende aspecten opgenomen met betrekking tot schrappen van de reservatiestroken voor aan te leggen wegeninfrastructuur.

Ten eerste worden de reservatiestroken geschrapt in de BPA's voor de aanleg van wegverbindingen met een nationale en internationale functie die niet zijn geselecteerd als hoofdweg. Dit belet echter niet dat aan de gereserveerde tracés een andere functie en bestemming kan worden gegeven, bijvoorbeeld voor pijpleidingen.

Ten tweede worden ook de reservatiestroken geschrapt in de bestaande BPA's voor de aanleg van verbindingswegen van Vlaams niveau die niet zijn geselecteerd als primaire weg I. Dit belet echter evenmin dat de gereserveerde tracés een andere functie en bestemming kunnen krijgen.

Ten derde worden alle reservatiestroken geschrapt van wegeninfrastructuur die niet worden geselecteerd als primaire weg II, tenzij uit leefbaarheidsoverwegingen de aanleg van een nieuwe weg of rondweg noodzakelijk wordt geacht.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen neemt dus duidelijk de optie om in de ruimtelijke uitvoeringsplannen alle reservatiestroken voor wegeninfrastructuur te schrappen die niet zijn geselecteerd op Vlaams niveau. Voor secundaire wegen, die worden geselecteerd door de provincie, ligt de situatie enigszins anders. Rondwegen voor secundaire wegen zijn enkel verantwoord op basis van een verbetering van de verkeersleefbaarheid, maar niet omwille van de verbetering van de verbindingsfunctie. Deze nieuwe trajecten moeten worden opgenomen in een provinciaal ruimtelijk structuurplan, en moeten voldoen aan de drie voorwaarden van het RSV.

Aangezien er vandaag nog geen ruimtelijke uitvoeringsplannen op provinciaal niveau bestaan, worden secundaire wegen ook opgenomen in de gewestplannen. Aldus worden op basis van een ruimtelijke afweging die is gebaseerd op de principes van het RSV, ongewenste gereserveerde tracés geschrapt. Relevante elementen met betrekking tot tracés voor wegeninfrastructuur uit gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en gemeentelijke mobiliteitsplannen worden zo mogelijk meegenomen in de lopende gewestplanwijzigingen.

Vandaag is de herziening van het gewestplan het enige instrument om reservatiestroken voor aan te leggen wegeninfrastructuur te schrappen. In een aantal recent goedgekeurde gewestplanwijzigingen - onder andere het Gentse en de Kanaalzone, Leuven, Antwerpen, Kortrijk, Roeselare en Tielt - werd een ruimtelijke afweging gemaakt over het al dan niet behouden van reservatiestroken voor geplande wegeninfrastructuur. Bij deze processen werd een aantal reservatiestroken geschrapt. De herziening van een gewestplan is steeds gebonden aan termijnen die bepaald zijn bij decreet.

De voorzitter : Het incident is gesloten.