Vraag om uitleg

 

 

Vraag om uitleg van de heer Patrick Lachaert tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over een gedeeltelijke wijziging van het gewestplan "Gentse en Kanaalzone"


Nr. 120 (1998-1999) behandeld op 09-12-1998

 
 

 

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Lachaert tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over een gedeeltelijke wijziging van het gewestplan "Gentse en Kanaalzone".

De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de voorzitter, we hebben deze zaak eigenlijk al zijdelings aangekaart bij de bespreking van de begroting. Het was toen niet het moment om er dieper op in te gaan. De gevolgen van de huidige realisatie van de Kluizendokken en de waarschijnlijke realisatie van de Rodenhuyzetunnel houden in dat in die buurt één en ander te gebeuren staat.

Ik heb hier eens op papier willen zetten dat we het altijd maar over Doel hebben. Hier zitten dan ook vele Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Antwerpen, die vaak ook in de gemeenteraad van hun stad zetelen. Soms zitten we hier bij manier van spreken in die gemeenteraad van Antwerpen. Ik ben trouwens niet de enige die dit zegt. Als het dan over andere aangelegenheden gaat, wordt daar vaak heel wat minder aandacht aan besteed.

Het gaat hier over het dorp Doornzele, een deelgemeente van Evergem met ongeveer 1.300 inwoners. Kerkbrugge-Langerbrugge, een andere deelgemeente van Evergem,, telt ongeveer eenzelfde aantal inwoners. Beide liggen dichtbij de kanaalzone Gent-Terneuzen. Er is een grote mogelijkheid tot tewerkstelling, tot activiteiten en tot de ontwikkeling van KMO's. Dit geeft ook aanleiding tot een belangrijke woonfunctie en -invulling. Dit zijn bijgevolg zeer levende dorpen, die in populatie eigenlijk heel wat meer inwoners tellen dan de 800 of 900 van Doel. Maar aan hen wordt niet altijd de aandacht verleend die ze verdienen.

Er hangt ook geen agressieve politieke sfeer rond deze kwestie. Ik krijg soms de indruk dat de problematiek rond Doel neerkomt op het spel van de groene sector tegen andere sectoren. Dit vindt men in dit dossier niet terug. Het gaat er hier, buiten alle politieke touwtrekkerij, alleen om dat die zaak goed wordt georganiseerd, met een goede oplossing. Een goede oplossing betekent ook dat de mensen op tijd willen weten waar ze aan toe zijn. Dit heeft iets te maken met de naweeën van de realisatie van de Kluisdokken en de hiermee verbonden spoorwegen en wegen. Een bijkomend fenomeen is de grote aanpassing van de R4 op die plaats. Ten slotte is er de bouw van de Rodenhuyzetunnel. Op die beperkte zone hangt dus veel boven het hoofd van de bewoners, en die willen zekerheid over de toekomst.

Kan zo gauw mogelijk duidelijkheid worden gecreëerd? U hebt tijdens de begrotingsbespreking gesuggereerd dat er een bemiddelaar zou worden aangesteld zoals in Doel. Kunt u daar al meer uitleg over geven? Wie wordt het en wat is zijn rol? Kan er een platform worden gecreëerd waar men terecht kan voor informatie? Alle burgers hebben daar recht op. Het is hun grootste zorg.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Lachaert, ik ben mij bewust van de problemen die kunnen ontstaan door de gedeeltelijke gewestplanwijziging in de Gentse Kanaalzone en de infrastructuurwerken die zullen worden uitgevoerd. Sommige dorpskommen of leefgemeenschappen zullen mogelijk verdwijnen, andere zullen te kampen hebben met diverse vormen van overlast. Het is noodzakelijk dat gepaste en rechtvaardige sociale begeleidingsmaatregelen worden getroffen.

De vergelijking met Doel gaat niet voor 100 percent op. De sociaal bemiddelaar in Doel werd belast met een informatieopdracht bij de diverse instanties en de bevolking van de verschillende woonkernen. De sociale bemiddelaar wordt gevraagd om op korte termijn voorstellen te doen over de meest aangewezen vorm voor de vereiste sociale begeleiding. Dit is de stand van zaken, maar wordt zeker vervolgd.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de minister, voor de bewoners is het eerst en vooral belangrijk te weten waar ze staan. Sociale begeleidingsmaatregelen zijn ook belangrijk, maar momenteel van een tweede orde.

De voorzitter : Het incident is gesloten.